محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

The Peoples Communist Party

Congress elections A 3 way tie until the last minute

8 دیروز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

time=08:05 GMT
The system is greatest remainder PR with Hare Quota

The Unity Party ................... 27 Votes 11 Seats (0 )
Pirate Cat Party ....

بیشتر »

Party Elections

2 4,439, 04:19 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی


16/01/2020 08:58
UK Reform Party
certacito 12
Toni JR 0
Winner: certacito
Losers
Toni JR
________________Turnout 50.0%__________________________
The Unity بیشتر »

Presidential election

3 4,429, 07:52 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی


time=12:46 GMT
The system is simple plurality with no threshold

Sir Humphrey Appleby.......... (UK Reform Party) 52 votes 53.6%
mwcerberus.................... … بیشتر »

Congress election corrected

7 4,418, 05:03 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

time=23:25 GMT
The system is greatest remainder PR with Hare Quota

The Unity Party ................... 25 Votes 11 Seats (+6 )
Pirate Cat Party ...

بیشتر »

Party Elections

3 4,408, 00:51 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی


16/12/2019 10:10
UK Reform Party
certacito 10
Max Stinocolus 0
Winner: certacito
Losers
Max Stinocolus
________________Turnout 41.7%__________________________
بیشتر »