محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

An Official Newspaper of the eAustralian Government

[MoD] eAustralian Air Program Week 5.

0 4 ساعت قبل منتشر شده در Australia Australia تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامیeAustralian citizens.

We are going to distribute the rewards of the week.

[img][/img]
بیشتر »

[MoD] eAustralian Air Program Week 4.

8 7 روز قبل منتشر شده در Australia Australia تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامیeAustralian citizens.

We are going to distribute the rewards of the week.

[img]https:[/img]
بیشتر »

[MoD] eAustralian Air Program Week 3.

4 6,035, 09:25 روز منتشر شده در Australia Australia تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامیeAustralian citizens.

We have just distributed the rewards of the week.

[img]https://[/img]
بیشتر »

[MoD] eAustralian Air Program Week 2.

10 6,028, 12:50 روز منتشر شده در Australia Australia تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامیeAustralian citizens.

We are going to distribute the rewards of the week.

[img]https:[/img]
بیشتر »

[eAUS MoD] See you soon.

14 6,021, 01:39 روز منتشر شده در United Kingdom United Kingdom تجزیه و تحلیل نظامی تجزیه و تحلیل نظامیTo our eEnglish friends.

Thanks for this time and thanks to Woldy and Huey for all cooperation!

[/
بیشتر »