محیط آن/آف

[MЛ5 ] Битката втора част

11 دن 4,416, 08:09 Published in Bulgaria Bulgaria معاشرتی بات چیت اور تفریح معاشرتی بات چیت اور تفریح

Здрасти,

Аз съм Перин Айбара и това е част от моя журнал.

Огледах се наоколо, кънтенето в главата ми бе ужасяващо. До мен видях един от драконите ни, покрит целият в кръв, биещ се срещу пет Кошмара. Създания на Тъмния, покрити с пера и полумес

مزید پڑھیں »

[MЛ5 ] Битката

33 دن 4,412, 11:40 Published in Bulgaria Bulgaria معاشرتی بات چیت اور تفریح معاشرتی بات چیت اور تفریح

Здрасти,

Аз съм Перин Айбара и това е част от моя журнал.


Ден: Нямам идея вече.. Това нещо продължи прекалено дълго.

Погледнах другите двама в шатрата. Единият бе висок, с червена коса, опасен поглед. Нещо в него крещеше лудост и омраза

مزید پڑھیں »

[БРЦК] Военно положение 2

20 دن 4,403, 06:58 Published in Bulgaria Bulgaria جنگ و جدل کے تجزیے جنگ و جدل کے تجزیے

Здрасти Банда,

Пиша нова статия на Сръбски и Български, понеже мисля че наградите не стигат!

В следващите 48 часа , за всеки един откраднат медал д1-д3 от КОДЕ, ( Хърватия, Турция Гърция) давам по : Д1 4 танка , Д2 6 танка Д3 10 танка, д4

مزید پڑھیں »

[БРЦК] Военно положение

29 دن 4,402, 11:41 Published in Bulgaria Bulgaria معاشرتی بات چیت اور تفریح معاشرتی بات چیت اور تفریح

Здрасти Банда,

В следващите 48 часа , за всеки един откраднат медал д1-д3 от КОДЕ, ( Хърватия, Турция Гърция) давам по : Д1 2 танка , Д2 3 танка Д3 5 танка. Ако е с бомби взет , пак е същия бонус.

БОНУС Всеки въздушен медал о

مزید پڑھیں »

[БРЦК] Раздаване от Военното крило на БДП и БНФ

81 دن 4,398, 11:58 Published in Bulgaria Bulgaria معاشرتی بات چیت اور تفریح معاشرتی بات چیت اور تفریح

Здраст Банда,

Заедно с Гияса решихме да направим едно раздаване на к7 танкове за всички Българи.

Последният месец има огромен подем на Астерия. Сърбия , Македония, България и вс

مزید پڑھیں »