Fundo lig/desl

Join the new world

 

[Aftonposten] Exclusive interview with more! [SWE/ENG]

Dia 1,926, 04:02 Publicado em Sweden EUA por Aliquam

SWE version: (English Version Below)

Hej, igår så startade MSAP en impeachment och avsatte Inytala, idag är jag tillbaka med några reaktioner och en exklusiv intervju med Seblas!
Håll till godo!

Först måste jag fråga kring hur tillvägagångsätttet var? Hur/När kom ni fram till att ni skulle göra som ni gjorde?
Vill inte riktigt uttala mig hur länge det har diskuteras eller hur formerna för diskussionerna har varit, men det har funnits en sådan diskussion innan idag.

Okej, men när bestämde ni er för att iscensätta denna impeachment?
Är svårt att säga en direkt tidpunkt för det

Var det ett beslut som var planerat eller mest slumpmässigt då?
planerat

Okej, vad är planerna nu?
Nu är planen att med alla medel möjliga se till att Sverige kommer tillbaka på kartan igen. Det är absolut den största prioriteten.


Vad kommer ni göra för att föra fram eran politik samt återta landet? Vad är planen där?
Genom ett anti-imperialistisk förhållningsätt och genom attt använda oss av de kontakter som vi har så hoppas vi kunnat slås oss fria. Det kommer inte bli lätt men med hjälp av våra vänner världen över hoppas jag att vi kommer kunna lyckas slå oss fria.

Hur kommer tillvägagångsättet vara kring de ministerposter som finns? Vilka poster är redan klara?
Det diskuteras. Vi kommer försöka att leta efter sånt kompetent folk som möjligt, och även borgliga spelare kommer att få en chans att kunna ingå i regeringen om vi anser att de kommer att kunna jobba enligt våra riktlinjer och förväntningar.
Det är ingen post som är klar i nuläget dock


Reaktioner från de Svenska partierna:
NG:
Just nu så vill jag bara veta vad de hade sagt om det var deras av folket valda president som blev avsatt på detta sättet. Vad hade de då kallat det?

FBS:
FBS har skrivit en artikel om det hela som berättar kring deras ställning:
http://www.erepublik.com/en/article/-fbs-msap-impeachar-intyala-2219450/1/20

FHD:
Vi anser att det var lite smått fulspel, men vi är samtidigt beredda att samarbete i en regering för att få stabilitet i landet.

Andra reaktioner från Sverige:
När MSAP utropade sig som segrare i valet så avgick Utrikesminister Wolf Heinrich von Helldorf aka neppons. Detta bemöttes av olika reaktioner:

Ormen: Du hade inte behövt avgå, du hade ändå blivit kickad.
Men det är sant, man säger väl hellre upp sig än att bli avskedad.

Intyala: Kan försäkra de övriga partierna om att alla medel som kan har och kommer tas mot den nya Presidenten och hans regering.

Adambertil: Eftersom vi bara hade 2 min att rösta kan man inte säga att det hela hade gått till demokratiskt.

Comment:
Radsoc:
Arbetarklassen sträckte fram en hand, men borgarklassen valde att själva ta hand om vapnen och låta arbetarna köpa vapen från dem istället. Nu tvingar vi borgarklassen till samarbete, och bjuder in alla krafter till den nya regeringen, som inte bara består av MSAP, och departementen. Bara genom att enas mot ockupanten kan vi segra.

Kamrat Ankan hänvisar till tråden:
http://erepublik.se/viewtopic.php?f=9&p=513395#p513395
från forumet, samt den artikel som kommer läggas ut när hen blir "officiell" president imorgon.

Reaktioner från omvärlden/Reactions:
Danmark/Denmark:

You know what?
MSAP has, historically, dug the rest of you out a number of times.

Kanada/Canada:
Regardless of any affairs that are going on in Sweden, Intyala should submit a ticket as soon as possible. This action is cowardly and is entirely foul play. 3 people do not decide the fate of a President.

Germark:
"well-planned an executed Revolution"

ENG Version

Hi, yesterday I telled you about how MSAP impeached the current president Intyala. Today, I have som reactions and a exclusiv interview!
Interview with Seblas, the one that started the impeachment votation.

First, I would like to know how and when you decided to do this?
I would not really like to say how long it have been discussed, or in wich forms, but it have been a discussion about this before today.

Okay, but when did you decided to impeach Intyala?
It's hard to say when

Was it a planned decision?
Yes

What's the plan now?
Now is the plan that by all measures make sure that Sweden will be back on the map. That's tha absolut prioritary.

What will you do to use your politics in a way there we get our cores back?
Through an anti-imperialist attitude and attt make use of the contacts that we have such hope, we have turned us free. It will not be easy but with the help of our friends around the world, I hope we will be able to beat us free.

How will the approach be around the ministerial posts available? Which ministers are already added?
It discusses right now. We will try to look for stuff skilled people as possible, and even bourgeois players will get a chance to be part of the government if we think they will be able to work according to our guidelines and expectations.
There is no record that is clear at this time, however,


Reactions from Swedish parties:
NG:
Right now, I want to know what they (MSAP) had said if their president was impeached like this. What would they call it?

FBS:
FBS have wrote an article about the situation.
http://www.erepublik.com/en/article/-fbs-msap-impeachar-intyala-2219450/1/20
You can read that the agree with the other partys about the way MSAP impeached intyala (2 minutes before there was no congress, so only 3 persons voted), but they dislike the debate about PTO MSAP.

FHD:
We belive that this was a bit "dirty-played" by MSAP, but at the same time ready to cooperate to bring stability to the country.

Other reactions from Sweden:
When MSAP announced the victory, the Minister of Foreign Affairs, Wolf Heinrich von Helldorf aka neppons announced that he resign as MoFA.
Reactions from former parliament:
Ormen (MSAP): You didn't have to resign, you had been fired anyway.
But it's true, you rather resign then be fired.
MSAP ASAP!

Intyala (NG): I can insure that de other parties with every means will be taken against the new president and his goverment.

Adambertil (FBS): We only hade 2 minutes to vote, beacuse of that you can't say that this was handle democratic.

Comment:
Radsoc (MSAP):
The working class reached out a hand, but the bourgeoisie chose to ourselves to take care of the guns and let workers buy weapons from them instead. Now we force the bourgeoisie to cooperation, and invites all the forces of the new government, which not only consists of MSAP, and departments. Only by uniting against the occupier, we can win.


Kamrat Ankan (if the votation pass, he will be president) says that I have to wait for his article, that will be relased tomorrow.

Reactions:
Denmark:
You know what?
MSAP has, historically, dug the rest of you out a number of times.


Canada:
Regardless of any affairs that are going on in Sweden, Intyala should submit a ticket as soon as possible. This action is cowardly and is entirely foul play. 3 people do not decide the fate of a President.

Germark:
"well-planned an executed Revolution"

Aftonposten fortsätter att övervaka händelsen!
The Evening Post will continue report about the impeachment!

//AQ
 

Comentários

Valnad
Valnad Dia 1,926, 04:48

This has happened before in other countries. Don't expect to get any response from a ticket, as this loophole is well known and despite this admins have decided not to remove it.

Take it as a lesson instead, to always block the impeachment vote in situations where the congress election is in jeopardy.

Jedi Schmedi
Jedi Schmedi Dia 1,926, 08:00

There should be a delay on questions posted late, just before congress expires that only them can answer. That would be a easy fix. 🙂

Valnad
Valnad Dia 1,926, 08:12

Indeed, but like wrote earlier, admins have knowledge of this loophole and have decided not to "solve it". I guess it has to occur in a much larger and more influental country before anything changes (like the previous Retreat-button, that was abused up until a rogue president nearly erased Sweden from the map by surrendering all regions to Norway).

Jedi Schmedi
Jedi Schmedi Dia 1,926, 08:02

Förhoppningsvis kommer Polen m.fl att lätta på trycket nu när vi inte har kongress så vi kommer att vinna tillbaka oss på kartan. Kommer inte att se det som MSAPs förtjänst om vi gör det, snarare att det är i tiden.

HeapSeppo
HeapSeppo Dia 1,926, 08:38

Det roliga var ju att MSAP satt och förnekade att dom planerat detta igår och sa att det bara var en slump. Tsk tsk tsk.

 
Publicar comentário

O que é isso?

Estás a ler um artigo escrito por um cidadão do eRepublik, um imersivo jogo de estratégia baseado nos países do mundo real. Cria uma personagem e ajuda o teu país a alcançar a glória, enquanto te tornas num herói de guerra, num editor reconhecido ou num guru das finanças.