محیط آن/آف

The account that bullied me to death

96 دن 5,941, 11:43 Published in Hungary Hungary معاشرتی بات چیت اور تفریح معاشرتی بات چیت اور تفریح

Magyarul alul.
Páran kérték régebben, adjak ki cikket vagy adjak interjút arról, hogy milyen az élet egy kis országban. Most éppen elviselhetetlen és mivel ez az utolsó cikkem, megosztom magyarul is.


Chapter 1) The Locals
This … مزید پڑھیں »

[EN/ESP/INDO] Cry havoc and let...

2 دن 5,356, 12:11 Published in Australia Australia معاشرتی بات چیت اور تفریح معاشرتی بات چیت اور تفریح

SPANISH - THANK YOU BULLA!
INDONESIAN - THANK YOU GL TR!
Do you feel the fire burning, soldier?
Can you smell the smoke in the air?
SOLDIER, CAN YOU?

[img]https://media.giphy.com/[/img] … مزید پڑھیں »

Australia's hottest butt

11 دن 5,344, 13:33 Published in Australia Australia معاشرتی بات چیت اور تفریح معاشرتی بات چیت اور تفریح
on clicker is:

4 days of blunt, traumatic injuries and mountains of kangaroo corpses مزید پڑھیں »

Article No.10 [EN\ESP\INDO] i'm bad at titles too

15 دن 5,339, 09:38 Published in Australia Australia سیاسی مباحثے اور تجزیے سیاسی مباحثے اور تجزیے

Spanish version deep below - thank you bulla
Indonesian version even deeper below - thank you gl trCute fighter contest –we are looking for the most adorable eAustralian killing machine![/مزید پڑھیں »

Giveaway - Results

29 دن 5,324, 01:06 Published in Australia Australia معاشرتی بات چیت اور تفریح معاشرتی بات چیت اور تفریح


Thank you for your participation!
Dear eAustralians!

This article is 1 day overdue and … مزید پڑھیں »