Ambient on/off

Join the new world

 

DPP: Congress + Candidates // DPP: Congres + Kandidaten.

Day 1,891, 15:58 Published in Netherlands Netherlands by Kordak
NEDERLANDS

DPP Congres ProgrammaLet's Defend Socialism!

Wij als Dutch People's Party zetten ons in voor de kleine spelers in eRepublik door ze volledig te ondersteunen in hun reis door deze wereld. Een aantal punten die onze partij in het congres wilt bereiken zijn:

Wees Sociaal!

- Meer aandacht proberen te krijgen voor de jonge spelers in het spel. Er zijn al verschillende artikelen met lessen, maar met kennis alleen red je het niet. Er zouden meer supplies moeten zijn die deze spelers op weg helpen.

- Meer inwoners, zowel oude als nieuwe, naar ons officiële forum proberen te krijgen zodat ze actief deel kunnen nemen aan onze gemeenschap!

Wij willen openheid!

De communicatie tussen de politici en de gewone burgers gaat al een tijdje niet zo goed. Mensen wantrouwen elkaar en er worden continu berichten gepubliceerd met speculaties over de stand van zaken. Hierdoor ontstaat steeds meer verwarring daarom:

- Duidelijkere communicatie tussen burger, regering en congres. We willen geen valse beschuldigingen meer, we hebben gewoon recht op de waarheid!

- De burger meer inzicht bieden op het werk dat er verricht wordt binnen de ministeries.

Wij willen ons land terug!

Ookal hebben we nu een regio, dit is geen deal voor de lange termijn. En waarom zouden we eigenlijk betalen voor ons eigen land? In de toekomst mag dit niet meer gebeuren, omdat niemand nu weet waar die aan toe is. Hoe wil de regering mensen naar ons land krijgen als niemand zeker is over de toekomst? Daarom:

- Geen deals die ons uitbuiten. Als er deals komen willen we uitvoerige beschrijving wat dit inhoud voordat we ervoor gaan stemmen. Is het niet gunstig of onduidelijk? Dan stemmen wij TEGEN.

Wij willen orde op zaken!

Een termijn van 1 maand is natuurlijk erg kort. Wij willen schommelingen voorkomen van plannen, omdat dit onze betrouwbaarheid aantast. Daarom mag het werk van vorige ambtstermijnen van regeringen niet ten onder gaan. Wij willen:

- Duidelijke overgang van de President en regering. Niet het zooitje laten zoals het is, maar goede gesprekken hebben met informatie voor het nieuwe termijn begint ookal wilt de president nog een termijn maar wint zijn tegenstander.

Onze kandidaten!

Deze maand zullen we twee kandidaten leveren van een uitstekend niveau. Gwom en Kazziman. Ik heb ze gevraagd een toelichting te geven op hun persoonlijke benadering in ons programma.

Kandidaat Gwom

Hallo eNederland,
Ik ben al een tijd actief op eRepublik en ik zag al snel in dat alleen het spel te saai was voor mij. Daarom meldde ik mij aan op het eNL Forum. Dat maakte mijn eLeven al een stuk leuker, maar ik wou meer uitdaging. Dus werd ik lid van een politieke partij. Dat beviel mij erg goed, dus bleef ik actief bij verschillende (linkse) partijen. Daarna meldde ik mij aan voor een functie als SSoC. Ik vond het erg leuk om een politieke functie te hebben, en ik heb ook veel geleerd. De volgende maand werd ik zelfs gevraagd voor de functie als MoC. Dit accepteerde ik maar al te graag. En nu zoek ik nog meer manieren om mijn eLandgenoten te helpen en te vertegenwoordigen. Dus meld ik mij hierbij aan als kandidaat voor het congress. Ik vind dat het congress moet bestaan uit enerzijds oude en ervaren leden, en anderzijds uit nieuwe en actieve leden met een nieuwe kijk op de eWereld. En aangezien het huidige congress te veel van die oude en ervaren leden heeft, meld ik mij aan om het congress te versterken met een relatief nieuwe en enthousiast lid dat luistert naar het volk.

Met Vriendelijke Groeten,
Gwom


Kandidaat Kazziman

Ik ben van mening dat het tijd word om een nieuwe groep enthousiaste mensen die zich willen manifesteren in de politiek van eNederland. Het huidige congres mag weliswaar erg ervaren zijn, maar hebben helaas nog niet heel veel kunnen doen (Wat natuurlijk meerdere redenen heeft, waaronder het feit dat we lange tijd zonder regio's zaten). Het is tijd om een nieuwe wind te laten waaien in het congres. Een wind die ook beter verwoord waar de inwoners van eNetherlands voor staan. We moeten echter onze slagkracht weer terug zien te vinden. Zowel in de binnenlandse politiek als de buitenlandse politiek. Maar, we hebben natuurlijk de counseling van de huidige ervaren congresleden nodig om alles in goede banen te leiden. Daarnaast is het ook handig als degene die al reeds wat ervaring hebben de nieuwelingen de kneepjes van het vak leren.

Wie zijn wij? Wij zijn eNetherland en ieders mening telt!
Het gaat niet alleen om degene die de grootste mond hebben of het slimst lijken te praten. Nee het gaat juist ook om die nieuweling die nog helemaal niet zoveel ervaring heeft maar wel enthousiast is om meer en meer te leren van het hoe en wat in de politiek. Juist die nieuwe groep mensen moeten gestimuleerd worden om actief deel te nemen aan dit spel!

Laten we ook de contacten met andere landen versterken.
Ja het lijkt idealistisch We moeten intiemere banden krijgen met die landen die door het zelfde rolze monster als ons worden geteisterd. Op het moment dat de communicatie gestructureerd en stap voor stap begint te lopen kan er wat moois uit gaan groeien. Niet als een kip zonder kop zomaar wat doen. Nee, gestructureerd en gedisciplineerd nieuwe relaties aangaan met een doel voor ogen: Het terugwinnen van onze regio's!

Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat er meer Nederlanders dit spel gaan spelen. Alleen met meer inwoners zullen we op dit moment stijgen in de wereld hiërarchie.

Kort samengevat:
- Maak baan voor nieuwe enthousiaste mensen die staan te popelen om zich ook in de politiek van eNetherlands te werpen. Maar, de nieuwelingen moeten wel gesteund worden door de ervaren spelers onder ons.
- Iedereen is belangrijk, zorg ervoor dat we iedere mening die goed gegrondvest is waarborgen!
- Vorm sterke allianties met andere landen. Vooral landen die hetzelfde doel als ons hebben, landen zoals bijvoorbeeld Frankrijk.
- Laten we onze regio's stap voor stap op een gestructureerde manier terugwinnen o.a. door de hulp van nieuwe allianties.
- Nodig meer mensen uit voor eNetherlands.

Met vriendelijke groeten,

Bart

Een afsluitend woord:

Met een stem op een DPP kandidaat breng je niet een stem uit op een partij. Je brengt een stem uit op een team van mensen die zich volledig inzetten om eNederland op te bouwen en te helpen zonder vooroordelen te plaatsen naar bepaalde personen of groepen. Elke stemming is een nieuwe stemming die apart bekeken moet worden. Wij komen op voor U.

Let's Defend Socialism!

DPP


ENGLISH

DPP Congress programLet's Defend Socialism!

We as Dutch People's Party fight for the small players in eRepublik by supplying them as good as possible in their journey through this world. A few points our party want to achieve in the congress are:

Be Social!

- Trying to get more attention for younger players in the game. There are already several articles with lessons, but with knowledge alone you wont make it. There should be more supplies to get the newbie's at the right path.

- Getting more citizens, the old ones and newbie's, to the official forum so they can take party of our community in a active way.

We want more openness!

The communication between the normal citizen and politics aren't that well at the moment. People distrust each other and there are continually articles with speculations about the state of business.

- Clearer communication between citizen, government and congress. We want no false accusations anymore, we have the right to get the truth!

- Getting the citizen more sight into the work that is done by our ministries.

We want back our country!

Even if we have a region right now, this is no deal for the long term. Why would we even pay for what belongs to us? In the future this may not happen again, because nobody knows what will happen now. How will the government try to get people to our lands if nobody is sure about the future? That's why:

- No deals that will exploit us. If there are deals, we want to get a clear description with the terms before we even consider to vote. Is it no good deal or unclear? Then we will vote AGAINST.

We want things in order!

A term of 1 month is very short of course. That is why we want to prevent fluctuations of plans, because this will damage our reliability. That is why work of former governments may not go down. We want:

- Clear transition of President and government. Not letting the mess be as it is, but good conversations with information before the new term starts even if the president fought for another term and looses.

Our candidates!

This month we will have two candidates to offer, both of a very good quality. Gwom and Kazziman. i asked them to write a personal explanation on how they will work with our program.

Candidate Gwom

Hello eNetherlands,
Almost half a year I'm active on eRepublik and I quickly saw that just the game was too boring for me. Thats why I joined the eNL forum, which made my eLife more interesting, but still I wanted more challenge. So I became a member of a Political Party. I liked the politics, so I stayed active in several (left) parties. After that I signed up for a function as SSoC. I really enjoyed to have a political function, and I learned much too. The next month I was asked for the function of MoC. Of course I accepted this wonderful offer. But now I search more ways to help and represent the eDutch people. So by this I sign up as candidate for the congress. I think that the Congress should consist of one part old and experienced members, and the other part from new and active members with a new look at the eWorld. And since the current Congress has to many of the old and experienced members, I sign up to strengthen the congress with a relatively new and enthusiastic member who listens to the people.

Sincerely,
Gwom


Candidate Kazziman

I think it's time to make way for new enthousiastic people. The current congress may be very experienced but haven't done that much. It is time to blow a new wind into the congress. We have to pick up the strenght again. In the domestic politics and the foreign politics. But, we will ofcourse need the counceling of the experienced current congresmembers for leading us trough the politics and showing us some secrets about the hows and the whys.

Who are we? We are eNetherlands and every single person has a opinion which is very important to hear!
It's not about the ones with the biggest mouth or the ones who looks the smartest. No it's also about the ones who aren't heard yet. The ones that are new on this game but also enthousiastic to learn more about this game and to grow in the world of the politics.

Let's also construct strong alliances with other countries who will need us in the fight against Polen the most as we need them.

Yes, it may be idealistic to think we can beat the pink monster, but hey, who is talking about beating? We have to make sure we get a good relationship with more countries and then we can take regions back step for step, 1 by 1. Not just running as a chicken without a head towards Polen. No, very quiet but with discipline we need to get our strenght back.

We also need to get more dutch people on this game. With more people we will grow in the world hierarchy.

So, summarized:
- Make a way for new enthousiastic people in the politic, but they have to be supported, informed and counseld by the experienced people in the politic.
- Everybody is important, make sure we hear everybodys opinion concerning important decisions.
- Construct strong alliances with other countries. For example with France.
- Make sure we win our regions back step by step in a very easy and disciplined way with the help of new strong allies.
- Invite more dutch people to eRepublik.com

Kind regards,

Bart

ps. Sorry for my english, it's not that good and don't be suprised when the dutch message is a little different. 😛

A last word:

With a vote for a DPP candidate you don't vote for a party. You give your vote to a team of people who want to give themselves fully to build eNetherlands up again and to help without any prejudices against certain people or groups. Every vote is a new vote and should be looked at with a neutral view. We will fight for YOU.

Let's Defend Socialism!

DPP
 

Comments

Joshua Morriseau
Joshua Morriseau Day 1,892, 23:29

I appreciate your wanting of bringing in new and fresh voices/ideas. Similar to ourselves in GPN this election so I wish you guys good luck and I hope to be sitting next to the DPP's first ever elected candidates.

james janeway
james janeway Day 1,892, 07:50

He rode rakkers...

Winston Hope Smith
Winston Hope Smith Day 1,892, 08:55

Good luck Comrades

The Irish William Wallace
The Irish William Wallace Day 1,892, 10:20

best of luck to all members of the DPP!

Kazziman
Kazziman Day 1,892, 10:58

Thanks!

Viglius
Viglius Day 1,892, 12:37

Good luck to both!

Gwom
Gwom Day 1,892, 12:44

thank you all!

Ian Jokinen
Ian Jokinen Day 1,893, 07:00

Good luck fellow comrades 🙂
Today is a big day for Enetherland and DPP 😃

Marnix Maximus
Marnix Maximus Day 1,893, 07:02

Vote DPP

Aries Prime
Aries Prime Day 1,893, 08:32

I must say I am impressed.

Marnix Maximus
Marnix Maximus Day 1,893, 09:44

Give DPP 2 seats!!!

M. de Ruyter
M. de Ruyter Day 1,893, 12:59

Voted and GL!

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.