Ambient on/off

Join the new world

 

Скриени Предавници во Сириус/ Hidden Traitors in Sirius

Day 2,437, 13:36 Published in Republic of Macedonia (FYROM) Republic of Macedonia (FYROM) by New Guy 1

Скриени Предавници во Сириус/ Hidden Traitors in Sirius

[img][/img]
Пред да започнам сакам да се заблагодарам на сите што го читат ова и да ве замолам за еден суб и воте 🙂 и пред да почнете пак сакам да се извинам за било какви печатни грешки....

Како што знаете многу работи се менуват сојузи играчи па дури и целава ова наша игра но за жал нешто што неможе да се смени е една голема љубов на една држава која за мене е рангирана во Топ 5 најлоши после оваа, но браќа оваа држава не е еГрција ? не оваа држава за жал се вметнала во највисоката институција во играта во еден од Најдобрите сојузи во оваа игра 🙁 со цел да изигрува шпијун на Астериа и на Грција,

ова Држава е еХрвацка држава која пред да дојде во Сириус беше дел од ист сојуз со еГрција и сите членови на денешна Астериа, не е тајна дека овие две држави имале многу добри односи но за жал тие односи постојат и до овој ден и ке постојат за мн мн време.

Дали знаевте дека овие две држави еХрвацка и еГрција имат потпишано во тајност договор за не напаѓање ? договор кој до ден денес важи, барем за една страна...... 🙂 100% сум сигурен дека за Важни одлуки во Сириус дознава Астериа пред да дознаме ние, а кој ги изнесува тие информаци ?

тоа ке оставам на вас да одлучите, знам си мислите како може Хрвацка да биде шпиун кога со децении се борат со Србија, да се борат се окупират ама тоа по се изгледа како маска никоја држава во Сириус не е поблиску до Астериа од Хрвацка со години се заедно а и сега се само што работат скриено (во сенки) се градат Хрвацки МУ во Грција и Грчки МУ во Хрвацка

Играчи кои се дел од најсилните партии во еХрвацка се дел на Грчки МУ, и сега се чудам како може една држава која е толку блиска со Непријателска држава односно со еГрција да биде дел од Најсилниот Сојуз во Ерепублик и да се очекува од таа земња да си го почитува својот сојуз и да прави во интерес на тој сојуз во кој што се наога а не на друг ?

Дали стварно може некој да верува на таква еДржава на држава која отворено ја подржува Астериа и која секој ден се бори против еМакедонија еПолска еУкраина еЧиле и други не ми верувате ? тогаш погледнете сами најсилната Грчка МУ (ГАМА) создадена од Хрвати и Грци, дури и командант на Му е Хрват и сите од тој МУ имат направено штета не само за е Хрвацка туку и за е Грција


http://prntscr.com/45b60y

http://prntscr.com/45b6ll

http://prntscr.com/45b7hj*
http://prntscr.com/45b7oy*

http://prntscr.com/45b86y*
http://prntscr.com/45b8ft*

http://prntscr.com/45b9l8

Ова е мојот разговор со Командантот на тој МУ не примат Македонци , Чилијанци , Украинци и други ама примат еХрвати еСрби и други народи против Аурора и Сириус

http://prntscr.com/45hxeiГлавен на тој Му е овој играч, што е од еХрвацка
http://prntscr.com/45i053

Оваа Единица секој ден се бори против не само Аурора туку и Сириус и има направено
57,178 штета Против Аурора и Сириус

http://prntscr.com/45l1r0


Ова и самото однесување на еХрвацката Влада покажува колку навистина Големо Пријателство постои помегу овие две Земњи,

Ако Америка беше избркана од Сириус поради еден глупав МПП или бидејќи не сакаа да учествуваат во Битки против Аргентина, што треба да се направи на еХрвацка ?

Замислете сега Чиле најголемата Земња во Ерепублик да имаше најак МУ во Аргентина составен од еЧилијанци и еАргентинци кои секој ден се бореа против Сириус земњи ? како Полска и Шпанија дали тие како сојуз нема да не прашат нас еј зошто има толку еЧилијанци од ваши партии во тој МУ ?

не сте свесни колку само овој МУ има направено штета на Македонија да не збориме на Аурора и Сириус

Чел ми е со Оваа статија не да ја Оцрнам еХрвацка или Сириус тука да го предупредам Сириус и поготово мои Македонски Браќа и Сестри дека тука нешто не е добро и дека не треба ние како земња толку да се трошиме толку да помагаме кога еХрвацка има Битка со еСрбија или некоја друга земња

нити пак да повикуваме наши играчи да одат таму и да помагат не сметат за Глупаци како може ние да ги помагаме со добро секој ден да трошиме милиони и милиони штета за нив а тие против нас да потрошат дупло од тоа ? да прават заеднички МУ со еГрција која е Непријател не само на наш сојуз туку и на нивен сојуз

стојам пред вас како Македонец и ве замолувам како исто да не помагате на Некој кој очигледно ви врти нешто позади грб 🙁 знам сакате да бидеме сојузници ама верувајте и да бевме тие нема никогаш да ја предадат еГрција бидејки имат многу добри односи и нема да си дозволат да ги загрозат попрво би пуцале против еМакедонија без разлика бо каков сојуз и со кого се

си имат Кој да троши за нив нека си трошат тие, кога можат секоја недела да праќат и пари и злато на Гама тие нека ги Бранат против еСрибија и еУнгарија, додека не се дисцинцират од нивните партнери во еГрција неможеме да ги веруваме без разлика колку го почитуваме Сириус.
English Version


Before i start i would like to thank everyone for reading this and to ask you for one sub and vote 🙂 and before you start again i would like to apologize for any grammer mistakes....as you all know a lot of things change Alliances Players even this whole game of ours but sadly the only thing that cannot change is the Love one Country has which by me is ranked in worst top 5 after this,

but my Brothers this Country isn't eGreece ? no this Country sadly has weaseled itself in the Highest institutions in the game in one of the Greatest Alliances in this game 🙁 with a purpose to act as a Spy for Asteria and Greece,


This Country is eCroatia a Country who before came to Sirius was a part of the same Alliance with eGreece and all former members of today's Asteria, it is no secret that thse two eCountries have had very good relations


but sadly those relations still exist even to this day and will exist for a long long time.

Did you know that these two Countries eCroatia and eGreece have a non Agression treaty signed in Secret ? a Treaty that is still Valid to this day or at least its still Valid for one Country.....🙂 i am 100% sure that the important decisions that are

made in Sirius dont just stay in Sirius but that Asteria are the first ones to find out about them before us, and who is getting this information out ?


i will let you decide,i know your thinking how can eCroatia be a Spy when they have been fighting with Serbia for years and years, yes they are fighting they occupy eachother but that is all a Mask,


no eCountry in Sirius is more closer to Asteria than Croatia they have been together for years and yers and they are still together only this time there working in Secrecy (in the shadow) there are Croatian MU(Military Units) beeing built in Greece and Greek MU beeing built in Croatia

Players that are part of the strongest Croatian Parties in eCroatia are part of a Greek MU, and now i wonder how can one country that is that close to a Enemy country (eGreece) be a part of one of the strongest Alliances in Erepublik and to be expected of that country to respect its own Alliance and to do what is best in the interest of that Alliance it is in and not a different one ?Can you Really trust a eCountry like that ,a eCountry that has openly supported Asteria and who each Day fights against eMacedonia ePoland eUkraine eChile and so on, you don't believe me ? than see for yourselves the Strongest Greek MU (GAMA) is made by Croatians and Greeks, even the Commander of the MU is croatian, and everyone from that MU at one point was Croatian and has made Damage not only for eCroatia but for eGreece as wellhttp://prntscr.com/45b60y

http://prntscr.com/45b6ll


http://prntscr.com/45b7hj*
http://prntscr.com/45b7oy*


http://prntscr.com/45b86y*
http://prntscr.com/45b8ft*http://prntscr.com/45b9l8

This is the Talk i had with the commander of that MU they don't accept Macedonians,Chillians,Ukrainians and others but they do accept eCroatians eSerbians and other nations who are against Aurora and Sirius


http://prntscr.com/45hxei


The person in Charge of that MU is this player, who is from eCroatia and who is Croatian

http://prntscr.com/45i053


This Military Unit fights every day against not only Aurora bit Sirius as well and has made over 57,178 dammage against Aurora and Sirius


http://prntscr.com/45l1r0


This and the Actions of the eCroatia Government shows just how Big of a Friendship there is between these two Countries,


if The United States was thrown out of Sirius just because of a Stupid MPP or because they didn't want to participate in a battle against Argentina, what should be done to eCroatia ?


imagine now if Chile the biggest eCountry in Erepublik had a Strongest Military Unit in Argentina made from eChillians and EArgentinians who every day fought againtst Sirius states ? like Poland and Spain won't they as a Alliance come and ask us hey why are there so Many eChillians from your Parties in that MU ?


i cant tell you just how much dammage this MU has made against Macedonia lets not talk about how much damage they have made against Aurora and Sirius


i don't want to BlackList eCroatia with this article or Sirius but to warn Sirius especially my Macedonian Brothers and Sisters that something isn't right here and that we as a Country don't need to spend so much of our Dammage trying to help eCroatia when eCroatia is having battles with eSerbia or any other eCountry


neither to call our players with shouts to go there and help, They think we are morons how can we help them with good each day spending our Damage spending millions and millions of damage for them while they spend Double of the Damage we spend against us ?


to Make MU together with eGreece who is a Enemy not only to our Alliance but to their own Alliance as welli stand before you as a Macedonian asking you as the same to Stop helping someone who is obviasly doing something behind your back 🙁 i know you want us to be Allies but trust me even if we were they will never betray eGreece because they have such good relations and neither side will allow those relations to be indangered they would do Damage against eMacedonia first no matter what Alliance they are in or with who they are in


they have those who would do Damage for them let them spend it, when they can pay everyday sending money and gold to GAMA let them defend them against eSerbia and eHungary.

Untill they distance themselves from their ePartners in eGreece they cannot be trusted no matter how much we respect Sirius.


i have only Spoken about what i have seen, and what i know to be true no offence to anyone.

 

Comments

Mr Santinoo
Mr Santinoo Day 2,437, 13:45

хх o7

ivan.sk
ivan.sk Day 2,437, 13:54

ауу колку само не си упатен

искрено се брукаш со статијава, али ајде може ќе ги прелажеш нашите не упатени 🙂

1. Таа единица е ГАМА такозвани терористи, во неа членуваат од цел свет

2. Они пукаат против Астерија(сојузот на грците), и со тоа прават огромна услуга на Сириус

3. Заради тоа нивно пукање пола Сириус(читај Хрватска и Турција) не сака МПП со нас за да не си ги расипат односите со терористите , оти ке го изгубат нивниот дмг

ivan.sk
ivan.sk Day 2,437, 13:59

и тоа драги гледачи се вика седење на две столици 😃

New Guy 1
New Guy 1 Day 2,437, 14:10

како што ке кажеш другар, почитувам мислење на друг, ама ова е мое мислење а ако се брукам нека се брукам ја се брукам а не ти 🙂

Zhonga
Zhonga Day 2,438, 04:05

Ivan samo debel covek sedi na dve stolici na slabiot mu treba samo edna

makedonec 21
makedonec 21 Day 2,437, 13:59

now i will go to my room
get my crvena zastava
and shoot into my big head....

Kumulonimbus555 Day 2,437, 14:01

Comment deleted

Arrlo
Arrlo Day 2,437, 14:04

Vote and sub, excellent analysis.

Felllix
Felllix Day 2,437, 14:07

Коа е таа земња еХрвацка бе?

Felllix
Felllix Day 2,437, 14:13

сфе да им е.у

MKDPROKILLER
MKDPROKILLER Day 2,438, 15:59

ХРВАТСКА ПРАВИЛНО Е БРАТ

Mirce_mak
Mirce_mak Day 2,437, 14:21

Cuden mi e tekstov ova kako google traslate da e samo probuvano da se ispravat nekoi zborovi, da ne gresam dusa mislam deka stanuva zbor za TROL, nesto kako smee again na vremeto

sematika VS seki
sematika VS seki Day 2,437, 14:44

ne e ovoj orginal Makedonec koristi google translate sigurno 😛 i drugite tekstovi mu se taka so greski i nepovrzani

New Guy 1 Day 2,437, 15:11

Comment deleted

Zhonga
Zhonga Day 2,438, 04:10

Nema sansi da pisuva ovaka ako ne e makedonec na translate od angliski na mkd nemoze taka ubavo da prevede

delete this
delete this Day 2,439, 14:31

sigurno.

Stolch
Stolch Day 2,437, 14:40

There are two things here. First yes, there is a hidden agreement not to attack each other, but it's not only Greece and Croatia. Also turkey and Romania have such an agreement and in general all 4 in between each other. Argentina also has an agreement with Turkey. Hungary has one with Poland.

The second part is, that is not an agreement between the countries but an agreement between the tanks of both countries and while Croatian tanks continue to be in control of Croatia, Greek tanks are no longer in control of Greece, which doesn't necessarily mean that they're any less shovenistic.

Part of that group are the Turkish tanks as well, but the Romanian ones are now out of it, though they were in the core until recently. So nothing is changing really, just to a small degree the members of the "tanks cabal" in the game.

Let them be, they have nothing else to shine on their lives, besides they pay for this game as crapy as it is. Not as much as people think as they buy a lot of their gold not from the admins, but still enough so that the admins do not touch them.

sematika VS seki
sematika VS seki Day 2,437, 14:47

this guy is not rl Macedonien player he use goglle translate 😉

Principe Alessandro
Principe Alessandro Day 2,437, 16:21

The EDENite tanks specifically, in reality Sirius is to them what USA in RL is to the Jewish lobby.

Arrlo
Arrlo Day 2,437, 16:57

Stoich you're a bit out of the loop for a lot of details here.

Principe Alessandro
Principe Alessandro Day 2,437, 15:43

Mate, this is only the result of the EDENites mastercard kids having still influence in eCroatia and in eGreece, in fact Sirius is just an EDENite conspiracy.

tahaua
tahaua Day 2,437, 17:18

WHAT THE FUCK? xdxdxd
IMDB point 9.9 (Science Fiction Category) 😃:D:D

S P L I N T E R
S P L I N T E R Day 2,437, 17:20

Kaj imas uceno makedonski ?

colour haze
colour haze Day 2,437, 17:35

It's hot during the summer, much better to hide in the shadows 🙂

Lev Blavatnik
Lev Blavatnik Day 2,437, 18:26

Ах тие професори шо не ве учат македонски.

Theodore.Roosevelt
Theodore.Roosevelt Day 2,438, 03:38

GAMA is an EDEN Military Unit with albanians,greeks,turkish,croatians,bosnians,ukranians...

GAMA isn;t the official MU of eGreece Goverment.


GAMA IS AN EDEN MILITARY UNIT.
THAT'S THE REASON WHY ALBANIANS,TURKISH,CROATIANS,UKRAINIANS AND BOSNIANS ARE PART OF THIS MU.


THEY DON'T ACCEPT SERBIANS,MACEDONIANS,RUSSIANS etc BECAUSE THEY ACCEPT PEOPLE WHO ARE FROM STATES WHICH HAVE BEEN PART OF EDEN ALLIANCE.


Sorry for CAPS LOCK 😕

McFresh povampireniot
McFresh povampireniot Day 2,438, 04:12

a sto ocekuvavte od niv ???

BlackMK
BlackMK Day 2,438, 14:14

Не јајте лајна за луѓено бе

Astral Macedonian
Astral Macedonian Day 2,438, 16:27

Прецедател, Хрвацка . . . -.-

Претседател, Хрватска.*

Elektro.N
Elektro.N Day 2,439, 06:05

to ti se vika druze sedenje na dupli stol, ako pukni edniot drugiot ke izdrzi

Anakin Skywalker MKD
Anakin Skywalker MKD Day 2,439, 07:26

o7

New Guy 1
New Guy 1 Day 2,441, 15:01

http://prntscr.com/46yoav Everyone in Gamma fights for Greece and a little damage for everyone else what good is having 500000 Damage for Turkey or Poland or Spain when they have over 100000000 Damage for eGreeceUse your heads don't just read Greek and Croatian messages and posts every Croatian every Greek is a Traitor....

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.