محیط روشن/خاموش

Воена помош на еМакедонија #61 Недела

-1 6 روز قبل منتشر شده در North Macedonia North Macedonia کسب و کار اقتصادی کسب و کار اقتصادیДобар ден Македонски народе,

Како што знаете од ден 5,558, започна субвенционирање на еМакедонската армија. На секој кој го пополни формуларот му беа поделени 300 тенкови или пари, во зависност од усло … بیشتر »

Воена помош на еМакедонија #60 Недела

-2 7 روز قبل منتشر شده در North Macedonia North Macedonia کسب و کار اقتصادی کسب و کار اقتصادیДобар ден Македонски народе,

Како што знаете од ден 5,558, започна субвенционирање на еМакедонската армија. На секој кој го пополни формуларот му беа поделени 300 тенкови или пари, во зависност од усло … بیشتر »

Воена помош на еМакедонија #59 Недела

1 5,977, 14:17 روز منتشر شده در North Macedonia North Macedonia کسب و کار اقتصادی کسب و کار اقتصادیДобар ден Македонски народе,

Како што знаете од ден 5,558, започна субвенционирање на еМакедонската армија. На секој кој го пополни формуларот му беа поделени 300 тенкови или пари, во зависност од усло … بیشتر »

Воена помош на еМакедонија #58 Недела

0 5,970, 15:28 روز منتشر شده در North Macedonia North Macedonia کسب و کار اقتصادی کسب و کار اقتصادیДобар ден Македонски народе,

Како што знаете од ден 5,558, започна субвенционирање на еМакедонската армија. На секој кој го пополни формуларот му беа поделени 300 тенкови или пари, во зависност од усло … بیشتر »

Воена помош на еМакедонија #57 Недела

4 5,963, 15:03 روز منتشر شده در North Macedonia North Macedonia کسب و کار اقتصادی کسب و کار اقتصادیДобар ден Македонски народе,

Како што знаете од ден 5,558, започна субвенционирање на еМакедонската армија. На секој кој го пополни формуларот му беа поделени 300 тенкови или пари, во зависност од усло … بیشتر »