@Albus! Please translate!

Day 4,373, 11:16 Published in Iran Turkey by Walpole

Hello eIranians.

What's up?

I hope everything is fine.

If you ask of me, I am damn bored. Therefore I have decided to write this article.

Since most of our in-game interactions occurs in the battlefield, and it's been a dull affair for time being, I would like to discover new delights and new dimensions to our "friendship".

Since most of you eIranians are Iranians in real life, and Iranians are well known with their affection to poetry and literature, I anticipate you will love my new endeavor.

Assuming Albus will help me translating texts into Persian, let's give a try, shall we!

1- A tirade from "IV. Murat", a theater play written in 1980.

"Derim ki kullarım,

Kıyamet göğü gergin bir davul kesilip
gümbür gümbür ötmeden,
Yeryüzünü karanlık yankılar
kanlı çığlıklarla tir tir titretmeden
derim ki,

Gecenin sarp doruklarından öfke yangınları kopmadan,
Yamaçlardan inen som ateşten süvariler
tüm kentleri köyleri kasıp kavurmadan,
derim ki,

Kara elmas tolgalı başbuğ,
o yağız Yokluk Sultanı,
Suçlu suçsuz bütün canlıları
şimşek bakışlarıyla eritmeden,
Güzel çirkin tekmil bedenleri kül etmeden.
kullarım, derim ki

Kendinize gelin
İş işten geçmeden!
"


2- Satirical poem tıtled as "Acem Şahi" (Iranian Shah) by Mehmet Akif Ersoy. Funny thing is, in fact the poem is not satirizing the Shah of Iran at all, but the Abdulhamid II of Ottoman Empire. That was the only way to overcome censorship department in order to publish it. 🙂

"Bu müdhiş velvelen Îrân’ı dâim inletir sanma.
«Muzaffersin! » diyen sesler bütün hâindir, aldanma.
Zafer-yâb olduğun kimdir? Düşün bir kerre, millet mi?
Adâlet isteyen bir kavmi vurmak gâlibiyyet mi?
Nasîbin yok mudur bir parça olsun âdemiyyetten?
Nasıl aldırmıyorsun yükselen feryâda milletten?
Emîn ol bunca mazlûmun yüreklerden kopan âhı,
Tependen indirir, elbette birgün lâ’netu’llâhı!
Sığınmış olduğun şevket-sarây-ı zulmü pek muhkem
Hayâl etmektesin... Lâkin ne bârûlar, ne müstahkem
Penâh-ı bî-emanlar, heybet-i Kahhâr-ı Mutlak’la,
Kökünden devrilip bir anda yeksân oldu toprakla!
O, bir çok memleket vîran edip yaptırdığın eyvan
Harâb olmaz mı? Kabristâna dönmüşken bütün Îran?
Evet, Îrân’ı kabristâna döndürdün, helâk ettin;
Kefen yaptın girîbân-ı ümîdi çâk çâk ettin!
«Bütün dünyâ için bir damla kan çoktur» diyorlar, sen,
Şu ma’sûm ümmetin seller akıttın hûn-i pâkinden!
Yüzünden perde-i temkîni artık kaldırıp attın:
Ne mâhiyyet, nasıl fıtrattasın, dünyâya anlattın!
Livâü’l-hamd-i hürriyyet iken İslâm için gâyet,
Nedir pâmâl-i istibdâdın olmak öyle bir râyet?
Kazak celbeyleyip tâ Rusya’dan sâdâtı çiğnettin;
Yezîd’in rûhu şâd olsun... Emînim çünkü şâd ettin!
Şehâmet gösterip binlerce beytullâhı bastırdın;
Şecâat arz edip birçok ricâlullâhı astırdın!
Ne Allah’tan hayâ ettin, ne Peygamber’den âr ettin:
Devirdin kâ’be-i ulyâ-yı dîni, hâk-sâr ettin!
Hamâset-perverân-ı kavmi tuttun bir bir öldürdün,
Umûmen Şark’ı ağlattın, umûmen Garb’ı güldürdün...
Hayır, hiçbir gülen yok, sızlıyor Garb’ın da vicdânı,
Görüp ecsâd-ı mazlûmîne meşher hâk-i Îrân’ı!
O Sa’dî’ler, o Hâfız’lar, o Firdevsî, o Râzî’ler,
Gazâlî’ler, o Kutbüddîn, o Sa’düddîn, o Kàdî’ler
Yetiştirmiş; o Örfî’nin, o birçok şems-i irfânın
Ziyâsından tenevvür eylemiş iklîmi dünyânın,
Bugün makhûr-i nâdânîsidir bir fırka haydûdun!
Nedir pinhân olan esrârı bilmem bunda Ma’bûd’un?
Hayır, Ma’bûd’a ircâında yoktur bunların ma’nâ:
Yataklık eylemez cânîye -hâşâ- bir zaman Mevlâ.
Şehâmet-perverâ, Şâhâ! Zaman, bî-dâdı kaldırmaz;
Hatâ etmektesin şâyed diyorsan «Kimse aldırmaz.»
Bu istibdâda artık bir nihâyet ver ki: İstikbâl
Karanlık derler amma işte pek meydanda: İzmihlâl!"


3- Short novel titled as "Pembe Incili Kaftan" (The Robe with Pink Pearls) by Ömer Seyfettin. Not a literary masterpiece. But this story of Muhsin Celebi, who was sent to Shah Ismail's court as an emissary by Sultan Beyazid II, is one of the most read and widely known classical novel among Turkish people. It is loved so much, because, I think, it captures the national spirit beautifully.

There is an old TV adaptation from 70s. Here is a shorter version for you attention:

https://youtu.be/4D0mlyCuDr8?t=1680

Full one:I hope you like it.

Best regards,
and from eTr, with Love.
Walpole.

BONUS: