Ambient on/off

Join the new world

 

[MoD] Ally of the Week: eChina!

Day 1,910, 15:50 Published in Netherlands Netherlands by Ministerie van Defensie

[ENGLISH VERSION BELOW]Beste inwoners van eNederland en andere lezers,

Onze bondgenoot van de week is eChina. Je kan hier meer over lezen in het artikel van MoFa.Vraag je je af waarom eChina - vanuit het oogpunt van MoD?

Als eerste: omdat China een belangrijke bondgenoot van ons is en wanneer - dat kan deze week al zijn - ze aangevallen worden, we er voor hen willen zijn. Maar daarnaast is China ook een van de weinige landen aan ‘onze kant’ van de wereld met 20+ officiële bondgenoten (op het moment 21 MPP’s).

MPP’s maken het mogelijk zonder reiskosten voor een land te vechten en de orders worden automatisch ingezet op battles van je bondgenoten. We kunnen ons zelf helaas niet genoeg MPP’s veroorloven, we hebben daarom andere game mechanismes nodig om de DO in te stellen. Zonder MPP’s heeft je commander nog maar 1 optie: prio zetten voor of tegen bepaald landen. Zo kunnen we wel de DO’s op de goede battle zetten maar het land van waaruit we vechten bepaalt of we moeten verhuizen.

Vandaag de dag zijn niet eten, wapens en energy het probleem voor de soldaten, maar verhuiskosten. Hoe meer MPP’s een land heeft hoe groter de kans is dat we een goede DO voor jou kunnen instellen zonder dat je hoeft te verhuizen. Naar China verhuizen kost 1 keer wat meer geld, maar daarna hebben we maximaal effect van hun MPP’s. En wanneer Polen onze laatste regio zou aanvallen, kunnen we vanuit China ons eigen land beschermen, omdat we wel een MPP hebben met China.

Military Order: Soldaten, verhuis naar China!

Onze prio’s zullen alleen staan op battles die vanuit China beschikbaar zijn en zo mogelijk op battles die worden gesupplied. Als de DO niet direct vanuit China beschikbaar is, wacht dan totdat je Commander de prio’s heeft veranderd. Vanuit MoD zullen we actief (een aantal maal per dag) de Commanders adviseren over de beste prio’s op het moment. We helpen onze bondgenoot ook met zo’n plan, en we zullen joint strikes gaan organiseren met hen. We gaan lol beleven in China!

Let wel: dit geldt met name voor divisie 1 en 2, en iedereen die niet meer vecht dan de 25 kills voor zijn DO. Ervaren spelers die ook bondgenoten in RW’s willen steunen moeten zelf de afweging maken of ze willen rondtrekken in plaats van naar China te verhuizen.Strike!
We zullen een joint strike opzetten met een van de MU’s of het land zelf waarbij supplies beschikbaar worden gesteld voor elke Nederlander die meedoet. Het geld dat we besparen door minder MPP’s wordt hierbij gebruikt voor wapens. Voor nu, is het plan 1 joint strike per week te houden. Als het mogelijk is 2 keer. Alle Commanders zullen tijdig horen wanneer ze zullen plaatsvinden.

Communiceren!
Vecht eensgezind door in te loggen op ons officiële IRC kanaall. Gecoördineerde aanvallen kunnen van groot belang zijn tijdens moeilijke battles. En natuurlijk zullen we een PM thread openen naar alle Commanders van Nederland. Houdt je MU shouts in de gaten!

Battle Instructies:
De battle module is gebaseerd op een punten systeem dat punten toekent aan de kant die de bar over 50% in hun voordeel houdt. Als de battle verdergaat, worden er elke minuut meer punten gegeven. Vecht alleen als geen van beide kanten bijna 1800 punten heeft, wat nodig is om de battle te winnen. Probeer niet eerder te vechten dan in de laatste 30 minuten (als het niet nodig is), liefst nog wat langer, dan krijg je per minuut al 6 keer zoveel punten als in het begin van de battle. Als de bar niet in ons voordeel is, moet je natuurlijk wel vechten.

Zie ook de Wiki's Military Tutorial voor meer informatie over de war module.Doneer voor onze strijdkrachten vandaag!
Donaties, zowel in goud als geld, worden buitengewoon gewaardeerd. We investeren doorlopend in nieuwe manieren om jouw militaire ervaring leuker te maken en er meer voor terug te krijgen.
Donaties kun je hier doen.Kom bij de Nederlandse Strijdmacht!
Je land heeft JOU NODIG!!!
De Nederlandse regering roept je op! Kom bij de Nederlandse Strijdmacht en vecht samen met je nederlandse broers en zussen tegen onze vijanden!

We hebben 3 divisies:
- The eNL Army - divisie 1 en 2
- The eNL Navy - divisie 3
- The eNL Airforce - divisie 4

Waar wacht je op?

voor The eNL Army stuur een bericht naar Tijl_Uilenspiegel
voor The eNL Navy stuur een bericht naar Weekstrom
voor The eNL Airforce stuur een bericht naar Aries_Prime


Soldiers be prepared,

Thanatos the Magnificent, Minister van Defensie
Aries Prime, Staatssecretaris van Defensie
Kamp Amersfoort, Staatssecretaris van Defensie[ENGLISH]Dear citizens of eNederland, and other readers,

Our ally of this week is eChina. You can read about this in MoFA article.Wondering why eChina - from MoD point of view?
First of all: because we think China is an important ally of ours and when - it may be this week as well - they will inevitably face being under attack, we want to be there for them. On the other hand, China is one of the few countries on ‘our’ side of the world with well over 20 official allies (currently 21 mpp’s).

Mpp’s enable us to fight for countries without moving and DO is automatically set on our allies’ battles. As we cannot afford enough mpp’s ourselves, we have to use different game mechanics to set orders. Without mpp’s your commander has only one other option: to give general priority to certain countries or against certain countries. In this way we can have DO’s but the country we are fighting from determines whether we have to move.

Today, not food, not weapons and not energy are the worst problem to our soldiers: moving costs are. The more mpp’s a country has, the more chance we have that we can provide you with a DO without you having to move around all the time. Moving to China will be a one time investment, but after that we will have maximum effect from their many mpp’s. Even if Poland is to attack the Netherlands for our last region, we can defend our country from China too, since we have an mpp with China.

Military Order: Soldiers, move to China!

Our prio’s will only stand on battles available from China and if possible, ones that our being supplied. If the DO isn’t available from China then wait with fighting until your commander has been able to change priorities. From MoD we will be actively advicing (few times a day) your commanders on the best options in this regard. We will also help our ally with such a procedure, and we will organize a joint strike with them.
We have fun in China!

Note: this applies mainly to division 1 and 2, and everyone who does not fight more than the 25 kills for his DO. Experienced players who want to support allies in RW’s have to decide for themselves if they want to move around of course instead of moving to China.Strike!
We will have a joint strike with any MU or the country in which there will be supplies for all who engage. Money we save on less mpp’s will be made available for weapons. For now, the deal is one in a week. There is a possibility to be two times a week. All Commanders will be notified when it will be.

Communicate!
Fight as one by logging onto our official channel. Co-ordinated attacks can be vital during prioritised battles. And ofc will open a PM thread with all of Commanders in the Netherlands. Keep an eye on your MU shouts!

Battle Instructions:
The battle module is based on a points system that awards one side points for every minute they hold the bar over 50% in their favor. As the battle progresses, the points awarded for each minute increases. Fight only if neither side has accumulated 1800 points, which is the total needed to secure victory. Try to hold for the last 30 minutes of the battle (if not necessary), when points are worth 6 times what they are in the beginning of the battle. However, if the bar is not in our favor, of course you should fight!

See Wiki's Military Tutorial for more information on the war module.Donate to the military today!
Donations, be they gold or currency, are greatly appreciated. We are constantly investing into making your military experience more enjoyable and rewarding!
Donate here.Join the the Dutch Army today!
Your nation needs YOU!!!
The Dutch government is calling you for duty. Join up with your Dutch brothers and sisters in the fight against our enemies!

We have 3 different branches:
- The eNL Army - division 1 and 2
- The eNL Navy – division 3
- The eNL Airforce – division 4

What are you waiting for?

For The eNL Army message Tijl_Uilenspiegel
For The eNL Navy message Weekstrom
For The eNL Airforce message Aries_Prime


Soldiers be prepared,

Thanatos the Magnificent, Minister of Defense
Aries Prime, State secretary of Defense
Kamp Amersfoort, State secretary of Defense

Please subscribe to the Government Newspapers 

Comments

Zeeuwsmeisje
Zeeuwsmeisje Day 1,910, 15:55

o7

M. de Ruyter
M. de Ruyter Day 1,910, 15:58

o7 to our great allies in the far East!

Thanatos the Magnificent
Thanatos the Magnificent Day 1,910, 16:00

o7

colour haze
colour haze Day 1,910, 16:14

o7

Reinier Claeszen
Reinier Claeszen Day 1,910, 16:22

o7

Dr. Packesel
Dr. Packesel Day 1,910, 16:33

I love these articles of dutch government. They look all fantastic and are good to read

Alex the best123
Alex the best123 Day 1,910, 18:30

o7 hail China, hail NL o7

Reinier Claeszen
Reinier Claeszen Day 1,910, 19:30

And in case you want to join the best MU of eNL elite; join Praetorian Guard NL.
http://www.erepublik.com/en/main/group-show/672?page=1
Players level 25 and under receive 8 Q7 weaps a day, while working in our of our communes.
http://www.egov4you.info/units/overview

Marnix Maximus
Marnix Maximus Day 1,911, 05:34

What has that to do with this article?

RV93
RV93 Day 1,910, 22:38

o7

Marnix Maximus
Marnix Maximus Day 1,911, 05:34

o7

Partigiano Giovanni
Partigiano Giovanni Day 1,911, 06:35

HAIL eNEDERLAND

ArtemIvanov
ArtemIvanov Day 1,912, 01:09

o7

 
Post your comment

What is this?

You are reading an article written by a citizen of eRepublik, an immersive multiplayer strategy game based on real life countries. Create your own character and help your country achieve its glory while establishing yourself as a war hero, renowned publisher or finance guru.