Ambient on/off

Join the new world

 

[CTRL]PL-EN-PT-SP October Executive Council

Day 1,786, 15:37 Published in Poland USA by Cthulhu..

[CTRL]October Executive CouncilDobry wieczór, a prawdopodobnie dla niektórych z was dobry dzień. Chciałbym przedstawić się, jako że zostałem drugim SG sojuszu CTRL. Dla tych, którzy nigdy o mnie nie słyszeli, o to moje krótkie sprawozdanie mojej działalności w erepublik:

wiceprezydent
dwukrotny prezes USWP
dwukrotny sekretarz stanu
dwukrotny prezydent
dwukrotny MON
wiceprezydent SEES przez cztery miesiące
vMON
Dyrektor ds. Europy Wschodniej w amerykańskim departamencie stanu
vSekretarz stanu
Commander Special Forces
Ambasador w Turcji, na Węgrzech i w Irlandii
Szef zarządu USWP
Rzecznik USWP
Oficer od zaopatrzenia w USMC
Major eUS Cavalry
Commander the Cavalry Rangers Platoon 1(3>V2)
Kongresmen - ośmiokrotny
Dyrektor Arm America

Niedawno, byłem lepiej znany jako "ten koleś". Krytykowałem EDEN i będę nadal to robił. Co nie znaczy, że nie lubię pojedynczych czy członków(eden), których poznałem na przestrzeni lat. Dziękuję EDENowi za lata wspierania w różnych kampaniach i jestem pewien, że w przyszłości będziemy razem pracować, tak samo jak pomagaliśmy Chinom bronić się przed Serbami. Patrząc na mapę, możecie zauważyć, że Serbia prawie powróciła do "klatki".

Przed wami rada wykonawcza sojuszu CTRL na miesiąc październik:

Supreme General - Alexander_Auctoritas
Supreme General Deputy - Siddy
Military Organizer - k0stek, Artela, RegisAjr
Public Relations Director - Mininuns
Media Director - aVie
Foreign Affairs Director - Fruitcommando


Do naszych celów należą, ale nie ograniczają się tylko do nich:

1) Rozwijanie sojuszu poprzez włączenie do niego silnych państw, które podzielają naszą wizje eŚwiata. Będzie to realizowane poprzez dodanie nowych członków do CTRL i ALT. Nie jestem za przyjęciem nikogo do DEL. Wierzę, że każdy naród ma prawo do istnienia, do respektowania społeczeństwa i dbania o nie. Potrzebujemy wszystkich graczy eRepublik, których możemy zdobyć, bez niszczenia ich.

2) Będziemy wzmacniać naszą armię, by przygotować się do uderzenia w krytycznych momentach walk. Będziemy w stanie dawkować nasze obrażenia w każdej mini i w każdej dywizji, dzięki czemu będziemy odnosić sukcesy w naszych kampaniach. Możemy nawet koordynować naszych żołnierzy z żołnierzami z sojuszu EDEN i ex-ONE, jeśli wyrażą na to zgodę i będą chętni do współpracy.

3) Skupię się na głównym celu sojuszu: uniknięcie rozproszenia dmg na poszczególne konflikty poprzez skupienie się na długotrwałych, dobrze przemyślanych strategicznie kampaniach. Niektórzy żartują, że Państwa Bałkańskie są głównym miejscem walk i skupia się tylko na tym regionie świata. My nie jesteśmy tym zainteresowani.

4) Poszerzę działalność biura spraw zagranicznych poprzez przenikanie do innych komórek wywiadowczych w eRepublik. Warstwa po warstwie będę się starał aby utrzymać społeczeństwo jak najbardziej zaktywizowane. Będziemy skupiać się na każdej warstwie

5) Nie obiecuję niczego. Zapewniam wspaniałą komunikację z innymi CP, którzy mają najważniejsze zdanie w podejmowaniu decyzji. Czasami to, co jest dobre dla jednego państwa, nie jest dobre dla całego sojuszu CTRL i vice versa. Musimy skupić się na tych różnicach aby je wyeliminować. Sojusz odnosi sukcesy tylko wtedy, kiedy wszyscy jego członkowie pracują razem by osiągnąć takie same, wcześniej wyznaczone, cele.

6) Bawmy się. Nie jesteśmy tutaj tylko żeby klikać jakieś przyciski. Jesteśmy tutaj by bawić się, trollować tak dużo osób, jak tylko możemy, skopać kilka tyłków i wypić trochę piw. Mam nadzieje, że wszyscy jesteście z nami. Bawcie się dobrze, niech będzie to skomplikowane(hehehe) i nie bierzcie nic do siebie, chyba że jest to coś pozytywnego. Nikt z nas przecież nie musi być gnębiony w grze czy w świecie rzeczywistym z powodu jakiegoś militarnego i politycznego symulatora.

Jak to mówimy na b.net: powodzenia, dobrej zabawy, dd no bs

Thank you to Last Straw for the Polish Translation.Good afternoon, evening, and probably morning to some of you. I would like to introduce myself, as the second Supreme General of CTRL. For those of you that have never met me, here is a brief history.


Vice-President
USWP PP x2
Secretary of State x2
Country President x2
Secretary of Defense x2
SEES VP for four months.
Secretary of Defense, deputy
Eastern Europe Director, US State Dept
Secretary of State, deputy
Special Forces, XO
Embassador to Turkey
Embassador to Hungary
Embassador to Ireland
USWP Chief of Staff
USWP Communications Director
Logistics Officer in the USMC
Major in the eUS Cavalry
Commander of the Cavalry Rangers Platoon 1(3>V2)
Congressman (x8)
Director of Arm America


Lots of fun had in there. I still remember sending food to our soldiers in the Calvary during FER. It was one of the more glorious battles in my memory, and I think everyone had a lot of fun with it.More recently, I'm probably better known as 'that guy.' I've been a vocal critic of EDEN, and will continue to do so. As Nenya and I have discussed, it does not mean I do not love individual members or people I have met over the years from EDEN countries. I thank EDEN for their years of support in various campaigns and I am sure that we will work together in the future, just as we did in helping defend China against Serbia. Looking at the map, you can see that Serbia is almost back in her cage.

Here is your ConTRoL Executive Council for the month of October:

Supreme General - Alexander_Auctoritas

Supreme General Deputy - Siddy

Military Organizer - k0stek, Artela, RegisAjr

Public Relations Director - Mininuns

Media Director - aVie

Foreign Affairs Director - Fruitcommando

Our goals include but are not limited to the following:

1) Grow the alliance through the addition of strong states that share our vision of the eWorld. This will be accomplished through the addition of CTRL and ALT members. I am not as eager to add anyone to DEL. I believe every nation has the right to exist, to ensure their respective communities are taken care of. We need all the players in erepublik we can get, not to kill them off.

2) We will grow our contingent of fighters, ready to strike at critical times in battles. We will be able to easily swing any mini in any division, and be successful in our campaigns. We may even coordinate with fighters from EDEN and fONE, if they are worthy.

3) I will focus the alliance on its core objective: avoiding the distraction of perpetual wars between intractable rivals, and instead focusing on long-term, highly-strategic campaigns. Some joke that the Balkan States are our eWorld overlords, but most are serious about keeping the game focused as such. We are not interested.

4) Expand our Foreign Affairs sphere of influence while penetrating all necessary intelligence communities within erepublik. Layers on top of layers on top of layers exist to keep the community and its citizens actively engaged. We will be present in every layer, in our way.

5) Promise nothing. Ensure excellent communication with CP’s, who are the ultimate national decision makers. Sometimes what is good for one country is not good for CTRL, and vice versa. We need to ensure these distinctions are clear at all times. An alliance is only as successful as its members are at working together toward the same goals.

6) Have fun. We are not here to type and click some buttons. We are here to have fun, troll the f*** out of as many people as possible, kick some butt and drink some beer. I hope that you are all with us. Keep enjoying the game, keep it sophisticated (hahahahaha) and don't make it personal, unless it is positive. No one needs to be harassed in-game or IRL over what amounts to a military and political simulator.

As we used to say on b.net: gl hf dd no bs.[CTRL] Conselho Executivo de Outubro

Boa tarde, boa noite e provavelmente dia para alguns de vocês. Eu (Alexander_Auctoritas) gostaria de me introduzir como o segundo General Supremo da CTRL. Para aqueles que nunca me conheceram, aqui vai uma breve história:

- Vice-Presidente (VP);
- Presidente do Partido (PP) do USWP x2;
- Secretário de Estado x2;
- Presidente x2;
- Secretário de Defesa x2;
- VP do SEES por quatro meses;
- Secretário de Defesa, deputado;
- Diretor da Europa Oriental, Dept. de Estado dos EUA;
- Secretário de Estado, deputado;
- Forças Especiais, XO;
- Embaixador na Turquia;
- Embaixador na Hungria;
- Embaixador na Irlanda;
- Chefe de Gabinete do USWP;
- Diretor de Comunicações do USWP;
- Oficial de Logísticas na USMC;
- Major na Cavalaria dos eEUA;
- Comandante do Pelotão Rangers 1 (3>V2) da Cavalaria;
- Congressista x8;
- Diretor do Arm America.

Eu me diverti bastante. Eu ainda me lembro de mandar comida para os nossos soldados da Cavalaria durante a batalha de FER. Ela foi uma das mais gloriosas de que eu me lembro e eu acho que todos se divertiram bastante com ela.

Mais recentemente, eu provavelmente sou melhor conhecido como “aquele cara”. Eu tenho sido contra à EDEN e continuarei a ser. Como Nenya e eu havíamos discutido, isso não quer dizer que eu não ame membros individuais ou pessoas que eu conheci dos países da EDEN durante os anos. Eu agradeço a EDEN pelos seus anos de suporte em várias campanhas e eu tenho certeza de que nós iremos trabalhar juntos no futuro, assim como nós fizemos ajudando a defender a China da Sérvia. Olhando no mapa, você pode ver que a Sérvia está quase de volta na sua jaula.

Aqui está o seu Conselho Executivo da ConTRoL para o mês de Outubro:

Supremo General - Alexander_Auctoritas
Supremo General Deputado - Siddy
Organizadores Militares - k0stek, Artela, RegisAjr
Diretor das Relações Públicas - Mininuns
Diretor da Mídia - aVie
Diretor das Relações Exteriores - Fruitcommando

Os nossos objetivos incluem, mas não são limitados aos seguintes:

1) Fazer a aliança crescer através da adição de estados fortes que dividem a nossa visão do eMundo. Isto irá ser realizado através da adição de membros da CTRL e da ALT. Eu não estou ansioso para adicionar ninguém à DEL. Eu acredito que toda nação tenha o direito de existir, para garantir que as suas respectivas comunidades sejam cuidadas. Nós precisamos de todos os jogadores que nós conseguirmos no eRepublik.

2) Nós iremos aumentar a nossa contingência de lutadores, prontos para atacar nas horas críticas de batalhas. Nós poderemos virar qualquer mini-batalha em qualquer divisão facilmente e ser bem sucedidos em nossas campanhas. Talvez nós até cordenaremos com lutadores da EDEN e da fONE, se eles forem dignos.

3) Eu irei focar a aliança no seu objetivo principal: focar em campanhas altamente estratégicas de longo prazo ao invés de se distrair em guerras perpétuas entre rivais intratáveis. Alguns brincam dizendo que os balcãs são os nossos suseranos do eMundo, mas a maioria está séria em manter o jogo focado como tal. Nós não estamos interessados.

4) Expandir a nossa esfera de influência das Relações Exteriores enquanto penetrando todas as comunidades inteligentes e necessárias dentro do eRepublik. Camadas superiores existem para manter a comunidade e os seus cidadãos ativamente engajados. Nós iremos estar presentes em todas as camadas, do nosso jeito.

5) Não prometer nada. Garantir excelente comunicação com presidentes, que são os decisores ultimatos nacionais. As vezes o que é bom para um país não é bom para a CTRL e vice-versa. Nós precisamos garantir que essas distinções sempre sejam claras. Uma aliança só é bem sucedida se os seus membros trabalharem juntos em direção aos mesmos objetivos.

6) Se divirta. Nós não estamos aqui para digitar e clicar em alguns botões. Nós estamos aqui para se divertir, trollar a p**** do máximo número de pessoas possíveis, chutar algumas bundas e beber umas cervejas. Eu espero que você esteja com todos nós. Continue curtindo o jogo, mantenha-o sofisticado (hahahahaha) e não torne nada pessoal, à não ser que seja positivo. Ninguém precisa ser assediado aqui dentro do jogo ou na RL, ainda mais tratando-se de um simulador militar e político.

Como nós costumávamos dizer na b.net: gl hf dd no bs (boa sorte, se divirta, não morra e sem punhalada nas costas).

HAIL BRASIL!
HAIL AMÉRICA!
HAIL POLÔNIA!
HAIL ESPANHA!
HAIL CTRL!
HAIL ALT!

Thank you to BCamargo for the Portugese Translation.Buenas tardes, noches, y probablemente días para algunos. Me gustaría presentarme como el segundo SG de CTRL. Para aquellos que nunca me han conocido, aquí va una breve historia:

Vicepresidente
Presidente del partido USWP x2
Secretario de Estado x2
Presidente x2
Ministro de Defensa x2
Vicepresidente del SEES durante cuatro meses
Ministro de Defensa, suplente
Director de Europa del este, Departamento del Estado, USA
Secretario de estado, suplente
Fuerzas especiales,XO
Embajador en Turquía
Embajador en Hungría
Embajador en Irlanda
USWP - Jefe de Estado Mayor
USWP - Director de Comunicaciones
Oficial de Logística en USMC
Comandante en eUS Cavalry
Comandante de Cavalry Rangers Platoon 1(3>V2)
Congresista (x8)
Director de Arm America


Me divertí bastante. Todavía recuerdo cuando enviaba comida a nuestros soldados durante la batalla de FER. Fue una de las más gloriosas batallas, y creo que todo el mundo se divirtió.

Más recientemente, soy probablemente mejor conocido como ‘’ese tipo’’. He sido muy crítico con respecto a EDEN, y lo seguiré siendo. Aunque Nenya y yo hemos discutido, no significa que no sienta ningún afecto por la gente que he conocido durante estos años de países EDEN. Le agradezco a EDEN todos estos años en los que nos han estado apoyando y estoy seguro de que trabajaremos juntos en un futuro, como cuando ayudamos a China versus Serbia. Si les echáis un vistazo al mapa, podréis observar que Serbia está casi de vuelta a su jaula.

Aquí está el Consejo Ejecutivo de CTRL para el mes de octubre:

General Supremo - Alexander_Auctoritas
Diputado del General Supremo - Siddy
Organizadores Militares - k0stek, Artela, RegisAjr
Director de Relaciones Públicas - Mininuns
Director de la Media- aVie
Director de Asuntos Exteriores - Fruitcommando

Nuestros objetivos, no limitados,son los siguientes:

1) Fortalecer la alianza con la adición de estados fuertes que compartan nuestro mismo punto de vista sobre el eMundo. Ésto se logrará mediante la agregación de miembros a ALT. No estoy ansioso por añadir a alguien a DEL. Creo que toda nación merece existir, para garantizar que sus respectivas comunidades sean cuidadas. Necesitamos todos los jugadores de Erepublik que podamos.

2) Vamos a hacer crecer nuestro contingente de combatientes, listos para que pasen a la acción cuando las batallas se encuentren en una situación crítica. Podremos hacer fácilmente que las tornas cambien en cualquier división, y salir exitosos en nuestras campañas militares. Incluso es posible que nos coordinemos con luchadores de EDEN y fONE, si son dignos de ello.

3) Me centraré en completar el que considero objetivo principal de la alianza: realizar planes a largo plazo y campañas altamente estratégicas en vez de distraerse con guerras perpetuas entre rivales intratables. Algunos dicen que los balcanes son los dueños del eMundo, pero a la mayoría le desagrada el mantener el juego así. No estamos interesados.

4) Expandir nuestra esfera de influencia en cuanto a las Relaciones Exteriores mientras se despliega todo lo necesario en cuanto a comunidades de inteligencia en Erepublik. Por decirlo de alguna forma, son las ‘’capas’’ sobre otras ‘’capas’’ las que hacen que la comunidad erepublikana siga enganchada. Estaremos presentes en cada una de esas capas, a nuestra manera.

5) No prometer nada. Garantizar una comunicación excelente con los Presidentes, que son, en definitiva, los que toman las decisiones finales. A veces lo que es bueno para un solo país no es bueno para CTRL, y viceversa. Necesitamos asegurarnos que esto esté siempre claro. Una alianza sólo será exitosa si todos trabajan por y para unos mismos objetivos.

6) Divertirse. No estamos aquí para hacer click en unos cuantos botones. Estamos aquí para pasarlo en grande, trolear a cuanta más gente, mejor, chutar algunos culos y beber cerveza. Espero que estéis todos con nosotros. Sigue disfrutando del juego, mantenlo sofisticado (jajajajaja) y no haced de esto algo personal, a no ser que sea algo positivo. Nadie tiene que sentirse acosado ingame o en la VR debido a lo que ocurra en un simulador político-militar.

Como soliamos decir en b.net: gl hf dd no bs (buena suerte, diviértase, no mueras y no traiciones).

!VIVA EE.UU!
!VIVA BRASIL!
!VIVA POLONIA!
!VIVA ESPAÑA!
!VIVA CTRL!
!VIVA ALT!

Thank you to Mininuns for the Spanish Translation.HAIL AMERICA!
HAIL BRAZIL!
HAIL POLAND!
HAIL SPAIN!
HAIL CTRL!
HAIL ALT!
Regards,

A^2
TheWolf
TheAssMan
SG, CTRL
Citizen, ePoland
Signature courtesy of PieGuy.
Join the United States Air Force

#FIST
#thegreat

 

Comments

Cthulhu..
Cthulhu.. Day 1,786, 15:38

#FIST

n0s3
n0s3 Day 1,786, 15:39

:0

Bucephalus92
Bucephalus92 Day 1,786, 15:43

HAIL AMERICA!
HAIL BRAZIL!
HAIL POLAND!
HAIL SPAIN!
HAIL CTRL!
HAIL ALT!

Romper
Romper Day 1,786, 15:44

So Loland is dropping HunSerb MPP? That will be the day...

RegisAjR
RegisAjR Day 1,786, 15:46

HAIL AMERICA!
HAIL BRAZIL!
HAIL POLAND!
HAIL SPAIN!
HAIL CTRL!
HAIL ALT

Cthulhu..
Cthulhu.. Day 1,786, 15:47

Jesus Romper, level 237. That is unbelieveable. You should just start sponsoring MU's.

Ejdiejem
Ejdiejem Day 1,786, 16:01

Romper you should not only get a girl, you should get a wife to spend your money on something worthy.

CatBea
CatBea Day 1,786, 16:02

let me say that i'm overwhelmed by Brazilian representativeness at the Executive Council...Sure November is near...in 2014...o/

for the rest i wish you luck and we the "non strong states" will do our best to at least ....survive...o/

LuizinhoBrok
LuizinhoBrok Day 1,786, 16:03

HAIL AMERICA!
HAIL BRAZIL!
HAIL POLAND!
HAIL SPAIN!
HAIL CTRL!
HAIL ALT

Synesi
Synesi Day 1,786, 16:03

HAIL AMERICA!
HAIL BRAZIL!
HAIL POLAND!
HAIL SPAIN!
HAIL CTRL!
HAIL ALT

fagyan
fagyan Day 1,786, 16:04

#fist ?
THAT CHANNEL IS NOT FOR YOU !
if i find out who passed the key .....

Cthulhu..
Cthulhu.. Day 1,786, 16:05

o/ CatBea. I meant what I said about DEL.

Rona1d
Rona1d Day 1,786, 16:07

HAIL AMERICA!
HAIL BRAZIL!
HAIL POLAND!
HAIL SPAIN!
HAIL CTRL!
HAIL ALT

Venoms III
Venoms III Day 1,786, 16:08

go canada

ASPF
ASPF Day 1,786, 16:09

HAIL AMERICA!
HAIL BRAZIL!
HAIL POLAND!
HAIL SPAIN!
HAIL CTRL!
HAIL ALT!

RegisAjR
RegisAjR Day 1,786, 16:11

iuahiuah tuga chorando em todo canto incrivel.

Diablo Anse Hatfield
Diablo Anse Hatfield Day 1,786, 16:13

FAIL CTRL!!!!!

CTRL se autodestruye en 5 4 3....

Gislaine
Gislaine Day 1,786, 16:14

HAIL AMERICA!
HAIL BRAZIL!
HAIL POLAND!
HAIL SPAIN!
HAIL CTRL!
HAIL ALT

Arfan-Khan
Arfan-Khan Day 1,786, 16:26

HAIL AMERICA!
HAIL BRAZIL!
HAIL POLAND!
HAIL SPAIN!
HAIL CTRL!
HAIL ALT!

Mary Chan
Mary Chan Day 1,786, 16:39

~hyuu~

Arthur13
Arthur13 Day 1,786, 17:21

HAIL CTRL

but let Dio out of it.

Remy GambiT
Remy GambiT Day 1,786, 17:24

HAIL AMERICA!
HAIL BRAZIL!
HAIL POLAND!
HAIL SPAIN!
HAIL CTRL!
HAIL ALT

Ice Killa
Ice Killa Day 1,786, 17:25

Same old fools in the HQ. To what end do you manipulate the normal players of this game? I guess Poland finally found its equal in USA - character wise.

Sleep is for the weak
Sleep is for the weak Day 1,786, 17:27

Embassador to Ireland

Glad to see this 🙂

Dio Levi
Dio Levi Day 1,786, 17:32

HAIL AMERICA!
HAIL BRAZIL!
HAIL POLAND!
HAIL SPAIN!
HAIL CTRL!
HAIL ALT

Hide.D
Hide.D Day 1,786, 17:47

In Dio we trust

Towalf Torre
Towalf Torre Day 1,786, 17:54

GReetings from Mexico !

Hail CTRL
Hail ALT

o7

Israel Stevens
Israel Stevens Day 1,786, 18:21

Congratulations A^2!!

HAIL AMERICA!
HAIL BRAZIL!
HAIL POLAND!
HAIL SPAIN!
HAIL CTRL!
HAIL ALT

patacabra
patacabra Day 1,786, 18:29

o7

El Chunior.
El Chunior. Day 1,786, 19:01

HAIL AMERICA!
HAIL BRAZIL!
HAIL POLAND!
HAIL SPAIN!
HAIL CTRL!
HAIL ALT

Boyan
Boyan Day 1,786, 20:33

Good Luck Alex o/

Ariakis
Ariakis Day 1,786, 20:48

"So Loland is dropping HunSerb MPP? "

Only by accident.

DonArm4
DonArm4 Day 1,786, 22:34

FAIL CTRL
FAIL ULTIMATUMS

HAIL SERBIA!
HAIL HUNGARY!

GregoryG
GregoryG Day 1,786, 22:51

Well the last HQ didn't last for long. 😮

hubertuses
hubertuses Day 1,786, 22:58

a co z jesienia sredniowiecza?

Corrrado
Corrrado Day 1,786, 23:07

-
http://www.erepublik.com/en/main/law/Poland/117184

NO for ultimatums!

Makedonissa
Makedonissa Day 1,786, 23:41

I applaud for the overwhelming numbers of Brazilians in the HQ!
Hail Brazil!

k0stek
k0stek Day 1,786, 23:47

hubertuses: Mon się ogarnął. Tak jak pisała Tremeda - nie ma co się przejmować jednym pieniaczem.

Sztandar
Sztandar Day 1,786, 23:58

Romper's comment is priceless. He clearly has no idea what's going in eRep, not to mention RL 😒

Plainswalker
Plainswalker Day 1,787, 00:00

Seems like Romper and Scymex might knock on your door simultaneously. That'd be fun to watch.

nimnul
nimnul Day 1,787, 00:01

o7

BeDva
BeDva Day 1,787, 00:11

Sztandar you guys are selling the story about cutting all ties with balkans... and while USA dropped theirs you are resigning your MPP with serbia this very day... so explain instead of using cheap tricks (calling someone uninformed without any arguments), enlinghten us...

vladb
vladb Day 1,787, 00:37

So Serbia is CTRL now ?

Ghost.Town
Ghost.Town Day 1,787, 01:15

FAIL CTRL
FAIL ULTIMATUMS

HAIL SERBIA!
HAIL HUNGARY!

juantxo12
juantxo12 Day 1,787, 01:24

HAIL AMERICA!
HAIL BRAZIL!
HAIL POLAND!
HAIL SPAIN!
HAIL CTRL!
HAIL ALT!

Helldarr
Helldarr Day 1,787, 01:29

Not even 1 Brasilian in HQ? Err? fail?

Kolorowy
Kolorowy Day 1,787, 02:04

You guys should avoid talking about Romper's wife, because last time it happened he lost control over himself and raged.

It was so fun to watch though 😉

crvnazvezda
crvnazvezda Day 1,787, 02:29

CTRL ALT DEL

Fabryka krokodyla
Fabryka krokodyla Day 1,787, 02:32

a nie mówiłem

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.