ترک ایریپابلیک ؟

شما برای ترک کردن ایریپابلیک اقدام کردید. مطمئنی که این لینک امنیت داره ؟
https://docs.google.com/document/d/1VArmTqfq_QRVbAsrMncROhnAijTB0wIRiuNY-XCCg1Y/edit


برگشتن ادامه دادن