Ambijent uključi/isključi

Join the new world

 

Vote Free Area for President of the United States of America

Dan 2,022, 14:35 Objavljeno u USA Srbija od Free Area


I am proud to announce that I have been chosen as the ATO Coalition candidate for Country President this month. As many of you know the AMP and AFA as well as a number of other great allied parties have joined forces to try to save our country from the destructive path it has been on. This is our chance as Americans to take back our country and to put it on a course of prosperity and freedom. It is our duty to defend the eAmerican way. It has been a great honor to serve so far, and below I will outline my Country Presidential platform. I hope to have the honor of receiving your vote for President of the United States on Wednesday, the 5th of June.My Qualifications:

*4-Term eUSA Congressman

*AMP Party President

*Co-Founder of AMP-AFA Coalition

*Former: AMP Spokesman, Communications Deputy, Communications Director, Legal Director,2x Recruitment Deputy,US Ambassador to eCzech Republic and eSerbia.

Economic Platform:

*I will push for an income tax reduction from the current 25% level to the prior 15% level.

*Further, VAT and Import taxes will be set at 1%.

*Restore 100/100 resource bonuses.

Domestic Platform:

*Work on new initiatives to bring in more real-life Americans

*Encourage pro-immigration policies as a way to strengthen the eUSA.Foreign Platform:

*Expand alliances across the world and limit our enemies as much as possible.

*MPP’s with nations supporting PTO efforts against our country will not be continued..

*Sign permanent peace agreement with Serbia

Military Platform

*Permanently expand American borders and pursue a policy of expansionism as it is fun.

*Military policy will be targeted towards nations actively supplying the PTO of our country with manpower.

*Make taxpayer funded military supplies available to all loyal citizens, not just a select few.

*Reform eUS military to eliminate and ban political and ethnic discrimination.

Cabinet

Please contact me if you have an interest in being a part of my cabinet. We will give new, competent people a chance in positions that are usually reserved for only an elite few.

Why should you vote for me?

I will make things interesting and bring some positive changes to the eUSA. As many of you well know, Henry ‘Pfeiffer’ Arundel has been hand-picking the Presidents for years, the current one included. It is time people start thinking for themselves and turn our country in a positive direction. My opponent is just another puppet in this long line. Given that he was not born until after the Atlanta Summer Olympics, it is probably best we pick someone more mature and knowledgeable. In real life I am a Constitutional Lawyer, not a High School student. Which one can do a better job for thousands of citizens? I’ll let you be the judge, but make the right choice!

Sincerely,

Free Area

Candidate for President of the USA

Shout: http://tinyurl.com/FreeArea4CP Free Area 4 the PotUS
 

Komentari

NueveOcho
NueveOcho Dan 2,022, 14:41

V!

Valiant Thor
Valiant Thor Dan 2,022, 17:16

d̸̷̶̨̤͎͎̱̈̈̅ͭ̐ͪ͋̑ͯͥ̉̈̈́̓̀̌̈a͛̈́ͣ̅ͨͨͣ͐ͨ̀̓͂ͬ̈͛̍҉̸͚̲̥̗̱͔̣͙͠j̶̘̰̗͚͉͇̖̗̱̘̳̰̥̙͕̦̲͋ͫͥ͊̋ͬͪ̅ͦ͒ͭͣ́͘͟͞ ͐ͥ̿ͤ͋̎҉̼͕̜͓̱͕̗̙̳̫̜͙͟s̴̸̨̞̦̥̤̫̦̩̤͈ͥͧͫ̐͌ͤ͑̑̈́͋ͪ̄̎̚͝e̡̦̼̬̞̺̖̬̰̬͓ͭ͒̿̂̀͗͆ͪͪͨ̇͊̚͝͠ ̧̯͚̲̪̝̫̰͍̙̬̟͔͔̉̓͂̌̋̔̄̌̋͟͝o͍͔̱̘̳͖̥̳͕͗͌̾̐̑̂̈́͊͗́͘͡͝ͅṗ̶̶̤͙̦̩̪̳͖̳̩͕̦͗̓ͦ̆ͥ͒̋ͬ͋͛ͨ͑ͣ̅̂͊̓̀͜͢ę̵̷̤̪̠̻̳̪̘̹͕͈͍̞̙̫̱̺̮̓̐̂̑̈́̇̊̾̏̒͐ͯ̎̚ͅr̷͉̪̘̠̰̦ͦ̏̊̓ͥ̆̓̒̎͆̇͝į̈́̀͐͛͋ͦ̈́ͤ̉̏ͧ̓ͣ̄̓͑͆ͯ͝͝҉̪̳̰͔̙͍͙̭͡ ̷̗͉̤͓̲̩͖̰͂ͪ̒͌͗̽̐͊͌ͫ̀̚ͅč̸̸̯̪̮̯̻̫̳̭̬͔͖̗̟̦̲̊̽̐͑͟ͅͅỏ̴̯̭̯̤̠͚͌̅͊͗ͥ̔͛ͣ͗ͪͧ͗̍͌͑͘b̡̧̙͙̹̭͚ͭͨ̈͊ͥ̊͑͛̈̅͛̏̈́͠a̧̓ͤ̈ͫ̅̿̉ͩ̆̀ͨ̃̋ͦ̒ͨ̚҉̨̱̹̮͉ņ̡͕̹̝̤͎͔̻̫͈̪͚̺̺̲̪̺̘̺͛͗͂͑̍̔̃̿̒̔͒̎ͫ̾ͥ̽̚̚̕ͅe̢̒̉͗͒̾̅̽͐̏̾́͏̡̨͉̖͙͎̜̦͈̙̟̱̯̺̮͢

Viarizi
Viarizi Dan 2,023, 03:42

Valiant Thor is Serb!

DMV3
DMV3 Dan 2,023, 22:23

Important voting instructions:
http://www.erepublik.com/en/article/2272049/1/20

Please vote and Shout!

Viarizi
Viarizi Dan 2,024, 15:18

FREE AMERICA

....¤*¨`¨¨*¤..,¸
.\¸. Vote FREE AREA!
...\¸,..¤*¨`¨¨**¤
.....\
☻/
/▌
/ \

FREE TEXAS

♪ ♫♪ http://youtu.be/LE_VpCp5uwg♫♪♫

Ilies Daniel
Ilies Daniel Dan 2,022, 14:41

/s

Norbengo
Norbengo Dan 2,022, 14:42

Endorsed! \o/

Jon Barack Bluejacket
Jon Barack Bluejacket Dan 2,023, 16:12

Free Area is the obvious choice. But, not all Americans, especially the new ones, may not understand his message in English.

Please, allow me to offer tribute, in Serbian, a beautiful language.

And Americans, please don't try to translate. Just trust me. Trust RGR and Free Area as well.

Сви поздравите нашег славног вођа, "слободне површине"

Да ли је он лаже о себи, или показује српску гордост објављивања фотографија Браве српских родољуба у његовим новинске чланке, он је увек за нас - Пан српска царство!

Он је нови Слободан Милошевић (само када бисмо могли донети такву прави патриота вратио из гроба).

Дана 5. јуна, Гласајте слободне површине! Направите Америка плаћа за своје одвратне ароганцијом ~

До победе!

Norbengo
Norbengo Dan 2,023, 16:13

Wtf language is that? o.O

Nick E. Stine
Nick E. Stine Dan 2,023, 16:15

You say many Americans don't understand it in English...NONE of us can read Serbian! Therefore your point is invalid.

Jon Barack Bluejacket
Jon Barack Bluejacket Dan 2,023, 16:19

Norbengo-- certainly not the first language of Free Area, candidate for President!

Nick E. Stine-- if you vote for Free Area, you will need to learn Serbian soon.

Norbengo
Norbengo Dan 2,023, 16:26

Pls stop spamming my comment with made up languages

Nick E. Stine
Nick E. Stine Dan 2,023, 16:31

Jon I'm voting for Ten and if for some reason he doesn't win I'm already setting up my contacts in eUK to give me CS. If Ten doesn't win, this country will fall apart.

Norbengo
Norbengo Dan 2,023, 17:00

Don't let the door hit you on the way out 😉

Dr.WalterHartwellWhite
Dr.WalterHartwellWhite Dan 2,023, 18:55

"All hail our glorious leader, "free area"

Did he lie about themselves, or showing Serbian pride publication of photographs of Brave Serbian patriot in his articles, he was always for us - Pan Serbian empire!

It is a new Slobodan Milosevic (if only we could make such a true patriot back from the grave).

On 5 June Vote free area! Make America pays for its disgusting arrogance ~"
- Jon Barack Bluejacket
Used google translate

To victory!

Dr.WalterHartwellWhite
Dr.WalterHartwellWhite Dan 2,023, 20:03

wait a minute I didn't put that To victory thing. I misplaced where to put the quote. Didn't see to victory words...

AlbPride
AlbPride Dan 2,024, 06:15

dont u fucking dare vote him

Vladimir M. Vasiljevic
Vladimir M. Vasiljevic Dan 2,024, 07:25

Ovo srpski?

Dr.WalterHartwellWhite
Dr.WalterHartwellWhite Dan 2,024, 09:44

I'm not.

IMP IOVANVS SERBICVS PIVS
IMP IOVANVS SERBICVS PIVS Dan 2,024, 12:00

Evo ga još jedan NJKV Aleksa Karadžourdžević

Viarizi
Viarizi Dan 2,022, 14:44

"Retool Homeland Security to better target PTO threats, such as the Albanian and Croatian terrorist groups servicing the current Pfeifferist regime."

Count me on for the DHS!

NueveOcho
NueveOcho Dan 2,022, 23:27

"Albanian and Croatian terrorist"
LOOOOOL, just like in RL xD

morningblur
morningblur Dan 2,023, 12:45

You mean those same Albanians and Croatians who fought bravely to throw off their Servian oppressors and claim their hard earned freedom.....those?

KOSOVA Batoa
KOSOVA Batoa Dan 2,022, 14:46

Lol ATO my ass 😃

Free Area
Free Area Dan 2,022, 14:50

lulz , yes Ato xD

Lord Haldir
Lord Haldir Dan 2,022, 14:46

Free Area for PotUS!

Voted hard!

Valiant Thor
Valiant Thor Dan 2,023, 06:21

U mean voted re tard?

Lord Haldir Dan 2,023, 07:39

Komentar izbrisan

Valiant Thor
Valiant Thor Dan 2,023, 07:44

Ој Србине, млохава ти кара,
обрадуј си језиком другара!

Don Milli
Don Milli Dan 2,022, 14:47

Merciless angel wants mercy....run away like headless chicken dear "merciless angel" 😉

Free Area
Free Area Dan 2,022, 14:50

ne rise mili

Don Milli
Don Milli Dan 2,022, 14:51

De mi ti reci XD budi faca pa piši serbskim jezikom bre xD

Free Area
Free Area Dan 2,022, 14:53

come to irc and I will tell you what u want xD

Pravoslavac IC XC
Pravoslavac IC XC Dan 2,022, 15:44

ne sabotiraj nas šupak xD

D E A N M A R T I N
D E A N M A R T I N Dan 2,022, 14:48

SUPPORT

VOTE FREE AREA

Valiant Thor
Valiant Thor Dan 2,023, 08:08

Dear Serbs, the vacation time in France, Italy and Croatia is over. Time to go home. We leave you with a traditional Serbian song: Дошо Србо на море, па му шатор изгоре!

Chopp
Chopp Dan 2,022, 14:49

I think this man deserve this!
God bless Free Area and USA!

weasel2
weasel2 Dan 2,022, 14:52

ATO Coalition = Circus of Dancing Fleas.

Vucko74
Vucko74 Dan 2,022, 14:52

Stop Albanian and Croatian PTO!

Vote Free Area!

God bless America!

Thorin II Oakenshield
Thorin II Oakenshield Dan 2,022, 14:54

Vote.

Good choice!

Valiant Thor
Valiant Thor Dan 2,022, 19:10

FreeArea exclusive interview for BRE TV: http://www.youtube.com/watch?v=7FXeM_060F0 (Don't ask me what he said, he doesn't know it either!)

B.D.JOE
B.D.JOE Dan 2,022, 14:54

v

GeneralSM
GeneralSM Dan 2,022, 14:55

o7

Derphoof
Derphoof Dan 2,022, 14:56

Lolno

Ronald Gipper Reagan
Ronald Gipper Reagan Dan 2,022, 14:57

VvV

A Lukasenko
A Lukasenko Dan 2,022, 15:03

Sign permanent peace agreement with Serbia in exchange for returning their ancestral homeland of Texas. o7

Duncan Crowe
Duncan Crowe Dan 2,022, 15:03

haven't had a good laugh in a while.

thx Free Area

DanielEsp
DanielEsp Dan 2,022, 15:09

I must admit it, you are a good troll my serbian friend 😛

Free Area
Free Area Dan 2,022, 15:10

Thanks, it means alot to me. xD

Nderim Ujkaj
Nderim Ujkaj Dan 2,022, 15:10

you with your Serbs are the PTO ,but surely you wont win,

 
Objavi svoj komentar

Što je ovo?

Čitaš članak koji je napisao građanin eRepublika, virtualne strateške igre za više igrača koja se temelji na stvarnim državama. Kreiraj svoj vlastiti lik i pomogni svojoj državi da stekne slavu, dok se ti dokazuješ u ulozi ratnog junaka, renomiranog izdavača ili financijskog stručnjaka.