محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

Latest Election Analysis

President Huey Wins! Loses 1 vote because of cheating!

13 5,921, 03:03 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی


time=15:43 GMT
The system is simple plurality with no threshold

Huey George................... (Workers' … بیشتر »

Those we have lost!

16 5,914, 04:55 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی
TUP
Jaytberry77 edead


TRS
Rewf edead
Hiram Usta edead
Rob Wallace edead


Pirates
perilouspanther edead

NEW Bloodبیشتر »

Congress BEP -1 WRP +1

29 5,910, 04:23 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

No Vacancies
09:34 GMT
The system is greatest remainder PR with Hare Quota

T.R.S. ............................ 27 Votes 13 Seats (0 )
The Unity Party [

بیشتر »

Defund the UK.. or vote for the alliance!

34 5,909, 17:01 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

Vote TUP

Vote for one of the democratic parties
TUP WRP UKRP BEP
Or if you want to defund the UK vote TRS[img]https://media.giphy.com/media/FuHA6bg1lefIEYTdI0/giphy.[/img]

بیشتر »

Votes that count updated

33 5,906, 14:43 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

TRS congress members continue their campaign to defund the UK![

بیشتر »