محیط آن/آف

От Уважение...

32 کل Published in Bulgaria Bulgaria معاشرتی بات چیت اور تفریح معاشرتی بات چیت اور تفریح

...към „Мастиленият лабиринт“, който ми даде много красиви и незабравими мигове. Към Таблов и всички приятели в играта!


Статията не участва в конкурса. Тя е за всички вас!!!


[img]https://i.[/img]مزید پڑھیں »

FYI

16 دن 4,429, 11:29 Published in Bulgaria Bulgaria معاشرتی بات چیت اور تفریح معاشرتی بات چیت اور تفریح

Здравейте скъпи Приятели, Уважаеми еСънародници! 🙂


За тези от вас, които не са обърнали внимание и се чудят, дали да купуват компании!

Пазарът на компании се стесни и много от играчите нямат достъп до компании на ниски цени в холдинги … مزید پڑھیں »

Резерв и Програми

148 دن 4,423, 07:50 Published in Bulgaria Bulgaria معاشرتی بات چیت اور تفریح معاشرتی بات چیت اور تفریح

Здравейте скъпи Приятели, Уважаеми еСънародници! 🙂
Голяма беше дискусията на стената около програмите и резерва.


От дълго време темата „Резерв“ буни духовете.
Факт е, че не се ли доверим на точните хора, този резерв няма как да … مزید پڑھیں »

Предпразнично

16 دن 4,416, 09:11 Published in Bulgaria Bulgaria معاشرتی بات چیت اور تفریح معاشرتی بات چیت اور تفریح

Здравейте скъпи Приятели, Уважаеми еСънародници! 🙂


В статията:


- Подаръци, бустери - кое, как

а) Престиж бустер
б) Сноу бустер

- Очаквания / прогнози

- Кайдзен


- Търси се

- Весела Ко
مزید پڑھیں »

Споделено

16 دن 4,402, 15:13 Published in Bulgaria Bulgaria معاشرتی بات چیت اور تفریح معاشرتی بات چیت اور تفریح

Здравейте скъпи приятели, Уважаеми еСъотечественици! 🙂


Това е от онези набързо написани статии, за които все не можеш да намериш време. Нещото стои и те души, и иска да излезе, докато не му отдадеш необходимото време, докато не го излمزید پڑھیں »