Нисам те препознао

Day 4,226, 07:58 Published in Serbia Serbia by ULTRASERB1.

Јун 2013


Председник: Пир од Епира
Председник Владе: Петар Попара Црни

Министар спољних послова: ШонеПГ
Министар одбране: Бангладеш
Министар образовања: БогиГлавни чланак - Шести светски рат


Почетком јуна 2013, Црна Гора се прикључује инвазији TWO савеза на Сједињене Америчке државе. Покренули смо ваздушни напад на Колорадо. Након тога, поставили су НЕ закон на Сједињене америчке државе и освојили Небраску, Ајову, Илиној, Висконсин, Канзас и Оклахому. Окупација је трајала 11 дана - од 16. до 27. јуна, када су савезници почели да преузимају регије освојене од стране Црне Горе ради лакшег контролисања истих.


Следећег дана, Албанија је ослободила један од својих региона, те напала и освојила Северне црногорске планине. Губљење овог региона дало је Србији довољно времена да изгласа НЕ закон на Албанију и након тога је обрише, без потребе да одузима било коју регију од Црме Горе. У исто време, Црна Гора је одбранила Централну Црну Гору и накнадно повратила контролу над Северним црногорским планинама. Црногорска обала је све време била под контролом Србије.The south will rise again!
- ОтпорСтоко је направио аватар са овим натписом и мапом Црне Горе са Албанијом у свом саставуЈул је био месец мира за Црну Гору до пред крај месеца; инвазија савеза Circle of Trust на Србију је отпочела и 27. јула Хрватска је освојила Црногорску обалу од Србије. Дан после тога, Црна Гора повратила је контролу над овим регионом кроз устанички рат, и по први пут у више месеци, Црна Гора контролисала је све своје оригиналне територије. Србији која ће ускоро бити обрисана, Црна Гора је притекла у помоћ напавши и освојивши регион Источне Републике Српске и регион Брчко Дистрикт под контролом Босне и Херцеговине, тиме чинећи тзв. drain damage и истовремено затворивши границу између Босне и Херцеговине и Србије. У исто време, Белорусија је покренула ваздушни напад на Албанију, остављајући Србији само једног непријатеља - Хрватску Ж. Два дана касније (првог августа), сви региони Босне и Херцеговине на Балкану били су освојени од стране Црне Горе.Током наредних шест година, изгубили смо шест година.
Јун 2019


Бангладеш

June 2013


President: Pyrrus of Epirus
Prime Minister: Petar Popara Crni

Minister of Foreign Affairs: ShonePG
Minister of Defence: Banglades
Minister of Education: BogiMain article - World War VI


At the beggining of June 2013, Montenegro joined TWO invasion of USA. They launched an airstrike on Colorado. After that, they NEed USA, and conquered Nebraska, Iowa, Illinois, Wisconsin, Kansas and Oklahoma. The occupation lasted for from July 16th until 27th.


The next day, Albania freed one of it's regions and attacked and conquered North Montenegrin Mountains. Losing this region gave Serbia enough time to NE Albania and wipe it without having to take any regions back from Montenegro. At the same time, Montenegro defended Central Montenegro and later reclaimed North Montenegrin Mountains. Montenegrin Coast was occupied by Serbia the entire time.The south will rise again!
- OtporStoko created an avatar with this inscription and with the map of Montenegro with Albania in its compositionJuly was month of peace for Montenegro until the very end; CoT invasion of Serbia began, and on July 27th Croatia took Montenegrin Coast from Serbia. The day after, Montenegro reclaimed it through resistance war, and for the first time in months, Montenegro had all of it's original regions. With Serbia soon to be wiped, Montenegro came to the rescue. It attacked Bosnia and Herzegovina's regions East Srpska Republic and Brcko District, creating damage drain and also closing the border between Serbia and Bosnia and Herzegovina. At the same time, Belarus invaded Albania via airstrike, leaving Serbia with only one NE (Croatia). Two days later (August 1st), all of Bosnia's regions in Balkans were conquered by Montenegro.During the next six years, we have lost six years.
June 2019


Нека буде борба непрестана,
нека буде што бити не може.
На гробљу ће изнићи цвијеће,
за далеко неко поколење.