Fond on/off

Join the new world

 
eRepublik - Online Strategy Game

[МНР]Случувања во еСветот и ставови на еМакедонија

1,936 jour, 04:20 Published in Republic of Macedonia (FYROM) République de Macédoine (ARYM) de MNR Makedonija[МКД]
Почитувани граѓани на еМакедонија,

во еСветот редовно се случува нешто. Дел од тоа е вредно за доловување, а дел воопшто и не.

Минатите месеци немаше потреба од многу известувања од МНР поради јасните цели на сите сојузи во еСветот при што успеавме да ја избркаме еГрција од блискиот исток, ние и еБугарија да ги преселиме главните градови, а притоа да ги држиме еТурција и еГрција под окупација и на малку ресурси.

Воедно морам да кажам дека во тоа време имаше беспрекорна соработка со TWO, но како велат американците: “колку повеќе се менуваат работите, толку повеќе остануваат исти”, па се најдовме во ситуација да таа соработка е ставена на знак прашалник исто како во времето кога бевме дел од ONE, повторно од истата држава.

Како што сите сте веќе информирани еПолска реши да ја нападне еРусија и со тоа да ги жртвува МПП-ата со нас, еБугарија, еИндонезија, еЧиле, и многу други CoT земји, а и еУнгарија го направи истото.

Со цел да ви ја доловам комплетно ситуацијата, ќе морам да направам анализа на случувањата во претходниот период.Како што некои заприметија, еУнгарија престана да ја напаѓа еРоманија, која е нивен најголем непријател и ја остави да ја нападне еБугарија, со што оваа земја се најде на 3 фронта.

Во исто време поддршката на еПолска во еКипар комплетно изостана, со што и нашата војна со еГрција се продолжи повеќе од потребното.

еУнгарија реши да ја нападне еРусија со цел да и помогне на еПолска и истовремено да добие ресурс плус.

Во исто време еПолска нападна регион кој не е воопшто важен за “походот” на еПолска кон еКина.

Членови на АФА кои се претежно од TWO земјите, пуштија закон за природен непријател во еСАД со што пробаа да го вовлечат CoT во директна пресметка со TWO.

Веќе некое време добиваме неофицијани и непотврдени информации дека TWO се спрема да се пресмета со CoT, иако официјапно еПолска тврди дека се работи за крајна дестинација еКина.

Воедно, како тест полигон за ова е избрана еРусија, која е потенцијaлна членка на CoT, но не и членка, со што спред нас се тестира одговорот на CoT, како и можната соработка помеѓу CoT и EDEN.Со оглед на долгогодишното пријателство помеѓу еМакедонија, еСрбија и еУнгарија, ние сеуште сметаме дека односите се на завидно ниво и дека тие земји сеуште се пријателски расположени спрема еМакедонија и ги сметаме за драги сојузници. За жал, и покрај спремноста на еМакедонија да соработува со еПолска, сведоци сме дека еПолска е спрема се да фрли во вода, поради тесни интереси.

Поради моменталната ситуација, еМакедонија мора да донесе одлука како да постапи во таа ситуација.

После многубројни разговори интерно, но и во CoT, еМакедонија ја донесе следната одлука:

еМакедонија поради конфликтот кој го имаме со TEDEN членките (еГрција, еТурција и еАргентина), во моментов, не може да бира помеѓу своите сојузници од еден сојуз за сметка на друг сојуз. Нормално, доколку еРусија беше членка на CoT ќе беше многу поинаку, но за жал не е така.

Но, морам да напоменам дека еМакедонија, како директен сојузник на еРусија, во никој случај нема да им забрани на своите граѓани да постапуваат според својата свест, да се борат во тие битки, да ги ставаат како ДО или да ги запишуваат и промовираат своите лични мислења на оваа тема, без разлика дали се или не се дел од оваа влада.

Воедно би ве посоветувал како граѓани на еМакедонија да ги оставите бурните реакции спрема TWO, да не паѓате на провокациите од типот на Фиром кои сигурно ќе се употребат да ве запалат и дозволете ни како влада да постапиме соодветно на интересите на еМакедонија. Своето мислење слободно изразете го со најголема аналитичност и професионалност, без непотребни емоции и вулгарности.

Соодветно, морам да напоменам дека еМакедонија будно го следи развојот на настаните и ќе реагира соодветно на секога наредна реакција на ТWO. Морам да потенцирам дека оваа влада дури и е спремна привремено да го суспрендира својот однос према EDEN, ако смета дека некој потег од досега пријателскиот TWO има за цел и намера да ги потврди со дела, информациите дека TWO се спрема за пресметка со нас (како членка на CoT) или некоја друга членка на CoT.


Останете ми со здравје и останете вредни и достојни на еМакедонија.

Македонија Вечна

Министер за Надворешни Работи,
CaB

P.S. Правиме уште една мала преселба на луѓето во Ајман, како резервен главен град.[ENG]
Respected citizens of eMacedonia,

there is always something happening in the eWorld. Some of it is newsworthy and some of it is not.

The last few months, there was little need for announcements by the MOFA, because od the clear goals of all the alliances in the eWorld and with that we managed to expel eGreece fom the middle east, both we and eBulgaria managed to move our capitols and in the same time keep eGreece and eTurkey occupied and with little resources.

I must stress that at that time there was impecable cooperation with TWO, but as the americans say: “the more things change, the more they stay the same”, so we are again at a situation where that cooperation is put on question mark, like when we were part of ONE, by the same country.

As you are already informed ePoland decided to sacrifice all their MPPs with us, eBulgaria, eIndonesia, eChile and many other CoT members, and so has eHungary.

In order to understand the complete situation, I will analyze the important events in the past period.Like some of you may have noticed, eHungary stopped their attacks on eRomania, which is their biggest enemy and let them attack eBulgaria, an action which lead to them battling on 3 fronts.

At the same time ePolands support in eCyprus was close to non-existant, thereby prolonging our war with eGreece longer that it was necessary..

eHungary decided to attack eRussia with to help ePoland and get an extra resource.

At the same time ePoland attacked a region that has no importance whatsoever for its “quest” for eChina.

Members of the AFA, primarily consisting of TWO members, have proposed a NE law in eUSA, with which they tried to involve CoT in a direct battle with TWO.

For some time now we’ve been getting unofficial and unconfirmed information that TWO is preparing for a showdown with CoT, although officially ePoland claims its destination is eChina.

Naturally, as a test eRussia was chosen, because she is a potential CoT member, but not a member yet, thereby testing CoTs response as well as the possibility of CoT and EDEN cooperating..Considering the long term friendship between eMacedonia, eSerbia and eHungary, we still believe that the relations with these countries are on a extremly high level and that they are still friendly towards eMacedonia and we too consider them dear allies. Unfortunately, even though eMacedonia was prepared and showed cooperation with ePoland, yet again we are witnesses that ePoland is prepared to throw that in the water for petty interests.

Due to the current situation, eMacedonia has to make a decision on how to act.

After many internal conversations and debates and also in CoT. eMacedonia has made the following decision:

eMacedonia due to the conflict we currently have with TEDEN memebers (eGreece, eTurkey and eArgentina), can not at this moment choose between their allies from one alliance for someone in another alliance. Naturally if eRussia was a CoT member, this would have been different, but it isn’t.

But, I must stress that eMacedonia, as a direct ally to eRussia, will not in any way forbid it’s citizens to act according to their conscience, to stop them from fighting in those battles, to put them as DO or to express and publish their personal feelings and views on this subject, no matter if they are or they are not a part of this government.

Accordingly, I’d advise you as citizens of eMacedonia, not to react rashly torwards TWO, not to fall for provocations like Fyrom, which are to be expected, used only for flaming and allow us as a government to act according to eMacedonia’s best interests. You can freely voice your opinion with professional analysis and opinions, without the inappropriate emotions and vulgarity.

Appropriately, I must stress that eMacedonia is following the development of events completely and will react appropriately to every TWO action taken. I must also stress heavily that this government is prepared to temporarily put aside their relationship toward EDEN if we feel that the sofar friendly TWO has the purpose and the intention to verify with actions the information that it is preparing for a showdown with us (as a CoT member) or any other CoT member.

Remain in good health and remain dignified and worthy of eMacedonia.

Macedonia Eternal

Minister of Foreign Affairs,
CaB
 

Commentaires

Stef40
Stef40 1,936 jour, 04:27

'' Членови на АФА кои се претежно од TWO земјите, пуштија закон за природен непријател во еСАД со што пробаа да го вовлечат CoT во директна пресметка со TWO. ''

помош на Русија, ништо повеќе

Crash and Burn
Crash and Burn 1,936 jour, 04:39

Според кого? И ако е така, дали се изгласа тој закон? И дали членовите на АФА ќе пукаа во тие напади на САД, за САД или на другата страна?

Stef40
Stef40 1,936 jour, 04:46

им реков јас едно 10-15 пати да не го пуштаат законот, дека е без координација со владата, и дека нема да се изгласа, ама кој ме ебе таму, затоа полека си ги прибирам парталите и се враќам дома после конгрес мандатот... патем на воен план, 90%+ од партијата пука за Америка.

Wildrunner
Wildrunner 1,936 jour, 04:28

добра статия

Red Tornado
Red Tornado 1,936 jour, 04:35

o7

Pero Nakov BB
Pero Nakov BB 1,936 jour, 04:38

o7

Maced0n
Maced0n 1,936 jour, 04:38

o7

Aquilamk
Aquilamk 1,936 jour, 04:42

o/

lazarosaMKD
lazarosaMKD 1,936 jour, 04:43

НАГРАДНА ИГРА - Пресели се во АЈМАН [lazarosaMKD] http://tinyurl.com/bezqekw

Ghost of Styx 1,936 jour, 04:52

Commentaire supprimé

Crash and Burn
Crash and Burn 1,936 jour, 04:58

Не ме изненадува реакцијава твоја. А времето ќе покаже дали си во право или не. За се има време и место.

Што се однесува до ЦТРЛ, тој сојуз беше договорен и познат на сите кога го нападнавме САД. Нашиот напад не убрза ништо. А искрено нашиот напад беше и избрзан и непромислен во тоа време и последиците од истиот се знаат, ама тоа е веќе историја.

Angeldim
Angeldim 1,936 jour, 05:00

Prv pat mozam da kazam deka se slagam so Acezuti 😁

DarkoDimovski1
DarkoDimovski1 1,936 jour, 04:58

МПП Со Полска ајде да ве ебе Полска у шупакот.

Tiger Macedonia
Tiger Macedonia 1,936 jour, 04:59

Екиммммммммм! Лечам од разни болести, екиммммммм!

ivan.sk
ivan.sk 1,936 jour, 05:01

а шо сакате коа Марвин им е ЦП...

Angeldim
Angeldim 1,936 jour, 05:03

Морам да потенцирам дека оваа влада дури и е спремна привремено да го суспрендира својот однос према EDEN - Ova ni treba ne samo nas tuku na bugarija i chile ako se desi ova eden ke pocnat da mavaat protiv two vaka nie sme tie so se borime protiv eden i two cot hq neka razmislat malku

Wildrunner
Wildrunner 1,936 jour, 05:19

аз много много отдавна още преди месеци го бях предложил това и го шаутвах, но дори според Стоич това е невъзможно и просто КоТ ще трябва със зъби и нокти да се пребори, ако ще и с 1000 държави да трябва да се бием.

Lord Grakius
Lord Grakius 1,936 jour, 05:08

./.

Princess Emily
Princess Emily 1,936 jour, 05:17

o7

gisgosrev
gisgosrev 1,936 jour, 05:26

o7

de Medici
de Medici 1,936 jour, 05:36

Nikoj od TWO ne maval protiv bilo kogo od CoT,nikoj ne digal vostanie,nikoj ne odbil MPP,vo eSrbija CoD e vojna Bugarija-Grcija.
Zaključok:nikoj ne go testira CoT,a Rusite sakat da sedat na dve stolici,da bidat dobri i so EDEN i so CoT i da si gi čuvat svojite resursi.A celo vreme izbegavat da vlezat vo CoT,a toa e ušte eden dokaz deka sedat na dve stolici.

JovanJovanovic1988
JovanJovanovic1988 1,936 jour, 05:39

Са тобом се слажем скроз... Србија и Македонија су једни од најбољих савезника... Надам се да ће тако и остати убудуће

Crash and Burn
Crash and Burn 1,936 jour, 05:55

како што пишав, ние ги сметаме Србија и Унгарија како едни од најголемите сојузници на Македонија и искрено се надеваме, дека тоа така и ќе остане.

Crash and Burn
Crash and Burn 1,936 jour, 05:55

Како што реков, имаме информации дека е зборувано во TWO за војна CoT-TWO, дека е забранувано да се помага на еМакедонија. а акциите на Полска не се баш наивни. Воедно се напаѓа регион кој не е важен за Кина. Да не наведувам уште куп други показатели.

Заклучок: сепак се тестира.

Ghost of Styx
Ghost of Styx 1,936 jour, 06:26

drugar aj tebe da te prasam nesto cim si volku pameten

Zosto Polska ja napadna Rusija ako nejke rcki ?? Demek pat do Kina ?? ama nie ne sme od vcera za koj pat im treba Kaliningrad pa nego sto go napadnaa ?? i zosto Ungarija se priklucu bna toj napad ??? I zosto Ungarija ja ostavi Romanija da ja pleska BG ??

Taka da ne mi prodavaj muda za bubrezi se jasno se gleda od kilometar ne sme nie mali deca

Tuka pravime muabet sega za odnosot na TWO prema COT a ne na Rusija prema COT

A toa kako Rusija se ponasa so nas i na kolku stolici sedi toa ic ne e vas problem i ne ve tangira vas

Na kolku stolici sedese Srbija koga ne bese vo CTRL i nejkese da napravi sojuz so nas i ne sitna vo COT ?? se naljutivme nie ??

Kako mozese Polska da se mesa odma koga nas ni trebase region od USA a sea COT netreba da se mesa koja e razlikata ??? Na kolku stolici sedese togas USA pa na Polska pak ne i bese problem da i pomogne i da se umesa

Taka da muabetov ti nema veze so temava i ne ti e aza tuka

Ghost of Styx
Ghost of Styx 1,936 jour, 06:33

I da samo za potseta odkako Polska ne poeba i ni ja srusi cela imperija mavajki protiv nas nasava vlada pak im prosti i ispadna pateticna i potpisa MPP so niv za nareden mesec odnosno prosliot istite Poljaci da ne odbijat za MPP

Taka da ete koj ima odbieno MPP samo ne svakam zosto pa oni imaa pricina na nas da ni odbijat MPP

de Medici
de Medici 1,936 jour, 07:28

Prvo Ungarija ne go prifati zakonot http://www.erepublik.com/en/main/law/Hungary/124400 (lupetaš,ne se prikluči).
Vtoro: Polska e napadna Rusija zato što ne e pustija do Kina i sega polska saka da e briše Rusija,do Kina nema ni da stigne,sega e ova situacija pomegu Polska i Rusija,Kina više nema vrska.
Treto: toi isti Čile kade si sega ti i kade širiš propaganda protiv Srbija,nie od Srbija prakavme na stotini goldi i na toni leb,da ne propadne BB,koga Brazil sakaše da go uništi BB na Čile.I sega site go zaboravia toa i sega vie Brazil super,a Srbia ne e dobra.
Četvrto:nas ne zabole za Rusija,a kakov sojuznik vi e,vi kažuva toa što nejke so vas vo sojuz,a i ne gi gledam nešto da mavat za vas.
Peto:boli me uvo,pravete što sakate,samo me nervira toa što širite propaganda,zato što jas točno znam koj saga odavno da gi skara Srbija i Makedonija i konačno ke uspete vo toa.
Neka vi e so sreka.

P.S Se izvinuvam poradi greški,pišuvam od mobilen

Ghost of Styx
Ghost of Styx 1,936 jour, 08:27

ti i kade širiš propaganda protiv Srbija

LOL??

Ajde kazi mi kade vide nekade deka ja spomnav Srbija ?? bas ama nisto ne rekov protiv niv

iako i oni izigraa pederski sto ne ne podrzaa vo brisenjeto na Hrvatska za da ne im se vrati na balkan neka im smeta tamu na COT podobro

ako veke zborime za Srbite a prethodno nikade ne gi spomnav

Muabetot e deka Polska premnogu se zamisluva i glumi bog vo igrava i se si dozvoluva sto saka a site treba da kutime

a Two isto kako i ONE igra kako sto sviri Polska a toa e momentalno provokacii kon COT i pokazuvanje na sila

A zakonot na Ungarija bese cista provokacija slicno kako da napadnale

Ghost of Styx
Ghost of Styx 1,936 jour, 08:30

Ako mislese za delot deka Srbija kalkulirala so nas i ja izbra Polska pred nas odnosno ne sutna nas vo COT tuka gi spomnav malku Srbite ama toa ne e propaganda toa e cista vistina

imam i dokazi i se pa MK ne sakase da odi vo COT toa ne i bese prv izbor ja sum bil del od tie vladi mozam da ti potvrdam

na site dogovori se zborelo Mk da ide kaj sto ide Srbija ama so Polska vo kombinacija toa ne bese opcija a Srbija jasno ni dade do znaenje deka ja ceka Polska za vo sojuz

Mk avtomatski nemase drug izbor osven COT

tuka nema nisto spekulacija ili propaganda cista vistina

Antic Macedonia
Antic Macedonia 1,938 jour, 03:28

mikele isto fakt e ako srbija treba da bira pomegju mkd i LOLAND ke ja odberete loland taka da... batule ako nesto kazuvash bar dokraj iskazi .. a i neso ne ve gledav koga grcija romania hrvatksa usa polaska ne izbrkaja os usa i ne brisheja "zs ne ni pomognavte " izgleda vo igrav aanie sme srpski kukli ama vie ste POLSKI MARIONETI. toa svativ pred skoro 🙂

GoodBeer
GoodBeer 1,936 jour, 07:58

Rusija go napadna iran ....

JovanJovanovic1988
JovanJovanovic1988 1,936 jour, 05:38

Ја сам Србин, али не знам шта је овај напад на Русију требао Пољској... Већ смо доминирали над ТЕденом заједно и сад међусобно да ратујемо... скроз глупа ситуација. Уместо да смо обрисали Грчку и Турску и кренули на Кину, ми сада међусобно ратујемо...

Persej Makedonski
Persej Makedonski 1,936 jour, 05:53

Зошто коментарот на Ацежути е избришан ?

acezuti Day 1,936, 04:52
Comment deleted

El Che G
El Che G 1,936 jour, 05:54

браќа,сестри,пријатели и сојузници
е-Полска во е-реп е еквивалент на Америка во РЛ
епа сега Вие видете понатака...

SaJrUs
SaJrUs 1,936 jour, 06:03

Одлично објаснето, секоја чест о/

Ghost of Styx
Ghost of Styx 1,936 jour, 06:18

LOLL

do koe nivo dojdovme da se cenzuriraat komentari

LOLLLL koj i zosto mi go izbrisal komentarot ?? sto imase vo nego loso ??

Naredno sto e ke gi zabulime zenive nasi ?? LOLLLLL

Sto se nema da docekas na igrava sea nekoj imperator ke mi izgirava nesmees da psiuvas protiv nego

naredno ke im stavat opcija i shautive da ni gi brisat ako ne im se svigaat

PATETIKAAAA

Ghost of Styx
Ghost of Styx 1,936 jour, 06:18

Aj sea i ovoj izbrisi go

Se osekam kako vo poranesna Rusija da igram ili Kina

Ghost of Styx
Ghost of Styx 1,936 jour, 06:31

Ete sea gledam deka komentarot e izbrisan od erepublik nekoj go prijavil i oni go izbrisale a toj nekoj koj e ne e ni bitno neka mu e na merak

SaJrUs
SaJrUs 1,936 jour, 06:41

se vozbudi mnogu, disi duboko 🙂

Crash and Burn
Crash and Burn 1,936 jour, 06:44

c c c stvarno. Jas pa mislev ti sam si go trgnal 🙁

mkdfighter97
mkdfighter97 1,936 jour, 09:18

uste ednas pisi LOLLLLL ke ti kazam

Ptolemaj od Alor
Ptolemaj od Alor 1,936 jour, 06:57

Правете сојуз со ЕДЕН и да се избрише полска

III Pocetnik Krivobarac III
III Pocetnik Krivobarac III 1,936 jour, 07:26

Like Arrlo said :
NAP COT./ EDEN
NE TWO.

kmm225
kmm225 1,936 jour, 07:41

Greetings to Poland http://prntscr.com/vmh25 from Philippine CP 😉

МнМ 🙂

volim karlovac
volim karlovac 1,936 jour, 07:50

Vi ne znate jel bi piškili ili kakali!

MrMac1103
MrMac1103 1,936 jour, 14:03

Vidim hoces da jedes go*na, pa mi bi da kakimo.

volim karlovac 1,936 jour, 14:06

Commentaire supprimé

Car Samoil
Car Samoil 1,936 jour, 18:03

Dok je gladnih CROmida mi bi da kakimo, a vi dajte guzicu juznjacima, oni najbolje znaju sta ce s njom.

mkdfighter97
mkdfighter97 1,936 jour, 07:56

Ke ima CEDEN osekjam 😛

TheTrooper69
TheTrooper69 1,936 jour, 08:13

Фиром.

 
Publier ton commentaire

Qu'est-ce ?

Vous êtes en train de lire un article écrit par un citoyen d'eRepublik, un jeu de stratégie multijoueur immersif où l'on retrouve des pays réels. Créez votre propre personnage pour aider votre pays à atteindre la gloire et devenez un héros de guerre, un grand journaliste ou un magnat de la finance.