Suasana buka/tutup

Join the new world

 

Open letter to Pinocchio

hari ke 2,135, 08:02 Diterbitkan di USA Bulgaria melalui Stolch
[EN]This letter is addressed to Pinocchio, the administration of eRepublik, the owners of erep labs and the general player population.


Due to the heavy involvement into manipulating events in the game by the administration directly and indirectly, lack of customer service, double standards, frivolous admin actions towards it's customers and lack of any transparency, product value and ability to influence the game play, we the players from the Bulgarian community of eRepublik announce the following.

We'll stop supporting the game of erepublik under any and all of forms, including the purchase of gold and other products marketed by erepublik or erep labs. We're going to stop the realization of our latest baby boom attempt at our own expense and we will not engage in any form of marketing of erepublik or erep labs from this point on until the admins meet the following requirements:1. Publicly announce all accounts who are under the administration of people employed by erep labs in any for and manner.

2. Stop the creation and implementation of unending and constant, biased events and changes to the mechanics which limit the ability of the players to have a meaningful influence over the game play.

3. Have at least 2 weeks "warning" before changes to the mechanics are made and/or missions/events are introduced.

4. Create fair and equal conditions for all countries in the game. Either make each country have the same number of government orgs or remove government orgs all together.

5. Provide statistics about damage dealt by each and every citizen in each and every campaign and battle, either in real time or after battles have finished.

6. Provide logs for citizenship change and name change for each account together with the return of the donation logs.

7. Remove permanently banned and dead accounts of over 1 year or more. Stop the practice of reviving old accounts for the manipulation of game statistics, which have a direct effect over the ability and cost of the game play for players and countries as well as events and missions.

8. Create a player council body to represent the interests of the player community to erep labs.

9. Change with immediate effect the focus on development of the game to the economic module.

10. Bring back the "old style" political module where people voted for individuals and not for parties.

11. Stop the destruction of the media module and allow players to publish freely and eliminate the "parasite" voting club practices.


We have ready steps and solutions to the above problems which the administration can receive if we're satisfied there is a will to reform the game in a manner that is satisfactory to the player community at which point we will supply them in a public manner for all to see.

We're taking this position as we feel that we have exhausted all other means for meaningful dialogue with the administration and the next step would be the mass exodus from the game of the whole Bulgarian community.

We appeal to all players from all different communities within the game to show their solidarity with our position so that the admins can hear loud and clear that their actions are driving away their customers and players.
[BG]Това писмо е насочено към Пинокио, администраторите на играта ерепублик, собствениците на ерер лабс и всички играчи.

Поради силната намеса с активни или пасивни действия с цел манипулация на играта от страна на админите, липса на съпорт, двойни стандарти, безпринципни действия и липса на прозрачност от страна на админите към потребителите и играчите, каквато ида е стойност на продукта и възможност за моделиране на събитията вътре в играта от самите играчи, ние играчите от българската обшност на еРепублик, обявяваме следното:

Преставаме да подпомагаме играта и ереп лабс по двсички възможни форми, включително копуването на злато и/или каквито и да са други продукти на ереп лабс. Замразяваме реализацията на последния си проект за ББ който е изцяло за наша сметка финансово и няма да участваме в рекламирането на ерепублик и ереп лабс под каквато и да е фомра докато следните изисквания не са изпалнени:1. Да се публикуват всички акаунти които се използват от индивиди работещи за ереп лабс под една или друга форма.

2. Да се спре непрестанното внедряване на мисии и промени на механиката на играта които дават предимство на едни или други обшности и идивиди и на позволяват на играчите да имат адекватен контрол над случващото се в играта.

3. Да имам минимум 2 седмици предизвестие за всички промени на механиката и/ли промоции и миссии които се предвиждат.

4. Да се създаде равнопоставеност за всички страни в играта. Всички страни да имат равен брой национални оргове или всички оргове да бъдат премахнати от играта.

5. Да бъде представена статистика за всеки играч във всяка една битка и каммпания, в реално време или след приключването на дадената кампания.

6. Да се добавят логове за промяната на гражданствата и имената на всеки акаунт, както и да се възстановят логовете за дарения на всеки акаунт.

7. Да се премахнат трайно всички баннати и мъртви акаунти, които са такива от повече от една година. Да се престане със съживяването на такива акаунти с цел манипулация на статистиките на играта които имат директно влияние върху възможността на играчите да моделират събитията в играта, както и разходите свързани с това.

8. Да се създаде съвет от играчи кито да представляват интересите на играчите пред администрацията на играта.

9. Да се промени незабавно фокуса на развитие на играта, към разработване на икономическия модул.

10. Да се върне стария стил на политически модул, където се гласуваше за личности а не за партии.

11. Да се престане с унищожението на медийния модул, да се позволи на играчите да публикуват свободно и да се елиминират "паразитните" практики на клубовета за гласуване.


Ние имаме готови решения за гореизброените роблеми, които сме готови да предоставим на администрацията на играта ако видим в достатъчна степен желание за реформиране на играта, така че да се посрещнат нуждите и желанията на играчите. Ще публикуваме тези решения публично.

Ние заемаме тази позиция защото смятаме, че сме изчерпали всички други методи за диалог с администрацията на играта и седващата стъпка, ще е маосвото напускане на играта от цялата българска общност.

Призоваваме играчите от всички общности да се пписъединят и подкрепят нашата позиция за да може админтие да чуят силно и ясно, че техните действия карат клиентите и играчите да напускат играта.[FR]


Cette lettre est adressée à Pinocchio, à l'administration d'eRepublik, aux propriétaires d’erep labs et à la population générale des joueurs .

En raison de la forte interférence active ou passive dans le jeu par l’administration, de la manipulation des événements, par le manque de soutient à la clientèle, la prolifération des multis, les actions sans scrupules, le manque de transparence de la part du personnel et la propension à influencer le nous, acteurs de la communauté bulgare annoncent ce qui suit :

Nous allons cesser de soutenir le jeu eRepublik sous toutes ses formes y compris l’achat d’or et des autres produits commercialisés par erepublik ou par eRep labs. Nous stopper notre dernière tentative de babyboom a nos frais et nous ne nous engagerons pas dans un processus de commercialisation d’erepublik ou d’eRep labs à partir de ce moment et jusqu’à que les admins répondent aux exigences suivantes :

1 : Annoncer publiquement la liste des comptes des personnels administratif ou employés par eRep labs d’une
manière ou d’une autre.

2 : Cesser la création et la mise en œuvre de missions et de changements à la mécanique du jeu qui limitent la capacité des joueurs à avoir une influence significative sur un jeu biaisé.

3 : Etre prévenu au moins deux semaines à l’avance avant tout changement dans la mécanique du jeu et/ou l’apparition de missions et/ou l’introduction d’activités (promotions).

4 : Créer des conditions équitables a tous les pays du jeu. Soit donner aux pays le même nombres d’organisations gouvernementales soit toutes les supprimer.

5 : Fournir des statistiques sur les dégâts infligés par chaque citoyen dans chaque campagne et bataille, que ce soit en temps réel ou après la fin des batailles.

6 : Fournir des données pour chaque changement de citoyenneté et de changement de nom pour chaque compte et restaurer des journaux de dons sur chaque compte.

7 : Supprimer de façon permanente les comptes morts depuis un an ou plus. Stopper la pratique qui fais revivre de vieux comptes et qui manipule des statistiques du jeu en plus d’avoir un impact direct sur la capacité des joueurs de façonner des événements dans le jeu ainsi que certains évènements ou missions.

8 : Crée un Conseil des joueurs représentatif des intérêts de la communauté des joueurs pour eRep labs.

9 : Changer avec un effet immediat l’ajustement du développement du module économique.

10 : Revenir à l’ancien système de vote de congrès avec un vote pour des personnes plus que pour des partis.

11 : Arrêter la destruction du module médiatique et permettre aux joueurs de publier librement en éliminant les pratiques du « voters club ».

Nous avons des solutions prêtes à l’emploi pour chacun des problèmes ci-dessus que l’administration peut consulter, nous seront satisfaits s’il naît une volonté suffisante de réformer le jeu en faisant face à ses difficultés notamment en terme de joueurs et nous l’afficheront publiquement.

Nous prenons cette position car nous estimons que nous avons épuisés toutes les autres méthodes de dialogue constructif avec l’administration du jeu, la prochaine étape sera l’exode massif d’une partie de la communauté Bulgare.

Nous lançons un appel à tous les joueurs de toutes les communautés de ce jeu pour qu’il soutiennent notre position afin de montrer haut et fort aux admins que nous sommes les clients et les joueurs.[ES]


Esta carta esta dirigida a Pinocho, el administrador de eRepublik, los dueños de erep labs y a la población en general de jugadores.

Debido a la gran involucración en la manipulación de eventos en el juego por los administradores directa e indirectamente, la falta de servicio al cliente, dobles estándares, acciones frívolas de los administradores hacia sus clientes y falta de transparencia, valor de producto y habilidad para influenciar la jugabilidad, nosotros los jugadores de la comunidad de Bulgaria de eRepublik anunciamos lo siguiente.

Nosotros detendremos el apoyo al juego de erepublik bajo cualquier y todas sus formas, incluyendo la compra de oro y otros productos promovidos por erepublik o erepublik labs. Nosotros vamos a detener la consolidación de nuestro último intento de baby boom a nuestras expensas y no vamos a participar en ninguna forma la promoción de erepublik o erepublik labs desde hoy y hasta que los administradores hayan cumplido con los siguientes requerimientos.

1. Que públicamente se anuncie todas las cuentas que están bajo administración de gente que está empleada por erep labs de cualquier forma y manera.

2. Que detengan la creacion e implementacion de interminables y constantes eventos que favorecen a unos y también detengan los cambios en la mecánica del juego que limitan la habilidad de los jugadores de tener una influencia significante sobre el juego.

3. Tener al menos una advertencia de 2 semanas antes de cambios en las mecánicas y/o nuevas misiones/eventos sean introducidos.

4. Crear condiciones justas e iguales para todos los países del juego. Ya sea hacer que cada país tenga el mismo número de organizaciones gubernamentales o remover todas las organizaciones gubernamentales al mismo tiempo.

5. Proveer estadísticas acerca del daño hecho por cada uno de los ciudadanos en cada campaña y batalla, ya sea en tiempo real o después que las batallas hayan finalizado.

6. Proveer logs para cambios de ciudadanía y cambios de nombre para cada cuenta así también el regreso de los logs de donación.

7. Remover permanentemente cuentas baneadas o muertas por más de un año. Detener la práctica de revivir viejas cuentas para la manipulación de las estadísticas del juego, las cuales tienen un efecto directo sobre la habilidad y el costo de la jugabilidad para los jugadores y paises asi como para los eventos y misiones.

8. Crear un concilio de jugadores que represente los intereses de la comunidad de jugadores hacia erep labs.

9. Cambiar de enfoque con inmediato efecto en el desarrollo del módulo económico.

10. Traer de vuelta el viejo estilo del módulo político donde la gente votaba por jugadores y no por partidos.

11. Detener la destrucción del módulo de periodismo y permitir a los jugadores publicar libremente y eliminar la práctica parásita de los clubes de votos.

Tenemos medidas preparadas y soluciones para los problemas mencionados arriba, los cuales la administración puede recibir si nosotros estamos seguros que hay una voluntad de reformar el juego de una manera que es satisfactoria para la comunidad de jugadores y en ese momento se mostrarán de manera pública para que todos lo vean.

Estamos tomando esta posición porque consideramos que hemos agotado todos los demás medios para un diálogo significativo con la administración y el siguiente paso sería el éxodo en masa de toda la comunidad Búlgara.

Nosotros apelamos a todos los jugadores de todas las comunidades diferentes dentro del juego a mostrar su solidaridad con nuestra posición de tal manera los administradores puedan escuchar fuerte y claramente que sus acciones están alejando a sus clientes y jugadores.[HU]


Ez egy nyílt levél Pinokkióhoz, az erepublik vezetéséhez, az erep labs tulajdonosaihoz és a játékostársadalomhoz.


Az események (akciók) manipulációja direkt és indirekt módon, a gyenge ügyfélszolgálat, a megkérdőjelezhető erkölcs, a komolytalan bánásmód az ügyfelekkel, valamint a teljes hiánya az átláthatóságnak, értéknek és a játék befolyásolásához való képességnek miatt mi, az Erepublik bolgár közössége az alábbiakat hírdetjük ki:

Ettől a naptól kezdve abbahagyjuk az Erepublik bármi nemű tűmogatását, beleértve az arany vásárlást, vagy bármi más terméket, ami az erep labs által kerül reklámozásra. Nem visszük végbe az tervezett bolgár baby boomot, valamint abbagyjuk az eRepublik bármilyen népszerűsítését kívülállók felé mindaddig, amíg a vezetés eleget nem tesz az alábbi pontoknak:

1. Az összes olyan fiókot (account) nyilvánosan jelentsék be, ami olyan személy tulajdonában, aki az erep labs alkalmazásában áll bármilyen módon.

2. Hagyják abba a folyamatos és véget nem érő akciókat és változtatásokat a játék mechanizmusában, melyek miatt a játékosoknak vajmi kevés befolyása van a játékon belül.

3. Minimum 2 héttel harangozzanak be előre minden változtatást és akciót.

4. Fair és egyenlő esélyeket teremtsenek minden országnak a játékon belül. Vagy legyen minden országnak ugyanannyi kormányzati orgja, vagy távolítsanak el minden orgot a játékból.

5. Statisztikát kérünk minden egyes csatába ütő játékos sebzéséről, minden egyes csatában és háborúban, akár valós időben, akár a csata befejezte után.

6. Logot minden játékos változáshoz, névváltoztatáshoz, és vezessék vissza az adományozások (donate) logját.

7. Távolítsanak el minden 1 évnél idősebb halott, vagy bannolt játékost a rendszerből. Hagyjanak fel a halott accountok felélesztésével, ami a a játék statisztikák manupulációjához vezet, mely miatt nehezedik és drágul a játék mind játékosok és országok számára, akciók és események (events) alatt.

8. Hozzanak létre egy játékosokból álló tanácsot, mely képviselni tudja a közösséget a fejlesztők felé.

9. Azonnali hatállyal hagyjanak abba minden futó fejlesztést és teljes kapacitással fogjanak hozzá a gazdaság fejlesztéséhez (helyrehozatalához)

10. Régi politikai modult vezessék vissza, ahol az emberekre kellett szavazni, nem pedig a pártokra.

11. Hagyják abba a média modul szétverését és cenzúrázását, tiltsák meg a különböző szavazós klubok használatát (vs stb.)


Fentebb említett összes problémára rendelkezünk megoldással és ötletekkel. Amennyiben a vezetés hajlandó a közösség által elfogadható irányba terelni a fejlesztéseket, ezen ötleteket és megoldásokat a rendelkezésükre bocsátjuk.

Ezen lépéseket a kommunikáció teljes hiánya és a tömeges bolgár exodustól (gondolom játékabbahagyásra gondol) való félelem miatt tesszük.

Ezen levelünkkel az eRepublik minden játékosához fordulunk és kérjük őket mutassanak szolidaritást, hogy az adminok tisztán és hangosan halhassák, hogy oly üzletpolitikát folytatnak, mely elkergeti a játékosokat.
Signed,

Bulgarian player communityPP, this oppen letter is also published in the forum, where you can sign it:http://forum.erepublik.com/index.php?/topic/1547-open-letter-to-pinocchio/
 

Komen-komen

SvetlioBG
SvetlioBG hari ke 2,135, 08:15

SIGNED!!!!!!!!!!

Murlockij
Murlockij hari ke 2,135, 10:12

I predict a total failure (sad but true) The only one chance to step up with main part of playerbase.
But the players is heavily divided, and many of them refuse to join any player-based movement.
-Many of them joined for (re)live rl based conflict between countries, they didn't care about the Game just want to kick some virtual opponents
-many of them is burned out and went to 2 (10) clicked mode, didn't want to join or make effort of any movement
-many of them is "enjoy" the game, spend some rl money and feel satisfied on his upgraded improvements
-Last time, few years ago was a "revolution" (you can find in wiki what was this) they doesn't have reasonable. charismatic leaders, well definied goals, and take apart fast (partially the reasons of my list in up)

The only options for you:

-Find a leader(s) who want to take effort to solve the problems and unite the players.
-persuade the opinion leaders to join and support
-persuade the top mastercard users to stop buy any golds.
-define clear the movement's goals, the way lead to this and organize the players

I don't see any part of assuptions.
This statement is just a whishlist and a dream, and falling like any other statements in last years, regardless how much votes you got, fly like smoke to nothing.

I'm sorry.

boncoz
boncoz hari ke 2,135, 11:08

Rebellion part 2 signed !!!!!!

kseb 2.0
kseb 2.0 hari ke 2,135, 08:15

o7

Stolch
Stolch hari ke 2,135, 08:15

signed!

Stolch
Stolch hari ke 2,135, 09:11

Thank you to Liberticide (http://www.erepublik.com/en/citizen/profile/5640502) for French translation.

Excelsior.HMA
Excelsior.HMA hari ke 2,135, 09:34

Cryer.

Stolch
Stolch hari ke 2,135, 09:43

Thank you to DanielEsp (http://www.erepublik.com/en/citizen/profile/5615647) for Spanish translation.

Dio Vigon
Dio Vigon hari ke 2,135, 09:43

I deeply agree with this terms, but admins can't give a bigger F, to be honest.

The only solution will be ppl leave this game for a better/fair one.

Excelsior.HMA
Excelsior.HMA hari ke 2,135, 09:49

The solution is: every President stop all wars. No wars, no money for them.

The Mike
The Mike hari ke 2,135, 11:51

People have been leaving the game for months/years already...

Dio Vigon
Dio Vigon hari ke 2,135, 12:10

Ex, CPs tried this last year and a few of them got banned.

Excelsior.HMA
Excelsior.HMA hari ke 2,135, 12:48

70 CPs < whole community (?)

Dio Vigon
Dio Vigon hari ke 2,135, 12:53

It's a beautiful dream 😛

odiss3us
odiss3us hari ke 2,136, 15:30

That's totally impossible.

Stolch
Stolch hari ke 2,135, 09:45

Another Spanish translation was sen by sandavid (http://www.erepublik.com/en/citizen/profile/2000317) so thanks to him as well

Mr. Mirage
Mr. Mirage hari ke 2,135, 17:30

Be careful or the mean ole Admins will BAN YOU!

Dio Sulejmani
Dio Sulejmani hari ke 2,135, 19:50

Signed! o>

Stolch
Stolch hari ke 2,136, 05:54

Thank you Golika (http://www.erepublik.com/en/citizen/profile/2581304) for Hungarian translation.

lorne11
lorne11 hari ke 2,135, 08:16

o7

Drakantas
Drakantas hari ke 2,135, 08:16

NO

Drakantas
Drakantas hari ke 2,135, 08:17

The 1 and 8 proposals = bs

SmiL3 hari ke 2,135, 08:17

Komen dibuang

Vanek26
Vanek26 hari ke 2,135, 08:18

signed!

Ely.nea
Ely.nea hari ke 2,135, 08:18

SIGNED !

krispo
krispo hari ke 2,135, 08:19

12. Actually fix the economy module.

dakut1s
dakut1s hari ke 2,135, 21:19

I think this is only thing we realy need.

odiss3us
odiss3us hari ke 2,136, 15:31

That would be not easy to implement.

Raymond Aubrac
Raymond Aubrac hari ke 2,135, 08:19

o/

invaluable
invaluable hari ke 2,135, 08:20

Signed.
Suck my deck, mamaligurs OR fix your attitude and game, k?

BladeGT
BladeGT hari ke 2,135, 08:21

А ДАНО, ама надали..

SIGNED !

Al Punk
Al Punk hari ke 2,135, 08:22

I join you from Albania!
They will never fulfill all the points, but at least half of them and show some respect toward our suggestions.
Signed!

Al Punk
Al Punk hari ke 2,135, 08:39

Add the names of the players who signed in the article

Stolch
Stolch hari ke 2,135, 09:26

not enough characters for that, this is why it is published in the forum as well.

Raphale Destan
Raphale Destan hari ke 2,135, 08:22

signed

Morrpheus
Morrpheus hari ke 2,135, 08:22

signed

SS 23
SS 23 hari ke 2,135, 08:22

+1

bgalex
bgalex hari ke 2,135, 08:23

signed

ba6tin4o
ba6tin4o hari ke 2,135, 08:24

Цитирам (барабар с правописните грешки):
"...и плседващата стъпка, ще е маосвото напускане на грата от цялата българска обшност."

Само не знам как ще накараш "цялата българска общност" да напусне играта :Д

П.С.: Толкова правописни грешки не бях виждал от времето на Вальоцифри :Д

ba6tin4o
ba6tin4o hari ke 2,135, 08:25

А и не говорете от името на всички български играчи, като преди това дори не сте ги и попитали дали са съгласни със всички виждания , изложени във статията : )

invaluable
invaluable hari ke 2,135, 08:27

Аз така и така до Ноември/Декември ще съм си бил шутовете от играта, така че ще си останете ти и още 2-3 кибика тук.
Доста хора напуснаха, в последните няколко седмици, включително и баш фермери, просто вече няма абсолютно никакъв смисъл, човек да си губи времето с тази простотия 🙂

ba6tin4o
ba6tin4o hari ke 2,135, 08:34

vv Ма то хубаво напускат, ама има хора дето грам не ги вълнува играта и са тук само за забавлението и не им пука дали имаме конгрес, дали печелим битки, дали ще имаме бонуси и т.н. Така че докато на хората им е готино по спам чатовете и по шаутовете да се забавляват, а и колкото повече хора го правят, въобще нито ми трябва промяна в модулите, нито нищо... Просто има хора , като автора на статията (нищо лично), които вижеят едва ли не за тая игра, което нещо ми идва в повече....

anton9292 hari ke 2,135, 08:43

Komen dibuang

Custo89
Custo89 hari ke 2,135, 08:48

Като напуснеш ще си говорим пак...не говори празни приказки сега, защото такива като теб ги слушам всеки ден, а все още са тук.

Valentin Krastev
Valentin Krastev hari ke 2,135, 08:28

o7

Galaad Blancas
Galaad Blancas hari ke 2,135, 08:28

Once i asked myself, why if i am so dissapointed with this game keep playing it?

Then, i started to decrease my participation on it.

Dio Aldo
Dio Aldo hari ke 2,135, 08:28

LOL

Chaika7a
Chaika7a hari ke 2,135, 08:29

бива

pakostik86
pakostik86 hari ke 2,135, 08:29

SIGNED!!!!!!!!!!

 
Pos komen anda

Apakah ini?

Anda sedang membaca artikel ditulis oleh warga eRepublik, permainan strategi multiplayer bedasarkan negara-negara benar. Cipta watak anda sendiri dan bantu negara anda mencapai kegemilangan ia sementara membentuk diri anda sebagai wira perang, penulis terkenal atau guru kewangan.