محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

"Dios mueve al jugador, y éste la pieza, ¿Qué Dios, detrás de Dios, la trama empieza?

Economíaaaaa

27 2,520, 08:35 روز منتشر شده در Spain Spain قدم های اولیه در ایریپابلیک قدم های اولیه در ایریپابلیک

¡Hostias una rana hablando de economía! Bueno, bueno no se alarmen, si lo hace un gallo que a la sazón es ministro, una rana también puede intentarlo... Yo no sé mucho de aranceles, y la verdad es que la economía me la sopla bastante, pero lo que sí

بیشتر »

Un político de verdad.

26 2,519, 11:13 روز منتشر شده در Spain Spain تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی


بیشتر »

Campaña Hazte un periodico: Gente tóxica.

22 2,518, 12:04 روز منتشر شده در Spain Spain قدم های اولیه در ایریپابلیک قدم های اولیه در ایریپابلیکبیشتر »

El hackel chino son los padles

11 2,517, 00:07 روز منتشر شده در Spain Spain قدم های اولیه در ایریپابلیک قدم های اولیه در ایریپابلیک

بیشتر »

"El Evola" llega a eEspaña.

29 2,516, 02:45 روز منتشر شده در Spain Spain تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

بیشتر »