Háttérkép be/ki

Join the new world

 

Amit a magyarokról mondtak...

Nap 825, 04:34 Megjelenés helye: Hungary Magyarország által kornilk
Időrendi sorrendben...

IBN RUSZTA arab lexikografus és földrajzíró 930 táján írja
"A magyarok turk fajtájúak és vezérük húszezer lovassal vonul harcba... A magyarok országa bővelkedik fákban és vizekben. Sok szántóföldjük van... Ezek a magyarok szemrevaló és szép külsejű emberek, nagy testűek, vagyonosak és szembetűnően gazdagok, amit kereskedelmüknek köszönhetnek. Ruhájuk selyembrokátból való. Fegyvereik ezüsttel és arannyal vannak kiverve és gyönggyel berakottak."

BÖLCS LEO bizánci császár (866-911)
"A magyarok a munkát, a fáradtságot, az égető meleget, fagyot, a hideget, minden nélkülözést tűrnek. Szabadságkedvelők és pompakedvelők."

LOTHARINGIAI REGINO apát Világkrónikájában (908) írta a magyarokról
"A fáradalmakban és harcokban edzettek, testi erejük mérhetetlen... karddal csak keveseket, de sok ezreket ölnek meg nyilakkal, amelyeket olyan ügyesen lőnek ki szarujaikból, hogy lövéseik ellen aligha lehet védekezni... Természetük dölyfös, lázadozó... természetüknél fogva hallgatagok, készebbek a cselekvésre, mint a beszédre."

FRUILI BERENGAR (845-924) itáliai király (887-915), utolsó szent római császár (915-924) lombardiai követe a magyarokról 921-ben
Gazdagságuk pazar és szembetűnő. Hatalmas sereget tudnak kiállítani! Kürtszóra indul fordul egész serege. Napokig lovagolnak váltó lovaikon. Ha megindulnak megmozdul ég és föld alattuk. Harciasságuk és bátorságuk egyedülálló. Nem félnek a haláltól! Mosolyogva halnak meg! Legyőzhetetlenek.

MIHÁLY SZÍRIAI PÁTRIÁRKA (1196)
"A magyarok becsületesek, őszinték, életfenntartásukban okosak... nem szeretik a sok beszédet."

Lengyel krónikás
"Kálmán saját korának valamennyi uralkodóját felülmúlta tudományával."

Sankt Gallen-i Évkönyvekben (895-1060) EKKEHARD írja
"Nem emlékszem, hogy valaha is vidámabb embereket láttam volna a mi kolostorunkban, mint a magyarok. Ételt és italt ugyanis a legnagyobb bőséggel adtak..."

PRÁGAI KOZMA cseh püspök Könyves Kálmán idején Magyarországon tartózkodott. 1110-ben írja krónikájában
"A magyar király/nép hatalmas, kincsekben gazdag, háborúban diadalmaskodó s a föld bármely királyával képes szembeszállni"

GARDEZI perzsa író, 1050. körül
"A magyarok bátrak, jó kinézésűek, és tekintélyesek. Ruházatuk színes selyemszövetből készült, fegyverzetük ezüsttel bevont, fényt kedvelők."

PIERE VIDAL provencei trubadur a XII. században járt Imre királyunk (1196-1204) udvarában és így írt hazánkról
"Hogy felvidítsam életemet, elmentem Magyarországra, a jó Imre királyhoz. Ott jó hajlékot találtam, becsületes, jólelkű barátokat és szolgákat."

BERNARDUS I AYGLIER (1216-1282) francia születésü Monte Cassino-I apát (1263-1282) 1269-ben írja
"A magyar király hatalmas, amikor megindítja seregeit, északon, keleten mozdulni senki nem mer."

II. PIUS pápa Hunyadi János seregének világjelentőségű nándorfehérvári diadal után (1456) írja III. Frigyes császárhoz küldött levelében
"Magyarország a kereszténység pajzsa és a nyugati civilizáció védője."

CARDAILHAC JÁNOS alexandriai pátriárka így jellemezte Nagy Lajos magyar királyt (1342-1382), akit személyesen ismert
"Isten a tanúm, hogy nem ismerek oly nagy és hatalmas uralkodót, aki oly alázatosan és szerényen viselkednék, és becsülete megsértése nélkül annyira óhajtaná a közbékét és nyugalmat."

II. MURAD szultán (1404-1451) kijelentette
"Aki elfoglalja Magyarországot, az ura az egész világnak."

ENEA SILVIO PICCOLOMINI (1405-1464) a későbbi II. Pius pápa 1444-ben levélben írja Széchy Dénes esztergomi érsek primásnak (1440-1465)
"Minden joguk megvan a magyaroknak visszakövetelni a koronát, mert a magyar királyság archiregnum."
(Archiregnum főkirályságot, őskirályságot jelent)

BONFINI (1425-1502)
"Az írók a kegyetlenség minden nemét ráfogják a magyarokra, kivéve mindkét nem szemérmének megfertőztetését, melyet otthon úgy, mint a táborban kerülték."

MARZIO GALEOTTO (1427-1497) és ANTONIO BONFINI (1425-1502) olasz humanisták mindketten azt írják Magyarországról, hogy
Európa népei mind írigylik a magyaroktól a Kárpát-medence területét, az itt lévő gazdagságot, ezért gyűlölet veszi őket körbe. Magyarországon a leggazdagabb a föld, bő a hal-áldás, nagymennyiségű a kenyérgabona, a bor pedig kiváló.

JEAN LEMAIRE DE BELGES francia író 1511-ben írja
"Magyarország a kereszténység védőbástyája."

ROBERT JOHNSON angol 1616-ban
"Ez az egy királyság többet tett az ottomán ambíciók csökkentésére és az ottomán szerencse megakasztására, mint a többi összes keresztény államok együttvéve."

MONTAGU MÁRIA, (Wortley angol követ felesége) írta 1717-ben
"A magyar hölgyek sokkal szebbek, mint az ausztriaiak, s az összes bécsi szépségek Magyarországból kerültek ki".

MILTON (1608-1674), az Elveszett Paradicsom szerzője
"Büszke vagyok arra, hogy Magyarország és Anglia között kulturális kapcsolat áll fenn."

SAVOYAI JENŐ (Eugene de Savoie-Carignan) herceg (1663-1736) francia születésü osztrák hadvezér és államférfi, a magyarokról
"Ha győznek, az a mi győzelmünk Európáé -, ha vesztenek, az az ő szerencsétlenségük."

MONTESQIEU (1648-1755)
"A magyar híres szabadságszeretetéről, nemes és nagylelkű jelleméről, hősi bátorságáról. Vendégszeretetének legendás híre van."

CHARLES MAURICE TALLEYRAND-PÉRIGORD gróf (1754-1838) francia államférfi, diplomata mondta Napoleonnak
"Felség! Régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek nagyjaikra és büszkék múltjukra. Vedd el e nép múltját, és azt teszel velük amit akarsz."

NAPOLÉON BONAPARTE /Napoleone di Buonaparte/ (1769-1821) hadvezér, politikus, francia császár olasz nemesi családból származó, korsikai születésű francia 1809-ben írta hozzánk magyarokhoz intézett kiáltványában a győri csata előtt
"Dicső származástok régiségével méltán büszkélkedhettek..."

JULES MICHELET (1798-1874)
"A magyar nemzet a hősiesség, a lelki nagyság és a méltóság arisztokráciája. Mikor fogjuk adósságunkat ez áldott nemzet iránt leróni, mely a Nyugatot megmentette? Vajha a francia történetírás leróhatná már egyszer hálájának adóját a magyarsággal, a nemzetek hősével szemben. E nemzet hősi példájával felemel és megnemesít minket. A magyar hősiesség magas erkölcs megnyilatkozása."

EDUARD SAYOUS (1842-1898)
"A nyugati nemzeteknek hálával kell elismerniük azokat a szolgáltatásokat, amelyeket Magyarország tett a civilizációnak, először, amikor testével vetett gátat a barbarizmusnak, majd midőn tántoríthatatlan bátorsággal ragaszkodott szabadságához."

G. HERRING angol, 1838-ban kiadott útirajzában írja
"Magyarország gátja volt a török terjeszkedésnek, bölcsője az alkotmányos szabadságnak és a vallási türelemnek."

SAINT RENÉ TAILLANDIER (1817-1879)
"A magyar nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba tennék is, előbb-utóbb fel fog támadni."

R. BACKWILL angol politikai író írja 1841-ben
"Magyarország foglalja vissza helyét a nemzetek között, és legyen az, ami régente volt: Európa legbüszkébb védőbástyája."

VICTOR HUGO (1802-1885)
"Magyarország a hősök nemzete, Németország az erényt, Franciaország a szabadságot, Olaszország a dicsőséget képviseli a nemzetek sorában. Magyarország a hősiesség megtestesülése."

BISMARCK német kancellár (1815-1898)
"Különös nép a magyar, de nekem nagyon tetszik."

TH. ROOSEVELT (1858-1919), az Egyesült Államok elnöke, 1910-ben Magyarországon tett látogatásakor kijelentette
"Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ő múltjáért."

ELISÉE RECLUS (1837-1916)
"Magyarország rendkívüli előnye, hogy szoros értelemben vett földrajzi egység. A magyar királyság földrajzi szempontból Európa egyik legösszefüggőbb területe. Bármint alakuljon is a közép-európai államok sorsa, bizonyos, hogy a magyarság mindig a legjelentékenyebb szerepet fogja játszani a Kárpátok által körülvett óriási arénában."

PAUL TOPINARD antropológus, 1881-ben kiadott első antropológiai kézikönyvében írja
"Mai napság a műveltebb magyar családok arcvonásai a legszebbek közé tartoznak egész Európában. A közepesnél valamivel nagyobb termetű, jól megtermett testalkatúak, szabályos arcvonásúak, barnás vagy fehéres bőrszínűek, barna hajúak és szeműek,... anthropológiai szempontból az eddigi adatok a finnekkel való rokonság ellen tanúskodnak..."

HANS NORMAN 1883
"Magyarország összes népei közül kitűnnek az igazi magyarok... jó alkatú, kemény izomzatú emberek, nemesek, mintegy márványból faragottak... szemeik tüzesek".

VAUTIER francia politikus a 20. század elején írja
"Magyarország múltja fényes, de a jövő még dicsőbb sorsot tart fenn számára."

PAYOT
"Magyarország csodálatra méltó földrajzi egység, amelynek egyes részei összhangzatosan egymásra vannak utalva, és nem szakíthatók el az egész sérelme nélkül."

RENÉ GROUSSET (1885-1952) francia történész, szakterülete Ázsia és a Kelet
"Magyarország Európa előőrse volt Ázsia felé. Árpád országának a kereszténység felvétele óta az volt a szerepe, hogy megállítsa a Kárpátoknál, vagy a Dunánál a mongol hódítókat. S az ő hősies ellenállása kényszerítette megállásra a törököt."

D'ANNUNZIO olasz költő 1926-ban
"Mindaddig, amíg Magyarországnak nem szolgáltatnak igazságot, a Duna-medence kérdéseit nem lehet véglegesen rendezni. A háború igazi megcsonkítottja Magyarország."

G. FERRERO olasz történetíró (1871-1942)
"Magyarország ezeréves állam, történelmi és földrajzi egység, évszázadok által összeforrasztva, és belső vonzóerők által összetartva, amit sem fegyver, sem toll máról holnapra föl nem bonthat."

I. GARVIN angol publicista 1925-ben írta
"Valamennyi legyőzött nép közül a tehetséges, felsőbbséges magyar népnek jutott a leggonoszabb sors."

Szent PIO született FRENCESCO FORGIONE (1887-1968) olasz kapucinus szerzetes jövendölése
"Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"

LORD SYDENHAM, az angol felsőház tagja 1927-ben kiadott könyvében írja
"A legélénkebb részvéttel nézem ezt a dicsőséges múltú büszke népet, amely most a kisantant jól felfegyverzett népeinek gyűrűjébe van bezárva."

LEON TAPIER
"Európa nem ismerte fel idejében a szolidaritás fontosságát Magyarországgal szemben, melyre a török ellen folytatott háborúk teljes súlya nehezedett. A magyar nemesség a kereszténység lovagja szerepét töltötte be. A 12-15. századokban Magyarország bebizonyította, hogy azonos szinten áll Európa nagy államaival."

ARCHIBALD CARY COOLIDGE professzor (1866-1928), aki politikailag és történelmileg jól ismerte Közép-Európát, 1919, január 19-én Woodrow Wilson amerikai elnöknek jelentve javasolta a Trianoni békeparanccsal kapcsolatban Magyarország gazdasági egységének megtartását, ellenezve Erdély elszakítását
"Egy ezer éves egységes országra erőszakolni, elfogadtatni ilyen elrendezést, mint véglegest, a jövőt gyűlöletre, harcra és viszályra kárhoztatná, valószínűsítené egy katonai jellegű konfrontáció létrejöttét belátható időn belül." (Javaslatát a konferencia nem fogadta el.)

LORD ROTHERMERE 1927. június 27-én a Daily Mailben írja
"Az új európai határok igazságtalansága állandó veszedelme Európa békéjének, és azok a kezek, amelyek a mai politikai helyzetet létrehozták, a jövő háború magvait hintették el."

ISMAIL GALAAL (1914-1980) szomál (Afrika) költő 1962-ben arról számol be
"Kelet-Afrika pusztáin tevekaravánok tábortüzeinél a magyar szabadságharcról énekelnek olyan törzsek is, melyek Európáról sem igen hallottak."

ENRICO FERMI olasz atomfizikus (1901-1954)
Amikor Fermit megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta:
"Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!"

ALBERT CAMUS (1913-1960) francia nobeldíjas író 1957. október 23-án tartott beszédéből részlet
"A magyarok vére.
Nem tartozom azok közé, akik azt kívánják, hogy a magyar nép újra fegyvert fogjon, bevesse magát egy eltiprásra ítélt felkelésbe, - a nyugati világ szemeláttára, amely nem takarékoskodnék sem tapssal sem keresztényi könnyel, hanem hazamenne, felvenné házi papucsát, mint a futball szurkolók a vasárnapi kupamérkőzés után.
Túl sok a halott már a stadionban, s az ember csak saját vérével gavalléroskodhat. A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét.
A szabadság mai évfordulóján szívemből kívánom, hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon, erősödjön és a mindenünnen támadó kiáltásnak visszhangjával elérje a nemzetközi közvélemény egyhangú bojkottját az elnyomókkal szemben.
És ha ez a közvélemény nagyon is erőtlen és önző ahhoz, hogy igazságot szolgáltasson egy vértanú népnek, ha a mi hangunk túlságosan gyenge, kívánom, hogy a magyar ellenállás megmaradjon addig a pillanatig, amíg keleten az ellenforradalmi állam mindenütt összeomlik ellentmondásainak és hazugságainak súlya alatt.
A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esdendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben.
A magára maradt Európában, csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol, - még közvetve sem igazoljuk a gyilkosokat.
Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra. De meg kell kísérelnünk, feledve vitáinkat, revideálva tévedéseinket, megsokszorozva erőfeszítéseinket, szolidaritásunkat egy végre egyesülő Európában.
A magyar munkások és értelmiségiek, akik mellett annyi tehetetlen bánattal állunk ma, tudják mindezt, s ők azok, akik mindennek mélyebb értelmét velünk megértették. Ezért, ha szerencsétlenségükben osztoztunk, - miénk a reményük is. Nyomorúságuk, láncaik és száműzöttségük ellenére királyi örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk: a szabadságot, amelyet ők nem nyertek el, de egyetlen nap alatt visszaadták nekünk!"

ZBIGNIEW KAZIMIERZ BRZEZINSZKI amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó a 70-es években leírta
"Aki a világ fölötti uralmat meg akarja szerezni, annak el kell foglalnia a Föld szívét. Aki elfoglalta a Föld szívét, az birtokba vette Európát. Aki birtokba vette Európát, az ura az egész világnak."
(A Nasa kiadásában megjelent Gaia elmélet című munka azt írja, hogy Földünk élőlény, melynek a szív csakrája a Kárpát-medencében található. A Föld 7 energetikai központja közül a Pilisben található a Föld szívcsakrája.)

XIV. DALAI LÁMA TENZIN GYATSO született LHAMO DÖNDRUB, az 1980-as évek második felében kinyilatkozta
“a Földön a magyaroknak energiaközpontot védő szerepük van.”

2006. október 11-én Prágában a Dalai Láma üzente a magyaroknak
“Magyarok! Bár népük nagy múltra tekint vissza, a szabadság és a demokrácia terén még fiatalnak számítanak. A lehetőség mindazon által eljött az Önök számára, hogy kibontakoztassák képességeiket és megmutassák a világnak szellemüket, kezdeményező képességüket. Ehhez azonban az önbizalom elengedhetetlen. Éppen ezért akármilyen nehéz is, bármilyen akadállyal, nehézséggel néznek szembe, nem szabad, hogy elveszítsék a reményt és az elhivatottságukat. Bizakodónak kell maradniuk! Egy tibeti mondás úgy tartja: 9 kudarc 9 próbálkozást jelent. Biztos vagyok abban, hogy egy ilyen nagymúltú nemzet fényes jövő előtt áll. Kérem dolgozzanak továbbra is keményen és távlatokban gondolkodjanak! Tartsák szem előtt azokat a nemes célokat, amelyek a közös érdekeket szolgálják. Az emberek sokszor – és ez a politikusokra különösen igaz – elvesznek az apró részletekben. Ez nem helyes.
Gondolkodjanak távlatokban! Ez az én tanácsom. Köszönöm.”

HELMUT KOHL német konzervatív politikus, kancellár 1982-1998-ig
"A legnagyobb csapást a nemzetközi kommunizmusra a magyarok mérték és a berlini falból az első követ a magyar hősiesség ütötte ki."

HANS KUITERT holland újságíró véleménye a magyarokról 2001. július 31-én jelent meg a "De Telegraaf"-ban
"A nacionalizmus gyakran ellenérzést vált ki a világban: másokkal szembeni felsőbbrendűség érzését sejteti s olyan kellemetlen nevek kapcsolódnak hozzá, mint Hitleré, Milosevicsé és - néhány palesztin számára - Sharoné. A magyar nacionalizmus azonban más természetű, veszélytelen jelenség. A magyar nacionalizmus ugyanis a Marsról jön.
A Marsról, a nap negyedik bolygójáról, ahová a NASA áprilisban kutató szondát indított, noha kutatás végett elég lett volna egy Concordot küldeni Budapestre. Hisz Magyarország a Földre szállt Mars s a magyarok olyanok, mintha földöntúli elmék lennének: virtuózok a számítástechnikában, briliáns tudósok, akik Nobel díjakat nyernek, kiváló matematikusok. Egyszóval ha igaz a mese - az emberiség krémje."
ISAAC ASIMOV egy óvatlan pillanatban ezt mondta róluk: "Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok."
Az Európai Unió előre látása tehát, úgy tűnik, messze túlszárnyalta akár az ifjabb Bush, akár Putyin legmerészebb álmait. Az EU ugyanis Magyarországgal nem egy más államokkal körbevett sztyeppés országocskát hívott az európai népek nyikorgó szövetségének sorába, hanem egyenest a földöntúliak országát. Mert mi más is lehetne a magyar lelemény magyarázata, mint hogy a magyarok olyan briliáns elmék leszármazottai, akik a Marsról érkeztek?

Csak így eshetett meg, hogy ők adták az emberiségnek az internetet, a computernyelvet, a modern repülőket, az atomfegyvereket és egyéb találmányokat.

Én személy szerint nagy rokonszenvvel figyelem ezt a fajta ártatlan nacionalizmust, hisz nem akar más országokat meghódítani, nem vezet tömegsírokhoz és az ENSZ Büntető Törvényszéke elé kerülő vádakhoz. Csak arról szól, hogy hinnünk kell magunkban - még ha olykor azt gondolják is rólunk, s olykor mi magunk is akképp vélekedünk, hogy talán a Marsról jövünk."

Nepáli papok 2005-ben kijelentették, hogy mindennap imádkoztak a Földért.
"Most vajúdik a Föld és a Kárpát-medencében szüli a jövőt.”

TANPAI RINPOCE a nepáli Fehér Király kolostor vezető lámája magyarországi tartózkodása idején (2007) így szólt a magyarokhoz
“Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni. A világ szívcsakrája az Önök örszágában, a Pilisben található. Ez a spirituális megújulás már megindult Önöknél!”

JOACHIM MEISNER (1933- ) bíboros, 1989-től kölni érsek, Budapesten,
2009. augusztus 20-án mondta szentbeszédében

“Európának szüksége van Magyarországra, arra a szenvedésben, háborúban és szükségben megerősödött népre, amely soha nem hagyta magát legyőzni… Szent István államfelfogásában soha nem tudott az a nyugateurópai abszolutizmus kialakulni, ahol a király azt mondja: Az állam én vagyok. Ő országát Mária oltalmába ajánlotta. Királyságát úgy fogta fel, hogy ő csak gondozója és nem tulajdonosa azoknak az embereknek, akiket rá, mint intézőre biztak. Ha ez a fajta államfelfogás megmaradt volna a középkortól az újkorig, akkor az európai Kontinens sok szenvedéstől és nélkülözéstől menekült volna . Szent István királyi házába vette Máriát. Ő és honfitársai pedig Mária testvérei és Jézus tanítványai lettek. Ez Magyarországnak olyan méltóságot kölcsönzött, amely nem veszett el soha.”

Ha tetszett VOTE és SUB, még jönnek hasonlóak...
 

Hozzászólások

Jacques Foss
Jacques Foss Nap 825, 04:47

Kimásoltam, elküldtem mélben az ismerőseimnek...

Vik Alvers Jr
Vik Alvers Jr Nap 825, 04:54

Gratulálok, nagyon szép, nagyon jó cikk! 🙂

Mvhely
Mvhely Nap 825, 05:05

Ezt én is kimásoltam, terjeszteni fogom. Nem árt egy kis önbizalom növekvés...

Pinkontom
Pinkontom Nap 825, 05:07

BISMARCK német kancellár (1815-1898)
"Különös nép a magyar, de nekem nagyon tetszik."

valahogy én is így vagyok ezzel 🙂

GregoryG
GregoryG Nap 825, 05:26

Na igen...
és az a szégyen, h a sok szar cikk 50-60 voteot is megkap, ez meg 30-at se...
-.-

Lanti
Lanti Nap 825, 05:31

Ezt kérem szépen lefordítani angolra és az eRepen terjeszteni-terjeszteni és terjeszteni. 🙂

sauluss
sauluss Nap 825, 05:37

Szép gyüjtemény.

AD1991AM
AD1991AM Nap 825, 05:40

gyönyörű!
ezt a világon mindenkinek olvasni kéne
fordítsátok le és terjesszétek!!!!
az erepen és a való életben egyaránt

Rhual
Rhual Nap 825, 05:47

Vote ment

Vadember
Vadember Nap 825, 05:48

szep...megeri vegigolvasni, es elgondolkozni rajta, foleg nekunk magyaroknak , hogy milyen multat kellene kepviseljunk......

padawan01
padawan01 Nap 825, 05:48

Az itt leírtakat mindig szem előtt tartani, soha el nem feledni.
A Magyar legyen a büszke szinonimája, ne úgy ahogy az elmúlt évtizedekben szüleinkbe taposták.
Igenis van mire büszkének lenni, nézz körül itt az erepen.🙂

Botrytis Cinerea
Botrytis Cinerea Nap 825, 06:05

Orggal is feliratkoztam és szavaztam is...

Jacques

David 1116
David 1116 Nap 825, 06:14

Top rated-be vele mind itthon mind külföldön

Szelki Lata
Szelki Lata Nap 825, 06:20

Nagyon kellenek az ehhez hasonló gyűjtemények! Nagyon köszönöm!🙂
Terjeszteni, terjeszteni!

Stadler  City
Stadler City Nap 825, 06:28

vote 🙂

Stigisoft
Stigisoft Nap 825, 06:31

Na igen, ezt kell sürgősen felszavazni, de előtte persze tenni kell azért, hogy a jövőben is ilyen jókat mondjanak rólunk a való életben!!!

Bandika83
Bandika83 Nap 825, 06:53

szép cikk!
Köszönöm;)

M-berthelame
M-berthelame Nap 825, 07:11

/watch?v=f1rtNwDdFU0
/watch?v=xE7EzQe_5H8

Hurka_Gyurka
Hurka_Gyurka Nap 825, 07:18

grat

Dunai Cossack
Dunai Cossack Nap 825, 07:59

Nagyon jó lett a cikk. 🙂

Ment a sub és a vote is.

Agriensis
Agriensis Nap 825, 08:12

vote és sub

zozzy
zozzy Nap 825, 08:18

<a href="http://www.euroastra.info/node/18562">A Nyirkai jóslat</a>

loserock
loserock Nap 825, 08:30

Csodálatos gyűjtés!

Tesus
Tesus Nap 825, 08:36

Mennyire igaz ez a cikk és mennyire elfeledkezünk nagyságunkról. Jó lenne ha a magyar nép újra büszke lenne és nem meghunyászkodó, kesergő.

gyika
gyika Nap 825, 08:46

&quot;Jó lenne ha a magyar nép újra büszke lenne és nem meghunyászkodó, kesergő.&quot;
Hát akkor legyen!
Hát akkor legyünk! S a kezünk járjon, ne a szánk!

<a href="http://www.erepublik.com/en/article/kiteszem-az-ablakba-hogy-jobban-l-cc-dj-k-1215189/1/20" target="_blank">http://www.erepublik.com/en/article/kite[..]1/20</a>

kola1979
kola1979 Nap 825, 08:53

Messze a legjobb cikk amit eddig itt olvastam
Termeszetesen VOTE

Heidar
Heidar Nap 825, 09:34

szép

kornilk
kornilk Nap 825, 09:36

Köszönöm a hozzászólásokat, örülök hogy tetszett nektek 🙂

Almaalmafa
Almaalmafa Nap 825, 10:05

Nagyok voltunk és lehet hogy nagyok is leszünk, de sajnos ami most Magyarországon zajlik az szégyen minden Magyarnak. Nem lehet a múltból élni.

Tescokatona
Tescokatona Nap 825, 10:07

Szerintem lefordítani nem érdemes. Ezek olvasása után dagadó mellekkel büszkélkedni, felvágni végképp hülyeség. Youtube tele van ugyanilyen (egyébként szép) tartalmú videókkal rólunk, mindenféle nyelven. Na, ott el lehet szépen olvasgatni a külföldi comment-eket. Ott MAI vélemények vannak rólunk, s rögtön seggre is csücsülteti az itt olvasottaktól egekig szökő büszkeséget...

A cikk szuper, jót tesz a szemnek! 🙂

Tescokatona
Tescokatona Nap 825, 10:08

ja és vote

kornilk
kornilk Nap 825, 10:15

Almaalmafa: A jelenen keseregni jobb? Szerintem nem. Nem kell a múltból élni, de büszkének lenni rá, és tanulni belőle kell. Magyarország jövőjére meg POZITÍVAN kell tekinteni, persze nem a jelenből kiindulva... tán ezt a részt kihagyva...

Almaalmafa
Almaalmafa Nap 825, 10:17

tanulni kell a múltból és a jelenből is, és keseregni tényleg nincs értelme. De másból nem indulhatsz ki mint a jelenből.

persze voted mert nem árt az önbizalom a Magyarnak

kornilk
kornilk Nap 825, 10:39

köszi a vote-ot 🙂 én pl azért nem indulok ki a jelenből, mert több mint a fele hazugság. Szinte semmit nem tudni a mai Magyarországról tutira, ezért nem is veszem komolyan. Azt tudom hogy nagy a kaki, de azt nem hiszem el senkinek hogy ez marad. Manapság az emberek többsége iszonyat negatívak és semmi önbecsülésük sincs. Na ha őket kérdezed, tuti borús jövőt jósolnak, és az meg kit érdekel... Én azt látom hogy bár szar az ország, sokak jövőképét teljesen tönkre tették az elmúlt 20,30,50 év alatt, de a velem egykorúakon látom (20 és 30 között) hogy pozitívak, és eszük ágában sincs elhinni amikor arról beszélnek hogy ebben az országban nincs lehetőség és jövő... Pedig van 🙂

Szelki Lata
Szelki Lata Nap 825, 11:58

Ha szabad itt megragadnom az alkalmat mindenkinek ajánlanám figyelmébe Bunyevácz Zsuzsa: A Szent Grál üzenete c. könyvét (alcím: Az eltitkolt magyar vonatkozások). Érdemes elolvasni, mégha kritikusan is érdemes szemléni néha.

sorihun
sorihun Nap 825, 11:59

Büszke vagyok, hogy magyar vagyok!🙂 Jó cikk grat érte!

HD Aragorn
HD Aragorn Nap 825, 12:14

Leginkább nekünk,magyaroknak kell elolvasni és terjeszteni ezeket az idézeteket.Reménykedjünk,hogy a jövő amit nekünk jósoltak beteljesedik.

udben
udben Nap 825, 12:37

Nagy-nagy vote
Grat, szép munka lehetett kigyűjteni.

Mr SZKT
Mr SZKT Nap 825, 12:57

grat. így tovább

Azarbod
Azarbod Nap 825, 14:26

Szép gyűjtemény! Csak így tovább! A pozitív gondolkodás sosem árt.

Magdaseppa
Magdaseppa Nap 826, 01:25

Annyira tetszett, hogy előfizettem. 😃

MarosszekKapitanya
MarosszekKapitanya Nap 826, 01:48

Leforditani gyorsan romanra, es kiadni nekik, hadd vicsorogjanak

S. Timi
S. Timi Nap 826, 02:24

Nagyon jó! Olyan büszke vagyok rá, hogy magyar vagyok. Rég nem éreztem ezt... Köszönöm!

akaarmy
akaarmy Nap 826, 03:54

köszönjük, csak így tovább

Tescokatona
Tescokatona Nap 826, 04:26

&quot;Leforditani gyorsan romanra, es kiadni nekik, hadd vicsorogjanak&quot;

Röhögnének egyet (vicsorgás egy pillanatig sem lenne), melléírnák saját véleményüket, lefordítanák angolra, megjelentetnék mindenki számára, és végül mindenki rajtunk röhöghetne...

És újra bebizonyíthatnánk, hogy amit mi művelünk, az már túlmutat az egészséges büszkeségen, és a tapló önelégültség határát szeli át.

Stigmatize
Stigmatize Nap 826, 05:00

Gratulálok kornilk! Örülök, hogy nem egy újabb haszontalan újság indult, hogy lehet még szép és értelmes témákat találni! Mivel történész kezdemény volnék a régieket ismertem, de ezeket az újakat nem, szóval köszönöm ezt a cikket, csak így tovább! 🙂

Akelaman
Akelaman Nap 826, 05:59

Egyszerűen remek 😃

kornilk
kornilk Nap 826, 06:36

Köszönöm mindenkinek aki voteolt, nem gondoltam volna hogy topba kerül 😃

Scearby
Scearby Nap 826, 06:42

Ez jó és kész.

B1T3
B1T3 Nap 826, 09:31

Nagyszerű cikk. 🙂 Ha nem csak simán bemásoltad, akkor gratulálok. Vote ment.

 
Hozzászólás elküldése

Mi ez?

Egy eRepublik polgár által írt cikket olvasol, egy többjátékos, valós országokon alapuló stratégiai játékból. Hozd létre a saját karakteredet, és segítsd az országod felvirágozását, mint csatahős, elismert újságíró vagy gazdasági guru!