Ambient pornit/oprit

Join the new world

 

[RH+] Felderítés, becserkészés, cselvetés-ez a magyar vírtus!

Ziua 1,820, 12:02 Publicat în Hungary România de Hun Carpathia

Köszöntöm a kedves olvasót!

Sokan megmosolyogják, dőre ködszurkálásnak tartják a régi dicsőség felemlegetését. Hát még az aktualizálását! Van, aki azt tanácsolja: inkább tanuljunk meg kicsik lenni. És az mit segít? Mi magyarok csupán területileg, gazdaságilag vagyunk átlagos méret alattiak, történelmi és kulturális értelemben óriások vagyunk a világban.

II.rész /előző cikkem: www.erepublik.com/hu/article/2056492/1/20
A honfoglalást közvetlen megelőző események lesznek felvázolva cikkemben.
Meg kell említenem az avarokat is ezen a helyen, mivel a kettős honfoglalás elméletét már a hivatalos történettudomány is részben elfogadja. Köszönhetjük ezt László Gyula /1910-1998/ történészünknek, aki ezt az elméletet az 1960-as évek közepén dolgozta ki.

Előzmények:

A hunok az 5. század során fokozatosan költöztek a Kárpát-medencébe, mivel először csak a hadseregük használta hadműveleti területként, idővel viszont az egész nép is ideköltözött, sőt: törzsterületüket is ide (főleg az Alföldre) helyezték. Nagyrészt a hunoknak köszönhető, hogy a Nyugatrómai Birodalom (amely sokat hadakozott velük) Kr. u. 433-ban kénytelen volt kiüríteni Pannóniát (az addig ott élt kelta eredetű, esetleg idővel bizonyos mértékben romanizálódott lakosság később nyom nélkül eltűnt). A hunok pusztai hadviselése félelmetes volt akkoriban, ezért rettegésben tartották szűkebb és tágabb környezetüket.
Árpád-kori krónikáink szerint a honfoglaló magyarok által a Kárpát-medencében talált székelyek a hunok maradékai (akik Árpád magyarjai elé mentek és csatlakoztak hozzájuk), a magyarok a hunok rokonai, az Árpádok pedig Attila leszármazottjai. A kalandozások és az Árpádok korában a nyugati krónikák is úgy vélték, hogy a magyarok a hunok utódai, de a hivatalos történettudomány szerint csak azért, mivel mindkét népnek nagyon hasonló volt a hadviselése.

A hun uralom bukása után a volt szövetségesé, az osztrogótoké lett Pannónia, pontosabban: mint a Keletrómai Birodalom új szövetségesei, „kapták” a bizánci császártól: a provincia ily módon „visszakerült” a Birodalomhoz. Egyik központjuk a Balaton délnyugati partján, a Zala folyó torkolatának közelében volt. Az osztrogótok azonban 473-ban Nagy Theodorik (471–526) vezetésével Észak-Itáliába költöztek, ahol királyságot alapítottak. A hun uralom összeomlása tette lehetővé a másik szövetséges, a gepidák számára királyságuk létrejöttét a Tiszántúlon és Erdélyben.
A hun uralom bukása után települtek a Kárpát-medence észak-nyugati részébe a herulok (ugyancsak germán törzs), Kr. u. 526-ban pedig egy másik germán törzs, a longobárdok (a nevük jelentése: „hosszúszakállúak”) telepedtek a Dunántúlra. Utóbbiak 567-ben az avarokkal szövetségben legyőzték az Erdélyt és a Tiszántúlt uraló gepidákat, majd 568-ban más germán törzsekkel, törzstöredékekkel Észak-Itáliába vonultak, ahol királyságot alapítottak (nevüket a mai Lombardia tartománynév őrzi).

A török nyelvű avarok 567/568-ban érkeztek a Kárpát-medencébe észak- és dél-kelet felől, a „sztyeppei országútról”, valahonnan Belső-Ázsiából más népek által űzve. Az avar állam Baján kagán idejében volt a legjelentősebb: a Kárpát-medencébe való érkezésükkor a longobárdokkal szövetségben, de gyakorlatilag a saját erejükből szétverték a gepidák királyságát. Az Avar Kaganátus fénykorában, a 630-as évekig az az Enns folyótól a Don folyóig terjedt, és az avarokon kívül szláv, bolgár és germán (gepida) etnikumú törzseket fogott össze.
670 körül azonban nagy változás figyelhető meg a Kárpát-medence temetőinek régészeti leleteiben. Ezek az általánosan elfogadott vélekedés szerint az ún. „kései avaroktól” származnak, de a régészek nevezik őket a „griffes-indások népének”, mivel fő díszítőelemeik a griff és az inda volt. László Gyula szerint viszont ez a gyors változás a temetkezési szokásokban egy másik, nagyszámú nép bevándorlásával magyarázható, amelyet ő a magyarság első betelepedési hullámával azonosít.
A később megjelenő Árpád magyarjainál is hasonló köznépi temetőkép jelenik meg, továbbá László Gyula azt tapasztalta, hogy a „kései avarok” és Árpád magyarjai által elfoglalt megyényi területek kiegészítik egymást. Egy onogur-bolgár betelepedési hullám tényét a 670-es években már elismeri a történettudomány. Ezt a késő avar kori betelepülést két krónika is megemlíti: az óorosz őskrónika, vagy másképpen a Nyesztor-krónika, valamint a bizánci források is.
A nagyszentmiklósi avar aranykincs:

A szlávok körülbelül az avarokkal egy időben kezdtek letelepedni a Kárpát-medence körül, illetve annak belső peremén. Egyesek szerint ez nem véletlen: egyrészt maguk az avarok telepíthették le őket a Kárpát-medence peremén, mint a nekik alávetett népekből szervezett gyepű részeként.
A kárpát-medencei avar uralmat Nagy Károly frank uralkodó 795/796-os pannóniai hadjárata döntötte meg. A hivatalos történetírás azt tartja, hogy ezen hadjáratok után a kárpát-medencei avarság elpusztult vagy asszimilálódott az itt élő szlávságban, és ezzel mintegy „nyomuk veszett”.
Újabban a korabeli források felülvizsgálata és régészeti leletek alapján arra következtetnek, hogy az avarság korántsem tűnt el „nyomtalanul” a Kárpát-medencéből, amint azt korábban gondoltuk. Olajos Teréz kutatásai alapján az alábbi forrásokra támaszkodva azt tartja, hogy az avarság a Dunántúlon megérte legalább a 870-es éveket, az Alföldön a magyar honfoglalást, horvát területeken pedig a 950-es éveket. Ezt alátámasztják bizánci és nyugati források, egykorú krónikák.

A honfoglalást megelőző magyar hadi vállalkozások:

Konstantinos Porphyrogenitos közismert munkájában, mely a 10. században íródott- a Megyer-törzs említve van, amely a Fekete-tenger déli régiójából annak északi régiójába vándorolva már a Kr. u. 8. században Meotisz-ban megjelenik. A honfoglalást közvetlen megelőző időkben a magyarság szállásterülete az Etelközben volt, félig-meddig kazár fennhatóság alatt. Az is valószínű, hogy a kazár fennhatóság csak névleges volt, mivel a magyar törzsszövetség lényegesen több katonát tudott kiállítani, mint a kazárok.
A megyer törzs vezetésével létrejött tözsszövetség 10 törzse, a 7 szabir-magyar törzs és a kazároktól függetlenedett és erősen megtizedelt rokon nép- 3 onogur-kabar csonka törzs a vérszerződéssel pecsételte meg együvé tartozásukat. Ez az esemény 810-820 körül történhetett. Erre az időre esik: 813-814-ben a Don jobb partján álló kazár erődítmények magyarok általi lerombolása.
Az Etelközben megalakult törzsszövetség mintegy 50-60.000 főnyi hadsereggel rendelkezett, míg a korabeli források a kazárok haderejét maximum 40000 főre teszik.
Írott források kétségtelenné teszik, hogy a magyarok szállásterülete a 7.század végétől 885-ig változatlan volt.


A magyarok 839-ben az Al-Dunánál tartózkodnak és bolgár felkérésre Bizánc ellen vonulnak.
862-ben jegyezte be Hinkmar reimsi érsek a Szent Bertin-kolostor évkönyvébe, hogy a korábban ismeretlen magyarok Német Lajos királyságát pusztították. Német Lajos fia, Karlmann bajor király 861-ben kelt fel apja ellen, amiben Lajos hűbérese Rasztiszlav morva fejedelem is támogatta. Rasztiszlav szövetségeseiként jelentek meg a magyarok. Rasztiszlav kihasználta a frank belháborút az elszakadásra és 862-ben az addigi frank papok helyett Bizáncból kért hittérítőket. Szent Cirill és Szent Metód 863-ban érkeztek meg.
881-ben a magyarok és a kabarok Szvatopluk morva fejedelem szövetségeseként Bécs alatt harcoltak a keleti frankok ellen.
894-ben a magyar haderő egy része a morvák szövetségében Pannoniában folytatott hadműveleteket.
Ebben az időben Etelköz kezdett egyre szűkebb lenni a magyaroknak. Regino prümi apát 908-ban befejezett krónikája szerint a magyarok területe túlnépesedett. Mivel a ruszok Oleg vezetésével megszállták Kijevet, az Al-Dunánál ott volt a dunai bolgár állam, keletre a sztyeppén egyéb népek, a Kárpát-medence felé látszott lehetőség a terjeszkedésre.

A magyarok kultúrája a honfoglalás előtt:

A honfoglalás előtti magyarság ruházkodásának célszerűségi és esztétikai felsőbbrendűsége felől a korabeli európai ruházkodás sokkal alacsonyabb célszerűségi és esztétikai és technikai minőségével szemben, aligha van vitatkozni való. Az egész civilizált emberiség a turáni lovas civilizációk csizmáinak, csizmába tűrt nadrágjainak, elől gombolt ujjas kabátjainak, fehérneműinek, kucsmáinak, öveinek, csatjainak, gombjainak és kesztyűinek utódait vette át, nem a sarukat, tógákat, tunikákat és germán vállkendőket, és a finoman kidolgozott bőr, a selyem és a bársony keletről kerültek nyugatra, nem pedig megfordítva.
A honfoglaló magyarság könnyen cserélhető és mosható fehérneműt viselt a nyolcadik században is. Európa lakosságának legfelső rétege is csak a 12. században kezd fehérneműt használni s az európai ruhaanyag az előkelőknél is kizárólag primitíven kikészített bőr és durva szövet, vagy vászon. Gróf, herceg és báró egyaránt házilag előállított ruhákban jár olyan minőségűben, hogy ennél "civilizálatlanabbnak" lenni egyszerűen lehetetlen.
A honfoglalás előtti magyarság táplálkozására, a használt táplálóanyagokra, az Európában akkor még szinte teljesen ismeretlen fűszerek hosszú sorára igen sok adatunk van. A főzés változatos és ízletes voltát aligha kell hangsúlyoznunk. A magyarok által használt húspor és tejpor mint modern találmány, majd ezer évvel később válik a nyugati civilizációban ismertté és általánossá. A szegények és gazdagok táplálkozása között természetesen különbség van. Az étkezés szertartás volt őseinknél, a legegyszerűbbek házában is. Az ültetésnek megvolt az ősi rendje, az étkezésnek a szabályai. Az étkezéshez minden felnőtt férfi a saját kését használta - minden felnőtt férfinak volt kése és borotvája - s mivel sokat szerepeltek kásás és levesszerű ételek az étrendjükön, használtak kanalat, sőt villát is! Európában még a 17. században is kézzel ettek, a lerágott csontokat az asztal alá dobálták és a falat lenyelhetetlen részét a padlóra köpték az előkelő dámák is, pl. az angol királyi udvarban is. Az étkezés utáni hangos böfögés még a 17. század elején is úgy számított, mint az ételek jóságának a dicsérete az előkelő házakban. Hogy hogyan étkezhetett a köznép, és hogy hogyan étkezhettek a 8- 9. századokban, az olvasó elképzelheti.
Az ősi magyar fűszeres abálást és a különböző savanyításokat pl. az angol háztartásban ma sem ismerik. A táplálkozás minőségében és az étkezés módjában semmi esetre sem a honfoglalás előtti magyarság volt a "civilizálatlan" és Európa a "civilizált", hanem határozottan és vitathatatlanul megfordítva.

Következő cikkem a Honfoglalás korát fogja felvázolni.

Ui: Egy súlyos baleseten és egy komoly műtéten vagyok túl, emiatt 18 napig nem tudtam erep-közelbe érni. Október 19.-én 4 méter magasról estem le az alólam kicsúszó létráról-2 gerinccsigolyám tört el. Október 26.-án 6 és fél órás műtétet követően egy csigolyámat pótolták, egyet csavaroztak-lemezeltek, a gerincemet 6 csigolya hosszban acélrudakkal megerősítették. November 6.-án engedtek ki a kórházból-saját lábamon távozván. Aznap este már jöttem is erep-re, mutatván, hogy gyógyulófélben vagyok.
Mindez azt jelenti, hogy 6 hónap kényszerpihenőn, táppénzen leszek. Ez idő alatt több időm lesz cikkezni is, hát remélem hasznos lesz eme tevékenységem is.

Ide üss kreditért: http://www.erepublik.com/hu/military/battlefield/35800
 

Comentarii

pierredenunca
pierredenunca Ziua 1,820, 12:46

gyors felépülést kívánok

Lixuskzs87
Lixuskzs87 Ziua 1,820, 12:55

Jesszus, jobbulást. A cikk kiváló, várjuk a folytatást.

Istencsaszar
Istencsaszar Ziua 1,820, 16:30

Mihamarabbi jobbulást!

HuMaVi
HuMaVi Ziua 1,820, 17:40

sz + f

Heidar
Heidar Ziua 1,820, 17:56

Jobbulást!

rRonin
rRonin Ziua 1,820, 19:59

Vigyázz magadra, és mihamarabbi felépülést kívánok!
Mellesleg jó cikksorozat 😛

vizi zsivi
vizi zsivi Ziua 1,820, 20:17

gyors jobbra fordulast, bar mar soha nem lesz az igazi ha potolni kellet:(🙁!!
a cikk profi es erdekes,alapos munka:)🙂!!!!

CyberPRP
CyberPRP Ziua 1,820, 21:24

Nagyon jó cikk, gratula! Mielőbbi felépülést és még sok ilyen cikket!

Harcos82
Harcos82 Ziua 1,820, 21:43

vote

Praeceptor
Praeceptor Ziua 1,821, 00:38

Gyógyulást! Ebből is látszik, hogy gerinces ember vagy! 🙂 A cikk kiváló, várom a folytatást!

karaj22
karaj22 Ziua 1,821, 02:20

Jobbulást! Nekem faterom esett le 8 éve 3 emelet magasról betonra, megrepedt a gerince. Egy évig feküdt kórházban, már ismét járja a tetőket Istennek hála.
A cikkről csak jót tudok mondani, hiteles és pontos (Gyula bácsi nekem rokon egyébként, Isten nyugosztalja).

szemi
szemi Ziua 1,821, 02:27

Jobbulást, gyors felgyógyulást

Rajk Laszlo
Rajk Laszlo Ziua 1,821, 02:33

Kívánom, hogy minél előbb járhass egyenes háttal!

Én hiányolom a forrásmegjelölést, bár ismeretterjesztő irománynak tisztességesnek tűnik. Célja, mint látom nem a szakmabeliekkel folytatott vita, így ebbe nem is kezdenék akkor bele. Bár a "civilizált" szót a 8-9. században Európára alkalmazni ferdítés. Ennek csak és kizárólag a Bizánci Birodalom felel meg. A kettő össze sem hasonlítható, teljesen más kultúrkör a kettő. Bizáncot inkább a nyugati államokkal érdemes összehasonlítani.

Rajk Laszlo
Rajk Laszlo Ziua 1,821, 02:38

A Bizánci Császárságban az analfabetizmus csak betelepülőknél fordult elő, köszönhetően az általános iskolai rendszernek, ahol két nyelven tanultak meg írni és olvasni. Közép és felső osztályokban egyszerűen a lexikális tudás sikk. Köz- és magánegészségügy rendszer, orvosképzés. Az irodalmi életet kár ecsetelni. Ilyen gazdagságú irodalom nem sok van a világon. Mindenki számára használható, nagyon felkészült központi posta van, amiről tudjuk, hogy minden társadalmi réteg igénybe vette.

Rajk Laszlo
Rajk Laszlo Ziua 1,821, 02:40

Az étkezési szokások is bámulatosak, késsel-villával esznek, mint mi manapság. Ehhez képest nyugaton barbár hordák törzsfői kiáltják ki magukat császárnak. Szégyen. Istennek egy földi helytartója van, ez pedig a konstantinápolyi császár. Az egy és oszthatatlan Szent Római Birodalom védelmezője.

Rajk Laszlo
Rajk Laszlo Ziua 1,821, 02:41

Jah igen, Bizánc a szakterületem. : D

karaj22
karaj22 Ziua 1,821, 02:44

sikerült egy bizantológusnak belekötnie = a cikk jó : P

Rajk Laszlo
Rajk Laszlo Ziua 1,821, 02:47

Amúgy igen, a cikk jó, és nem kötekszem, hanem védem az enyéimet. De a frankokat bárkivel szívesen szidom együtt : D

AdmiraIis
AdmiraIis Ziua 1,821, 02:50

Amennyiben Pesten vagy vonzáskörzetében laksz, tudok ajánlani egy gerinc specialistát.
Jobbulást!

Eheslo
Eheslo Ziua 1,821, 02:54

Jobbulást kívánok és várom a folytatást!

Hun Carpathia
Hun Carpathia Ziua 1,821, 03:34

Azért ha figyelmesen olvastad a cikkemet, Rajk Laci- akkor találtál forrásmegjelölést is, igaz nem, minden esetben. A cikkem nagyobb részt Padányi Viktor Dentumagyaria c. könyvéből lett szemezgetve.
Mindent én sem tudok leírni, mert akkor az már nem ide való lenne. Mindenesetre az is tény, hogy a honfoglalás előtt a Dél-Orosz területek is hozzánk tartoztak, a kijevi magyar kardok legalább olyan keresettek voltak, mint az arab damaszt...

Hun Carpathia
Hun Carpathia Ziua 1,821, 03:42

Admirális, debreceni vagyok. Nem volt hátszelem, csak szerencsém: a helybeli kórházban a legprofibb idegsebész műtött, le a kalappal előtte!
Olyan mint egy táborparancsnok, de csak azért mert a mihamarabbi gyógyulást irányozza elő. Tapasztaltam és láttam is, hogy nem csak a napi rutin és műtét érdekli, hanem konkrétan minden egyes beteg mihamarabbi gyógyulása is.

Daakoo
Daakoo Ziua 1,821, 03:45

Mielőbbi TELJES felépülést kívánok !

Tanácsom: máskor tartsad be az egyébként mindenkor kötelező munkavédelmi szabályokat !
Ne mássz egyedül nálad magasabb létrára, a létrát lehetőleg többen tartsák és kibiztosítva is legyen.
Ugyanakkor használjál biztonsági övet is !
A fentiek betartása nem csak létrára, de minden más magasan történő tevékenységre is érvényes !

Ellenkező esetben, enyhén szólva, fájdalmas lehet az emberi hülyeség !

Daakoo
Daakoo Ziua 1,821, 03:58

Egyébként a cikk jó, nagy űrt tölt be, főleg a határon túl élő magyarság ismereteiben (is) !

VOTED !

Rajk Laszlo
Rajk Laszlo Ziua 1,821, 04:01

Bocsánat, ha figyelmetlen vagyok, de a cikkben nem látom most sem Padányi nevét. Nem kötekedni, akartam, csak kíváncsi voltam. Az, hogy László Gyula az 1960 években dolgozta ki az elméletet nem megjelölés.

Rajk Laszlo
Rajk Laszlo Ziua 1,821, 04:07

Ugyanis nem mindegy, hogy egy 1963-ban megjelent könyvből van-e vagy sem. Illetőleg, hogy a szerzőnek korántsem a szakterületéről van szó. És hogy egy olyan emberről beszélünk, aki a "sumir-magyar" rokonság mellett érvelt, noha sem sumerül, sem akkádul nem tudott.

De mint mondtam, gyógyulj meg, és vote sub : )

Hun Carpathia
Hun Carpathia Ziua 1,821, 04:13

Rajk Laci, nem tudok és nem is akarok veled kötekedni, forrást nem viszont korabeli szerzőket, ill. a területtel foglalkozó kutatókat megjelöltem. Aki akar, utána tud nézni az általuk írt kordokumentumoknak és a kutatók által rögzített tényeknek.
Itt ezen a helyen én csak a bevezető cikkemben felvázolt irányban kívánok kevésbé vagy egyáltalán nem ismert tényeket tudatni az olvasókkal. Pl. ami kimaradt a magyar történelemkönyvekből tudatosan van véletlenül...

Karlista
Karlista Ziua 1,821, 05:35

Padányi nem szakember, hanem egyszerűen egy író. Kb. olyan mintha mondjuk a szintén nem buta vagy műveletlen Jókai vagy Passuth regényei alapján akarnád a történelmet megírni. Én örülök annak ha van kedved cikket írni, csak a műfajt tisztázd, mert azért itt bőven van már akár őszülő halántékú játékos is akinek ez a téma és szerzői kör messze nem új illetve ismeretlen.

Ennél lényegesebb hogy teljes gyógyulást!

praetorianus74
praetorianus74 Ziua 1,821, 06:12

Hun Carpathia!

Jobbulást kívánok!

II. Jemby
II. Jemby Ziua 1,821, 06:18

Ótejóég 😮

Mihamarabbi gyógyulást!


Mint pedig erősen frankpárti laikus Rajk figyelmébe ajánlanám a dátumot: 1204. Akkor nem segített sokat a kés meg a villa, ugye? : P

Tibigrafix
Tibigrafix Ziua 1,821, 06:19

Nagy vote

Mielőbbi felépülést!

Magyar Radaros Honved
Magyar Radaros Honved Ziua 1,821, 06:51

Vote!

És mielőbbi felépülést kívánok én is!

kUk0R!cA jAn0s
kUk0R!cA jAn0s Ziua 1,821, 07:15

vote sub!! mielőbb gyógyulj meg.

Karlista
Karlista Ziua 1,821, 07:20

1204 árulás volt ugyanúgy mint Buda 1541-es török elfoglalása. Mire is legyenek büszkék a frankok? Hogy hátbadöfték a házigazdájukat???

Rajk Laszlo
Rajk Laszlo Ziua 1,821, 08:20

Köszönöm Karlista : D

zenonier
zenonier Ziua 1,821, 09:22

v+s
remek cikk.
még több ilyet!!!!!!!!!!!!!!!
Mielöbbi gyogyulást.!!!!!!!

Joz76
Joz76 Ziua 1,821, 10:19

A cikksorozat kiváló, semmiképp se hagyd abba. A balesetedből pedig mielőbbi felépülést kívánok.

Tremor lor
Tremor lor Ziua 1,821, 10:21

Gyógyulj meg és használd ki a kényszerpihenőt! Olvass és írj:)

Hun Carpathia
Hun Carpathia Ziua 1,821, 10:25

Köszönöm a biztató szavakat. További erőt adnak a gyorsabb gyógyulásom érdekében.
Másodszor a cikkírásban is megerősítenek a pozitív kommentek.

Hajrá MAGYAROK!

kisfero
kisfero Ziua 1,821, 13:02

Mindig várom a cikkeidet.
Szuper!

anti.raj.unit
anti.raj.unit Ziua 1,821, 16:58

Szeretem a témát! Jó cikk!

Mielőbbi gyógyulást és felépülést kívánok!

(egy kis gonoszság: ha nem tudsz úszni, ne mássz fára, mert elüt a villamos!!! : ))

Jobbulást!

Pocokmp3
Pocokmp3 Ziua 1,822, 05:00

Jobbulást!

 
Postează răspunsul tău

Ce este asta?

Acesta este un articol scris de un cetățean eRepublik, un joc de strategie bazat pe țările din viața reală. Creează-ți propriul cetățean și condu țara ta pe drumul ei spre glorie. Îți poți câștiga faima în războaie, luptând ca un erou, în presă, scriind articole, sau construind un imperiu financiar.