محیط روشن/خاموش

Тhe Winners of The Love Story Telling Prize - Over 1M CC in rewards.

28 5,923, 18:26 روز منتشر شده در Bulgaria Bulgaria تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

Dear eRepublikans,

We are officially in the love month of the year and a little under a week towards the 14th of February or otherwise St. Valentine's Day. I would like to take the opportunity to challenge all friends, allies and "بیشتر »

Ръководство за Арсенала и превозни средства - български превод.

27 5,922, 17:56 روز منتشر شده در Bulgaria Bulgaria قدم های اولیه در ایریپابلیک قدم های اولیه در ایریپابلیک

Уважаеми сънародници,

Чрез тази статия се надяваме да научим как работи хангарът в играта, или поне да си припомним неща, които сме забравили. Преводът от английски на българские мой, а идеята на [url=https://www.erepublik.com/en/بیشتر »

Погледнете през очите на нов/завърнал се играч!

33 5,911, 15:54 روز منتشر شده در Bulgaria Bulgaria تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

Здравейте уважаеми сънародници,


След като изразих желание за настоящия пост в политиката, знаех, че ще имам доста работа по темите, касаещи пряко новорегистрираните или завърналите се играчи. Тези теми, според мен, имат нужда от обновява … بیشتر »

Млад Пилот - АВИО-РАНГ стратегии

49 5,903, 18:20 روز منتشر شده در Bulgaria Bulgaria قدم های اولیه در ایریپابلیک قدم های اولیه در ایریپابلیک


Уважаеми сънародници,


Отдавна исках да напиша статия, в която да споделя стратегии, които според мен са най-подходящи за вдигане … بیشتر »

Д.О. Програма - Daily Orders - ''Врани''

20 5,894, 18:05 روز منتشر شده در Bulgaria Bulgaria تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی


Уважаеми сънародници и отрядници,


Здравейте, Black Crow Company ви представя програма за направени седмични заповеди. Както знаете или … بیشتر »