محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

"Dios mueve al jugador, y éste la pieza, ¿Qué Dios, detrás de Dios, la trama empieza?

Hoy España vota en blanco.

12 2,501, 02:05 روز منتشر شده در Spain Spain تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

بیشتر »

¿En qué nos perjudica....?

12 2,499, 14:43 روز منتشر شده در Spain Spain تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

بیشتر »

He visto cosas que me tranquilizan.

12 2,498, 19:44 روز منتشر شده در Spain Spain تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

بیشتر »

El día en que nací.

27 2,497, 17:17 روز منتشر شده در Spain Spain قدم های اولیه در ایریپابلیک قدم های اولیه در ایریپابلیک

بیشتر »