Ambient on/off

Join the new world

 

[eNL] News from Congress

Day 1,886, 01:11 Published in Netherlands Netherlands by UNL Congress


(English version below)

Het Congres van eNederland is ons hoogste politieke orgaan. Met een meerderheid van 66% kan het Congres alle wetten aanpassen. Iedere bewoner van Nederland kan meepraten in de openbare Congresdebatten. Wil je echter ook kunnen stemmen over wetsvoorstellen of een debat kunnen starten, vraag dan aan je partijleider hoe je het beste een Congreszetel voor je partij kunt bemachtigen.
Kun je het forum niet bereiken? Registreer op enetherlands.nl en vraag hier toegang voor de eNL usergroup.

Het Congres ligt de laatste tijd onder vuur vanuit de media. Via dit artikel hoop ik antwoord en duidelijkheid te geven op de vragen uit de community. Natuurlijk kunnen aanvullende vragen altijd gestuurd worden naar ondergetekenden. We zullen ons best doen, deze goed te beantwoorden.Geen Ingame Congres, maar wel op het Forum?

Mei vorig jaar is er besloten het wetboek aan te passen, om er voor te zorgen dat in het geval van een volledige bezetting van ons land, ons land niet zonder Congres achter zal blijven. Het specifieke debat en stemming zijn te vinden via onderstaande links:

Debat: http://www.enetherlands.nl/viewtopic.php?f=134&t=10156
Stemming: http://www.enetherlands.nl/viewtopic.php?f=133&t=10168

Concreet houd het in dat zolang er ingame geen nieuw Congres gekozen wordt, dat het oude Congres blijft zitten. Als we tot en met de komende ingame Congres verkiezingen onze regio houden, zal het Congres worden vervangen. Mochten we de regio om een reden kwijtraken, zullen er weer geen ingame Congres verkiezingen plaatsvinden en zal het huidige Congres opnieuw blijven zitten.

Referendum

Er zijn zowel voorstanders als tegenstanders tot ons lidmaatschap van Nederland in EDEN. Om hier een goede keus in te maken heeft het Congres besloten een Referendum te organiseren. In dit referendum zal de bevolking gevraagd worden een keus te maken over het lidmaatschap van Nederland in EDEN. Het specifieke debat en stemming zijn te vinden via onderstaande links:

Debatten: http://www.enetherlands.nl/viewtopic.php?f=27&t=10865 & http://www.enetherlands.nl/viewtopic.php?f=27&t=10933
Stemming: http://www.enetherlands.nl/viewtopic.php?f=26&t=10991

In ons Wetboek is hier het volgende over beschreven:

Artikel 16 - Referenda
1. Een referendum is een wettelijk bindende stemming onder alle op het forum geregistreerde burgers met in-game burgerschap van eNederland.
2. Het Congres kan besluiten een referendum te houden volgens de procedures in Artikel 8 en 9.
3. Referenda worden gehouden op het forum van eNederland.
4. Een referendum is 72 uur open.
5. De opkomstdrempel is 35% van alle geregistreerde burgers.
6. Voorstellen hebben een 55% meerderheid nodig om aangenomen te worden.
7. Een uitzondering op deze regel vormen referenda over wijzigingen in de Grondwet, zoals vastgelegd in Hoofdstuk I, Artikel 7.3 van het Wetboek van eNederland.
8. De Voorzitter van het Congres is verantwoordelijk voor het organiseren van referenda.


De exacte datum van het Referendum is nog niet bepaald, maar ik heb besloten dit alvast met de bevolking van Nederland hierover te informeren, aangezien ik de Nederlanders zonder een forumaccount de mogenlijkheid te geven om alsnog een account te registreren, zodat meegedaan kan worden met het Referendum. Registreer op enetherlands.nl en vraag hier toegang voor de eNL usergroup.

Actuele debatten

Elke Nederlander mag meepraten in de debatten in het Congres. Een selectie van de actuele debatten in het Congres:

Treaty with Poland - http://www.enetherlands.nl/viewtopic.php?f=27&t=10984 (Stemming: http://www.enetherlands.nl/viewtopic.php?f=26&t=11007 )
NE against UK - http://www.enetherlands.nl/viewtopic.php?f=27&t=10987
Adding explanation to vote - http://www.enetherlands.nl/viewtopic.php?f=27&t=11001
Future of eNL in EDEN #2 - http://www.enetherlands.nl/viewtopic.php?f=27&t=10933&start=110
Infocentre - http://www.enetherlands.nl/viewtopic.php?f=27&t=10941

Registreer op enetherlands.nl en vraag hier toegang voor de eNL usergroup.[/i] Daarna kan je meepraten met de debatten.ElGorro
Voorzitter van het Congres

Heikanu
Vicevoorzitter van het CongresThe Congress of the Netherlands is our highest political body. With a 66% percent majority, Congress can change all laws.
All citizens of the eNetherlands can participate in public Congress debates. However, if you wish to be able to vote on laws or start a debate, contact your Party President to find out how best to obtain a seat in Congress for your party.
Don’t have access to the forum? Register on enetherlands.nl and request access to the eNL usergroup here.

The Congress is under attack lately via the media. Through this article, I hope to give answers to the most questions there are at the moment. You can send additional questions to us if you want. We will do our best to answer them for you.No Ingame Congress, but one on the Forum?

Last may it was decided to change the Lawbook, to make sure we will continue to have a Congress in case of a full occupation of our regions. You can find the debate and vote on it through the links below:

Debate: http://www.enetherlands.nl/viewtopic.php?f=134&t=10156
Vote: http://www.enetherlands.nl/viewtopic.php?f=133&t=10168

This means as long there is no new ingame Congress, the old Congress will remain in charge on the Forums. If we can control our region until the next ingame Congress elections, the Congress on the Forums will be replaced. If we loose our region before the elections, the current Congress will remain in charge.

Referendum

As there are both people in favor and against our membership in EDEN, Congress has decided to organize a Referendum. Through this Referendum, the people will be asked to leave or stay in EDEN. You can find more information in the links below.

Debates: http://www.enetherlands.nl/viewtopic.php?f=27&t=10865 & http://www.enetherlands.nl/viewtopic.php?f=27&t=10933
Vote: http://www.enetherlands.nl/viewtopic.php?f=26&t=10991

In our Lawbook, this is specified on a Referendum.

Article 16 – Referendums
1. A referendum is a legally binding vote among all forum registered citizens with in-game citizenship of the eNetherlands.
2. Congress can decide to hold a referendum according to the procedures in Articles 8 and 9.
3. Referendums will be held on the forum of the eNetherlands.
4. A referendum will be open for 72 hours.
5. The turnout threshold is 35% of all registered citizens.
6. In order for the proposal to be accepted, 55% of all votes needs to be cast in favour.
7. An exception to this rule are referendums concerning constitutional amendments, as laid down in Chapter I, Article 7.3 of the Lawbook of the Netherlands.
8. The Chairman of Congress is responsible for administrating referendums.


The exact date of the Referendum isnt decided yet. But I decided to inform the Dutch citizens on it, to give them the opportunity to register a forum account if they don't have one at the moment, so they can join the Referendum. Register on enetherlands.nl and request access to the eNL usergroup here.

Current debates

Everyone with Dutch citizenship can join the debates in Congress. You can find a selection of the current debates below:

Treaty with Poland - http://www.enetherlands.nl/viewtopic.php?f=27&t=10984 (Vote: http://www.enetherlands.nl/viewtopic.php?f=26&t=11007 )
NE against UK - http://www.enetherlands.nl/viewtopic.php?f=27&t=10987
Adding explanation to vote - http://www.enetherlands.nl/viewtopic.php?f=27&t=11001
Future of eNL in EDEN #2 - http://www.enetherlands.nl/viewtopic.php?f=27&t=10933&start=110
Infocentre - http://www.enetherlands.nl/viewtopic.php?f=27&t=10941

Register on enetherlands.nl and request access to the eNL usergroup here. After that you can join the debates.ElGorro
Chairman of Congress

Heikanu
Vice Chairman of CongressPlease subscribe to the Government Newspapers


 

Comments

Gilio82
Gilio82 Day 1,886, 01:26

Good job, guys

Broersje
Broersje Day 1,886, 01:28

\o/

Viglius
Viglius Day 1,886, 02:31

Voted, great article! ^^

james janeway
james janeway Day 1,886, 06:44

Helemaal niet om kritisch te zijn, maar doordat er al een hele tijd geen verkiezingen meer zijn geweest, wordt de democratische legitimiteit van het huidige congres natuurlijk wel wat minder.
Daarom hoop ik van harte dat de verkiezingen kunnen doorgaan!

Gwom
Gwom Day 1,886, 06:48

ik ben het eens met James Janeway.

ElGorro
ElGorro Day 1,886, 08:19

Ik hoop dat jullie zullen proberen Congres lid te worden en jullie je zullen inzetten het te verbeteren. Ik kan je verzekeren dat het Congres dit in het verleden heeft ingevoerd om ons landje te beschermen.

ElGorro
ElGorro Day 1,886, 08:21

Maandelijks een nieuw Congres is natuurlijk het beste wat er is. Laten we hopen dat we lang op de map zullen blijven.

RV93
RV93 Day 1,886, 10:12

Voted! Goed artikel, fijn om wat van het congres te horen!

RV93
RV93 Day 1,886, 10:13

En uiteraard, ik ben het eens met James Janeway. Hier zeg ik de laatste paar dagen al het een en ander over...

ElGorro
ElGorro Day 1,886, 10:47

Wat stellen jullie voor als alternatief voor als Nederland bezet is en geen ingame Congres heeft? Denk er gerust over na en vraag eventueel een Congres lid een debat te starten, zodat we er over kunnen discussieren!

Kixtart
Kixtart Day 1,886, 13:00

Gewoon forum verkiezingen, vergelijkbaar met wat er nu gebeurt ingame

djirtsdew
djirtsdew Day 1,886, 13:37

Het probleem zijn dan de multies...
Die worden er in-game nog enigszins uitgefilterd (black-box...).

Tenzij we dat goed definieren zijn de verkiezingen anders oneerlijk.

atsan
atsan Day 1,886, 14:00

@djirtsdew
de voorwaarden van het referendum worden toch wel eerst door het congress besproken en over gestemd?

dat lijkt me een logische procedure. en zo kun je samen de haken en ogen er uit krijgen.

Kixtart
Kixtart Day 1,886, 14:54

djirtsdew, wordt dan openbare verkiezingen of een aparte groep waar je eerst toegang voor moet aanvragen en daarna anonieme vote.

Joshua Morriseau
Joshua Morriseau Day 1,886, 16:15

Voted!

Shtula
Shtula Day 1,886, 16:45

Voted!

Viglius
Viglius Day 1,887, 05:01

CRAP had origineel ook een plan hiervoor, zie de aankondiging destijds: http://www.erepublik.com/en/article/crap-hoe-en-wat-what-about-crap--1836125/1/20 Ik kan even kijken of daar nog wat van bestaat, dat zou werk kunnen schelen.

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.