محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

Latest Election Analysis

Certacito and Prince William defeated!

9 2 روز قبل منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی


04:53 GMT 17-Apr-2024
UK Reform Party
The Real Elefantescu 7
certacito 6
Winner: The Real Elefantescu
Losers
certacito
________________Turnout 76.5% … بیشتر »

President Huey wins by 2 votes!

5 5,981, 01:54 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی


time=08:07 BST
The system is simple plurality with no threshold

Huey George................... (Workers' … بیشتر »

Those we have lost

8 5,974, 05:53 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی
UKRP
KA ZETRO ChileTRS
padron miguel edead
Olodumare. USA
eerte edead

Godzilla
Tommy M. Pickles edead

NEW Blood
[img][/img] … بیشتر »

Congress result UKRP +1 WRP -1 TRS+1 TUP -1

2 5,970, 05:10 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

No Vacancies
12:29 GMT
The system is greatest remainder PR with Hare Quota

The Revolutionary Society ......... 28 Votes 14 Seats (+1 )
The Unity Party

بیشتر »

The votes that count!! Updated

10 5,967, 10:25 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی


Additional votes

Party Performance revised
WRP 97.0%
UKRP 90.0%
بیشتر »