تقدیم به ارش

Day 2,966, 17:47 Published in Iran Slovenia by farimah
تقدیم به ارش و همه شهیدان راه ایران
🙁
ارش چه غریبانه رفته است از این ویرانه
هم سوخته شمع ما، هم سوخته پروانه
بشكسته سبوهامان، خون‌ست به دل‌هامان
فرياد و فغان دارد دردي كش ميخانه
هر سوي نظر كردم هر كوي گذر كردم
خاكستر و خون ديدم ويرانه به ويرانه
افتاده سري سويي گلگون شده گيسويي
ديگر نبود دستي تا موي كند شانه
تا سر به بدن باشد اين جامه كفن باشد
فرياد اباذرها ره بسته به بيگانه
لبخند سرودي كو سرمستي و شوري كو
هم كوزه نگون گشته هم ريخته پيمانه
آتش شده در خرمن واي من و واي من
از خانه نشان دارد خاكستر كاشانه
اي واي كه يارانم گل‌هاي بهارانم
رفتند از اين خانه رفتند غريبانه
تصویری از شمشیر ارش
🙁

راهت ادامه دارد
🙁