Ambient on/off

Join the new world

 

Šešėlių žaidimai

Day 1,802, 09:01 Published in Lithuania Russia by A..U

Siurelistis str. Pagalvojau, po vakar dienos komentarų ir čatų papokštausiu ir rašytojo duonos imsiuosi vis šiokia tokia atrakcija. Viskas išgalvotaJ rašau šiek tiek šaipydamasis iš savęs bei kitų priimkit tai su šypsena.


Naktis, Blankiai blyksi aprūdijusio žibinto šviesa. Kartais pūsteli vėjas ir žibintas girgždėdamas palinguoja o aplink jo blankią šviesą pradeda suktis pabaidytas mažų naktinių muselių ir jonvvabalių spiečius. Šviesa tokia blanki, kad teapšviečia vos pora metrų aplink žibinto stulpą, o toliau tesimato tik šešėlių žaismas ir akinanti nakties tyla.
Staiga kažkas balto sušmėžuoja ir nakties tylą sudrumsčia vos girdimas žmogaus oro atodūsis ir po jo sekantis tylus gargaliavimas. Kažkoks pilkas ir sunkus siluetas nudrimba ant drėgnos žemės. Už kelių metrų dar viena būtybė išleidžia panašų gargaliavimą ir nutyla amžiams. Pasigirsta batų trepsėjimas, šiugždėjimas per šlapią molį, Kažkas paslysta, atsistoja ir lyg niekur nieko toliau sparčiai žingsniuoja pirmyn.
-Regis prasmukom nepastebėti (sušnabžda kažkas tamsoje) Tie du LK sargybiniai tolumoj ties 5 valanda sau ramiausiai rūko:). CD tu su kulkosvaidžiu užimk poziciją ties tuo akmeniu šalia senų padangų krūvos.
Stambus, raumeingas,, kamufležu visą veidą išsidažęs vyras tiek, kad tesimatė balti akių obuoliai juodai žaliam veide, linktelėjo galvą ir nusėlino nurodyton vieton.
-Laimiux, tamsi figūra kreipėsi į šalia esantį kareivį, nekantriai sukiojantį pirštą aplink jo šautuvo vamzdį, tu kaip geras šaulys, užimk snaiperio poziciją ant sargybos bokštelio stogo. Pridengsi mus visus kol tuštinsim LK amunicijos sandėlį.
-Kodėl tik jis, aš irgi puikiai šaudau, galiu padėti, pasigirdo trečias balsas?
-Tada Ipsiart susirask kitą stogą, aš visai nenoriu, kad tu ten mane užgultum, nepatenkintas atšovė laimiux
-Baikit judu peštis, prakalbo juodas siluetas, jums ten vietos ant stogo abiems užteks…tik užsiimkit tuo kuo reikia, o ne… pašaliniais dalykais.


Booom! Siaubingai garsus sprogimas perskrodė nakties tylą. Tolumoje stovėję kareiviai net krūptelėjo ir instinktyviai atsitūpė, vienam iš burnos iškrtito tebesmilkstanti cigaretė. Sandėlio durys zigzagais nuskriejo apie 9metrus ir su didžiulo bildesiu nukrito netoli padangų krūvos, vos nesužeisdamos ten esančio CD.
-GW kokius ble sprogmenis naudoji!
- C4, bent jau turėtų būti. Sorry CD. Gerai vyrai - judam judam, neturim daug laiko!
Po šių žodžių penkios, kariškai apsirengusios figūros, tūnojusios atokiau, sargybos bokštelio pastato šešėlyje, pradėjo bėgti sandėlio link. Kiaurai per vis dar neišsisklaidžiusį pilką dūmų debesį, dvokiantį sudegusiu paraku ir graužiančiu akis bei burną.
Tuo tarpu tolumoje du LK sragybiniaii, po pirmo šoko atitokėjo ir prisiminę savo darbą, pradėjo bėgt sprogimo garso link.
-Tratatatata…tratatata!.Sukaleno kulkosvaidis. Pirmas sargybinis staigiai atšoko ir kaip cirko akrobatas paskridoatbulas metrą atgal. Jo kūną kiaurai pervėrė ir nusitempė 3 automato salvės kiulkos. Po sekundės krito antrasis, tačiau jis dar buvo gyvas. Kulka kliudė kelienį, sutraiškė kelio girnelę. LK Kareivisužsiėmęs už kojos aimanavo. įnirtingai voliojosi pirmyn, atgal, rėkė pagalbos savo draugų.
15sekundžių tyla ir tik vienišo kario aimanos, besikeikiant, meldžiant Dievą pagalbos, šaukiant mamą, Kurios jis niekada turbūt nebepamatys…Tada viskas staigei tarsi atgyja, kaip skruzdėlynas, kai jį pabadai šaka. Įsijungia alermas, sirenos. Dangų nušviečia signalinės raketos. Iš priekyje esančio kareivių barako išlekia 7 ar 9 kareiviai. Vieni su šalmais kiti tiesiog vienmarškiniai, pasileidžia girdėtų šūvių ir aimanuojančio draugo link.
-Tratatatatata, ištisa automato salvė! Cd nušienauja pirmą drąsuolių bangą. Tačiau atbėgantys kiti tarsi gavę komandą prigula. Jie šliaužia , pradeda šaudyti. Nebebėga stati, kaip reichstagą šturmuodami.
Prasideda didžioji karo scena. Abi pusės šaudo nesustodamos. Automatų salvės jau iš abiejų pusių varpo pastatų sienas,purena drėgną žemę. Žaižaruojančios šviesos naktyje, blyksintys žmonių veidai ir šauksmai atrodo užpildo visą erdvę- susipina į vieną neatskiriamą kraujo ir mirties simfoniją,
-GRANATA! zzzboOOOm! Atlėkęs sprgmuo sugriauna dalį sandėlio kampo, kur slėpėsi LS kariai. Aplink pasipila kibirkštys ir skeveldros.
-Čia ne granata, o minosvaidžio sprogmuo! Tu ką granatos neatskiri?!
-Darosi karšta, mes turime trauktis tuoj pat. Pasiėmėm ko reikėjo. Dabar dingstam. CD laimiux < ipsi TRAUKIAMĖS!
Kareiviai drausmingai, pasikeisdami,,atsišaudydami pradeda slinkti link LK bazės galo - link miško pusės iš kur ir buvo atėję.
-ZZbooOOm! Atlėkęs naujas sprogmuo bloškė tamsū siluetą į šalimais esantį vandens pilną apkasų griovį
-GW viskas gerai, pribėgo - netoli buvęs kareivis su automatu prie gulinčiojo ir ištiesė ranką?
-Aš sveikas tik ranką nusibrozdinau CD. Beje koks čia lavonas griovį guli? Regis mačiau LS skiriamuosius ženklus ant uniformos, kažką iš mūs pataikė?
-Regis tai theDPSlt.Praeitą mėnesį mes jį išvarėme už prasižengimus, prabėgom apžiūrėjęs lavono veidą, arba tai kas iš jo buvo likę, tarė CD. Tikriausia jis nusprendė įduoti mus, atkeršyti ir nuėjo tiesiai pas LK. O jie juo nepatikėjo ir iškankinę nušovė kaip visus kitu. Ir paliko čia gulėti.
-Kaip manai, kiek laiko jis jau čia?
_ Na manau jau kokia savaitė, nes visas pašvinkęs ir net žiaunos matosi užaugusios nuo plūduriavimo vandenyje.
-Manai reikia jį palaidoti, gi saviškis buvęs?
-Baik juokus GW. Ne tu jį čia nudrėbei, ne tu jį ir laidosi. Einam greičiau, mums reikia būrį išvest.

Pasiekus miško pradžią, kareiviai lengviau atsikvėpė. Kulkos dar zvimbė pavymui. Tačiau tai tebuvo aklas šaudymas į tamsią naktį- ir tiesioginės grėsmės nekėlė. Operacija apsirūpinti ginklais ir amuncija praėjo sėkmingai. Išskyrus nubrozdintus kelius rankas, bei kelis sumušimus, grupė. išlikusi sveika ir gyva, tolo nuo kovos vietos. Triukšmas už nugaros nutilo, nutilo irpaskutinių pavienių šaudymų atgarsiai. Iš už debesų pasirodė skaisčiai baltas mėnulis, apšviesdamas vorele einančius ginkluotus žmones, ištęsdamas ir padidindamas jų šešėlius, sukurdamas iš jų tarsi antikines besikeičiančias senoves pabaisas.
Vorelės priekyje ėjęs siluetas atsisuko į gale jo einančius ir prakalbo:
-Gerai, kad šitas prakeiktas mėnulis nepasirodė operacijos pradžioje. Būtų neįmanoma taip nepastebėtam į bazę prasibraut.
-Tikra tiesa,- pamurmėjo kiti.
_Sakykit kodėl , mes nepuolam jų tiesiogiai? Juk turim žmonių, mūsų jėgos beveik nenusileidžia jiems? Pasigirdo klausimas voros gale.
_ Nes nenorim rizikuoti. Karą laimi ne žmonių skaičius o strategija, pasigirdo atsakymas voros viduryje. Todėl ir laukiam greitu metu atvykstančiu TU kovotojų. Visada gerai turėti gerų kovotojų rezervą jei kas nutiktų.
-O kaip dėl Geležinio vilko - Nenurimo galinis - jie nepasirodys?
Apie juos jau savaitė kaip nieko negirdėt, atrėžė balsas vorelės priekyje. Manot jie pasidavė ar prisijungė prie LK tironų režimo?
-Tikrai ne, netikiu. Atkirto tamsi figūra voros viduryje. Jų vadas Marzzz mano draugas, ir Zyga jo dešinioji ranka tp. Jie niekada neprisijungtų prie LK. greičiau mirtų-neišduotų. Negalėčiau tuo patikėt.
Po šio pokalbio visą likusią naktį šešėliai ėjo tylėdami ir tik brėkštanti aušra suteikė šiems šešėliams žmonių siluetus ir įpūtė gyvybės į jų veidus.

-STOT! Kas eina?
Savi.
-Kodinis žodis?
LYGIUOT.
Priešais būrį iš už tankaus lapuočių krūmo išlindo kareivis su karabinu ir plačiai šypsodamasis kreiva šypsena artėjo. plačiais rankų mostais sveikindamas savo būrio draugus.
Spręndžiant iš nešulių kiekio, operacija pavyko? Ir atrodo visi sveiki.
-Sveiki, tik GW kaip visada rimčiau apsibrozdino.
Aš sveikas, atkirto GW. Einam greičiau nestovėję, noriu pusryčių suspėt.
Būrys lyg pagal komandą sujudėjo.
Gw galiu paklaust kai ko?
Klausk aurimasss, atsisuko GW į greta eiananįjį?
Kodėl mes jau metai laiko naudojam tą patį slaptažodį lygiuot? Ar ne laikas saugumo dėlei jį pakeisti?
Todėl AU, kad aš jau per senas įsiminti naują.

Lithuanian Shadows laikina bazė buvo įrengta viduryje miško iškirtus proskyną. Pakankamą pastatams ir blindažams bei gynybiniams pylimams, bunkeriui, tačiau užtektinai paliekant medžių, kad jie savo didelėm šakom uždengtų , tarsi rūpestinga motina apglėbtų, apačioje esančius LS vaikus. Šalia bazės tekantis mažas tačiau sraunus gėlo vandens upokšnis teikė taip reikalingą geriamą vandenį visiems čia esantiems. Kartu jo smarkus ir triukšmingas čiurlenimas nustelbdavo pašalinius garsus, sklindančius iš stovyklavietės.
LS laikina bazė jau budo. Visi kėlėsi ir ėjo be jokių įsakymų prie savo darbų ar į sargybos postus. Atrodė, kad taip jie gyvena jau šimtmečius, nors iš tiesų jie čia apsistojo tik prieš gerus du mėnesius. Grįžtančius iš naktinio žygio karius pasitiko blyškiaveidis smulkus kareivėlis, apsitrynusia kepure, apiplyšuia uniforma. Jis pažvelgė į būrį pakėlė pamėlynavusius nuo nemigos paakius ir staigei atsistojęs pradėjo šūkauti:
-Jūs visi manęs nekenčiate! Taip nekenčiate nes aš geresnis. Aš visada teisus. Tai jūs man už viską turite dėkoti.Jei ne aš-jūsų čia nebūtų.(būrys stabtelėjo). ...Žinau jūs kažką rezgate visada taip. Bet aš gudresnis aš išaiškinsiu viską ir tada atsiimsite už VISką!
-Glookai raminkis. Kokia musė tau vėl įgėlė?
-AŠ ŽINAU. AŠ VISKĄ ŽINAU. JŪS NEKENČIATE…A…! Dar labiau įsikarščiavo žmogus.
--Eeime greičiau, šiandien jis vėl nekokios nuotaikos. Vėliau apsiramins.(Kareiviai pajudėjo gilyn į stovyklą).
-GW kodėl tu jį laikai? Vėl paklausė AU.
-Ką? Glooką?
-Taip jam jau senei laikas į pensiją ar tarp 4sienų.
Iš gailesčio. Jis senas kareivis, daug kartų mums gelbėjęs. Deja(atsiduso giliai) prieš porą metų vienos kovos metu, šalia jo sprogo skeveldrinė mina ir viena šukė pataikė į galvą. Nuo to laiko jis lyg nesavas…Tačiau jis puikiai stovykloje sutaria su laukiniais gyvūnais. Pantera, gyvatėm, net su mūs talismanu LS kovine Udra. Nuolat ją prižiūri. Man net kartais atrodo, kad su gyvūnais jis jaučiasi net geriau nei su žmonėmis.
-Aha, šuktelėjo ipsiart.. Jam kartą viena cobra buvo net įgėlus.
-Ir kaip baigėsi, - pasmalsavo AU?
Po…5 skausmo agonijos ir kančios dienų…cobra padvėsė.
-Kurgi ne(pamurmėjo po nose visą šį laiką tylėjęs Merkasz) kai paskutinį kart mačiau kobrą, tai jis ją valgė žalią ir dar gyvai besiraitančią…
Kažką sakei Merkasz, atsisuko GW, nepyk nenugirdau?
Sakiau tamsta vade, kad jums reikia nueit į medicines punktą apžiūrėt nubrozdintos rankos. Gali įsimesti infekcija,-.susigribo kareivis.
Gerai, būtinai nueisiu tuoj pat, Malonu turėt tokį atsidavusį karį Merkasz(paplekšnojo GW jam per petį šypsodamasis). Toliau eikit be manęs. Man į medpunktą kairėn sukt. Pasimatysime vėliau vadavietėje CD, AU.

LS medicinos punktas arba, centrinis pastatas, kaip vadino bazės gyventojai, stovėjo, pačiame bazės miško proskynos viduryje. Tai buvo nedidelis vieno aukšto pastatas, suręstas iš stambių rastų ir apdėtas smėlio maišais, kad atlaikytų tiesioginę, minosvaidžio sviedinio ataką. Stogas, apdengtas eglių šakomis, Pačiame centre nuolat dirbdavo daktaras Actekas. Acteku jis buvo pramintas todėl, kad kaip tikras “Actekas” mokėjo puikiai naudotis ir operuot vien tik peiliu. Ištobulino šiuos įgūdžius pats būdamas dar kareiviu. Kaip jis pats sakydavo:-visada noriu pamatyt savo priešo veido mimiką kai perėžiu jo vidurius. Be pačio daktaro, medpunkte darbavosi paprastai dar trys seselės.
Gw priėjo prie medinių ąžuolo gamybos, dar sakais kvepinčių durų ir pasibeldė.
-Galima užeiti?
Žinoma, prašom.Viduje pasigirdo malonus moteriškas balsas.
-Labas Armani. Vado veidą apšvietė plati meili šypsena.-Štai aš ir vėl čia. Gal galėtum apžiūrėt mano ranką?
Armani nusijuokė.
-Kas ir vėl tau nutiko? Tu pastovus mano paciaentas. Kartais pradedu manyt, kad žalojiesi tyčia. Nagi eikš parodyk ką ten turi?
Vyras prėjo, atsisėdo ant kėdės, šalia balta palaidine apsirengusios merginos ir apsidairė aplinkui.
Tu čia viena? Kur kiti?
Gi pats žinai, kad šiandien mano eilė budėti, Kiti daro apskaitą medicinos įrangai ir vaistams sandėlyje. Kai prasidės kovos, mums reikės daug binto morfijaus, kitų vaistų, o vien tau binto sunaudoju visos savaitės paskirtą davinį. Jei bus daugiau tokių kaip tum mes pabaigsime jo atsargas po 2savaičių… Jų nebus(valiūkiškai nusišypsojo) dar mažiausia porą valandų.
Judviejų akys susitiko, žvilgsniai sustojo. Kvėpavimas sutankėjo ir lūpos susiliejo į vientisą visumą. Jiedu apsivijo vienas kitą. Geltoni šilkiniai Armani plaukai išsivadavo iš segės nelaisvės ir palaidi nukrito ant nuogų jaunų merginos pečių. Viena vyriška ranka glostė jos plaukus, kita glamonėdama merginos kūną slydo švelnia jos oda žemyn ir žemyn…
-Bar bar bar. Beldimas į duris. Vade GW jūs ten? Vade GW?
Ko reik po galais! Man…ranką dabar apžiūri.
Bet tai skubu. TU pajėgos atvyko. Jus skubei kviečia į vadavietę. Jūs turite tai išvysti…


GW
ps:scenose nenukentėjo nė vienas gyvūnas, gyvatė ar LS narys.

 

Comments

LS HQ
LS HQ Day 1,802, 09:07

Straipnsis mazai redaguotas tad is anksto atsiprasome uz klaidas.

Ex Nihilo
Ex Nihilo Day 1,802, 09:31

eisiu as gal wiki geriau paskaityti

Ex Nihilo
Ex Nihilo Day 1,802, 09:32

nors bendrai se... vote uzpastangas

Vi Di
Vi Di Day 1,802, 09:34

Pradedu gailėtis, kad neįsigilinau ką ten buvai parašęs ir ne aš išleidau 😃 Įdomiai skaitosi visai iš LS perspektyvos, nežinau kaip iš šono tai skaitysis 🙂
Be to, nereikėjo taip detaliai priėjimą prie stovyklos apipasakot - dabar žinos kur rast 🙁

Udra
Udra Day 1,802, 09:47

Bravo! Labai šauni istorija! Būrio talismanas sužavėtas !

LS HQ
LS HQ Day 1,802, 09:57

😃 malonu Udra, kad tau patiko:) tikiuosi ras ir kiti laiko iki galo perskaityti, 3valandas rasiau:)

Povilas1989
Povilas1989 Day 1,802, 10:01

Linksma(((: Vote.

Vilnius
Vilnius Day 1,802, 13:05

GW - esi dar neatrastas talentas, todel siulyciau dazniau publikuot LS nuotikius! O tam, kad paskatinciau toliau tai daryt skyriu: (DIDELI) V+S

PagonisLTU
PagonisLTU Day 1,802, 14:17

very good. V+s.

Ad Ele
Ad Ele Day 1,802, 15:04

Giedriau, Giedriau... Beskaitydama tavo kūrinį, žodžių junginį "What the f**k" pavartojau gal 647876 kartus. Kone balsu susijuokiau vietoj: "Todėl AU, kad aš jau per senas įsiminti naują." (kalbant apie "lygiuot" ), taip pat juokas suėmė vietoj kalbant apie Glooką: "-Taip jam jau senei laikas į pensiją", ir ta visa dalis apie "gyvūnus" buvo pati geriausia per visą darbą 😃 Tu turi daug fantazijos... o ypač erotinės... Prašaisi uždusinamas (ne bučiniais ir glamonėm). Kas dar?.. gramatika...

Tautis_LT
Tautis_LT Day 1,802, 15:35

whahaha 🙂]]]


p.s. sakiau, kad perskaitysiu 😉

Second time
Second time Day 1,802, 21:59

Saunu. Retas svecias jau darausi erepe, bet del tokiu straipsniu galiu ir dazniau ateiti;) Didelis Vote

TheUnit pararam
TheUnit pararam Day 1,803, 00:23

na iveikiau. Smagiai susiskaite, lauksim pratesimo!

BlMBA
BlMBA Day 1,803, 00:58

kitoje dalyje LK vada reikia ikaitu paimti

Hawt Monkey
Hawt Monkey Day 1,803, 01:34

nusprendziau nebeskaityt kai pamaciau klaida antroj eiluteje...

kriste ir darius
kriste ir darius Day 1,803, 02:30

vo!.. naktipuodis padidejo..bet rimtai cia salmas ... aurimai tai ,o kam tas pionieriu kaklaraistis...ir is vis kokia prasme to ten sulysusio ...M Dzeksono fanu klubas?

auris0
auris0 Day 1,803, 03:32

Tikrai gera istorija! Ir juokinga 🙂 V+S

Ad Ele
Ad Ele Day 1,803, 04:52

Labai dar ką nors parašyt noriu 😃 biški sukrėtė tokios naglos vietos, kur aprašai visas šlykštynes 😃 taip ne meniškai, o tiesiogiai kaip yra (ar turėtų būti). Per daug buitiškai. Beto aš irgi noriu dalyvaut mūšiuose, o ne jus kruvinus bintuot 😃 Vamzdietc romanas. Šiaip laukiu tęsinio 😛 Ir daugiau personų įtrauk, per daug išsiplėst nereikia, nes turi kažkokį putinišką stilių smulkiai viską apipasakot, to nereikia ir netruktum tris valandas rašyt

LS HQ
LS HQ Day 1,803, 05:38

😁 bet ziuriu kiek zmoniu tiek nuomoniu. Vieni priekaistauja, kad per mazai aprasu ir per daug greiti trumpi dialogai. Kitiems jau per daug.😃. Vieniems reikia daugiau veiksmo ir kautyniu, na..o merginoms aisku tie ziaurumai kaip tik nepatinka. Esme ta, kad jei dar labiau sutrumpinciau aprasymus, tai jau butu teatro scenarijus. Jei daugiau-gautusi meninis romanas:). Kazkaip labai rimtai vertiant viska. Aisku gramatika klaidos neisvengiama ypac man:), bet visa si str rasiau labiau kaip poksta,

HEXaminas
HEXaminas Day 1,803, 06:03

"Po…5 skausmo agonijos ir kančios dienų…cobra padvėsė." Sitas nuzude;D
Tiesa pasakius nustebau. Tai ko gero vienas geriausiu skaitalu kokius skaiciau eRepe aplamai. Tiesa ties gramatika dar reiktu padirbeti, bet ... Stiprus Vote. Ir tikiuosi tai ne paskutinis tavo sedevras.

TheUnit H. Pacas
TheUnit H. Pacas Day 1,803, 08:26

Giedriau ziurint rimtai tai istorija pati "ne i tema" is LK ginklus vagiat, ir? Reikejo rasyt kaip kokias bulbas gaudot, dabar nesamone kazkokia, kam tuos ginklus is savu vogt?

Vadim Polonskij
Vadim Polonskij Day 1,803, 08:29

Poh,Votado

Evil Rudolph
Evil Rudolph Day 1,803, 10:57

Hyperi, visur yra potekstė, tik reik mokėt suprast.. Arba aš čia tiesiog per giliai kapstau:D

Kolukio Princas
Kolukio Princas Day 1,803, 11:33

super pasaka, very LIKE ir V+S

Iskroviklis
Iskroviklis Day 1,814, 00:23

o7

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.