محیط آن/آف

میرے اخبار کے بارے میں

Wiki page کھولیں

" Dreams without goals are just dreams ! "

Едно желание

45 دنوں پہلے Published in Bulgaria Bulgaria معاشرتی بات چیت اور تفریح معاشرتی بات چیت اور تفریح

На логическата задача в предишната ми статия добри отговори и също така правилни дадоха recycled_bin и Sirius Kampoff. Поздравления!
За следваща логическа задача ще бъде предложената от recycled_bin по-рано в една от статиитеمزید پڑھیں »

(Логическа задача) Правилният път

33 دنوں پہلے Published in Bulgaria Bulgaria معاشرتی بات چیت اور تفریح معاشرتی بات چیت اور تفریح

Отговорът на предишната задача беше даден, така де, пейстнат от гугъл. А именно:
(1-ви Отговор) Ако кръстя първата врата „да“, втората „не“, а третата „Гошо“, как се казва вратата, през която трябва да мина за да оцелея?“ – при тозиمزید پڑھیں »

Загадка - Три врати

33 دن 4,440, 04:54 Published in Bulgaria Bulgaria معاشرتی بات چیت اور تفریح معاشرتی بات چیت اور تفریح

Ако гледате за правилния отговор в нета лъжете само вас 🙂
Все пак идеята е да видим различни и интересни гледни точки.
Хайде успех ! : )
Намирате сمزید پڑھیں »

еРепски неволи

16 دن 4,439, 05:43 Published in Bulgaria Bulgaria معاشرتی بات چیت اور تفریح معاشرتی بات چیت اور تفریح

Тази песен е написана за "Мастиленият Лабиринт 5"


С хип-хопски привкус 🙂

еРепски неволи

Там, из нета
бе създадена игра,
завладяваща сърцата
на пораснали деца.

Там, в ерепа
имаше и бос.
Плато - името
مزید پڑھیں »

Кратък стих

7 دن 4,437, 05:45 Published in Bulgaria Bulgaria معاشرتی بات چیت اور تفریح معاشرتی بات چیت اور تفریح

Кратък стих за човек, който винаги ме вдъхновява с каквото и да се захвана. Лесно ще ви е да познаете кой е...

Храбър и безстрашен беше той,
революционер - вечен наш герой.
Имаше и цел в живота си една,
СВОБОДА и СЛАВА за нашата стран
مزید پڑھیں »