Fundo lig/desl

Join the new world

 

[RH+] Magyarok kiirtása helyett nagy pofára esés!!!

Dia 1,828, 09:42 Publicado em Hungary Roménia por Hun Carpathia


Köszöntöm a kedves olvasót!

Sokan megmosolyogják, dőre ködszurkálásnak tartják a régi dicsőség felemlegetését. Hát még az aktualizálását! Van, aki azt tanácsolja: inkább tanuljunk meg kicsik lenni. És az mit segít? Mi magyarok csupán területileg, gazdaságilag vagyunk átlagos méret alattiak, történelmi és kulturális értelemben óriások vagyunk a világban.

IV. rész/ előző cikkem: www.erepublik.com/hu/article/2158915/1/20
Ebben a cikkben a 907.-es pozsonyi csata és az azzal járó következmények lesznek felvázolva. Vérzivataros történelmünknek van egy méltatlanul elfeledett, alig ismert, de annál fontosabb epizódja. Ám csak nálunk alig ismert. Hiszen az USA leghíresebb katonai akadémiája, a West Point Military Academy 1802-es alapítása óta tanítja stratégiai mintapéldaként.


Előzmények:

A honfoglaló magyar törzsek 900-ban indított támadásukkal elfoglalták Pannóniát (Dunántúlt), és a támadó seregek egészen Linzig hatoltak előre, ahol a Liutpold határőrgróf által mozgósított bajor sereg elől visszavonulva a Fischa folyó vonalában véglegesítették a határsávot, a gyepűelvét. Ezt követően, 900– 906 között, a honfoglaló törzsek a szárnyakon szilárdították meg pozícióikat. 900 körül déli irányban elfoglalták az Alföld déli végeit (Bánság, Bácska, Temesköz és a Szerémség területét). Ezzel birtokba vették a gazdaságilag és katonailag egyaránt fontos, Balkánra vezető átjárókat is.
Délnyugatra kiterjesztették fennhatóságukat a Mura-völgyére és lezárták a karantánok elől az átjutás lehetőségét Pannóniába. 904-ben szövetkeztek I. Berengár longobárd királlyal (Provence-i Lajos császár ellen) és 905-ben békében váltak el egymástól. 906-ra véglegesen őseink birtokolják a Dráva és a Száva közét, biztosítva ezzel a szabad kijutást a Pó-síkságra.
Északon 902–906 között véglegesen legyőzték a frankbarát morvákat, és Moráviát elszakították a Keleti Frank Birodalomtól. Valójában két fontos esemény történt a térségben. Az egyik a Morva Fejedelemség felszámolása, a másik a bajorok végleges veresége Moráviában. Azonban a kialakult helyzet magában hordozta a feszültséget. A fiatal Magyar Fejedelemségnek (vagy törzsszövetségnek) állandóan készenlétben kellett tartani csapatait a megszerzett területek védelmében.
A Keleti Frank Birodalomnak rá kellett döbbennie, hogy a Kárpát-medencében egy új, egységes és erős hatalom alakult ki, mely birtokolja legkeletibb provinciáját, Pannóniát és legyőzte a frankokat Moráviában. Ennek a megakadályozása céljából a bajorok 907 júniusában hadjáratot indítottak a fiatal Magyar Fejedelemség ellen.

Források:

Nincs a pozsonyi csatának hiteles leírása, de vannak történészek, akik bogarászhatnak a megvertek irományaiban és abból sok mindenre lehet következtetni széles mosollyal, igen elégedetten:
-A csatáról alapvetően latin nyelvű német (frank) források emlékeznek meg, érthető visszafogottsággal. Ezek közül legfontosabbak az évkönyvek.
-A Sváb évkönyv szerint: „907. (év) A bajorok kilátástalan háborúja a magyarokkal, Liutpold herceget (bajor határőrgróf) megölték, övéinek féktelen kevélységét letörték, és a keresztények alig néhányan menekültek meg, a püspökök és grófok többségét meggyilkolták.
907. (év) A bajorok teljes seregét megsemmisítették a magyarok.”
- A Salzburgi évkönyv adja meg a csata pontos dátumát és helyszínét: „907. (év) Nagyon szerencsétlen harc folyt Braslavespurchnál (Pozsony) július Nonae-je 4. napján (július 4-én)...”
-A 20. században talált, harmadik bajor évkönyv, a salzburgi Annales Iuvavenses maximi ad a. 907 tartalmazza a csata két napra kiterjedő idejét (július 4-én és 5- én, szombat és vasárnap), és egyúttal megerősíti a helyszínt (Brezalauspurc).
A Salzburgi és Sváb évkönyvek írása egyidejűek a csatával, ezért hitelességük mérvadónak tekinthető.
-További fontos források csoportját alkotják a korabeli halottas könyvek és királyi oklevelek, amelyek a fentiektől eltérő dátumokat is megörökítettek.
-A dátumok szétszórtságából – a feltételezhető pontatlanság ellenére is – azonban megállapítható, hogy egy hosszan elhúzódó (június 28-tól július 5-ig tartó) csatározásról beszélhetünk, melynek időben első szereplői a püspökök. Az õ jelenlétük az első ütközethez köthető, mely a hiteles források tanúbizonysága szerint július 4- én esett meg. Liutpold gróf halálát július 5-én említi a Freisingi nekrológium /halottaskönyv/ és így személye ezen a napon lezajlott második ütközethez kapcsolható. Ezek alapján feltételezhető, hogy a bajor előrevonás legalább két menetoszlopban (csoportban) történt, és így harcba lépésükkel is időben eltolódva, egymás után számolhatunk a források adatai szerint. Az is észrevehető, hogy az első áldozatok az egyházi méltóságok köréből kerültek ki. Ez arra utal, hogy a feléjük elrendelt mozgósítási kötelezettséget végrehajtva, külön menetoszlopban vezették csapataikat.A felvonuló haderők:

Sem a bajor, sem pedig a magyar sereg méretére vonatkozólag nincs megbízható számadat, egyes nézetek szerint a bajor sereg mérete 100 000 fő, a magyar hadseregé 40 000 fő volt. A támadó csapatok nagy létszámát egyes írások azzal magyarázzák, hogy nemzetközi, tehát több nyugati ország katonáiból állt össze. A hadjáratot német-római vezetéssel szervezték meg az akkori német király rendelete szerint azzal a céllal, hogy „...decretum..Ugros eliminandos esse..” azaz „ elrendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak”. Ezt a „nemes célt” hatalmas erő koncentrálásával akarták megvalósítani: mai szóval élve, „biztosra mentek”. Ha nem is fogadjuk el ezeket a számokat valósnak, a bajor erők akkor is valószínűleg többszörös túlerőben kezdhették meg az összecsapásokat.A pozsonyi csata lefolyása:

A 907 júniusában hadjáratra induló bajor sereg mozgósítás elrendelése után május hónapban Ennsburg térségében gyülekezett, mely időpont az előző évekhez hasonlóan egybeesett a rendszeres éves májusi seregszemlével.
Az egyesített bajor-nyugati erők felvonulása Pozsony térségébe június 28-29.-re fejeződhetett be, ami a határvédő magyar erők előcsatározásaival volt nyugtalanítva. A támadók három oszlopban nyomultak előre a Duna vonalán. A déli parton a „gyengébb”, kb. 40 ezres szárny; a Dunán hajókon egy kb. 10-12 ezres inváziós csoport plusz hadtáp, míg az északi parton egy 45 ezres főerő, az elit.
Árpád, a törzsszövetség fejedelme az egész Európára kiterjedő felderítő hálózata miatt jó előre tudott a készülő pusztító háborúról. A törzsszövetség egyesült főerejét – 40 000 lovast – négy részre osztotta. Az egyenként 10 ezer fős lovas egység neve tümen, azaz magyarul tömény régi sztyeppei hadszervezési szokás. Az elsőt ő maga vezette, a többit pedig fiaira bízta: Tarhos, Üllő, Jutas. Emellett természetesen az egész hadműveletet irányította.
A csata maga 907. június 4.-7. között zajlott le:

1.)Az ellenség átkelésének és ezzel egyesülésének megakadályozására elsőként a Sieghardt vezette inváziós flotta sorsa pecsételődött meg: gyújtólövedékekkel „tűzijáték és víziparádé” keretében, valamint többet közülük megfúrtak harcosaink-a haditechnikában 100%-os, míg az élőerőben 95%-os veszteséget okozva. Sieghardt is csak néhányad magával menekült meg, s vitte a hírt a királynak Ennsburgba.

2.)A Duna déli partján a bajorokkal harcérintkezésben harcoló csapatok magukra vonva a támadókat, bekerítésre (tőrbecsalásra) alkalmas területre csalogatták a harcokban kifáradt bajor erőket, ahol már vártak rájuk a rejtett körleteket elfoglaló magyarok. Július 4-5.-én, a Pozsonnyal szembeni Duna jobb partjához közeli térségében a szemben álló felek között döntő ütközetre került sor, melyben a magyarok hatalmas veszteségeket okozva súlyos vereséget mértek a Theotmár érsek vezette bajorokra.

3.) Július 5-6.án: a déli seregtest elpusztítása után, még aznap éjjel Árpád elrendelte teljes csendben az átkelést. Tehát átkelés a Dunán kb. 35 000 lovassal az ellenséges sereg „orra előtt”, éjszakai csöndben!!! Az átkelés olyan jól sikerült, hogy hajnalban a Luitpold vezette elit hadtest a felkelő napból záporozó több tízezres nyílfelhőre ébredt, majd túlereje ellenére ismét két napi öldöklő ütközet után szó szerint halomra pusztult a Pozsony körüli síkságon.

A néhányezer fős túlélő csoport menekülés közben próbált rendeződni, de a magyar könnyűlovasság üldözésben is hatékonynak bizonyult. Ennsburg váráig meglepően kevesen jutottak el. A vár alatti síkon felvonuló magyar haderőre rátört a királyi őrség és tartalék, de a magyarok színlelt visszavonulásával a német üldözők csőbe futottak: a környező erdőkből kitörő magyar lovasság a megforduló főerőkkel őket is legázolta. A német király olyan gyorsan menekült, hogy minden értékét – még a trónszékét is! – hátrahagyta, seregvezéreiből pedig a flottavezetőn kívül mindenki meghalt, elesett maga Luitpold, Ditmár érsek, két püspök, három apát, és tizenkilenc gróf.
Seregünk jelentéktelen veszteségeket szenvedett, míg az ellenség szinte teljes hadereje megsemmisült. A csatában Árpád és három legidősebb fia életét vesztette.

A lamacsi (Pozsony) csata emlékműve (Lamač-Bratislava)


Következmények:

A pozsonyi győzelem a Magyar Fejedelemség nyugati határát kitolta az Enns folyóig egészen 955/970-es évekig. Északra véglegesítette a volt Morva Birodalom keleti részeinek (a mai Szlovákia és Észak-Magyarország területének és Alsó-Ausztria keleti területeinek) elfoglalását. A bajorok veresége oly megsemmisítő volt, hogy a németek legközelebb 123 év múlva, 1030-ban indítanak újból támadást a Magyar Királyság ellen.

Az egyesült magyar hadak itt adták át névjegyüket a Keleti Frank Birodalomnak, tudtukra adva országunk határait.Következő cikkem a kalandozások korával fog foglalkozni.

Mindíg a HK útmutatása szerint üss: http://www.erepublik.com/en/newspaper/hadugyi-kozlony-177586/1
 

Comentários

Satupad
Satupad Dia 1,828, 10:08

Jó cikk, méltánytalanul kevés szavazattal.
Shoutolom ahol tudom : )

HuMaVi
HuMaVi Dia 1,828, 10:10

sz

Eheslo
Eheslo Dia 1,828, 10:31

Szép cikk, shoutolom!

Praeceptor
Praeceptor Dia 1,828, 10:58

Szép a cikk, tetszik. Kis pontosítás: van emlékműve. http://www.slovakia.travel/imagegallery.aspx?l=4&smi=308046&io=80417&igo=47617

Hun Carpathia
Hun Carpathia Dia 1,828, 11:17

Köszönöm az észrevételt, pontosítottam és kiegészítettem a cikket...

Harcos82
Harcos82 Dia 1,828, 11:24

Grat

Illegal Name 6590028
Illegal Name 6590028 Dia 1,828, 11:24

a forráskritika egy nagyon fontos dolog a történelemkutatásban. Ahogy az objektivitás is.

stevest
stevest Dia 1,828, 11:31

Remek cikk,csak így tovább!

Mvhely
Mvhely Dia 1,828, 12:03

Örömmel olvastam

moczok
moczok Dia 1,828, 12:07

Grat!

pszau11
pszau11 Dia 1,828, 12:14

jó érzés a dicső multról olvasni.
sajnos ebből van kevesebb... 🙁

Ami jó, hogy még mindig élünk és van országunk - mint további 1-2 tucat népnek...

Hun Carpathia
Hun Carpathia Dia 1,828, 12:21

Lajoanor, a dicső múltunk azért elég gazdag, hogy bőséggel lehessen olvasni.
Mátyás király koráig Európa legerősebb hatalma voltunk, a mostani franciaország, németország még nem is létezett olyan egységes formában addig, mint a honfoglaló magyarok államszervezete...

pszau11
pszau11 Dia 1,828, 12:31

helyesen : ideérkezésünkkor pár évtizedig összeszedettebbek/különlegesebbek voltunk katonailag...
De volt előttünk is történelem, és ezen korszak után is...

szeku
szeku Dia 1,828, 12:52

ment sub is.

Tremor lor
Tremor lor Dia 1,828, 12:55

vote és sub!
Megérdemli, mert jó cikk. Különösen a történelmünket kevésbé ismerőknek ajánlanám!
Sajnos ők inkább az értéktelen kacatokat részesítik előnyben:(

pszau11
pszau11 Dia 1,828, 13:11

"Megérdemli, mert jó cikk. Különösen a történelmünket kevésbé ismerőknek ajánlanám!"
Mert azok jobban befolyásolhatóak?

PanJaugien
PanJaugien Dia 1,828, 13:18

kemenyek voltunk!

AssAssyn
AssAssyn Dia 1,828, 13:22

V+S

denes1es
denes1es Dia 1,828, 13:31

Most eléggé elszégyeltem magam.
Nem gondolom hogy keveset tudnék a történelmünkről, de erről a csatáról még nem hallotam...
Ment a v+s, és ne hagyd abba semmiképp. Fontos hogy ne tűnjenek el ezek a cikkek se.

Tremor lor
Tremor lor Dia 1,828, 13:39

Lajoanor: "Mert azok jobban befolyásolhatóak?"

Sajnos a tudatlan ember mindig is könnyebben befolyásolható. Ezt használják ki a politikusok. Nem véletlenül tartja a mondás "A tudás hatalom". Megfelelő kezekben félelmetes fegyver.

Azért ajánlanám a kevésbé tájékozottaknak is, hogy tanuljanak belőle:)

SzalayLaszlo
SzalayLaszlo Dia 1,828, 18:59

Ez a csata valóban történelmünk egyik legkimagaslóbb ütközete, pusztán abból a tényből kifolyólag, hogy itt minden tekintetben jól teljesítettünk.


Sajnos a magyar bár mindig tudott verekedni ritkán adott a történelem könyvekbe jó tábornokokat a legtöbb alkalommal azáltal nyertünk, hogy a nép mindig hajlandó volt vérét áldozni.

szekely ostor
szekely ostor Dia 1,828, 21:17

Hallotam a csatáról. de részletesen nem olvastam róla. Sajnos román történelm változatot kellet tanulnom annó, magyar történelemmel úgy ismerkedtem meg, hogy hallgattam az öregek vitáját. Meg vólt, hogy régi könyveket előszedtek oszt ment a tárgyalás. Majd rendszerváltás után volt lehetőségem többet olvasnom. De amit pl hiányoltam a történelemből, az a hadi taktika. Manapság Histroy jellegű csatornákon romaiakkal meg Napoleonnal meg kettedik világháborúval foglalkoznak. Érdekes volna látni am...

szekely ostor
szekely ostor Dia 1,828, 21:18

a magyar hadvezérek különböző csatáinak stratégiáját. Dehát Mo-n is nem kulturális jellegű adók indulnak hanem reteklub2 superszar2 ...

Eheslo
Eheslo Dia 1,828, 22:25

@fattyú: nincs objektív történelmi interpretáxió, mert azt emberek írják, és azt írják le, ami nekik fontos, amit ők gondolnak róla.
Objektív történelmi tények vannyak, melyek leginkább jól adatolt, tárgyi és irodalmi emlkekkel is alátámasztott eseményeket, személyeket, alkotásokat jelentenek. Ezek közül is vannak, melyek szubjektívek: a történelmi írásos forrásaink, melyeket szintén emberek írtak, elhallgatva, elferedítve, megszépítve bizonyos eseményeket, személyeket tényeket.

Eheslo
Eheslo Dia 1,828, 22:28

Ha az "objektív történelem" csapdáira kíváncsi vagy olvasd el Herbert Illig műveit és gondold át anonymus krónikájának ferdítéseit.
http://ex-homar.blogspot.hu/2005/07/herbert-illig-kitallt-kzpkor.html

Tersanszky Jozsi Beno
Tersanszky Jozsi Beno Dia 1,829, 23:35

Igen, Illig - a magyar krónikáktól teljesen függetlenül - rájött pár dologra, bár az igazán komoly következtetéseket nem merte levonni, mert görcsösen ragaszkodott ehhez a 297es számhoz, de a helyzet valószínűleg bonyolultabb: http://maghreb.blog.hu/2012/03/22/szkitiabol_kijottekrol_c_konferencian_elhangzott_eloadas

Betyu
Betyu Dia 1,829, 00:36

A cikben lévő festmény honnan van? Hurzyámolyos íjakat vélek felfedezni rajta, de tudtottam azok abban a korban még nem léteztek csak a tatárjárás idején jelente. A lovas szobornál láthatón sincs húrzsámoly.
Egyébként nagyon jó írás, több ilyet kérünk.

Hun Carpathia
Hun Carpathia Dia 1,829, 00:57

A kép csak illusztráció, inkább hunokkal kapcsolatos:
http://www.flagmagazin.hu/magyar_millenium/hun_a_romai_csaszari_tronon

Betyu
Betyu Dia 1,829, 01:35

Akkor szerintem még kevésbé helytálló, bár nem vagyok szakértő. Mondjuk a hunoknál még a kengyel használata is egy érdekes kérdés...

Varga Balazs
Varga Balazs Dia 1,829, 02:04

Vote ment. Sub már régen:) Köszi szépen, várom a következő cikkedet.

Betyu: csak illusztráció. Remélem nem várod el, hogy egy akkor készült videofilmet is csatoljon Carpathia:)

Hun Carpathia
Hun Carpathia Dia 1,829, 02:07

Betyu!
Utána néztem a húrzsámolyos íjak keletkezésének: A mongolok húrakasztó hornyokkal erősebbre v. gyengébbre tudták hangolni az íjat,ezt az a magyarral ellentétben akár napokig is felajzva lehetett tartani, míg eleink leeresztve vitték magukkal. Ez a tény a mongol sereg hadrafoghatósági gyorsaságát jelentősen megnövelte. A húrzsámoly gyorsabbá tette az íj használatát, ez vagy a mongoloknál vagy a mandzsuknál jelenik meg először.

Hun Carpathia
Hun Carpathia Dia 1,829, 02:09

Tehát a húrzsámolyos íj mindenképpen későbbi találmány, mint a honfoglalás kori ősmagyar reflex-íj.

Hun Carpathia
Hun Carpathia Dia 1,829, 03:24

A legrégibb fémkengyel-töredék (az i. sz. 2. sz.-ból) egy hun sírból (Dulga-Ul, K-Mongólia) került elő. – A kengyel igen fontos része a nyeregnek, ez teszi lehetővé a hosszú időn át történő lovaglást, a sebes vágtát, a nyeregből folytatott harcot, vadászatot, a lóról való eredményes nyilazást is. A kengyelt a hunok már biztosan használták, de úgy látszik, hogy nem ők, hanem az avarok terjesztették el Európában.

torres1992
torres1992 Dia 1,829, 04:02

vote sub

sajnos nincs elég időm elolvasni végig, majd legközelebb

Betyu
Betyu Dia 1,829, 04:18

Jaja, a kengyel téma jogos, hiszen csak a "modern" Európában volt akkoriban ismeretlen. A barbár hunok már rég használták 🙂
VargaB: persze, hogy nem várom el, csak feltünt a dolog. Nagyon sok hiteltelen illusztráció kering a neten, ami jól néz ki, de alapvetően nem korhű dolgokat tartalmaz. A legviccesebb mikor ezt valaki magára tetováltatja 🙂 láttunk már ilyet 🙂

kUk0R!cA jAn0s
kUk0R!cA jAn0s Dia 1,829, 04:45

Vote! A Magyar a hősök nemzete! A többiek tövig bekaphatják a sznikerszem!

Tuzerjanos
Tuzerjanos Dia 1,829, 05:45

vesszen Trianon!

CheDavid
CheDavid Dia 1,829, 05:52

Ez nagyon jó cikk! Köszönöm eme remek cikket! Amúgy valaki nyomathatna 1 tényfeltáró cikket a cigányok állami szintű szaporításáról is amit a remek libsi politikusaink törvényesen művelnek .........

Baldur Bendeguz
Baldur Bendeguz Dia 1,829, 05:57

Szép munka

NightwatcherHUN
NightwatcherHUN Dia 1,829, 06:02

V+S

dokirobi
dokirobi Dia 1,829, 06:45

V+S

gyika
gyika Dia 1,829, 06:57

jo cikk

Biedermann
Biedermann Dia 1,829, 07:01

"Mi magyarok csupán területileg, gazdaságilag vagyunk átlagos méret alattiak, történelmi és kulturális értelemben óriások vagyunk a világban." ez nagyon tetszett és mennyire igaz:)

Dumbee0115
Dumbee0115 Dia 1,829, 07:40

Gratulálok a cikkhez, még több ilyen írást szeretnék tőled.
Ezért ment a V+S.

bencocel
bencocel Dia 1,829, 07:55

Gratulálok, hiánypótló! o7
V+S

Illegal Name 6590028
Illegal Name 6590028 Dia 1,829, 08:47

objektivitás alatt azt értem, hogy mi nézzük objektíven az adott forrást és az adott eseményt

vizi zsivi
vizi zsivi Dia 1,829, 09:12

remek cikk csak a tobbiekkel ertek egyutt v+s ,...amugy olvasatok az ARVISURAT abbol rengeteg elfeledet tudas vissza kovetheto es milyen szervezet,atgondolt allami szevezet volt a "magyar", hun, szkita ,...stb nepek berendezkedese:)🙂!!!

zimi76
zimi76 Dia 1,829, 09:14

Ezt nevezem szép írásnak. Megérdemel egy V+S-t . Várom a következőt.

Dbuzso
Dbuzso Dia 1,829, 09:15

Köszönöm a cikket! Végre igazi magyarságtudat erősítő írások is vannak. Ha lehet valamit hiányolni talán csak az hogy , a cikkből nem derül ki , hogy ha Árpád és mindhárom fia a csatában életét vesztette akkor hogyan is alakult a trónutódlás!

Várom a következő cikket, főleg az Ausburgi csatára és értékelésére vagyok kíváncsi! Remélem nem fog megegyezni a jelen történelemtanítás által leírtakkal ! Jó lenne ha egy másik verziót is sokan megismerhetnének!

SpeedyLine
SpeedyLine Dia 1,829, 09:42

Nagyon Jó, csak így tovább.
V Sub már volt

 
Publicar comentário

O que é isso?

Estás a ler um artigo escrito por um cidadão do eRepublik, um imersivo jogo de estratégia baseado nos países do mundo real. Cria uma personagem e ajuda o teu país a alcançar a glória, enquanto te tornas num herói de guerra, num editor reconhecido ou num guru das finanças.