Ambient on/off

جنگ ما و جنگ چالدران، نگینی درخشان، بر پیشانی تاریخ ملت ایران

5 Day 1,912, 22:48 Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainmentدرود دوستان
آنانکه دستی در تاریخ دارند خبر از جنگ نابرابر ایران در جنگ چالدران دارند
.تجهیزات کمتر
.نیروهای کمتر
ولی رشادت و جوانمردی بیشتر تا حدی که فقط 80نفر از آن جنگ به روایتی زنده ماندند
[img]http://upcity.ir/images/[/img]
read more »

جنگ مقدونیه . تجربیات ایرادات و پیشنهادات

11 Day 1,911, 10:35 Iran Warfare analysis Warfare analysis

درود دوستان
من بازیکن تازه کاری هستم و اولین که نه دومین اساسی من جنگ مقدونیه بود که تجربیات و پیشنهاداتی داشتم که برای هماهنگی بیشتر اینجا میذارم
امیدوارم تا با حمایتتان بتونم به موارد بهتری برسم
[img]http://upcity.ir/images/[/img]
read more »