Okolje ON/OFF

Join the new world

 

KittyKet [Перадвыбарчая]

Dan 1,961, 18:14 Published in Belarus Ukrajina s strani KittyKet
РУ версия ниже.

Добрага часу дня, шаноўнае спадарства!

Зусім хутка адбудуцца чарговыя прэзідэнцкія выбары. У гэтым месяцы я таксама балатуюся на пасаду прэзідэнта і прадстаўляю вашай увазе перадвыбарную праграму маёй каманды на красавік.Замест прадмовы: часы маюць уласцівасць мяняцца. Мы альбо ствараем нешта новае, выкарыстоўваючы тыя магчымасці, якія ў нас ёсць, альбо ж проста прыстасоўваемся да сітуацыі. Уменне прыстасоўвацца таксама мае свае выдатныя бакі, хоць у выніку гэта прывядзе да застою. Мы часта кажам, што нам надакучыла нашае балота. А можа быць віной гэтаму ёсць страх перад новым, страх перамен?
Такім чынам, што да працы КабМіна:

Міністэрства замежных спраў

Асноўнай задачай гэтага міністэрства будзе падтрымка і ўмацнаванне сяброўскіх сувязяў з цяперашнімі саюзнікамі. Дыпламатычны корпус працягне працу ў ранейшым рэчышчы, але з невялікімі зменамі. Праца паслоў пераключыцца выключна на важныя для нас краіны. Паслам за іх працу будзе выплачвацца сімвалічная прэмія.

Праэкт “Каляндар МЗС” - збор нацыянальных святаў блізкіх нам краін і арганізацыя віншаванняў і святочных мерапрыемстваў у гэтых краінах ад імя Беларусі.

Плануецца падпісанне некалькі новых МПП, напрыклад з Сербіяй і Польшчай. Гэта дасць нам у некаторай ступені гарантыю суверэнітэту. Засцярога яшчэ нікому не перашкодзіла.

Таксама разгладаецца магчымасць далучэння да аднаго з існуючых альянсаў. Неаднаразова праводзіліся апытанні рознага кшталту з нагоды сімпатыі да розных альянсаў. Сітуацыя ў знешнепалітычным свеце сёння імкліва мяняецца, і як вынік, па пытанні ўдзелу Беларусі ў адным з існуючых альянсаў павінен быць закладзены хоць бы падмурак.

Спачатку разглядалася магчымасць падоўжання арэнды Гомеля вугорцамі. Сёняшні прэзідэнт казаў, што вугорцы і самі зацікаўлены ў гэтай арэндзе. Так, эканамічна гэта вельмі выгадна. Да таго ж, пачаткоўцам ёсць магчымасць набіваць медалі ТП. А для іх гэта голд на развіццё.
Аднак у сувязі з новымі абставінамі (а менавіта, што венгры не сплочваюць грошы за арэнду), з венгерскім бокам будуць праводзіцца перамовы наконт неаплаты арэнды і яе кампенсацыі (калі да таго часу праблема не будзе вырашана).

Міністэрства Іміграцыі: працяг працы ў тым жа накірунку, з павелічэннем кантролю па выдачы пашпартоў.Міністэрства Абароны

Асноўная задача - сістэматычнае апавяшчэнне насельніцтва аб актуальных баявых загадах і цякучых саплаях з дапамогай існуючых скайп-чатаў і газеты МА.

Актывізацыя жаўнераў Беларусі. Для рэалізацыі гэтай мэты жаўнерам будзе прапанавана ўсталяваць скрыпт, праз які МА будзе усталёўваць загады для ўдара пэўнымі дывізіёнамі ў пэўны момант. Статыстыка аб выкананні загада скіроўваецца на egov4you. Пры ўмове, што жаўнер біў па загаду, яму будуць кампенсаваныя танкі, якія ён страціў на ўдар. Такая сістэма мабілізуе жаўнераў без выкарыстання скайп-чатаў ці іншых сервісаў (як нам вядома, не ўсе жадаюць гэтыя сервісы выкарыстоўваць).

Падтрымка шэрагу публікацый артыкулаў з падывізіённай статыстыкай (з мэтай інфармавання і забавы насельніцтва).
Міністэрства эканомікі і фінансаў

Па добрай традыцыі, якая не так даўно і ўзнікла, задача МЭФ - збор голда з медалёў кангрэсменаў. Наколькі мне вядома, гэтым разам такая акцыя не праводзілася. Таксама задачай МЭФ будзе гульня на ММ з мэтай атрымання прыбытку.

Плануецца рэалізацыя падатковай рэформы. Праэкт, які МЭФ рыхтуе ўжо доўгі час, калі на тое будзе воля Сонцалікага Оддкіда і Вялікага Ілітарыя Бутара.Міністэрства адукацыі і Служба падтрымкі пачаткоўцаў

Асноўная задача дадзенага міністэрства - працяг функцыянавання дзеючых праграм падтрымкі пачаткоўцаў (600+ і іншыя). Таксама запланавана актуалізацыя бібліятэкі пачаткоўца і максімальна магчымы яё пераклад на беларускую мову, які адбудзецца пры падтрымці МінІнфо. Бібліятэка будзе існаваць на абедзьвух мовах - на выбар самаго пачаткоўца што чытаць.Міністэрства інфармацыі

Як заявіў мне асабіста будучы намеснік міністра, яго міністэрства збіраецца займацца "пасільным задавальненнем інфармацыйнага голаду ў гультаяватага насельніцтва шляхам прадастаўлення спасылак на самы важны замежны кантэнт." Сюды ўваходзіць выпуск артыкулаў рознага роду з конкурсамі, карыснай інфармацыяй і забаўкамі для насельніцтва.
Плануецца завяршэнне і ўвядзенне ў дзеянне новага дызайну для газет міністэрстваў. Падоўжыцца серыя публікацый інтэрв'ю з рознымі гульцамі еБеларусі і праца беларускай службы еРадыё.Склад Кабінета Міністраў:

Міністр замежных спраў - Hyena Black, намеснік - Tadeush Kosciushko
Міністр Абароны - Alies Bu, намеснік - incertidumbre, намеснік - Kobby88, намеснік - ZmicierKK
Міністр эканомікі і фінансаў - xoni
Міністр адукацыі - ZmicerU
Міністр інфармацыі - ZmicerU, намеснік - Kyverbel

Ад твайго выбару залежыць шмат. У гэтым месяцы выбары вельмі цікавыя для Беларусі, бо мы можам пасачыць за цікавым супрацьстаяннем. Зрабі правільны для сябе выбар, бо будучыню сваёй краіны зараз ствараеш менавіта ты!

[RU]
Доброго времени суток, господа!

Совсем скоро состоятся очередные президентские выборы. В этом месяце я тоже баллотируюсь на пост президента и представляю вашему вниманию передвыборную программу моей команды на апрель.Вместо предисловия: временам свойственно меняться. Мы или творим что-то новое, используя те возможности, которые у нас есть, или же просто приспосабливаемся к ситуации. Умение приспосабливаться тоже имеет свои положительные стороны, хотя это в итоге приведет к застою. Мы часто говорим, что нам надоело наше болото. А может быть виной этому есть боязнь нового, боязнь перемен?

Итак, о работе кабмина:

Министерство иностранных дел

Основной задачей данного министерства будет поддержка и укрепление дружественных связей с нынешними союзниками. Дипломатический корпус продолжит работу в прежнем русле, но с небольшими изменениями. Работа послов будет переключена исключительно на важные для нас страны. Послам за их работу будет выплачиваться символическая премия.

Проект "Календарь МИДа" - сборка национальных праздников близких нам стран и организация поздравлений и праздничных мероприятий в этих странах от имени Беларуси.

Планируется подписание нескольки новых МПП, к примеру с Сербией и Польшей. Это даст нам в некоторой степени гарантию суверенитета. Предосторожность еще никому не помешала.

Также, рассматривается возможность присоединения к одному из существующих альянсов. Неоднократно проводились опросы разного рода по поводу симпатии к разным альянсам. Ситуация во внешнеполитическом мире сегодня стремительно меняется, и как следствие, по вопросу членства Беларуси в одном из существующих альянсов должен быть заложен хотя бы фундамент.

Сначала рассматривалась возможность продления аренды Гомеля вегнрами. Текущий президент говорил, что они и сами заинтересованы в этой аренде. Да, экономически это выгодно. К тому же, у новичков есть возможность набивать медали ТП. А для них это голд на развитие.
Однако в связи с новыми открытыми обстоятельствами (а именно, что венгры не выплачивают платежи за аренду), будут проводиться переговоры с венгреской стороной о причинах неуплаты по аренде и её возмещения (если эта проблема до того времени не будет решена).

Министерство Иммиграции: продолжение работы в прежнем режиме, с увеличением контролля по выдаче паспортов.Министерство обороны

Основная задача - поддержка систематического оповещения населения о актуальных боевых приказах и текущих саплаях с помощью существующих скайп-чатов и газеты МО.

Активизация бойцов Беларуси. В данных целях будет предложено бойцам установить скрипт, через который МО будет выставлять приказы для удара определенными дивизионами в определенный момент. Статистика о выполнении приказа отправляется на egov4you. При условии, что боец бил по приказу, ему будут возмещены танки, которые он потратил на удар. Такая система мобилизирует бойцов без использования скайп-чатов или прочих служб (как нам известно, не все хотят такими службами заниматься).

Поддержка серии публикаций статей с подивизионной статистикой (в целях информирования и развлечения населения).
Министерство экономики и финансов

По хорошей традиции, которая не так давно возникла, задача МЭФ - сбор голда с медалей конгрессменов. Насколько мне известно, данное событие с текущими конгрессменами не состоялось. Так же задачей МЭФ будет игра на ММ с целью получения прибыли.

Планируется реализация налоговой реформы, проэкт которой МЭФ готовит уже длительное время, если на то будет воля Солнцеликого Оддкида и Виликого Илитария Бутора.Министерство образования и Служба поддержки новичков

Основная задача данного министерства - продолжение функционирования действующих программ поддержки новичков (600+ и прочие). Также запланирована актуализация библиотеки новичка и её максимально возможный перевод на белорусский язык, который состоится при поддержке МинИнфо. Библиотека будет существовать на двух языках - на выбор самого новичка что читать.Министерство информации

Как заявил мне лично будущий заместитель министра, его министерство собирается заниматься “посильным удовлетворение информационного голода у ленивого населения путём предоставления ссылок на самый важный зарубежный контент.” Сюда входит выпуск статей разного рода с конкурсами, полезной информацией и развлечениями для населения.
Планируется завершение и введение в действие нового дизайна для газет министерств. Продолжится серия публикаций интервью с разными игроками еБеларуси и работа белорусской службы еРадио.Состав Кабинета министров:

Министр иностранных дел - Hyena Black, заместитель - Tadeush Kosciushko
Министр Обороны - Alies Bu, заместитель - incertidumbre, заместитель - Kobby88, заместитель - ZmicierKK
Министр экономики и финансов - xoni
Мининст образования - ZmicerU
Министр информации - ZmicerU, заместитель - Kyverbel

От твоего решения зависит многое. В этом месяце выборы весьма интересные для Беларуси, так как мы можем проследить неплохое противостояние. Сделай правильный для себя выбор, ведь будущее своей страны творишь именно ты! 

Komentarji

Kobby88
Kobby88 Dan 1,961, 18:24

V

KittyKet
KittyKet Dan 1,961, 18:26

\o

3meu
3meu Dan 1,961, 18:32

Вона працює. : )
Voted.

ValdemarButor
ValdemarButor Dan 1,961, 19:01

позорищеееее то какооооееее.

Chikomaniac
Chikomaniac Dan 1,961, 20:21

Вотну як за першага майго прэзiдэета - Кiцю))))

Jaska Gaspadar
Jaska Gaspadar Dan 1,961, 21:29

V

Bulbash Kamajski
Bulbash Kamajski Dan 1,961, 21:51

не, дважды Госпожа Президентша даже для белорусскоязычной Украинки слишком много
и... разве не видишь, Виликий Илитарий против !
хотя предвыборка веселая ..)
V

F.Simple
F.Simple Dan 1,961, 21:59

неплохо, вполне может составить конкуренцию=)

F.Simple
F.Simple Dan 1,961, 22:00

грину)

Tadeush Kosciushko
Tadeush Kosciushko Dan 1,961, 22:26

Ў
Лепшы кандыдат!

Pan KirioS
Pan KirioS Dan 1,961, 22:37

Пусть в Украине бальзамируется

Crocodile Gena
Crocodile Gena Dan 1,961, 22:43

Сербы и Поляки друганы? Когда Леша говорил об этом его хотели стереть из репы.
Смотрю влияние Гиены все сильнее проникает в умы молодых бойцов Беларуси.
Сдачу голда считаю глупостью. Пусть лучше прокачивают силушку, копя голд на треньки.
Свой выбор за кого голосовать я уже сделал ( я о будущем Президенте Беларуси)

John Golt
John Golt Dan 1,961, 23:48

ну тогда не надо комментить другие статьи, что надоел нейтралитет и игра превращается в УГ

Bulbash Kamajski
Bulbash Kamajski Dan 1,962, 04:05

ну тогда не надо глупо комментить толковые комменты..

St.Russian
St.Russian Dan 1,963, 11:15

Никто не говорит ничего против... вот поэтому и работает, аргумент 3к голд не работает)

M.Windu
M.Windu Dan 1,961, 22:57

Вот, но ничего особенного в предвыборке нет.

Jaska Gaspadar
Jaska Gaspadar Dan 1,962, 01:17

http://www.erepublik.com/ru/article/1930-eugene-just-ii-ru--2222123/1/20
Яўген, пачытай. Ці ёсць там, што адметнае? І пачытаў першы камент.
Дзякуй за падтрымку 🙂

yoskyyyyy
yoskyyyyy Dan 1,961, 23:00

А с кем воевать вы будете то после подписания МПП этих?

Jaska Gaspadar
Jaska Gaspadar Dan 1,962, 00:25

А з кім мы зараз ваюем? 🙂

yoskyyyyy
yoskyyyyy Dan 1,962, 00:27

ни с кем.

PaulFromMinsk
PaulFromMinsk Dan 1,962, 01:28

друг с другом, как и раньше

Jan Karal Chadkievicz
Jan Karal Chadkievicz Dan 1,962, 01:45

Эйрстрайк по Китаю же

SVladislavich
SVladislavich Dan 1,961, 23:07

No tits - no vote.

b0rmann
b0rmann Dan 1,961, 23:27

сапраўды - тэма нераскрытая!

Nikael de Largo
Nikael de Largo Dan 1,961, 23:24

Сразу бросается в глаза кабмин: представители лишь 1 партии. Путь к диктату, товарищи змагары.

John Golt
John Golt Dan 1,961, 23:52

ну так подключайтесь, сами никого не поддержали, а сейчас пеняете

DzeDBaradzeD
DzeDBaradzeD Dan 1,962, 00:18

Xoni из Незалежной, кэп

Nikael de Largo
Nikael de Largo Dan 1,962, 00:25

Знаю, а разве это хоть как-то существенно меняет картину?

Jan Karal Chadkievicz
Jan Karal Chadkievicz Dan 1,962, 00:27

Тогда так и пиши " мы онорхисты, у нас БХ на НФ, ололо"

PaulFromMinsk
PaulFromMinsk Dan 1,962, 02:50

ксони что-то затих, вы давно с ним на связь выходили?

Nikael de Largo
Nikael de Largo Dan 1,962, 06:15

😃 БХ? ЛММ упаси. Белорусское змагарство само по себе забавно, а особенно израильтяне в ней, которые иногда срутся на предмет белАруСкАсти с е-москалями в РЛ белорусами

MurashkoNikita
MurashkoNikita Dan 1,962, 02:41

побольше постите пустые статьи.

Jan Karal Chadkievicz
Jan Karal Chadkievicz Dan 1,961, 23:38

V

imamradyk
imamradyk Dan 1,961, 23:49

а України не існує) ну-ну...

Armanych
Armanych Dan 1,962, 00:30

Украина существует, а на месте еУкраины уже год - национал-социалистический имамский паханат.

imamradyk
imamradyk Dan 1,962, 03:10

репортед., сцуко)

John Golt
John Golt Dan 1,962, 00:04

Ў! Мы ждём перемен!

DzeDBaradzeD
DzeDBaradzeD Dan 1,962, 00:14

Королева мiста Лева )

carpet15
carpet15 Dan 1,962, 00:30

Ў
Киця - наш Президент!

KittyKet
KittyKet Dan 1,962, 00:33

та трохи не ваш, але дякую : D

carpet15
carpet15 Dan 1,962, 00:34

Президентів колишніх не буває :р

Armanych
Armanych Dan 1,962, 00:31

V

sir sashka
sir sashka Dan 1,962, 00:59

За

Taras Zasnovnyk
Taras Zasnovnyk Dan 1,962, 01:02

ухты, вот я прослоупочил период между "деад ситизен" и кандидатом в президенты))) вотед, беларусы - даже не сомневайтесь!

Kobby88
Kobby88 Dan 1,962, 01:14

"Я вижу костры из книг, колонны идущие вдаль
и Если один скажет "Китти", миллионы ответят хайль" o/

Tadeush Kosciushko
Tadeush Kosciushko Dan 1,962, 01:31

о/

KittyKet
KittyKet Dan 1,962, 02:04

\o

MVP24
MVP24 Dan 1,963, 01:44

Bulbash Kamajski
Bulbash Kamajski Dan 1,962, 04:09

ога, как Гитлеру ..)

ZmicierKK
ZmicierKK Dan 1,962, 01:23

V

 
Objavi komentar

Kaj je to?

Prebirate članek, ki ga je napisal državljan eRepublika, izjemne večigralske strateške igre, ki temelji na državah iz resničnega življenja. Ustvarite svoj značaj in pomagajte vaši državi doseči slavo medtem ko se uveljavljate kot vojni junak, znan založnik ali finančni mogotec.