Fond on/off

Join the new world

 
eRepublik - Online Strategy Game

KittyKet [Перадвыбарчая]

1,961 jour, 18:14 Published in Belarus Ukraine de KittyKet
РУ версия ниже.

Добрага часу дня, шаноўнае спадарства!

Зусім хутка адбудуцца чарговыя прэзідэнцкія выбары. У гэтым месяцы я таксама балатуюся на пасаду прэзідэнта і прадстаўляю вашай увазе перадвыбарную праграму маёй каманды на красавік.Замест прадмовы: часы маюць уласцівасць мяняцца. Мы альбо ствараем нешта новае, выкарыстоўваючы тыя магчымасці, якія ў нас ёсць, альбо ж проста прыстасоўваемся да сітуацыі. Уменне прыстасоўвацца таксама мае свае выдатныя бакі, хоць у выніку гэта прывядзе да застою. Мы часта кажам, што нам надакучыла нашае балота. А можа быць віной гэтаму ёсць страх перад новым, страх перамен?
Такім чынам, што да працы КабМіна:

Міністэрства замежных спраў

Асноўнай задачай гэтага міністэрства будзе падтрымка і ўмацнаванне сяброўскіх сувязяў з цяперашнімі саюзнікамі. Дыпламатычны корпус працягне працу ў ранейшым рэчышчы, але з невялікімі зменамі. Праца паслоў пераключыцца выключна на важныя для нас краіны. Паслам за іх працу будзе выплачвацца сімвалічная прэмія.

Праэкт “Каляндар МЗС” - збор нацыянальных святаў блізкіх нам краін і арганізацыя віншаванняў і святочных мерапрыемстваў у гэтых краінах ад імя Беларусі.

Плануецца падпісанне некалькі новых МПП, напрыклад з Сербіяй і Польшчай. Гэта дасць нам у некаторай ступені гарантыю суверэнітэту. Засцярога яшчэ нікому не перашкодзіла.

Таксама разгладаецца магчымасць далучэння да аднаго з існуючых альянсаў. Неаднаразова праводзіліся апытанні рознага кшталту з нагоды сімпатыі да розных альянсаў. Сітуацыя ў знешнепалітычным свеце сёння імкліва мяняецца, і як вынік, па пытанні ўдзелу Беларусі ў адным з існуючых альянсаў павінен быць закладзены хоць бы падмурак.

Спачатку разглядалася магчымасць падоўжання арэнды Гомеля вугорцамі. Сёняшні прэзідэнт казаў, што вугорцы і самі зацікаўлены ў гэтай арэндзе. Так, эканамічна гэта вельмі выгадна. Да таго ж, пачаткоўцам ёсць магчымасць набіваць медалі ТП. А для іх гэта голд на развіццё.
Аднак у сувязі з новымі абставінамі (а менавіта, што венгры не сплочваюць грошы за арэнду), з венгерскім бокам будуць праводзіцца перамовы наконт неаплаты арэнды і яе кампенсацыі (калі да таго часу праблема не будзе вырашана).

Міністэрства Іміграцыі: працяг працы ў тым жа накірунку, з павелічэннем кантролю па выдачы пашпартоў.Міністэрства Абароны

Асноўная задача - сістэматычнае апавяшчэнне насельніцтва аб актуальных баявых загадах і цякучых саплаях з дапамогай існуючых скайп-чатаў і газеты МА.

Актывізацыя жаўнераў Беларусі. Для рэалізацыі гэтай мэты жаўнерам будзе прапанавана ўсталяваць скрыпт, праз які МА будзе усталёўваць загады для ўдара пэўнымі дывізіёнамі ў пэўны момант. Статыстыка аб выкананні загада скіроўваецца на egov4you. Пры ўмове, што жаўнер біў па загаду, яму будуць кампенсаваныя танкі, якія ён страціў на ўдар. Такая сістэма мабілізуе жаўнераў без выкарыстання скайп-чатаў ці іншых сервісаў (як нам вядома, не ўсе жадаюць гэтыя сервісы выкарыстоўваць).

Падтрымка шэрагу публікацый артыкулаў з падывізіённай статыстыкай (з мэтай інфармавання і забавы насельніцтва).
Міністэрства эканомікі і фінансаў

Па добрай традыцыі, якая не так даўно і ўзнікла, задача МЭФ - збор голда з медалёў кангрэсменаў. Наколькі мне вядома, гэтым разам такая акцыя не праводзілася. Таксама задачай МЭФ будзе гульня на ММ з мэтай атрымання прыбытку.

Плануецца рэалізацыя падатковай рэформы. Праэкт, які МЭФ рыхтуе ўжо доўгі час, калі на тое будзе воля Сонцалікага Оддкіда і Вялікага Ілітарыя Бутара.Міністэрства адукацыі і Служба падтрымкі пачаткоўцаў

Асноўная задача дадзенага міністэрства - працяг функцыянавання дзеючых праграм падтрымкі пачаткоўцаў (600+ і іншыя). Таксама запланавана актуалізацыя бібліятэкі пачаткоўца і максімальна магчымы яё пераклад на беларускую мову, які адбудзецца пры падтрымці МінІнфо. Бібліятэка будзе існаваць на абедзьвух мовах - на выбар самаго пачаткоўца што чытаць.Міністэрства інфармацыі

Як заявіў мне асабіста будучы намеснік міністра, яго міністэрства збіраецца займацца "пасільным задавальненнем інфармацыйнага голаду ў гультаяватага насельніцтва шляхам прадастаўлення спасылак на самы важны замежны кантэнт." Сюды ўваходзіць выпуск артыкулаў рознага роду з конкурсамі, карыснай інфармацыяй і забаўкамі для насельніцтва.
Плануецца завяршэнне і ўвядзенне ў дзеянне новага дызайну для газет міністэрстваў. Падоўжыцца серыя публікацый інтэрв'ю з рознымі гульцамі еБеларусі і праца беларускай службы еРадыё.Склад Кабінета Міністраў:

Міністр замежных спраў - Hyena Black, намеснік - Tadeush Kosciushko
Міністр Абароны - Alies Bu, намеснік - incertidumbre, намеснік - Kobby88, намеснік - ZmicierKK
Міністр эканомікі і фінансаў - xoni
Міністр адукацыі - ZmicerU
Міністр інфармацыі - ZmicerU, намеснік - Kyverbel

Ад твайго выбару залежыць шмат. У гэтым месяцы выбары вельмі цікавыя для Беларусі, бо мы можам пасачыць за цікавым супрацьстаяннем. Зрабі правільны для сябе выбар, бо будучыню сваёй краіны зараз ствараеш менавіта ты!

[RU]
Доброго времени суток, господа!

Совсем скоро состоятся очередные президентские выборы. В этом месяце я тоже баллотируюсь на пост президента и представляю вашему вниманию передвыборную программу моей команды на апрель.Вместо предисловия: временам свойственно меняться. Мы или творим что-то новое, используя те возможности, которые у нас есть, или же просто приспосабливаемся к ситуации. Умение приспосабливаться тоже имеет свои положительные стороны, хотя это в итоге приведет к застою. Мы часто говорим, что нам надоело наше болото. А может быть виной этому есть боязнь нового, боязнь перемен?

Итак, о работе кабмина:

Министерство иностранных дел

Основной задачей данного министерства будет поддержка и укрепление дружественных связей с нынешними союзниками. Дипломатический корпус продолжит работу в прежнем русле, но с небольшими изменениями. Работа послов будет переключена исключительно на важные для нас страны. Послам за их работу будет выплачиваться символическая премия.

Проект "Календарь МИДа" - сборка национальных праздников близких нам стран и организация поздравлений и праздничных мероприятий в этих странах от имени Беларуси.

Планируется подписание нескольки новых МПП, к примеру с Сербией и Польшей. Это даст нам в некоторой степени гарантию суверенитета. Предосторожность еще никому не помешала.

Также, рассматривается возможность присоединения к одному из существующих альянсов. Неоднократно проводились опросы разного рода по поводу симпатии к разным альянсам. Ситуация во внешнеполитическом мире сегодня стремительно меняется, и как следствие, по вопросу членства Беларуси в одном из существующих альянсов должен быть заложен хотя бы фундамент.

Сначала рассматривалась возможность продления аренды Гомеля вегнрами. Текущий президент говорил, что они и сами заинтересованы в этой аренде. Да, экономически это выгодно. К тому же, у новичков есть возможность набивать медали ТП. А для них это голд на развитие.
Однако в связи с новыми открытыми обстоятельствами (а именно, что венгры не выплачивают платежи за аренду), будут проводиться переговоры с венгреской стороной о причинах неуплаты по аренде и её возмещения (если эта проблема до того времени не будет решена).

Министерство Иммиграции: продолжение работы в прежнем режиме, с увеличением контролля по выдаче паспортов.Министерство обороны

Основная задача - поддержка систематического оповещения населения о актуальных боевых приказах и текущих саплаях с помощью существующих скайп-чатов и газеты МО.

Активизация бойцов Беларуси. В данных целях будет предложено бойцам установить скрипт, через который МО будет выставлять приказы для удара определенными дивизионами в определенный момент. Статистика о выполнении приказа отправляется на egov4you. При условии, что боец бил по приказу, ему будут возмещены танки, которые он потратил на удар. Такая система мобилизирует бойцов без использования скайп-чатов или прочих служб (как нам известно, не все хотят такими службами заниматься).

Поддержка серии публикаций статей с подивизионной статистикой (в целях информирования и развлечения населения).
Министерство экономики и финансов

По хорошей традиции, которая не так давно возникла, задача МЭФ - сбор голда с медалей конгрессменов. Насколько мне известно, данное событие с текущими конгрессменами не состоялось. Так же задачей МЭФ будет игра на ММ с целью получения прибыли.

Планируется реализация налоговой реформы, проэкт которой МЭФ готовит уже длительное время, если на то будет воля Солнцеликого Оддкида и Виликого Илитария Бутора.Министерство образования и Служба поддержки новичков

Основная задача данного министерства - продолжение функционирования действующих программ поддержки новичков (600+ и прочие). Также запланирована актуализация библиотеки новичка и её максимально возможный перевод на белорусский язык, который состоится при поддержке МинИнфо. Библиотека будет существовать на двух языках - на выбор самого новичка что читать.Министерство информации

Как заявил мне лично будущий заместитель министра, его министерство собирается заниматься “посильным удовлетворение информационного голода у ленивого населения путём предоставления ссылок на самый важный зарубежный контент.” Сюда входит выпуск статей разного рода с конкурсами, полезной информацией и развлечениями для населения.
Планируется завершение и введение в действие нового дизайна для газет министерств. Продолжится серия публикаций интервью с разными игроками еБеларуси и работа белорусской службы еРадио.Состав Кабинета министров:

Министр иностранных дел - Hyena Black, заместитель - Tadeush Kosciushko
Министр Обороны - Alies Bu, заместитель - incertidumbre, заместитель - Kobby88, заместитель - ZmicierKK
Министр экономики и финансов - xoni
Мининст образования - ZmicerU
Министр информации - ZmicerU, заместитель - Kyverbel

От твоего решения зависит многое. В этом месяце выборы весьма интересные для Беларуси, так как мы можем проследить неплохое противостояние. Сделай правильный для себя выбор, ведь будущее своей страны творишь именно ты! 

Commentaires

Kobby88
Kobby88 1,961 jour, 18:24

V

KittyKet
KittyKet 1,961 jour, 18:26

\o

3meu
3meu 1,961 jour, 18:32

Вона працює. : )
Voted.

ValdemarButor
ValdemarButor 1,961 jour, 19:01

позорищеееее то какооооееее.

Chikomaniac
Chikomaniac 1,961 jour, 20:21

Вотну як за першага майго прэзiдэета - Кiцю))))

Jaska Gaspadar
Jaska Gaspadar 1,961 jour, 21:29

V

Bulbash Kamajski
Bulbash Kamajski 1,961 jour, 21:51

не, дважды Госпожа Президентша даже для белорусскоязычной Украинки слишком много
и... разве не видишь, Виликий Илитарий против !
хотя предвыборка веселая ..)
V

F.Simple
F.Simple 1,961 jour, 21:59

неплохо, вполне может составить конкуренцию=)

F.Simple
F.Simple 1,961 jour, 22:00

грину)

Tadeush Kosciushko
Tadeush Kosciushko 1,961 jour, 22:26

Ў
Лепшы кандыдат!

Pan KirioS
Pan KirioS 1,961 jour, 22:37

Пусть в Украине бальзамируется

Crocodile Gena
Crocodile Gena 1,961 jour, 22:43

Сербы и Поляки друганы? Когда Леша говорил об этом его хотели стереть из репы.
Смотрю влияние Гиены все сильнее проникает в умы молодых бойцов Беларуси.
Сдачу голда считаю глупостью. Пусть лучше прокачивают силушку, копя голд на треньки.
Свой выбор за кого голосовать я уже сделал ( я о будущем Президенте Беларуси)

John Golt
John Golt 1,961 jour, 23:48

ну тогда не надо комментить другие статьи, что надоел нейтралитет и игра превращается в УГ

Bulbash Kamajski
Bulbash Kamajski 1,962 jour, 04:05

ну тогда не надо глупо комментить толковые комменты..

St.Russian
St.Russian 1,963 jour, 11:15

Никто не говорит ничего против... вот поэтому и работает, аргумент 3к голд не работает)

M.Windu
M.Windu 1,961 jour, 22:57

Вот, но ничего особенного в предвыборке нет.

Jaska Gaspadar
Jaska Gaspadar 1,962 jour, 01:17

http://www.erepublik.com/ru/article/1930-eugene-just-ii-ru--2222123/1/20
Яўген, пачытай. Ці ёсць там, што адметнае? І пачытаў першы камент.
Дзякуй за падтрымку 🙂

yoskyyyyy
yoskyyyyy 1,961 jour, 23:00

А с кем воевать вы будете то после подписания МПП этих?

Jaska Gaspadar
Jaska Gaspadar 1,962 jour, 00:25

А з кім мы зараз ваюем? 🙂

yoskyyyyy
yoskyyyyy 1,962 jour, 00:27

ни с кем.

PaulFromMinsk
PaulFromMinsk 1,962 jour, 01:28

друг с другом, как и раньше

Jan Karal Chadkievicz
Jan Karal Chadkievicz 1,962 jour, 01:45

Эйрстрайк по Китаю же

SVladislavich
SVladislavich 1,961 jour, 23:07

No tits - no vote.

b0rmann
b0rmann 1,961 jour, 23:27

сапраўды - тэма нераскрытая!

Nikael de Largo
Nikael de Largo 1,961 jour, 23:24

Сразу бросается в глаза кабмин: представители лишь 1 партии. Путь к диктату, товарищи змагары.

John Golt
John Golt 1,961 jour, 23:52

ну так подключайтесь, сами никого не поддержали, а сейчас пеняете

DzeDBaradzeD
DzeDBaradzeD 1,962 jour, 00:18

Xoni из Незалежной, кэп

Nikael de Largo
Nikael de Largo 1,962 jour, 00:25

Знаю, а разве это хоть как-то существенно меняет картину?

Jan Karal Chadkievicz
Jan Karal Chadkievicz 1,962 jour, 00:27

Тогда так и пиши " мы онорхисты, у нас БХ на НФ, ололо"

PaulFromMinsk
PaulFromMinsk 1,962 jour, 02:50

ксони что-то затих, вы давно с ним на связь выходили?

Nikael de Largo
Nikael de Largo 1,962 jour, 06:15

😃 БХ? ЛММ упаси. Белорусское змагарство само по себе забавно, а особенно израильтяне в ней, которые иногда срутся на предмет белАруСкАсти с е-москалями в РЛ белорусами

MurashkoNikita
MurashkoNikita 1,962 jour, 02:41

побольше постите пустые статьи.

Jan Karal Chadkievicz
Jan Karal Chadkievicz 1,961 jour, 23:38

V

imamradyk
imamradyk 1,961 jour, 23:49

а України не існує) ну-ну...

Armanych
Armanych 1,962 jour, 00:30

Украина существует, а на месте еУкраины уже год - национал-социалистический имамский паханат.

imamradyk
imamradyk 1,962 jour, 03:10

репортед., сцуко)

John Golt
John Golt 1,962 jour, 00:04

Ў! Мы ждём перемен!

DzeDBaradzeD
DzeDBaradzeD 1,962 jour, 00:14

Королева мiста Лева )

carpet15
carpet15 1,962 jour, 00:30

Ў
Киця - наш Президент!

KittyKet
KittyKet 1,962 jour, 00:33

та трохи не ваш, але дякую : D

carpet15
carpet15 1,962 jour, 00:34

Президентів колишніх не буває :р

Armanych
Armanych 1,962 jour, 00:31

V

sir sashka
sir sashka 1,962 jour, 00:59

За

Taras Zasnovnyk
Taras Zasnovnyk 1,962 jour, 01:02

ухты, вот я прослоупочил период между "деад ситизен" и кандидатом в президенты))) вотед, беларусы - даже не сомневайтесь!

Kobby88
Kobby88 1,962 jour, 01:14

"Я вижу костры из книг, колонны идущие вдаль
и Если один скажет "Китти", миллионы ответят хайль" o/

Tadeush Kosciushko
Tadeush Kosciushko 1,962 jour, 01:31

о/

KittyKet
KittyKet 1,962 jour, 02:04

\o

MVP24
MVP24 1,963 jour, 01:44

Bulbash Kamajski
Bulbash Kamajski 1,962 jour, 04:09

ога, как Гитлеру ..)

ZmicierKK
ZmicierKK 1,962 jour, 01:23

V

 
Publier ton commentaire

Qu'est-ce ?

Vous êtes en train de lire un article écrit par un citoyen d'eRepublik, un jeu de stratégie multijoueur immersif où l'on retrouve des pays réels. Créez votre propre personnage pour aider votre pays à atteindre la gloire et devenez un héros de guerre, un grand journaliste ou un magnat de la finance.