Fundo lig/desl

Join the new world

 

Update Gov Meeting, GAME ON #1

Dia 1,907, 13:02 Publicado em Netherlands Holanda por Het Catshuis

[ENGLISH VERSION BELOW]Beste burgers van eNederland - of gewoon: hey, allemaal,!

Dus, dat was dan onze eerste gov meeting gisteravond. Een feestje, we hadden wat verhitte discussies, wat flauwe grappen en uiteindelijk oude Scotch (Weekstrom kan meer details geven). We bespraken alle onderwerpen op de agenda (ha, dat is nieuw!) maar we namen ook wat zijweggetjes en daar werd het vooral interessant. En uiteindelijk kwamen we uit op een plan. EEN PLAN. Een plan waar alle ministeries in betrokken zijn en dat draait om onze natuurlijke bondgenoten en wapens voor jullie. Maar eerst...

1: Natuurlijke bondgenoten
Bij het bespreken van onze bondgenoten, met als ‘usual suspects’ Ireland, (door het Cavan pact), de Asgard landen (haten Poland ook), Norway, China, Croatia, Albania, Israel, France, een aantal van onze EDEN vrienden, stelden we onszelf de vraag: hoe kunnen we invulling geven aan “focusen op onze natuurlijk bondgenoten”? We besloten onze ambassadeurs in de benoemde landen eens nader te bekijken om te zien wat zij te melden hadden. Toen hadden we een eerste glas nodig...

>> WE HEBBEN AMBASSADEURS NODIG! INTERESSE? NEEM CONTACT OP MET MC CLAREN!

Excuses dat we nu direct nr 4 op de agenda erin gooien, maar volg ons even, we proberen je een impressie te geven van de meeting alsof je erbij was geweest, inclusief de ecstatische trips en de gewaagde paden langs de afgrond. Nu, omdat MPP’s (multi protection pacts) ingame de maatstaf zijn voor bondgenootschap maakten we de sprong naar MPP’s.

4. Internationale samenwerking in een MPP strategie
Terwijl het gesprek een wending nam richting MPP’s en budget, had iemand het lef zich hardop af te vragen of we eigenlijk wel MPP’s nodig hebben, omdat we ook kunnen vechten vanuit landen dichtbij. Enkele oh’s en ah’s later, kwamen we tot de conclusie dat dat helemaal nog zo’n stomme vraag niet was.

De algemene aanname dat we MPP’s nodig hebben voor onze Daily Order is niet per se waar. Het maakt het leven makkelijker, maar als commanders actief genoeg zijn, kunnen ze de DO zetten door de prio’s goed in te stellen, in overleg met MoD. EEN UITDAGING, maar wat is een spel zonder uitdaging? En waarom zouden we niet naar landen verhuizen als dat nodig is? Als we sterkere banden gaan smeden, zullen echte bondgenoten ons liever vanuit hun eigen grond en in hun battles zien vechten dan dat we betalen voor een anonieme MPP en geen geld overhouden voor de battle zelf.

>> MAAR DAN HEBBEN WE WEL COACHING NODIG OM GAME MECHANICS EN SLIM VERHUIZEN UIT TE LEGGEN

(btw, na de meeting was er nog een achterafje met Financiën, waar nu gewerkt wordt aan steun bij verhuiskosten voor de lage divisies, als er een RW zou starten - een publicatie hierover volgt)

5. Budget en de noodzaak voor private sponsoring van MPP’s
Hiermee belandden we natuurlijk direct bij het volgende punt. We zouden hiermee niet alleen besparen op MPP-gelden maar ook op verhuiskosten voor onze spelers. Het zou ons zelfs extra ruimte geven om meer joint strikes te realiseren, en/of gratis wapens uit te delen in aan te wijzen battles. Wooowwww, tijd voor een toast! In de ‘flow’ van het moment vielen alle stukjes van de puzzel in elkaar, zelfs de laatste grote vraag: maar hoe kiezen we de bondgenoten uit en wanneer vechten we voor wie..?

2. Samenwerking tussen MoD en MoFA
We volgen al een tijdje niet meer blind EDEN orders. Het is dus weer aan ons om te bepalen voor wie we vechten. Een gedeelde taak en verantwoordelijkheid van het Foreign Affairs en Defensie team voor deze termijn (iets waar we het heel snel over eens waren). Nu hadden we het geweldige voorbeeld van de joint strikes met Ierland. Als we nog minder MPP’s sluiten en we zouden de som geld, verzameld in Operation Goldrush inzetten hiervoor, zouden we dit echt kunnen uitwerken. (Ook prive ingezameld geld van spelers zou wellicht beter besteed zijn aan supplies dan aan MPP’s, maar natuurlijk hebben de donateurs het recht te bepalen wat er met hun geld gebeurt.) Toen kwam iemand met een briljant idee:

>> WE KIEZEN ELKE WEEK EEN NIEUWE BONDGENOOT VAN DE WEEK! EN NIET ALLEEN MOD, MAAR OOK MOFA, MOC ETC.

Wij geloven hier allemaal in eigenlijk. Het geeft ons de kans onze bondgenoten echt te leren kennen, we vechten in hun battles en we weten met wie en waarvoor we vechten. We zullen worden opgemerkt, en dat is weer niet slecht voor onze internationale betrekkingen. (We kijken natuurlijk uit naar landen die onze hulp echt kunnen gebruiken, die genoeg mpp’s hebben en waarvan we battles kunnen verwachten in deze ene week!)

3: Battle order communicatie tool
Een klein zijstapje naar de communicatie tussen MOD en MU commanders en captains. Dit is verbeterd in de afgelopen maanden, maar het zou geweldig zijn als we direct ingame een mobilo prio zouden kunnen kunnen doorgeven aan de soldaten in de hogere divisies (of degenen die meer vechten dan de 25 kills voor de DO). Real-time, zonder vertraging, niet afhankelijk van de commander die online moet zijn om het in de shouts te gooien, en niet van mensen vereist dat ze naar IRC moeten komen (lastig als je mobiel speelt). Helaas nog geen beklonken zaak, maar de verwachtingen zijn goed dat we snel de hand zullen leggen op een ingame add-on!!!

6: Media aanwezigheid & fun
Uiteindelijk, zonder zelfs nog naar de agenda te hoeven kijken, kwamen we rechtstreeks uit bij het laatste onderwerp. Terwijl we bespraken hoe de verschillende ministeries dit in de komende week zouden gaan uitwerken, kozen we onze eerste - misschien onverwachte - bondgenoot van de week en ons team is op dit moment al druk bezig met de eerste artikelen!

En toen we, tenslotte, allemaal hard toe waren aan wat sterkers om de opwinding over de plannen te verwerken, verraste Viglius ons met een grondig uitgewerkt plan voor de herstructurering van onze forum medailles. Dat was te veel. Zelfs voor de ervaren regeringsleden in het team. Applaus...

We besloten de meeting, o/’en en o7’en, maakten nog even onze laatste ff op voordat we (sommigen van ons, degenen die wel slapen) hun bed opzochten. Om te dromen van de grote dingen die gaan komen. We hopen dat jullie er de lol van inzien, wij in elk geval!djirtsdew, Minister van Informatie
Zeeuwsmeisje, CP[ENGLISH VERSION]

Dear citizens of the eNetherlands - or just: hi there everyone,

So, we had our first gov meeting last night. And it was a party, we had some heated debates, some jokes flying around and in the end some old Scotch (we believe, Weekstrom can give you more details). We discussed all topics we planned (that’s a first!) but we took some sideroads too and that is where things turned interesting. We actually ended up with a plan. A PLAN. A plan that involves all departments, and evolves around our natural allies and supplies for you. But first things first...

1: Natural allies
While talking about natural allies, the usual suspects being Ireland, (through the Cavan pact), the Asgard countries (also hate Poland), Norway, China, Croatia, Albania, Israel, France, some of our EDEN friends, we asked ourselves: what would we mean by “focus on on our natural allies”? We decided to take a closer look at our ambassadors in the specific countries and see what they had to say. That was when we needed the first drink.

>> WE DO NEED NEW AMBASSADORS! INTERESTED? CONTACT MC CLAREN!

Sorry to throw in point 4 in the agenda now, bare with us, as we are trying to give you a somewhat like-you-had-been-there impression of the meeting, including the more ecstatic trips and the paths near the cliffs. So, since allies are in-game defined through MPP’s (multi protection pacts) we jumped to MPP’s next.

4. International cooperation in MPP strategy
As we took the conversation to MPP’s and budget, someone had the guts to question if we need MPP’s at all, since we can fight from other countries close-by as well. Some oh’s and ah’s later, we came to the conclusion that it was not even that stupid a question at all.

The general assumption we need MPP’s for our Daily Orders is not per se true. It makes live easier, but if commanders are active enough, they can set DO with the right prio-setting, in cooperation with the MoD. A CHALLENGE, but what’s a game without a challenge? And why not move to other countries incase needed? If we are to build stronger bonds, real allies will prefer us to fight on their soil and in their battles over us paying for an anonymous MPP, not having any money left for battle itself.

>> HOWEVER, WE WILL NEED COACHING TO EXPLAIN GAME MECHANICS HERE AND SMART MOVING

(btw, after the meeting there were some after-talks with Finance, now working on aid for moving costs for the low levels, in case of RW - publication will follow)

5. Budget and the need for private sponsoring of MPP’s
This naturally made us land into the next topic. It would not only save on MPP-money but also on moving costs for our players. It would actually give us some room to realize more joint strikes, and/or hand out free supplies in designated battles. Wooowwww, time for a toast! In the flow of the moment all pieces of the puzzle fell into place, even the last big question: but how to pick our allies and when to fight for whom..?

2. Cooperation between MoD and MoFA
We have not been blindly following EDEN orders for a while now. So it is up to us again to decide whom to fight for. A shared task and responsibility of the Foreign Affairs and Defense team together for this term (one thing we agreed on very quickly). Now we had the great example of the joint strikes with Ireland. If we are to sign even less MPP’s and we would be using the amount of money collected in Operation Goldrush, we could actually work this out. (Also privately funded money may be better off getting spent on supplies rather than MPPs, but of course the donors will have the right to determine what their money should be spent on.) Then someone came up with a brilliant idea:

>> WE WILL PICK AN ALLY OF THE WEEK, EVERY NEW WEEK! AND NOT JUST MOD, BUT ALSO MOFA, MOC ETC.

Actually, we all believe in this. It will give us the opportunity to really get to know our allies, we will fight in their battles and know with whom and what we are fighting for. As they will notice us, not bad for international affairs either. (We will of course look for countries that really could use our help, that will have enough mpp’s and battles to be expected for this one week!)

3: Battle order communication tool
A little sidestep to communication between MOD and MU commanders and captains. It has been improved in the past months, but it would be great if we could communicate a mobilo prio to the higher level soldiers (or the ones who fight more than just the kills for DO) directly ingame. Real-time, no delay, not dependant on the commander to be online and put it in the shouts, nor of the people having to come to IRC (try that when playing mobile). Unfortunately, not a done deal yet but hopes are up we will get our hands on an ingame add-on very soon!!!

6: Media coverage & fun
In the end, even without having another look at the agenda, we went straight on with the last topic on it. Discussing how we would be working this out in our own ministries in the upcoming week, we picked our first - maybe unexpected - ally of the week and our team is already working hard on the first publications as we speak!

And then, finally, when we were all in dire need of something stronger to handle all the excitement over the plans, Viglius surprised with a very thorough and well thought out plan for restructuring our forum medals. That was too much. Even for the experienced gov members in the team. Applause....

We called it the night, o/’d and o7’d and got rid of our last ff before (some of us, the ones that actually sleep) turned in. And dreamt of the great things to come. We hope you all will enjoy, we sure will!djirtsdew, Minister of Information
Zeeuwsmeisje, CP


Please subscribe to the Government Newspapers


 

Comentários

Fhaemita The Apostate
Fhaemita The Apostate Dia 1,907, 13:11

\o/

M. de Ruyter
M. de Ruyter Dia 1,907, 13:18

Voted for the sheer fun in this!! o7

nutty fox
nutty fox Dia 1,907, 13:24

voted since was in the meeting and can verify this is all fact 😃

ElGorro
ElGorro Dia 1,907, 13:41

Ik mis Noorwegen tussen de bondgenoten. Is dat bewust?

Zeeuwsmeisje
Zeeuwsmeisje Dia 1,907, 13:45

Haha, JA omdat Ursidae zich een dag vergist had XD
Nee, foutje ik pas het meteen aan!!

ElGorro
ElGorro Dia 1,907, 13:49

Top!

atsan
atsan Dia 1,907, 14:06

Net artikel!

Votinsky

Thanatos the Magnificent
Thanatos the Magnificent Dia 1,907, 15:17

voted o7

FrankieVB
FrankieVB Dia 1,907, 15:41

I don't quite understand pt 5 but it's clear that there is a lot of thinking outside the box going on and that's very refreshing. I'm eagerly looking forward to more details on "THE PLAN".

By the way, adding some of that old scotch to future supplies would help boost the funfactor considerably... just a thought 😃

Zeeuwsmeisje
Zeeuwsmeisje Dia 1,907, 15:49

haha, FrankieVB now we're talking! and about pt 5: we have a budget for 2 - 3 mpp's max if we look at taxes income. So we have been looking at players to pitch in for mpp's. But if we can work around this need for mpp's, we can all chip in for supplying in battles and have some fun together. That's the main idea here.

Reinier Claeszen
Reinier Claeszen Dia 1,907, 15:54

Voted for the fun $ booz!

Girlpower
Girlpower Dia 1,907, 15:58

Over transparantie gesproken... top! o7

Broersje
Broersje Dia 1,908, 03:04

Nice to see you're working on stuff. I must say I like what I see. Keep it up!

Marnix Maximus
Marnix Maximus Dia 1,908, 03:58

Good plans

Shibitah
Shibitah Dia 1,908, 04:38

Hope that we also stay in touch with eCanada, they rock 🙂

RV93
RV93 Dia 1,908, 06:33

Game on! o7

Joshua Morriseau
Joshua Morriseau Dia 1,908, 18:53

o7

 
Publicar comentário

O que é isso?

Estás a ler um artigo escrito por um cidadão do eRepublik, um imersivo jogo de estratégia baseado nos países do mundo real. Cria uma personagem e ajuda o teu país a alcançar a glória, enquanto te tornas num herói de guerra, num editor reconhecido ou num guru das finanças.