محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

Latest Election Analysis

The votes that count!! Updated

10 5,967, 10:25 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی


Additional votes

Party Performance revised
WRP 97.0%
UKRP 90.0%
بیشتر »

Congrats to Piran who is now 2.5k in rank!

25 5,966, 10:33 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

Piran

He is the Founder and Commander of the Scorpions and one of the highest ranked fighters in the UK


.
بیشتر »

Final Garth wins after a tie

2 5,960, 04:11 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی


09:32 GMT 16-Mar-2024
UK Reform Party
certacito 9
The Real Elefantescu 4
Winner: certacito
Losers
The Real Elefantescu
________________Turnout 72.2% … بیشتر »

Beta Beaten! Huey wins by 8 votes

11 5,950, 01:02 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی


time=09:51 GMT
The system is simple plurality with no threshold

Huey George................... (Workers' … بیشتر »

Congress Election stats

7 5,948, 14:11 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسیبیشتر »