محیط روشن/خاموش

👉 all the spring challenge rewards 😆

43 4,879, 03:34 روز منتشر شده در Bulgaria Bulgaria قدم های اولیه در ایریپابلیک قدم های اولیه در ایریپابلیکpls vote, endorse and comment, it took me a lot longer than i expected lol بیشتر »

Plato, what have you done...

10 4,848, 05:00 روز منتشر شده در Bulgaria Bulgaria قدم های اولیه در ایریپابلیک قدم های اولیه در ایریپابلیک

بیشتر »

What we requested 🆚 What we got

22 4,844, 00:53 روز منتشر شده در Bulgaria Bulgaria تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامی

بیشتر »

Авио и танкова програма - схема на финансиране

23 4,799, 06:38 روز منتشر شده در Bulgaria Bulgaria قدم های اولیه در ایریپابلیک قدم های اولیه در ایریپابلیک

За тези които не са запознати, схемите за финансиране по програмите от февруари 2020-та се променят почти всеки месец от президентите, тъй като активността на парламента клони към 0. Последната схема, по която работих, беше тази на The Nutcracker, об

بیشتر »

Авио и танкова програма - временни промени и инструкции за участие

90 4,467, 00:36 روز منتشر شده در Bulgaria Bulgaria قدم های اولیه در ایریپابلیک قدم های اولیه در ایریپابلیک

За този месец, считано от 10.02.2020, се въвеждат следните промени по авио и танковата програма:

- ще бъдат заплащани убийства само за битки с червен и черен флаг
- няма ограничение за броя убийства
- няма ограничение за участие

بیشتر »