Ambijent uključi/isključi

O mojim novinama

Otvori Wiki stranicu

Let me introduce my country to you !!

[이벤트 안내] 스프링 헌트 (KR Version for Korean User)

7 Dan 2,345, 01:54 Objavljeno u Saudi Arabia Saudi Arabia Prvi koraci u eRepubliku Prvi koraci u eRepubliku


혹시 이벤트 안내에 대해 영어문이 곤란하시다면,
아래 구글 문서의 링크를 통해 확인하시기 바랍니다.

스프링 헌트 안내 한글 번역문


가장 중요할 점은 10,000 명성치에 맹독성 당근이 존재한다는 점이며,
이것이 있어야 최종 퀘가 완료가 가능하다는 점 꼭 기억하시기 바랍니다.
(이번 미션 난이도가 많이 높은 편입니다. 한번 더 생각하시고 전투 여부를 판단하세요)
čitaj više »

[에르의 가이드] Part 번외 - 대통령 및 내각의 기본적 임무

21 Dan 2,116, 06:05 Objavljeno u South Korea South Korea Političke rasprave i analize Političke rasprave i analize

대통령 선거도 오는 겸,
8월 달의 어떠한 사전 알림 없는 장기 부재와 더불어,
대통령의 잘못 때문에 연합에서 한 소리 들은 저로썬,
(내각자도 아닌데 내가 왜 그런 찡찡대는 소리를 들어야하는지...)
솔직히 말씀드리면 먹튀같은 이 한달에 대해..

다음 대통령은 더 이상의 잘못이 없기를 바라면서,
이전의 경험이 조금이나마 도움이 되길 바라며, 작성합니다.
(정부 및 어떠한 단체와 관련없는 개인적인 글입니다.)

중간 중간 이

čitaj više »

[에르의 가이드] Part 1. 군사 부문

27 Dan 2,111, 01:50 Objavljeno u South Korea South Korea Prvi koraci u eRepubliku Prvi koraci u eRepubliku

이 신문은 단지 새로 진입하시는 이리퍼 유저분들에 대한 이해와 지식을
공유하기 위해서 작성되었고, 어떠한 사적 이익을 위하지 않습니다.
정부와 연계된 정보 제공이 아닌, 개별적으로 도움을 드리고자 작성했습니다.

- 발간 예정 -
Part 1. 군사 부문
Part 2. 외교 부문
Part 3. 정치 부문
Part 4. 경제 부문
Part 5. 역사 부문
Part 6. 기타 부문<I> 목차

čitaj više »

[에르일보] Day 2,087 에르일보 소식지 - 제 1호 -

26 Dan 2,087, 16:02 Objavljeno u South Korea South Korea Prvi koraci u eRepubliku Prvi koraci u eRepubliku

[img]http://img812.imageshack.us/img812/[/img] … čitaj više »

[이리퍼 공식 이벤트] 국가 방어 토너먼트 (한국어버젼)

17 Dan 2,086, 07:45 Objavljeno u South Korea South Korea Društvene aktivnosti i zabava Društvene aktivnosti i zabava

내일 시작될 이벤트에 대한 번역 내용입니다.
다소 서투른 번역도 있으나 되도록 짧고 간단하게 쓰려고 했습니다.
오역이 있으시면 알려주시면 수정하겠습니다.
National Shield Tournament
(국가 방어 토너먼트전)

- The tournament will last 7 days (168 hours) between Day 2087 and including Day 2093
(이 토너먼트는 … čitaj više »