Ambient on/off

تیم ترجمه - فراخوان برای علاقه مندان کمک در ادیت ویکی

34 Day 1,906, 13:01 Published in Iran Iran First steps in eRepublik First steps in eRepublikمن نه مال دارم که ديوان بخورند و نه دين دارم که شيطان ببرد،
وانگهي چه چيزي روي زمين مي تواند برايم کوچکترين ارزش را داشته باشد!؟[img][/img] … read more »

سخنگو مجلس - بررسی مشکلات قدیم جلو بردن آشتی ملی

37 Day 1,901, 07:09 Published in Iran Iran First steps in eRepublik First steps in eRepublikمن نه مال دارم که دیوان بخورند و نه دین دارم که شیطان ببرد،
وانگهی چه چیزی روی زمین می تواند برایم کوچکترین ارزش را داشته باشد!؟[img][/img] … read more »

مقاله اول سخنگو مجلس بهمن ماه 91

26 Day 1,899, 04:28 Published in Iran Iran First steps in eRepublik First steps in eRepublik

من نه مال دارم که دیوان بخورند و نه دین دارم که شیطان ببرد،
وانگهی چه چیزی روی زمین می تواند برایم کوچکترین ارزش را داشته باشد!؟[ … read more »