محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

eLatvijas Kara ministrijas oficiālais laikraksts / The official newspaper of the Ministry of Defence of eLatvia

[KM] Gaisa maizītes [d4445 00:10]

1 3 روز قبل منتشر شده در Latvia Latvia تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامی
★★★★ GAISA MAIZĪTES ★★★★

Ir noslēgusies 129. pilotu apgādes nedēļa.

Ir veiktas izmaiņas pilotu apgādē!
* Atcelta prasība par … بیشتر »

[KM] Gaisa maizītes [d4438 00:10]

7 4,438, 00:10 روز منتشر شده در Latvia Latvia تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامی
★★★★ GAISA MAIZĪTES ★★★★

Ir noslēgusies 128. pilotu apgādes nedēļa.

Ir veiktas izmaiņas pilotu apgādē!
* Atcelta prasība par … بیشتر »

[KM] Gaisa maizītes [d4431 00:09]

6 4,431, 00:09 روز منتشر شده در Latvia Latvia تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامی
★★★★ GAISA MAIZĪTES ★★★★

Ir noslēgusies 127. pilotu apgādes nedēļa.

Ir veiktas izmaiņas pilotu apgādē!
* Atcelta prasība par … بیشتر »

[KM] Gaisa maizītes [d4424 00:10]

3 4,424, 00:10 روز منتشر شده در Latvia Latvia تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامی
★★★★ GAISA MAIZĪTES ★★★★

Ir noslēgusies 126. pilotu apgādes nedēļa.

Ir veiktas izmaiņas pilotu apgādē!
* Atcelta prasība par … بیشتر »

[KM] Gaisa maizītes [d4417 00:10]

9 4,417, 00:10 روز منتشر شده در Latvia Latvia تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامی
★★★★ GAISA MAIZĪTES ★★★★

Ir noslēgusies 125. pilotu apgādes nedēļa.

Ir veiktas izmaiņas pilotu apgādē!
* Atcelta prasība par … بیشتر »