محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

Latest Election Analysis

congress latest

1 3,535, 01:22 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی


time=14:29 BST
The system is greatest remainder PR with Hare Quota

The Unity Party ......... 38 Votes 11 Seats (+1)
British Patriots ........ … بیشتر »

Vote TUP/PCP

11 3,534, 14:58 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسیSometimes things don't go the way you think!

That is why you should vote for the TUP PCP joint list for congress!

Parties that work together for the benefit of the epeople … بیشتر »

Latest Party Election figures

0 3,525, 03:24 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

Latest Party Election figures
16/07/2017 14:44
UKRP Votes
WookieO 12
certacito 4
ArchieSmith 3
Addaway. 1
Leo Raven heart 0

TUP Votes
jamesw 20
Mr Brilliant 3
BP Votes
William Ross 13


UKPP Votes
Leo Balzac 8

بیشتر »

Latest figures for June Congress

0 3,505, 10:20 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

time=15:03 BST
The system is greatest remainder PR with Hare Quota

The Unity Party ......... 39 Votes 10 Seats (+1)
British Patriots ........ 38 Votes 9 Seats (0)
UK Reform Party .........

بیشتر »

Latest figures for Party elections

0 3,495, 03:13 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

16/06/2017 08:26
UKRP Votes
WookieO 23
Raw Ability 6
The King Charles III 2
NeilEng 0

TUP Votes
James Radcliff 21
Count of Montecristo 5
Mr Brilliant 2
Zaphod the Kinky Psychopath 1
Ray Crude 0

BP Votes
William Ross 19

بیشتر »