محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

I might face death any time now! But I should try not to put myself in harms way as long as I can live. I know my purpose...?

- The Little Black Fish

Never stop ~ قرار مجدد

62 4,796, 14:17 روز منتشر شده در Iran Iran قدم های اولیه در ایریپابلیک قدم های اولیه در ایریپابلیک


[img]https://lh3.googleusercontent.com/ZxSM6A6C9n91xHDwBgBVXzBpLt_UfGbQfyule1wMQ_mCWfH4KVD13dzaJDhK9naD_v-cVWp7MI8xiOG06wTubHGuZEwnOVPBgft9_ZYqpO7VGQCw4bTTCCKX2ZDNwtXhDfL-jyvkrRe-[/img]
بیشتر »

در شگفتم، کجا بودی؟ ~ sweeter life

73 4,714, 20:43 روز منتشر شده در Iran Iran دستورات جنگی دستورات جنگی[img]https://lh3.googleusercontent.com/ZxSM6A6C9n91xHDwBgBVXzBpLt_UfGbQfyule1wMQ_mCWfH4KVD13dzaJDhK9naD_v-cVWp7MI8xiOG06wTubHGuZEwnOVPBgft9_ZYqpO7VGQCw4bTTCCKX2ZDNwtXhDfL-jyvkrRe-[/img]
بیشتر »

خلاصه رویداد ~ ترجمه ممد + Update (q&a)

60 4,699, 00:37 روز منتشر شده در Iran Iran تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامی

[img]https://lh3.googleusercontent.com/ZxSM6A6C9n91xHDwBgBVXzBpLt_UfGbQfyule1wMQ_mCWfH4KVD13dzaJDhK9naD_v-[/img]
بیشتر »

long walk ~ راهی دگر

41 4,677, 01:58 روز منتشر شده در Iran Iran تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی[img]https://lh3.googleusercontent.com/ZxSM6A6C9n91xHDwBgBVXzBpLt_UfGbQfyule1wMQ_mCWfH4KVD13dzaJDhK9naD_v-cVWp7MI8xiOG06wTubHGuZEwnOVPBgft9_ZYqpO7VGQCw4bTTCCKX2ZDNwtXhDfL-jyvkrRe-[/img]
بیشتر »

From the stars to zero ~ جرئتی برای عشق دوباره

108 4,649, 07:43 روز منتشر شده در Iran Iran تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

سلام
این مقاله از بخش های متعدد ولی در کل پیوسته تشکیل شده؛ در اینکه کدام قسمت را بخوانید یا رد شوید یا ببینید آزا
بیشتر »