محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

The Peoples Communist Party

Congress Voting Record

1 4 ساعت قبل منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

بیشتر »

Party Elections Webley2 and certacito projected winners

6 4,895, 02:26 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی


09:44 BST
UK Reform Party
certacito 7
Sir Humphrey Appleby 7
WookieO 5
Frixios of the Clyde 1
Winner:certacito
Losers
Sir Humphrey Appleby
WookieO
Frixios of … بیشتر »

President trend turnout and margin

5 4,886, 01:59 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

بیشتر »

President Final result

6 4,885, 03:49 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی


time=09:17 BST
The system is simple plurality with no threshold

Frixios of the Clyde.......... (UK Reform … بیشتر »

Congress final figures

7 4,874, 02:04 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

time=07:02 GMT
The system is greatest remainder PR with Hare Quota

The Unity Party ................... 28 Votes 3 Seats (0 )
UK Reform Party ............

بیشتر »