Ambient on/off

Join the new world

 

[ENG/CAST/CAT] Free People for Free Egypt

Day 2,403, 18:57 Published in Egypt Spain by etchner

Ahir vaig tenir la sort de ser elegit democràticament com a President del Free Nations Party (dic democràticament perquè a Catalgipte es costum que vinguin a votar desde fora per assegurar l’Status-quo, ademés, la presència de Monserrati al partit indica que aquesta norma s’ha seguit per ambdòs candidats), hem de reconèixer, que són les primeres eleccions des del 2013 en que el candidat no ha set elegit per motius ètnics.

Com a part del compliment del meu programa, he eliminat totes les consignes filofascistes que existien al partit, de manera que aquest mes el partit es dirà Free People’s Party i a la descripció del partit desapareixeran els gentilicis. És de justícia recordar quan els catalgipcis ens varen arrebatar un partit aliè al TOP 5 i totalment inofensiu on simplement volíem conviure i decidir entre nosaltres. LSD i l’anarkoholisme mai olvidaran aquest fet i Montserrati, Pau Esteve i Naboal tard o d’hora rebran el correponent correctiu. No serem nosaltres, serà la història. La història els condemnarà!

En un altre ordre de coses, a nivell intern del partit, intentaré reactivar l’FPP, que sembla estar ja en el més enllà que en el més aquí. Farà falta una reanimació important.

Finalment, de, cara a l’extrerior, seguirem denunciant les polítiques racistes i xenòfobes que duen a terme els catalgipcis, especialment, els de la secta de Naboal. El més ranci i caspós que ha vist aquest joc en anys.

A petició de Naboal, fa temps, vaig preparar uns punts mínims sobre com veia Catalgipte. Aquests punts els hi vaig enviar, i mai s’els va llegir, ademés, en varies ocasions Naboal s’ha vantat d’haver-me demanat uns punts per a una convivència pacífica que no va voler llegir. Aquests punts, que segui´re defensant son els següents:
1. eEgipte és un estat lliure d’eRepublik on eViuen i juguen jugadors provinents de l’estat RL Egipci. Ademés, agrupa a diferents persones que, per diferents otius, han intentat fugir d’altres llocs del món


2. Tots els ciutadans d’eEgipte tenen dret a viure i a participar en la vida política així com a agrupar-se en diferents col·lectius basats en la lliure voluntat dels individus que el formen. Dintre de cada col·lectiu, els seus integrans podran decidir lliurement baix quin sistema de presa de decicions volen funcionar, en quin idioma volen parlar entre ells o qualsevol altre tema que els incumbeixi sol a ells

3. L’Estat ha de garantitzar que cap col·lectiu tracti de destruïr o imposar la seva voluntat als demés.


4. Cada col·lectiu té dret a posseïr un partit. I l’estat deurà facilitar els mitjans necessaris per a que aquest el pugui tenir. Els col·lectius poden tenir, ademés, varis partits si així ho desitgen. L’Estat ha de velar per evitar els Take Overs per part d’elements aliens.

5. S’ha de crear un fòrum en comú, els quals idiomes oficials siguin l’anglès i l’àrab, on tots els eEgipcis es puguin organitzar.

6. La política d’immigració ha d’estar controlada al ser eEgpici en un estat petit. No obstant, no pot funcionar a base de motius racials o ètnics com s’ha fet fins ara. Tota persona que així ho desitgi pot entrar a eEgipte sota aquestes condicions:
6.1 La persona ha de solicitar-ho i presentar-se a la comunitat
6.2 Si el sol·licitant pertany a un col·lectiu, s’haurà de limitar l’entrada de sol·licitants d’un grup determinat a 3 ciutadanies per col·lectiu i mes.
6.3 Com la resta de països petits, s’hauria d’establir una quota d’entrades per nacionalitat d’origen cada mes
6.4 Qualsevol membre d’Egipte podrà demanar una revisió de la solicitut de de ciutadania si així ho considera necessari.
6.5 La comunitat egipcia no tindrà ni ha de tenir mai límits de ciutadanies mensuals.
De la mateixa forma, i tenint en compte la cantitat de catalans que han escollit eEgipte com a lloc de residència per a conviure entre ells, i tenint en compte la seva situació actual, aquesta comunitat haura de tenir límits més laxos en quant a ciutadania. Sempre i quan es veli per a que mai la comunitat catalana torni a oprimir a la resta.


7. Cap col·lectiu hauria de copar el govern, en el que sempre hi hauria d’haver egipcis (i no sol un egipci, com passa ara) en llocs ministerials.
Aquestos són els punts que sempre he defensat per a eEgpite, i que sempre defensaré, mentres que el sector catalgipci, que mai ha volgut diàleg algun, s’ha limitat a atacar i intentar vetar-me

Ayer tuve la suerte de ser elegido democráticamente como Presidente del Free Nations Party (digo democráticamente porque en catalgipto es costumbre que vengan a votar desde afuera para asegurar el Statu-quo, además, la presencia de Montserrati en el partido indica que esta norma se ha seguido por ambos candidatos), debemos reconocer, además, que son las primeras elecciones desde el 2013 en el que el candidato no ha sido elegido por motivos étnicos.

Como parte del cumplimiento de mi programa, he eliminado todas las consignas filofascistas que existían en el partido, de manera que este mes el partido se llamará Free People's Party y en la descripción del partido desaparecen los gentilicios. Es de justicia recordar cuando los catalgipcios nos quitaron un partido ajeno al TOP 5 y totalmente inofensivo donde simplemente queríamos convivir y decidir entre nosotros. LSD y el anarkoholismo nunca olvidarán este hecho y Montserrati, Pau Esteve y Naboal tarde o temprano recibirán el correspondiente correctivo. No seremos nosotros, será la historia. ¡La historia les condenará!.

En otro orden de cosas, a nivel interno del partido, intentaré reactivar el FPP, que parece estar ya en el más allá que en el más acá. Hará falta una reanimación importante.

Finalmente, de cara al exterior, seguiremos denunciando las políticas racistas y xenófobas que llevan a cabo los catalgipcios, especialmente, los de la secta de Naboal. Lo más rancio y casposo que ha visto este juego en años.

A petición de Naboal, hace tiempo, preparé unos puntos mínimos sobre cómo veía catalgipto. Estos puntos se los mandé y nunca los leyó, además, en varias ocasiones Naboal se ha jactado de haberme pedido unos puntos para una convivencia pacífica que no quiso leer. Estos puntos, que seguiré defendiendo, son los siguiente:


1. eEgipto es un estado libre de erepublik donde eViven y juegan jugadores provenientes del Estado RL Egipcio. Además, agrupa a diferentes personas que, por diferentes motivos, han tratado de huir de otros lugares del mundo.

2. Todos los ciudadanos de eEgipto tienen derecho a vivir y a participar en la vida política así como a agruparse en diferentes colectivos basados en la libre voluntad de los individuos que lo forman. Dentro de cada colectivo, sus integrantes podrán decidir libremente bajo qué sistema de toma de decisiones quieren funcionar, en qué idioma quieren hablar entre ellos o cualquier otro tema que les incumba solo a ellos.

3. El Estado debe garantizar que ningún colectivo trate de destruir o imponer su voluntad a los demás.

4. Cada colectivo tiene derecho a poseer un partido. Y el Estado deberá facilitar los medios necesarios para que el colectivo pueda tenerlo. Los colectivos pueden tener, además, varios partidos si así lo desean. El Estado debe velar por evitar los Take Over por parte de elementos ajenos.

5. Se debe crear un foro en común, cuyo idiomas oficial son el inglés y el árabe, donde todos los eEgipcios puedan organizarse.


6. La política de inmigración debe estar controlada al ser eEgipto un estado pequeño. Sin embargo, no puede funcionar en base a motivos raciales o étnicos como ha hecho hasta ahora. Toda persona que así lo desee puede entrar en eEgipto bajo las siguientes condiciones:
6.1 La persona debe solicitarlo y presentarse a la comunidad
6.2 Si el solicitante pertenece a un colectivo, se deberá limitar la entrada de solicitantes de un grupo determinado a 3 ciudadanías por colectivo y mes.
6.3 Como el resto de países pequeños, se debería establecer un cupo de entradas por nacionalidad de origen cada mes.
6.4 Cualquier miembro de egipto puede pedir una revisión de la solicitud de ciudadanía si así lo considera necesario.
6.5 La comunidad egipcia no tendrá ni debe tener nunca límites de ciudadanías mensuales. Del mismo modo, y teniendo en cuenta la cantidad de catalanes que han escogido eEgipto como lugar de residencia para convivir entre ellos, y teniendo en cuenta su situación actual, esta comunidad debería tener límites más laxos en cuant o a ciudadanía. Siempre y cuando se vele para que nunca la comunidad catalana vuelva a oprimir al resto.


7. Ningún colectivo debería copar el gobierno, en el que siempre debería haber egipcios (y no solo un egipcio, como pasa ahora) en puestos ministeriales.


Estos son los puntos que siempre he defendido para eEgipto, y que siempre defenderé, mientras que el sector catalgipcio, que nunca ha querido dialogo alguno, se ha limitado a atacar y tratar de vetarme.Yesterday I got, fortunately, democratically elected as Party President of Free Nations Party (I say democratically because in Catalgypt is not strange to see how people from foreign parties come to vote to a candidate). We should recognise that yesterday was the first elections since 2013 where a candidate hasn't got elected for ethnics reasons.

As part of my program, I've remove every filofascist slogan that I found in the party. So, this month the name's party will be "Free People's Party". Is fair remember all of you that catalgiptians stole us LSD, a little and harmless party where we only want to play this game. We never forgot and the history will punish Montserrati, Pau Esteve and Naboal.

On the other hand, I'll try to reactive FPP, which seems to be so calm.

Finally, we'll continue revealing the racists and xenophobics policies of catalgyptians, specially, those who come from Naboal's sect.

A few months ago, Naboal told me to send him my point of view of eEgypt. I wrote some basic points and Naboal refuse to read them. Here are those points:


1. eEgypt must be a free estate of erepublik where RL egyptians can play an live. In addition, there're differents people who, for differents reasons, want to live here in peace.

2. Every citizen of eEgypt have right to live here and every citizen of eEgypt have right to participate in the politic life and to make groups and communities with other citizens. Every community will have freedom to organization (language, rules...)

3. The Government must guarantee that nobody will try to destroy a community of players.

4. Every community have right to have one party, which will be paid by the government. Every community have right to have more than one party.

5. An inter-communities forum will be created. arab and english will be the main languages.

6. The inmigration policy must be controlled following the next conditions:

6.1 The person who want to be egyptian must request that to the eEgyptian community.
6.2 Every community can grant three citizenship every month.
6.3 We should set a nationality-limit per month.
6.4 Every citizen can ask for check a request to a concrete person.
6.5 RL Egyptian can get citizenship whitouth any limit. In addition, catalgyptians can have better limits in order to understand his special situation.

7. Always must be many RL egyptians in each government, and no community should take completely the government.

This is not a constitution or rules, this si, simply, mi point of view of how things should be in that country.

 

Comments

Pau Esteve
Pau Esteve Day 2,404, 00:22

Poca convivencia habrá si empiezas diciendo que escarmentaremos, que blablabla...

Si eso te espero sentado; pero tengo el culo muy pelado ya 🙁

etchner
etchner Day 2,404, 02:30

Evidentemente para ti no va estoy y contigo no espero yo convivencia alguna. No soy un teletubby ingenuo. TOveaste un partido anarkoholico y pediste tovear a 7isb, ahora estás en el death note del anarkoholismo.

Pau Esteve
Pau Esteve Day 2,406, 23:02

Bueno, supongo que cuando vayamos al cielo de yupi seremos hamijos :cafe:

Mientras tanto temblaré de miedo; qué remedio.

Naboal
Naboal Day 2,404, 04:26

Amenaces i anades d'olla a banda (que són moltes) passo a discutir els primers problemes del teu "projecte" de convivència:

1. Tal i com està escrit el 1er article sembla que donis preminència a uns ciutadans davant d'altres, sembla que vulguis crear ciutadans de segona...1er el egipcis RL després...la resta. (apartheid?)

2. Tot el 2n, el 3r i el 4rt article és una definició de com ja ara s'organitza eEgipte entre les 2 comunitats majoritàries.

3. Impossible crear un fòrum comú per 2 raons, primer de tot els egipcis no participen a l'outgame ni han acatat les lleis que ens regeixen als catalans per altra banda ignorar el català en el fòrum deixaria gran part de la població catalana sense poder participar-hi ja que molts no entenen l'anglès (ni estan obligats) per tan seria un element de discriminació cap a la nostra població...de fet al no tenir cap llengua en comú àrabs i catalans fa que sigui inviable el que dius.

4. Imposar per la força jugadors egipcis en els Governs i no fer-ho amb els catalans és donar preminència altre cop als egipcis, crees ciutadans de 1era i ciutadans de 2na.

En definitiva, intentes canviar una situació que mensualment s'estableix per via democràtica on la majoria decideix i on tots som iguals 1 persona = 1 vot (multis apart) i on es respecten ja els partits egipcis i catalans per una proposta on dius que sigui quin sigui el resultat, els egipcis RL han de tenir uns drets "sui generis", la seva llengua preminent a les institucions i la catalana no i per si això no fos prou intentes marcar polítiques pròpies dels Governs executius electes de torn que se suposa que tots hauriem de respectar...el model que proposes no és ni neutral ni general ni aplicable en una democràcia on tots sóm ciutadans iguals i això fa la teva proposta indesitjable per qualsevol demòcrata.

etchner
etchner Day 2,404, 05:14

Ciudadanos de segunda es lo que quiere crear y ha creado un fascista que venía a decirme que yo no puedo ser presidente de un partido por no ser catalán y que solo puede hay dos comunidades en egipto al tiempo que veta la entrada de otras personas o las ningunea.

Tu problema es que existen egipcios y tienes que convivir con gente a la que consideras inferior a ti, como ya has demostrado varias veces por ir con tus comentarios despectivos sobre los africanos y salidas de tono varias cada vez que un egipcio iba a llegar al poder.

Todo lo demás que has dicho, es lo que practicas en tu dia a dia:

"4. Imposar per la força jugadors egipcis en els Governs i no fer-ho amb els catalans és donar preminència altre cop als egipcis, crees ciutadans de 1era i ciutadans de 2na."

Ningún no catalán puede entrar en el gobierno salvo alguna migaja que le dais a un egipcio de vez en cuando -> Ciudadanos de segunda, ya los tenemos.

"3. Impossible crear un fòrum comú per 2 raons, primer de tot els egipcis no participen a l'outgame ni han acatat les lleis que ens regeixen als catalans per altra banda ignorar el català en el fòrum deixaria gran part de la població catalana sense poder participar-hi ja que molts no entenen l'anglès (ni estan obligats) per tan seria un element de discriminació cap a la nostra població...de fet al no tenir cap llengua en comú àrabs i catalans fa que sigui inviable el que dius."

Obligar a los egipcios a acatar tus normas de mierda y a hablar en catalán, porque claro, ellos si tienen que tener la obligación de entender vuestros artículos cuando el cacique catalgipcio de turno escribe solo en catalán. Tu en tus foros organizate como te de la gana, en común con otros, te organizarás como quieran los demás.

"2. Tot el 2n, el 3r i el 4rt article és una definició de com ja ara s'organitza eEgipte entre les 2 comunitats majoritàries."

Eso no te lo crees ni tú. El primer paso para la convivencia es que te largues tú y tu chupipanda caspòsa

---
Fin del hilo.

Ali Gual
Ali Gual Day 2,404, 05:19

Un article polèmic i no surt el meu nom?! Yuhu!! Per fi algú no pensa malament de mi públicament!!

Em semblen interessant alguns dels punts proposats. El 2, 3, 4 i 5. La resta de punts jo els debatria i buscaria un punt de trobada.

enrivax
enrivax Day 2,404, 11:34

Per que ets un talp de FNP i segurament a partir d'ara també etchnerista xDDD

Mikhail Zarevich Kalashnikov
Mikhail Zarevich Kalashnikov Day 2,404, 08:23

Ese etch dandole cera a los teletubbas xD

Voted bro!

enrivax
enrivax Day 2,404, 11:32

Al 1, penso que no es pot obviar el que un 50% aprox. dels eEgipcis son catalans, tot i que sembli o sigui evident que l' eEstat ha de respectar totalment que es l' eEstat dels egipcis VR lo que no hauria de suposar cap impediment per que els catalans administressin la seva propia comunitat independentment. Es la teoria del eEstat binacional.
2-3-4- d'acord.
5- No veig cap problema en que cada comunitat tingui la seva llengua com oficial i que l'anglès o altres siguin els de comunicació comú entre comunitats. Els articles oficials, estiguin en l'idioma original que estiguin, haurien de estar traduïts a ser possible en l'altre idioma i/o anglès.
6- S'ha de debatre
7- Mig d'acord. Soc partidari del pluralisme i penso que totes les opcions haurien d' estar representades al govern. El congrés, en el seu cas, determinará democràticament la representació de les diverses opcions.

Pau Esteve
Pau Esteve Day 2,406, 23:02

Soles conteste a qui interese

Abdulrahman Fathi
Abdulrahman Fathi Day 2,405, 03:14

Voted!

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.