Boost a rookie - Military Month!

Day 1,636, 13:16 Published in Netherlands Netherlands by SO_HelpdeskNL

[ENGLISH BELOW]Na het overweldigende succes van de Help ‘n Welpactie van afgelopen maand, zetten we dit initiatief uiteraard door (maar deze keer wel een beetje anders). Op verzoek van onze Lands President, ElGorro, organiseren we deze maand de ‘Military Month’ voor de rekruten die recent ons land zijn komen versterken. Vanaf aanstaande dinsdag geven we drie weken lang wapens weg (bovenop de supplies via #nl-army), organiseren we basic military masterclasses op de IRC en kunnen nieuwe spelers kans maken op drie weekprijzen, bestaande uit 1.000 NLG van de staat plus wat oudere spelers doneren!

Gratis wapens voor alle nieuwe spelers (tot 500 strength points)!
Allereerst gaan we drie weken lang ELKE AVOND 5 Q5 wapens uitdelen aan nieuwe spelers (max 500 strength points) via de IRC (#coachingNL). Je gaat daarvoor naar #coachingNL, waar je in het topic een link vindt naar een formulier dat je kunt invullen. Als je er elke avond bent, kun je dus in drie weken tijd 105 wapens opvragen (marktwaarde ca. 2.800 NLG)!!

Weet je niet hoe op de IRC te komen? Lees dan even dit artikel

En... je maakt drie maal kans op de weekprijs van 1.000 NLG!
Elke avond stellen we - net als vorige maand - een nieuwe vraag op #coachingNL (antwoorden kun je geven in hetzelfde aanvraagformulier). Elk goed antwoord levert 10 punten op! Daarnaast levert het aanwezig zijn bij de Masterclasses 25 extra punten op. Na elke week wordt een weekwinnaar gekozen (bij meerdere dezelfde scores, kiest een randomizer). Krijgen we weer veel donaties, dan zitten er ook meer prijzen aan voor meer mensen!

Masterclasses om je snel wegwijs te maken in de military basics
De masterclasses zullen zich deze maand focussen op nieuwe spelers, die de ambitie hebben om met de strijdkrachten van eNederland te laten zien wat ze waard zijn! Elke donderdagavond ben je vanaf 20.30 uur welkom op #masterclassNL om meer te leren over de volgende onderwerpen en je eigen vragen te stellen over:

1. basics: experience points / strength points / training / Military Units / Daily Order / levels / medals / supplies via #nl-army
2. alliances / EDEN / TERRA / ONE / ‘coordinated fighting’ of waarom we vechten voor andere landen
3. eNederland nu: specifiek over onze huidige bezette regio’s en hoe we samen met onze bondgenoten ons land gaan bevrijden!

Ervaren spelers: kunnen onze welpen weer op jullie vrijgevigheid rekenen?
Vorige maand ontvingen we een indrukwekkend aantal wapens, voedsel en geld van spelers om de nieuwe welpen een vliegende start te kunnen geven. Ook deze maand hopen we weer te mogen rekenen op jullie bijdrage! Kun je wat missen, in het belang van onze nieuwe spelers en daarmee ons mooie eNederland:

Via dit formulier kun je aangeven wat je wilt doneren aan onze nieuwe welpen!

Geen uitnodiging gehad als nieuwe speler?
We hebben in de afgelopen maand (zo goed als mogelijk met de API down) bijgehouden welke nieuwe spelers er zijn binnengekomen in ons land. Deze mensen zullen een persoonlijk bericht krijgen met uitnodiging om mee te doen. Heb jij geen pm gehad: kom gewoon, want iedereen kan meedoen met minder dan 500 strength points!!

Zeeuwsmeisje, Minister van Recruitment & Coaching
RikW, Staatssecretaris van Recruitment & Coaching

[ENGLISH VERSION]


After the overwhelming success of the Boost a Rookie contest last Month, we will of course continue this initiative (though a little different this time). At the request of our Country President, ElGorro, this month we will organise the ‘Military Month’ for the recruits that recently joined our country. As from next Tuesday, for three weeks long, we will hand out weapons (on top of the supplies via #nl-army), we will organise basic military masterclasses on the IRC and new players get a chance to win three weekprizes, consisting of at least 1.000 NLG from the State plus donations by older players!

Free weapons for all new players (up to 500 strength points)!
First of all, for three weeks long we will hand out 5 Q5 weapons to new players (max 500 strength points) EVERY NIGHT via the IRC (#coachingNL). Go to #coachingNL, where the topic will give you a link to a form to fill out. If you show up every night, in three weeks time you can request 105 weapens (market value app. 2.800 NLG)!!

Don’t know how to get on the IRC? Read this article

And...you have three chances to win the weekprize of 1.000 NLG!
Just like last month, we will ask a daily question at #coachingNL (answers to be given in the same reply form). Every right answer is good for 10 points! Besides that, showing up at the Masterclasses will add another 25 points. After every week the week winner will be chosen (in case of more people with highest score, a randomizer will determine the winner). If we again receive large donations from older players, more prizes will be available for more people!

Masterclasses for a quick guide to military basics
The masterclasses will this month focus on new players, who have the ambition to prove what they’re worth together with the armed forces of eNetherlands! Every Thursdaynight 20h30 you are welcome at #masterclassNL to learn more about the following topics and ask your own questions about:

1. basics: experience points / strength points / training / Military Units / Daily Order / levels / medals / supplies via #nl-army
2. alliances / EDEN / TERRA / ONE / ‘coordinated fighting’ or why we fight for other countries
3. eNetherlands now: specific on our currently occupied regions and how we will liberate our country together with our allies!

Experienced players: can our rookies once more count on your generosity?
Last month, we received an impressive number of weapons, food and money from players to give our rookies a head start. This month, again we hope we can count on your contribution! If you can miss it, for the good of our new players and our beatiful eNetherlands:

Via this form you can let us know what you are willing to donate to our new rookies!

You’re a new player and you did not get an invite?
In the past month we tried to keep track of the new players that entered our country (as well as possible with the API down). These people will receive a personal message with invitation to join. If you did not get a pm: just show up, for the Military Month is open for everyone up to 500 strength points!!

Zeeuwsmeisje, Minister van Recruitment & Coaching
RikW, Staatssecretaris van Recruitment & Coaching