محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

Formerly: International Tribune
Formerly: FUPQ
Formerly: RFD (Radio Free Dixie)

A necessary descent

8 6,040, 18:00 روز منتشر شده در USA USA تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

The Parish Review


Vol.1, No.7, Day 6041

"I wonder about the trees." ~ Robert Frost, The Sound of Trees

بیشتر »

The Most Beautiful Things

12 6,019, 05:24 روز منتشر شده در USA USA تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

The Most Beautiful ThingsVol.1, No.6, Day 6020

What makes the desert beautiful is that somewhere it hides a well." ~
بیشتر »

Saving the World

14 6,004, 07:26 روز منتشر شده در USA USA تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

The Parish Review

Vol.1, No.5, Day 6005
"The engine might compose elaborate and scientific pieces of music of any degree of
بیشتر »

The Lion's Roar

7 5,992, 16:56 روز منتشر شده در USA USA تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

The Parish Review

Vol.1, No.4, Day 5993

"You can build a wall to stop people, but eventually the music, it'll cross that wall."[/
بیشتر »

Windmills

15 5,982, 14:11 روز منتشر شده در USA USA تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

The Parish Review

Vol.1, No.3, Day 5983
"A changing landscape is not necessarily bad news"


More... Enjoy!بیشتر »