Ambient on/off

Join the new world

 

Šešėlių žaidimai 3

Day 1,808, 12:17 Published in Lithuania Russia by A..U

Na dar viena dalis LS romano. Migas uzsiprase vaizdingu aprasymu, Jonasgood lavonu, Tautis erotikos, Funnyte meiles
o kaip man visatai pavyko igyvendinti pamatysite perskaite jau 3 romano dali
ŠEŠĖLIŲ ŽAIDIMAI3: LOTOSO ŽIEDAS.

Didelį Leo miestą gaubė smogas. Dūzgiančių mašinų garsai kurtino gatvės praeivius, o išmetamųjų dūmų kvapas vertė juos kosėti. Miesto šerdis buvo Hyper Pacas aikštė ir joje stūksantis grėsmingas lyg riaumojantis žvėris, masyvus pastatas-miesto rotušė.
Rotušės priekinį fasadą rėmė, tokios pat masyvios, renesanso laikais statytos, jonėninio architektūros tipo kolonos, besistiebiančios aukštai į dangų.Ant fasado buvo išraužyti Trojos didvyrių-Achilo ir Hektoro dvikovos vaizdai. Apvalus kupolas, tarsi rėmėsi į debesuotą dangų, kuriame matėsi nuolat plaukiantys debesys, tai uždengiantys tai vėl išlaisvinantys saulę nuo tamsos demonų. Milžiniškas šio pastato šešėlis, driekėsi per visą aikštę, tuo tarsi suteikdamas jam dar didesnės didybės. O gal tiesiog tenorėdamas paslėpti tamsias šio pastato paslaptis ir daugybę kalėjimo kamerų bei kankinimo kambarių, besislepiančių rotušės požemiuose. Požemiuose, kuriuose daugybė nekaltų žmonių sielų laukė savo mirties valandos.
Prie Rotušės durų privažiavo Mersedeso klasės juodas limuzinas ir sustojo. Vairuotojas skubėdamas išlipo iš mašinos ir atidarė keleivio pusės duris. Iš mašinos išlipo stambi, uniformuoto žmogaus figūrą, o saulės spinduliuose sužybsėjo daugybė kabančių medalių.
Žmogus pasiraivė ir netikėtai apsisukęs, sparčiais žingsniais patraukė rotušės durų link. Jam priartėjus, du kareiviai, blizgančiomis LK uniformomis ir ant pečių esančiomis šešiakampėmis svastikomis su viduryje išraižytu vilku, įsitempė kaip styga ir atidavė pagarbą. Tuo tarpu vairuotojas, vėl pribėgęs, atidarė duris, vedančias vidun. Uniformuoto vyro žingsnių aidas nuaidėjo per rotušės salės, grindis ir pakilo laiptais į antrą aukštą, kur buvo kapitono Money boy kabinetas.
-Generolas Magnus Dux, sušuko vairuotojas, atidarydamas generolui duris į kabinetą!
Viduje buvęs kapitonas, metė į šoną visus rašto darbus ir staigiai, tiesus kaip styga, atsistojo prie savo ąžuolinio rašomajo stalo. Visas išbalęs ir įsitempęs, žiūrėjo į generolą, tarsi pelė laukdama mirtino kobros įgėlimo.
-Kapitone Money boy,- ramiu tonu pradėjo kalbą Magnus Dux, priėjęs prie rašomajo stalo, jūs skaitėte paskutiniųjų dienų raportą iš 7 apygardos? Pastaruoju metu ten neramu. Prieš 2sav. buvo užpultas mūsų ginklų sandėlys. Žuvo 20 karių, dar 12 sunkiai sužeistų guli šio miesto ligoninėse. Prieš 2 dienas, buvo užpultas patikros postas. Nukauti dar 4. Kitiems 3 vos pavyko pabėgti. O ką mes turime, generolas vėl kreipėsi į vis tebetylintį kapitoną? Vieną žioplą nukautą LS maištininką, kuris pats atėjo pas mus ir vieną pakartą ūkininką, kurio vienintelė kaltė, kad vogė morkas iš kaimynės daržo. Centrinė valdžia mano, kad mes nebesukontroliuojame situacijos. Jiems reikia lavonų. Supranti - lavonų, šūktelėjo Magnus dux ir trenkė kumščiu į stalą taip, kad kapitonas net kruptelėjo nuo to garso!
-Taip sere! Suprantu sere! Bus padaryta sere, - kapotai sušuko Money boy.

Aušo dar vienas gražus saulėtas rytas virš Lithuanian Shadows karių stovyklos. Miške čiulbėjo vieversiai,krūmuose čirškė žiogai, o ant krumų lapelių saulės spinduliai žaidė su, dar nespėjusiais nudžiūti rasos lašeliais.
Nuo pat ryto LS vadavietėje buvo sujudimas. Visi pagrindiniai vadai laukė tik užvakar neseniai iš žvalgybos grįžusio Second time ataskaitos. Buvo čia ir CD, GW, AU ir TU vadas Pararam su Jonasgood, Vi Di su sugipsuota koja bei kiti. Vos tik visi susėdo ir Pahira uždengė vadavietės užuolaidas, kad būtų tamsiau ir matytųsi skaidrės. ST pradėjo:
-Objektas ALFA, kurio vaizdus matome šioje skaidrėje, yra vidutinio saugumo LK kalėjimas. Jame kali apie 1000daugiausia, LK neįtikusių žmonių: politiniai kaliniai, už vagystes ar laiku nesusimokėję mokesčis ikalinti piliečiai. Tiesa tarp jų yra keletas mūsų bendražygių ir TU narių. Patį kalėjimo kompleksą saugo 200 sargybinių ir kitokio kalėjimo personalo. Ginkluoti guminėmis lazdomis, savigynai išduotais glock 17 pistoletais. Sargybos bokštuose kariai turi R700 tipo snaiperio šautuvus. Dalis personalo yra lojalūs LK. Dalis, - ST šiek tiek patylėjo, yra palankūs mums ir turėtų prisidėti bei pagelbėti mums iš vidaus, vos tik puolimas prasidės.
Visgi didžiausia problema-naujai atsiūsta įgula iš mechanizuotų pėstininkų bataliono. Tai 60 vyrų, kuriems vadovauja eee..., -pasikasė tarpkojį, kažkoks leitenantas. Atleiskit užmiršau pavardę, - šyptelėjo ST. Jie ginkluoti AK 4 ir M16 tipo automatais. Be to turi savo jurizdikcijoje 4 šarvuotus visureigius HMMWV, ginkluotus M2 sunkiaisiais kulkosvaidžiais, bei 40mm.granatsvaidžiais. Taip pat jų jurizdikcijoje senas T45 tankas, įkastas į žemę šalia kalėjimo vartų. Tiesa jis nebevažiuoja, bet iš jo vis dar galima šaudyti.
-Ir kaip siulai mums pulti , ST, šturmu iš 4 pusių, - pertraukė jį GW?
-Deja tas neįmanoma,- liūdnu balsu tarė ST. Kalėjimas yra ant kalvos ir tėra vienas priėjimas prie jo iš vakarų pusės. Iš šiaurės ir rytų yra-status skardis, neužlipsim. Rytuose plynas minų laukas.Ten net mūsų Ūdra nepraeis. Vienintelė vieta saugiai patekti ten yra rytiniame skardyje esantis kanalizacijos vamzdis.
-Na jau ne,- aš į kanalizaciją nelysiu, - piktai suurzgė Jonasgood.
-Tau ir nereiks,- nuramino jį ST, tu...tavo...kaulai per stambūs pro ten pralysti. Tą turės padaryt smulkesni vyrukai ar mūsų merginos kaip Aurimaass ar Pahira. Kanalizacijos vamzdžiais galima patekt tiesiai po sargybinių dušais, o iš ten trumpas kelias iki pagrindinio kalėjimo pastato ir ginkuotės kambarius.
-Geras darbas Second time, paplojo atsistojęs GW. Dabar būrių vadai informuokit savo karius apie žygio detales, tegul susiruošia. Žygį pradėsime ryt iš ryto. Na o visus likusius, kvieču palaukti pietų. Šiandien bus kepta žąsis įdaryta obuoliais. Už tai ačių turime tarti leitenantui VD, ir tai tardamas paplojo VD per petį.
Staiga visų susirinkusiųjų dėmesį atkreipė kažkoks triukšmas, aidėjęs iš stovyklos. Visi skubiai prišoko prie langų ir praskleidė užuolaidas,
Viena liesa, suplyšusia uniforma apsivilkusi figūra bėgo pažastyje laikydama kažką baltoper stovyklą upokšnio link. Iš paskos jos bėgo pusplikis vyras, apsijuosęs prijuoste ir kažką baisei keikėsi net apsispjaudydamas save.
-Po galais Glookai!GW sušuko ir nėrė pro duris.
-Na va…ir nebėra mūsų pietų, liūdnai tarstelėjo AU.
Glookas bėgo tiesiai už stovyklos upokšnio link, rankose laikydamas pietums skirtą žąsį, o jos begalvis kaklas vis tabolavosi ir pynėsi jam tarp kojų. Pribėgęs prie upokšnio Glookas sustojo ir sviedė žasį į vandenį:
-Skrisk mano meile! Skrisk!
Srauni upokšnio tėkmė pagavo žąsį ir, kelis kartus apsivertusi, ji dingo po vandeniu…
-Ka tu padarei, - prie Glooko pribėgo paduses GW?!
Aš išgelbėjau nekaltą gyvą paukštį nuo šio niekšo,- ramiu tonu lyg niekur nieko atsakė Glookas ir parodė į atbėgantį LS virėją.
-Kaip ta žąsis galėjo būti gyva, jei ji be galvos? Glookai, po galais! Man jau gana, eik į savo baraką, - vis dar padusęs pasakė vadas. O tada atsigrežė į jau atskubančius prie jų susirinkimo dalyvius.
-Deja, su apgailestavimu pranešu, kad pietums žąsies šiandien nebus. Tačiau lauko virtuvė kariams ruošia puikų jautienos troškinį, kurį taip pat atgabeno VD, - su tais žodžiais ST ir Vd nekaltai šypsodamiesi susižvalgė vienas į kitą. Be to, norėdamas išpirkti kaltę, šiandien penktą valandą vadavietėje rengiu jums visiems bendrą vakarienę prieš žygį ir kviečiu dalyvauti.
-Tai žąsies nebus,- urzgtelėjo Jonasgood?
Penktą valandą, vadavietėje, didžiąjame kambaryje, kur vyko rytinis susitikimas, buvo sustumdyti suolai, atneštos kelios dėžės ir inscenizuotas stalas, atneštos kėdės iš kitų darbo kabinetų. Čia buvo atėjusios ir seselės, seržantė Pahira bei dar kelios merginos, pasipuošusios įvairiomis margaspalvėmis suknelėmis,vienos su iškirptėmis, kitos -be. Joms kompaniją palaikė nenuilstantis flirtuotojas Pararam, šalia jo jau linksmesnis sėdėjo ir godžiai valgė, Pararam “dešinioji koja” Jonasgood. Buvo čia ir CD, GW bei dar keli LS vadai.
-Už pergalę, - pasigirdo tostas!-UŽ LS, už TU, mirtis Lk, skambėjo tostai vienas po kito! Už gražias mergas, - vakarėlis įsisiūbavo!
- Saulute, aš norėčiau su tavimi pasikalbėti savo kabinete,- .Gw pasilenkė, prie šalia jo raudona suknele ir geltonais auksominiais palaidais plaukais sėdinčios Armani. Tada jiedu abu sutartinai pakilo ir regis niekieno nepastebėti šmurkštelėjo į vado darbo kabinetą.
Vadas prėjo prie savo darbo stalo. Pasilenkė ir iš slaptų dokumentų stalčiaus ištraukė ten gulėjusią, rausvais pailgais žiedlapiais pasipuošusią gėlę.
-Tai Nemarusis lotoso žiedas,- tarė GW. Šį rytą vaikščiodamas palei mūsų upeliuką, netikėtai pamačiau ją, ir iš kart pagalvojau apie tave. Ar tau ji patinka, meiliai šypsodamasis paklausė GW?
O taip! Labai patinka,- apsidžiaugė Armani ir apsikabino vyrą, priglaudė auksinę galvą pie šiltos jo krūtinės. Tavo širdelė, - tarė ji šypsodamasi,...ji taip greitai plaka. Tada savo švelniomis moteriškomis rankomis apsivijo jo kaklą ir prisiglaudusi savo karštomis raudonomis lūpomis, pradėjo be perstojo bučiuoti.
-Ne dabar...Armani, - sutabdė ją GW. Rytoj laukia sunkus žygis, be to svečiai greitai. pasiges kur mes dingę.
Armani sustojo, atsitraukė, o jos veidas, prieš akimirką puoštas meile šypsena, tapo nebylus. GW tarsi atspėjęs jos mintis ištarė:
-Aš grįšiu...pažadu.Tu juk mane visada sulopai, -plačiai nusišypsojo merginai GW. Be to juk ir net tamsiausią naktį šviečia žvaigždės, Armani,- tarė jis.Tada apsikabino merginą švelniai per juosmenį ir prisiglaudė prie jos nebylių lūpų. O dabar eik, nes svečiai tuo paskelbs mūsų paiešką. Aš dar porai minučių čia pasiliksiu, reikia...sutvarkyt[ porą dalykų prieš rytdienos žygį.
Mergina linktelėjo galva ir klusniai prėjusi prie durų jas atidarė. Tada staigiai apsisuko ir su vėl grįžusia šypsena sušuko:
-Einu namo, pamerksiu gėlę , kad ji nenuvystų, kol tu grįši! Tai pasakiusi ji smarkiaia uždarė duris ir nuėjo. Vadas savo kabinete liko vienas.

Buvo jau gana vėlu, kai svečiai išsiskirstė. Žydrą dangų jau pradėjo gaubti tamsūs, artėjančios audros debesys. Vadas atsisveikino su vadavietėje likusiu budėti LS sargybiniu ir išėjo į lauką. Vos išėjus, lauke jį pasitiko lieso kareivio figūrą.
-Vade turiu labia svarbios informacijos apie priešą, mums reikia pasikalbėti, - žerdamas lyg žirnius į sieną, išbėrė žodžius Glookas.
-Kalbėk, atkirto GW.
- Ne čia,- bailiai apsidairė Glookas, einame kur atokiau. Einam prie upokšnio ten saugiau.
-Na einam….vadas kiek pamastes sutiko su Glooku. Bet tikiuosi čia dar ne viena tavo išdaiga ir tu negelbsti dar vienos begalvės žąsies? Ir paskubam, nes jau niaukiasi ir nenoriu sušlapt, - skubiai tarė GW ,pažvelgęs į vis grėsmingiau atrodantį dangų.
Žinoma, eime eime, - skubino vadą ir pats Glookas.
Jiedu skubiais žingsniais nuėjo prie upokšnio. Pasidarė dar tamsiau. Krūmai pynėsi jiems tarp kojų, o juodos medžių šakos ir šešėliai žaidė jų vaizduote-tai susipindami tai vėl išsipindami į įvairiausių formų pabaisas ir demonus. Srauni upokšnio srovė rodės dar labiau pasmarkėjo nešdama juodą vandenį.
Vis einant palei upokšnį žemyn, vadą aplankė bloga nuojauta. Jis sustojo ir jau norėjo griebtis savo revolverio, kurį nuolat nešiojosi dešinėje savo uniformos švarko kišenėje.
Ne nemėgink, - išgirdo Glooko šūksnį GW, ir atitraukęs ranką nuo kišenėsir atsigręžė atgal! Priešais jį stovėjo Glookas su nukreiptu į jį glock19 pistoletu.
Glookai, ką po galais visa tai reiškia!
Laukiau šios akimirkos du metus. Laukiau progos, atkeršyti už save ir savo brolį, sušuko Glookas! Tai tu kaltas dėl jo mirties.
-Tavo broils žuvo, pridengdamas mus, visą LS būrį, , kol tave sužeistą į galvą nešėmė iš to pragaro!
-Netiesa. Jis ten buvo, nes tu jam taip įsakei! Kareivis atsako, tik už save. Vadas už visą būrį. Tu atsakingas už mano brolio mirtį, - sušuko Glookas! Tu kvailys vade. Naivus kvailys, tikintis žmonių gerumu ir ištikimybe. Tavo kvailas pasitikėjimas net leido tave čia be palydos vieną atvilioti. Ir žinai ką, šyptoelėjo maniakiška šypsena Glookas, - šiąnakt tavo brangiojo būrio nebeliks. Aš perdaviau LK jūsų stovyklos koordinates ir už valandos jie bus čia...
-Glookai...tu beprotis...
-Galbūt, vėl šyptelėjo glookas savo keista šypsena, gal aš beprotis...bet tu-lavonas!
Staigus griaustinio garsas perskrodė juodą dangų. Tada stojo mirtina tyla, viskas staiga aptilo. Nebuvo girdėti nei šlamančių medžių, pranyko upokšnio srovės šniokštimas. Juodas sunkus žmogaus siluetas lėtai parkrito ant kelių. Aplink jį pražydo ir juodą žemę raudonai nudažė, lyg raudoni aguonų žiedai, kraujo dėmės. Tačiau akyse dar rusena ugnelė, dar paskutiniai šviesos spinduliai iš paskutiniųjų stengiasi prasiskverbti, ištrūkti pro beužsimerkiančius, lyg švino pripildytus akių vokus.
Dangų apšviečia melsva žaibo šviesa ir po sekundės dar vienas griaustinio kūjo trenksmas pasiekia žemę. Žmogaus siluetas susvyruoja ir lėtai be garso krenta ant žemės. Veidas pajaučia drėgnos žemės alsavimą…
Staigus, pakilusio vėjo gūsis, netikėtai pakelia užuolaidą ir numeta nuo lango ten stovėjusią vazą su gėle. Vaza su trenksmu atsimuša į grindis ir sudužta. Jauna, auksiniais plaukais mergina, pakelia akis nuo skaitytos lovoje knygos “Altorių šešėlį” ir atsisėdusi ima dairytis po kambarį.
-Ar kas nors atsitiko,Armani netikėtai atidariusi duris paklausė seselė Akviliutė, girdėjau triukšmą.
-Ne nieko,- tyliai atsakė Armani, tiesiog vėjas vazą nuo lango numetė.
-Na jei tik tiek, tai aš tau paieškosiu kitos vazos,- nusišypsojo Akviliutė. Luktelk tuoj atnešiu, o tu geriau užsidaryk langą. Artinasi didelė audra.
Armani pasidėjo knygą ant lovos, atsistojo ir priėjusi prie sudužusios vazos pasilenkė pakelti gulinčio lotoso. Gėlė buvo sveika. Ji pakėlė ją nuo grindų, tik vienas mažas žiedelis nulūžo ir lėtai be garso nusileido ant vazos šukių. Armani žvilgsnis sustingo ties juo. Kažkas skaidrus ir blizgantis pasirodęs ant jos skruosto palengva tekėjo žemyn Ir tarsi sunkus akmuo tikštelėjo ant grindų. Po to dar vienas…ir dar vienas...Lauke pradėjo lyti.

Written by Giedrius Wraith


Muzikinis fonas titrams
Vaidino:
Lithuanian Shadows MU
CD-CDariukas(D.C), AU-Aurimaass, ST- Second time, GW- Giedrius-Wraith, VD-Vi DI (Vytautas Dagilis), Armani-Giedrė Armani, Bimbagalvis, Ipsiart, Laimiux, Merkasz, Mygatukas, CCfan, Udra, Akviliute, Pahira, Actekas, Roo27
The Unit MU
Pararan, Jonasgood
Geležinis vilkas MU(LK)
Marzzz, ZygaLTU
Lietuvos Karo akademija MU
Funnyte
Lithuanian Shadows Beasts MU
Hyperis Pacas
Lietuvos kariuomene
Magnus Dux, Money boy
Cobra Mu
Pantera7, Glookas
TheDPSlt
Leo MU

Skiriama visiems ištikimiems Lithuanian Shadows MU nariams
Ir tiems…kurių nebėra tarp mūsų

THE END

 

Comments

LS HQ
LS HQ Day 1,808, 12:30

Dekui tiems 8(tiksliau 7, 8 as pats:) ) kurie viska perskaite nuo pradziu iki galo:)

miestiete
miestiete Day 1,808, 12:46

Super kūrinys, perskaičiau visas dalis, bet šita sakyčiau stipriausia iš visų 😉]]
Labai tikiuosi, kad mus nudžiuginsi dar vienu kūriniu 😉

Evil Rudolph
Evil Rudolph Day 1,808, 12:52

blemba, vos neapsiverkiau.. Negi pabaiga? Kur kerštas?

BlMBA
BlMBA Day 1,808, 13:09

virtuozas
bet kodel nera apie tai,kad dalis LK yra LS nariai?

Funnyte
Funnyte Day 1,808, 13:19

"<...>mūsų merginos kaip Aurimaass ar Pahira" - em... ką?🙂

Tautis_LT
Tautis_LT Day 1,808, 13:23

eik šikt su tokiom pabaigom 😞
laukiu 3.3 kur pasirodys, kad čia buvo tik sapnas ar dar kas...

Vilnius
Vilnius Day 1,808, 13:43

Cia turetu but balandzio pirmosios pokstas? bet siandien ne balandzio pirma!!!
Su siuo kuriniu galejai dalyvaut ir halovyno kurybos konkurse. Pabaiga - tikras siaubas. Vos susilaikiau neissiplesias likusius plaukus ant galvos. Ir vis dar bandau sau itikinti:
" cia dar ne pabaiga, cia dar ne pabaiga....."

jonasgudd
jonasgudd Day 1,808, 13:48

hm vienas lavonas... vienas su puse jei skaiciuosim zasi :😁

Mindziuss
Mindziuss Day 1,808, 14:14

Na... tikiuosi dar vienos dalies 🙂 Tuoj knygą galėsi išleisti 🙂]]

Migasss
Migasss Day 1,808, 14:32

Pagaliau mano pamaina atėjo. Lauksim kitų kūrinių! o9

Ad Ele
Ad Ele Day 1,808, 15:17

Giedriau, tu nuostabus.
Ir labai tikiuosi, kad "gyvūnų mylėtojai" labai neužpyks ant tavęs 😃

D..C
D..C Day 1,808, 17:13

Ar cia tik man pasirode kad Giedrius pasiliko vietos pratesimui ; ) O siaip tikrai saunuolis, respect tau uz toky romana. As vienas is tu kur viska perskaite beja ; )

Second time
Second time Day 1,808, 21:31

Saunuolis GW:) Tikrai smagiai skaitosi, ir laukiu nesulaukiu tesinio;)

LS HQ
LS HQ Day 1,808, 22:24

Kaip supratau Funnyte, ten epizodas su merginom, tau labiausia patikusi kurinio vieta:))

Beje, o kuo kitus pabaiga taip isgazdino? Garso takelis nepatiko? Gal jus jo iki galo neisklauset:))

Nerolat
Nerolat Day 1,808, 22:33

" ar mūsų merginos kaip Aurimaass ar Pahira." Erm..

TheUnit H. Pacas
TheUnit H. Pacas Day 1,808, 23:47

Mano vardu miesto aikste pavadinta, jeeee!😃

Pabaiga labai ziauri, negi negalejo kasnors taves isgelbet, reikejo mane pakist i tarpa, cia negali buti pabaiga, juk LK dar nenugaleti;(((

iPSiArt
iPSiArt Day 1,809, 03:10

Vakar kai perskaičiau, nenorėjau nieko rašyti, nes netikėta pabaiga sukėlė emocijas, ir aplamai, Vėlinės - keista diena...

Stiprus vote, bet laukiu pratęsimo. Nors priešų plano pirma dalis ir pavyks, bet LS ir TU negali pakliūti į spastus ir būti visiškai iki vieno sunaikinti. Mes kovosim. Ir išlikusieji atkeršys!

Pacukass
Pacukass Day 1,809, 03:42

Ir... viskas?!

Pahira
Pahira Day 1,809, 04:31

Duosiu aš tau THE END!

TheUnit Dzeusas
TheUnit Dzeusas Day 1,809, 05:02

perskaiciau 🙂

Akviliutte
Akviliutte Day 1,819, 03:35

As deimtoji 😃

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.