Ambient on/off

وزارت دفاع -دستورات جنگی روز 1003 - آپدیت 3

36 Day 1,003, 04:44 Iran

به نام یزدان پاک
درود بر همه ایرانیان
روزنامه وزارت دفاع ایران
شماره:57
تاریخ: 1003 اریپابلیک آخرین ساعت آپدیت به وقت ایران:19:30

از اینکه در همین ابتدا به مقالات وزارت دفاع ایران وت میدید تا از بین مقالات مهم دیگر! بالا بیاد، سپاسگزاریم. برای

read more »

وزارت دفاع - روز 998 - نتایج مانور روز 995

25 Day 998, 02:33 Iran

به نام یزدان پاک
درود بر همه ایرانیان
روزنامه وزارت دفاع ایران
شماره:56
تاریخ: 995 اریپابلیک آخرین ساعت آپدیت به وقت ایران:14:00


از اینکه در همین ابتدا به مقالات وزارت دفاع ایران وت میدید تا از بین مقالات مهم دیگر! بالا بیاد، سپاسگزاریم. بر

read more »

وزارت دفاع - روز 995 - مانور تمرینی

54 Day 995, 07:01 Iran

به نام یزدان پاک
درود بر همه ایرانیان
روزنامه وزارت دفاع ایران


شماره:55
تاریخ: 995 اریپابلیک
آخرین ساعت آپدیت به وقت ایران:19:00


از اینکه در همین ابتدا به مقالات وزارت دفاع ایران وت میدید تا از بین مقالات مهم دیگر! بالا … read more »

دستورات جنگی - روز 992 سرشماری بسیار مهم

51 Day 992, 08:10 Iran

به نام یزدان پاک
درود بر همه ایرانیان
روزنامه وزارت دفاع ایران


شماره:54
تاریخ: 992 اریپابلیک
آخرین ساعت آپدیت به وقت ایران:20:00


از اینکه در همین ابتدا به مقالات وزارت دفاع ایران وت میدید تا از بین مقالات مهم دیگر! بالا … read more »

دستورات جنگی - روز 958- آپدیت

26 Day 956, 22:08 Iran

به نام یزدان پاک
درود بر همه ایرانیان
روزنامه وزارت دفاع ایران


شماره: 53
تاریخ: 957 اریپابلیک
آخرین ساعت آپدیت به وقت ایران:10:00

از اینک … read more »