محیط روشن/خاموش

Comunicado Protesta

5 5,795, 21:14 روز منتشر شده در Spain Spain تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی

Se extienden por la prensa....[IMG]https://statics.memondo.com/p/99/gifs/[/img]

بیشتر »

Vota a Cronos 85 - Septiembre 2023 (2ªEdición con más gifs)

62 5,765, 13:06 روز منتشر شده در Spain Spain تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی
Cansados del ambiente hostil que se respira en la comunidad y hastiados del uso de las instituciones gubernamentales para insultar sistemáticamente a unos frente a otros, a ORGs bloqueadas y … بیشتر »

Otra vez elecciones.

9 5,737, 00:09 روز منتشر شده در Spain Spain تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسیبیشتر »

RESULTADO DE LAS ELECCIONES A SP (MAYO 2023)

40 5,646, 03:10 روز منتشر شده در Spain Spain تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسی
[img]https://media3.giphy.com/media/v1.Y2lkPTc5MGI3NjExYTA2YmM5MmFlNjE0ODk5ZjBlZTUxNGM2YTcyNDFhM2MxNTQ2MjdmNyZlcD12MV9pbnRlcm5hbF9naWZzX2dpZklkJmN0PWc/RcWoER4Q74fK1FHtqn/giphy.gif[/img[/img] … بیشتر »

La prensa esta llena de articulos muy interesantes

11 5,620, 01:50 روز منتشر شده در Spain Spain تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی

بیشتر »