I am running for President!/Kandiduji na prezidenta! [EN/CZ]

Day 2,844, 11:27 Published in Czech Republic Czech Republic by John Locked


As many of you will already be aware, next September 5 will be the presidential elections in our country and I am running as a candidate. It cost me much to decide to make this big step, but here I am giving my best once again so that this country can be a little better. In this first article I will present my campaign proposals in each of the government ministries.

Jak mnozí z vás jistě ví, 5. září proběhnou v naší zemi prezidentské volby a já jsem se rozhodl kandidovat. Je to pro mě těžké rozhodnutí, ale od toho tu jsem, abych ze sebe vydal to nejlepší a pomohl naší zemi být opět o trošku lepší. V prvním článku vám představím své plány pro jednotlivá ministerstva.The work being done in this ministry is remarkable. The weekly military exercises are a great tool not only to encourage our citizens to enter in the military module of the game, but also to get to know each other even more. We have to work hard to try to increase the number of weapons to be distributed weekly, I think we can do it with the help of both state and private resources. We must continue to encourage our citizens to fight every day, either through the implementation of a Training War or coordinating military campaigns of our allies and friends of the eWorld.

Toto ministerstvo předvádí vynikající práci. Týdenní vojenská cvičení jsou výborným nástrojem nejenom pro podporu hráčů ve vojenské oblasti, ale i nástrojem pro to, abychom se všichni mohli navzájem lépe poznat. Musíme tvrdě pracovat na tom, abychom zvýšili počet týdenních dotací a já myslím, že to můžeme dokázat za pomoci státních i soukromých financí. Musíme i nadále podporovat naše občany v boji - a to například domluvou TW nebo koordinací vojenských operací s našimi spojenci a přáteli v eSvětě.In all modesty, I think I know a Little bit on this area. In recent months we worked on reconstruct our system of MPPs, goal that we meet, adding new MPPs such as eUSA, eSlovenia and eGreece. I think we have to keep all of these MPPs not only because in that way czech citizens have the opportunity to fight in international battles on a daily basis, but also to continue to strengthen our diplomatic relations with each of these countries.
In relation to Nebula, I am delighted that our alliance has been able to overcome the big differences the member countries had a couple of months ago so we can now work in coordinate and effective way. We must increase the work and communication with each of the members, strengthen our ties and to turn our allies in brothers.

Upřímně, v této oblasti se celkem orientuji. V posledních měsících se nám podařilo obnovit náš systém MPP a přidat nová MPP například s eUSA, eSlovinskem a eŘeckem. Myslím, že bychom měli zachovat všechna tato MPP nejenom z důvodu toho, aby měli čeští občané větší možnost zapojit se denně do mezinárodních bitev, ale i z důvodu posílení našich diplomatických vztahů s těmito zeměmi.
V rámci Nebuly musím potěšeně oznámit, že naše aliance byla schopna překonat všechny nesrovnalosti mezi jednotlivými zeměmi a je nyní schopna více než kdy jindy efektivně fungovat. Musíme i nadále zvyšovat množství práce a komunikace s jejími členy, upevnit naše vztahy a přeměnit naše spojence v opravdové bratry.
The task of this ministry is simple but certainly not least important. As in the Ministry of Defence, we have to try to increase the amount of food distributed weekly, but above all try to get more citizens know about this benefit, which is available to all czech citizens.

Úkol tohoto ministerstva je snadný, ale nikoliv nedůležitý. Stejně jako na Ministerstvu Obrany, i zde se musíme pokusit zvýšit týdenní příděly dotací,ale rovněž více informovat občany o této možnosti, která je pro ně všechny dostupná.While the ministry does not have more activities than aimed to keep track of what is stored in the treasury and carry out monetary transactions to each of the ministries, due to the recent attempt to MTO that our country suffered, we spend large amounts of money, that is why be assigned to the Minister of finance to undertake a thorough analysis of the current situation of our national treasure, in order to discover whether we are able to successfully face another attempt to MTO and especially knowing what is our economic capacity to deal with our current number of MPPs.

Ačkoliv toto ministerstvo má za úkol "pouze" hlídat státní pokladnu a převádět peníze na ostatní ministerstva, díky nedávnému MTO útoku proti naší zemi jsme utratili velké množství země. Proto je nutné, aby ministerstvo udělalo důkladnou prověrku současného stavu naší státní pokladny a zjistilo, zda jsme i nadále schopni čelit dalšímu MTO útoku, a zda můžeme i nadále udržet všechna naše MPP.

Thanks again for reading, I hope I have been clear in expressing myself.

Děkuji za přečtení tohoto článku a doufám, že mé plány jsou vám dostatečně jasné.