ترک ایریپابلیک ؟

شما برای ترک کردن ایریپابلیک اقدام کردید. مطمئنی که این لینک امنیت داره ؟
https://docs.google.com/document/d/1Ys9fqoeb--XibuM4O788r6ZKb2GMDIvTdq6i57yxOnQ/edit


برگشتن ادامه دادن