محیط روشن/خاموش

Good eCitizen Award, Vol9: RESULTADOS!.

13 5,864, 11:04 روز منتشر شده در Spain Spain تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی


Buenas tardes a todos, españoles. Y buenos días, tardes y noches para aquellas personas fuera de nuestras fronteras que se ha … بیشتر »

Good eCitizen Award, Vol9: VOTACIONES!.

15 5,859, 11:10 روز منتشر شده در Spain Spain تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی


Buenos días/tardes/noches, compañeros. Antes de nada quiero dar las gracias a todos los que están haciendo que nuestra بیشتر »

Good eCitizen Award, Vol9: NOMINACIONES!.

35 5,855, 01:47 روز منتشر شده در Spain Spain تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی


Buenos días a todos. España no aparecerá en los mapas, pero sigue presente donde un español ponga sus pies. Estamos en un … بیشتر »

One of the best possible spin ever

15 5,854, 00:36 روز منتشر شده در Spain Spain تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی


[img]https://media.discordapp.net/attachments/884727023816306741/1179700800612728842/6effe81c-8843-4eb5-a08c-e9ce95d7a2da.png[/im[/img] … بیشتر »

UFO vehicle and the future!

3 5,835, 02:18 روز منتشر شده در Spain Spain تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگی


Well, some people thinks the new Whatever UFO Vehicle is ugly. First, I want to say ugly or great depends of where you use … بیشتر »