Ambijent uključi/isključi

Join the new world

 

Kandidatura za CP-a eHR (Bero i osveta RUKE!!!)

Dan 1,928, 07:25 Objavljeno u Croatia Hrvatska od bezicni
Muzicka podloga

CP: - berinni

Guverner HNB-a: - mkey
Premijer: - blackarow
Zamjenik premijera: - Zbnj
MoD: - bbb_kambelovac
vmod-ovi: - Mulac123, Hrvoje je car
Ministarstvo propagande: - wirelesss, resoperka
SuP (Sekretarijat unutrasnjih Poslova): - dokultis, daxy_fox
OZNA (odjeljenje za zastitu naroda): - Aahz_ZBK, stupcca, hrcozgb
MVP: - Karlo_ftw, Bedva, Giove
Ministarsto regionalnog razvoja: - Bernoldi Saileri, gogo-master
Ministarstvo pravde: - poreznaoprez, issacbj
Ministarstvo ekonomije: - Gunner_V, ZNGorki
Ministarstvo finacija: - mkey, maxzarazni
Nacelnik Glavnoga Stozera HV-a: - Giove (obavezno OP na GS-u)
Ministarstvo obrazovanja: - Pizuh, enna

BERO I OSVETA RUKE
Čim sjednem u predsjedničku fotelju odmah krećem s napornim radom. Još trolovi neće stići obrisati suze zbog moje pobjede, a eHrvati će početi osjećati promjene na bolje. Ne želim sad pisati ode o sebi ( čemu kad sve znate ) već se odmah bacamo na posao te idemo na predstavljanje tri
primarna cilja moga mandata. Pa krenimo sa savezom!

"Operacija briši mrtvo slovo" iliti raspuštanje EDEN-a!
Održat ćemo neka stara savezništva te dakako sklopiti i neka nova! Ostat će nam uvijek vjerni Kanada, Rumunjska, Kina, Finska, Njemačka, Irska te ćemo odražati neka novostečena prijateljstva s Albanijom, Argentinom, Kolumbijom, Portugalom, Švedskom, Urugvajem, Iranom, Ukrajinom i Rep. of China dok će naši novi saveznici biti Bugarska ,Indonezija ,Makedonija i USA!

Ukratko o novim savezima:
USA - malo je saveznik , pa nije , pa opet je , pa nije , sad opet je!
Makedonija - jedno dugo divno prijateljstvo okrunjeno MPP-om!
Indonezija - uspješna koordinacija u prodaji Indije te mnogo uplaćenih sredstava na acc. od mkey-a dovela je do ove divne suradnje!
Bugarska - novi klasični backstab Srbiji dovljan je za naše novo savezništvo!

Sa vjernim starim te snažnim novim saveznicima krećemo u osvajanje Europe (a kasnije vjerojatno i cijelog svijeta) pa ću vam ukratko predstaviti ratni pohod u režiji OP GS-a Giove.
Čeka nas težak ali zanimljiv vojni plan te možemo reći da se eHrvatska vraća kući (ovdje slobodno pustite koju suzu). Za tu priliku nam Srbija vraća četiri regije: Središnju Hrvatsku, Istru, Liku i Gorski Kotar te Sjevernu Dalmaciju. Te će regije biti baza za sve naše daljnje vojne operacije. S našim starim balkanskim saveznikom Albanijom, te dva nova saveznika Makedonijom i Bugarskom krećemo u ratna osvajanja zapadne Europe!

Prva u nizu operacija koje nam slijede na vojnom planu je operacija “Planica”. Plan je osvajanje svih slovenskih regija osim Prekmurja iz jednostavnog razloga - da ne dobijemo granicu sa Mađarskom. Zatim slijedi blitzkrieg operacija “Osveta franka" gdje u potpunosti brišemo, razaramo i uništavamo Švicarsku te je držimo pod svojom "čizmom" dokle god franak ne padne ispod 4 kune ( ili 3, to će biti naknadno odlučeno). Operacija “Podijeli pa vladaj" sastoji se od jednog super koordiniranog napada Hrvatske i Makedonije gdje brišemo Italiju i dijelimo je
na sjevernu pod kontrolom Hrvatske te južnu pod kontrolom Makedonije koja, ako se neko usuđuje pitati ‘kako?’ , preko Kosova i Crne Gore dobija granicu
s Italijom ,a pritom ne zadire u teritorij bratske nam Albanije. Italiju ćemo podijeliti tako da sve južno od regije Emilia pripada Makedoniji - osim regije Marche tako da imamo osiguran Oil. Kao zahvalu za taj čin, regija Tuscany bit će velikodušno prepuštena Makedoniji.

Naravno, kolonije u Indiji nismo zaboravili. Njih smo uspješno iznajmili Indoneziji , koja je već prvu ratu uplatila na mkey-ov acc! Pic or it didn’t happen:
Hail Indonesia !!

To je to što se tiče naših osvajanja za prvi mjesec mog mandata...nakon sljedećih izbora još se dvoumimo između dva velika vojna plana: - Hrvatska do Londona
- Hrvatska do Kalingrada
Uglavnom, o tome će se raspraviti na raspisanom referendumu.

ZASLAĐIVANJE
Budući da šećer uvijek dolazi na kraju evo i par riječi o ekonomiji. Operacija “INDEX” samo čeka zeleno svjetlo da vas učini bogatim pa ću je ukratko objasniti.
Šokirani činjenicom da je Plato ukinuo bota, odlučili smo napraviti boljeg. Naime, radi se o sofisticiranom bot-u koji će riješiti sve vaše market probleme! Kupuje sve što poželite prodati, a da ne pita za cijenu. Znam da zvuči kao neka ponuda iz top-shopa, ali nije. Najbolja je stvar što je posve legalan... sve dok vas Plato ne otkrije. Ali koga briga za Plata kad imate puni acc kuna. I zato - iskorijenimo siromaštvo i glasajte za mene!
Vote Bero!
Dajte botu šansu!

NE BUDI MIŠ! GLASAJ ZA MAČKU!


I zapamtite - kad Tigrovi odluče imat CP-a imat će ga, a do tada...

Engleska verzija:
CP: - berinni

CNB Governor: - mkey
PM: - blackarow
The Deputy Prime Minister: - Zbnj
MOD: - bbb_kambelovac
VMODEM's: - Mulac123, Hrvoje Emperor
Propaganda ministry: - wirelesss, resoperka
SUP (Secretariat of Internal Affairs): - dokultis, daxy_fox
LABELING (Department for the Protection of People): - Aahz_ZBK, stupcca, hrcozgb
MVP: - Karlo_ftw, Bedva, Giove
Of Ministry of Regional Development: - Bernoldi Sailer, gogo-master
Ministry of Justice: - poreznaoprez, issacbj
Ministry of Economy: - Gunner_V, ZNGorki
Ministry of Finances: - mkey, maxzarazni
Chief of Staff Army: - Giove (required OP GS)
Ministry of Education: - Pizuh enna

BERO HANDS AND REVENGE
As soon as I sit in the president, I'm on with the hard work. Even trolls will wipe the tears come because of my winning, and eHrvati will begin to feel the changes for the better. I do not want to go now to write about yourself (which you all know) but immediately jumping into a job and go to the presentation of three
primary goal of my tenure. Well let's start with the guild!

"Clears dead letter" aka dissolve EDEN!
We will have some old alliances, and of course some new sign! Will always remain loyal to Canada, Romania, China, Finland, Germany, Ireland, and we will let odražati newly acquired friendship with Albania, Argentina, Colombia, Portugal, Sweden, Uruguay, Iran, Ukraine and rep. of China while our new allies be Bulgaria, Indonesia, Macedonia and USA!

Briefly about the new alliance:
USA - it is an ally, and not, so again, it's not, now again!
Macedonia - one long wonderful friendship crowned MPP-TV!
Indonesia - successful coordination in sales India and much of the funds paid to the ACC. by mkey has led to this wonderful collaboration!
Bulgaria - new classic backstab Serbia dovljan for our new alliance!

With the old faithful and powerful new allies move to conquer Europe (and later possibly the world), and I will briefly introduce the warpath directed OP GS Giove.
Facing us is a difficult but interesting military plan, and we can say that eHrvatska returns home (here, feel free to drop a few tears). For the occasion we returned to Serbia four regions: Central Croatia, Istria, Lika and Gorski Kotar, North Dalmatia. These regions will be the basis for all our further military operations. With our old Balkan ally, Albania, and two new allies Macedonia and Bulgaria moving in wartime the conquest of Western Europe!

The first in a series of operations that we follow in the military field operations "Planica." The plan is to win all Slovenian regions except Prekmurje simple reason - we do not get to the border with Hungary. Then follows a blitzkrieg operation "Vengeance franc" where completely deleted fracturing destroying Switzerland and is keeping under its "boot" as long as the franc has fallen below the rate 4 (or 3, it will be decided later). Operation "divide and conquer" consists of one super coordinated attack Croatian and Macedonian Italy where we delete and share it
under the control of the northern and southern Croatian controlled Macedonia, which, if one dares to ask 'how?' over Kosovo and Montenegro to the borders
with Italy and in ways that impinge on the territory of our brotherly Albania. Italy will be divided so that all the south of the region Emilia belong to Macedonia - except Marche to have secured Oil. In exchange for this act, Tuscany region will be generously left Macedonia.

Of course, the colonies in India we have not forgotten. They have successfully rented Indonesia, which has already paid the first installment of the mkey's acc! Pic or it did not happen:
Hail Indonesia!

That's it as far as our conquest for the first month of my tenure ... after the next election is still torn between the two great military plan: - Croatia to London
- Croatia to Kalingrada
Basically, it will be discussed at the announced referendum.

Sweetening
Since sugar always comes at the end here are a few words about the economy. Operation "INDEX" just waiting for the green light to make you rich, so I will explain briefly.
Shocked by the fact that Plato abolished bot, we decided to do better. Specifically, it is a sophisticated bot-in that will solve all your problems supermarket! He buys everything you want to sell, not to ask for a price. I know that sounds like an offer from a top-shop, but did not. The best thing is completely legal ... As long as you pay not detected. But who cares when you have a full Plata acc kuna. So - eradicate poverty and vote for me!
Bero vote!
Give bot a chance!

DO NOT BE A MOUSE! Vote for cats!


And remember - if the Tigers decide to have CP will have it, but until then ...

PS:VOTANJE JE PLACENO KAKO BI I NAPACENI NAROD KOJU KUNU ZARADIO 🙂

TRANSLATE BY BBB_KAMBELOVAC AND “NH” BLACKAROW
 

Komentari

Ivan je Car 1950
Ivan je Car 1950 Dan 1,928, 07:27

tooooooooooooooooo
postat ću modem
xDe

Didei
Didei Dan 1,928, 07:29

What a joke 🙂

bbb_kambelovac
bbb_kambelovac Dan 1,928, 07:29

kao MOD odgovaram svojom imovinom za neupjeh svega navedenoga...

Tigar za precednika!

PsYh0tIC
PsYh0tIC Dan 1,928, 07:30

Tigar za precednika!

o7

bezicni
bezicni Dan 1,928, 07:33

bote

FIKTORIUS
FIKTORIUS Dan 1,928, 16:31

dajt boterima sansu i nije ni cudo da nam srbija vraca nekoliko regija
kad nma buduci CP JOS UVJKE SANJA KAD SPOMINJE SEKRETARIJAT UNTRASNJIH POSLOVA SVAKA CAST BUDUCEM CP u hrvata i kud ces bolje jos iz SLAVNE JEDINICE TIGROVI

wirelessss
wirelessss Dan 1,929, 04:59

se znojis dok ga dojis?

lasicaHR
lasicaHR Dan 1,929, 02:12

e nema mene nema ni vote-a 😛 njabovi dolazeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Zdlemmy
Zdlemmy Dan 1,928, 07:36

Op op (:

makedonec 21
makedonec 21 Dan 1,928, 07:37

xD xD xD xD

VaIsk
VaIsk Dan 1,928, 07:40

Only noobs and horses!
Votado.

blue ltd
blue ltd Dan 1,928, 07:43

hahahahaha

Obersoldat
Obersoldat Dan 1,928, 07:46

ah....nije me briga više....

bernoldi_salieri
bernoldi_salieri Dan 1,928, 07:47

Idemo do pobede!

vuj vuj vuj

dimzaaa
dimzaaa Dan 1,928, 07:49

a gde je pecat?

Zbnj
Zbnj Dan 1,928, 07:54

vrhunski bero!

NH BLACKAROW ZA PREMIJERA!

C E R O V I N A
C E R O V I N A Dan 1,928, 07:54

bravo za TIGROVE !!!

maxzarazni
maxzarazni Dan 1,928, 08:01

VOTE BERO

crvenanada
crvenanada Dan 1,928, 08:05

o7

Bataljun
Bataljun Dan 1,928, 08:15

vodi nas bero, ti si nasa uzdanica o/ o/ o/ o/

Issac bj
Issac bj Dan 1,928, 08:19

o7

BacoST
BacoST Dan 1,928, 08:21

komantar uklonjen

Finway
Finway Dan 1,928, 08:24

axaxaxa

Woolf1975
Woolf1975 Dan 1,928, 08:27

Zamjenik premijera: - Zbnj : O , znao sam da je musko : O .

Miljicaa
Miljicaa Dan 1,928, 08:29

Brate imaš punu podršku od SrBske braće!!! Samo napred jer gde je jedan tu su svi, Berinijevi tigrovi!!!

bernoldi_salieri
bernoldi_salieri Dan 1,928, 08:32

Mislis Bernijevi : P

Miljicaa
Miljicaa Dan 1,928, 08:52

Mislim : s

bernoldi_salieri
bernoldi_salieri Dan 1,928, 08:58

: s

bezicni
bezicni Dan 1,928, 09:23

😉 znam miljice 🙂

Starina Knez Rogan
Starina Knez Rogan Dan 1,928, 08:29

Aloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!

Jedini tigar u ovoj igri sam ja, batalite te tigar za precednika shoute, mislio sam moracu da se cimam i oko toga : D

bernoldi_salieri
bernoldi_salieri Dan 1,928, 08:32

Tigricu moj : D

wirelessss
wirelessss Dan 1,928, 08:31

xaoc

mufekk
mufekk Dan 1,928, 08:32

ma nemoj, gospodaru...! ne baš planicu....! mi ti damo dva kamena s vrha triglava, samo da odustaneš
od osvajaćkih planova za osvajanje planice...! pa nemogu naši dećki nikak usvajati medalje u skijaškim skokovima na hvaru, jeli...?! -lol
pozz svim neprijateljskim hrvatima / pročitali smo vas i vaše planove !!!-lolll /
iz esLOVEnije, mejaš,mufekk, šofer TROLEJBUSA - provozajte se sa nama !

Dont have name123
Dont have name123 Dan 1,928, 08:43

o7

Marimahovina
Marimahovina Dan 1,928, 08:58

hajde da se iglamo!

Mara P
Mara P Dan 1,928, 08:59

v390

berinnii
berinnii Dan 1,928, 09:04

NE BUDI MIŠ! GLASAJ ZA MAČKU!

Thanatos the Magnificent
Thanatos the Magnificent Dan 1,928, 09:05

vote i imas moju podrsku o7

ivan.sk
ivan.sk Dan 1,928, 09:16

: )

john_rambo
john_rambo Dan 1,928, 09:20

zovi ih fyrom. kako i jesu.

jedan_019
jedan_019 Dan 1,928, 09:32

v

Chirika
Chirika Dan 1,928, 09:40

********* **** *** *** ******** kad sam procito clanak, to je apsolutno nemoguce, ja ti dajem glas ako ti mislis ostvarit bar petinu toga, iako je sve navedeno presmijesno, al ambicioznost ne skodi

Don Joe
Don Joe Dan 1,928, 09:40

vote

wirelessss
wirelessss Dan 1,928, 09:42

lol hungary haill

Marko Grozni
Marko Grozni Dan 1,928, 09:43

ni clanak nemres napraviti a da ne kupis glasove 😃
onaj RL Rojs je pi... dim za tebe.

bezicni
bezicni Dan 1,928, 09:55

Procitaj clanak 😃

Marko Grozni
Marko Grozni Dan 1,928, 10:44

pa znao sam sto ce u njemu pisati jos prije 3dana....samo radit alibi si kao zajebancija ako popusis ti nije bas fora 😃

wirelessss
wirelessss Dan 1,928, 09:45

desi markisa stari druze iz pilane!!!!! pece te ova kanditura? dali ti je proradio adrenalin? dali se osjecas ugrozeno?

Marko Grozni
Marko Grozni Dan 1,928, 09:52

ugrozeno od vas? buahahahahaah pa beri bi ti bio CP u ehr kad na vrbi rodi grozdje da ide po njegovim zaslugama. al vise nece biti dok se ne isprica narodu.

 
Objavi svoj komentar

Što je ovo?

Čitaš članak koji je napisao građanin eRepublika, virtualne strateške igre za više igrača koja se temelji na stvarnim državama. Kreiraj svoj vlastiti lik i pomogni svojoj državi da stekne slavu, dok se ti dokazuješ u ulozi ratnog junaka, renomiranog izdavača ili financijskog stručnjaka.