محیط روشن/خاموش

درباره روزنامه من

بازکردن صفحه ویکی

Giornale D'informazione faziosa

[StoCazzo] Recruit Unità Militare e Discord

0 7 روز قبل منتشر شده در Italy Italy قدم های اولیه در ایریپابلیک قدم های اولیه در ایریپابلیکCari eItaliani,

L'italia attraversa un periodo di stagnazione al gioco incredibile. L'unico spasmo di vitatlità lo abbiamo avuto per la richiesta dei bilanci, richiesta che si è già spenta...[/بیشتر »

[StoCazzo] Fancazzismo Italiano Unica Via

11 5,977, 00:57 روز منتشر شده در Italy Italy تجزیه و تحلیل های سیاسی تجزیه و تحلیل های سیاسیCari eItaliani,

L'italia chiama ancora questo mese e noi fancazzisti, riluttanti di scendere in campo, rispondiamo.

Siamo vicini alle elezioni presidenziali, mancano ormai pochi giorni, … بیشتر »

[StoCazzo] Damage Hit, come calcolarlo e tabella

15 5,976, 03:31 روز منتشر شده در Italy Italy دستورات جنگی دستورات جنگیCari eItaliani,

Oggi analizziamo la formula che calcola la nostra Damage Hit in un combattimento.

Damage hit = 10 × (1 + S/400) × (1 + R/5) × (1 + FP/100)

Notiamo subito che e` … بیشتر »

[StoCazzo] Dottrina Militare Aggiornata

4 5,967, 09:20 روز منتشر شده در Italy Italy دستورات جنگی دستورات جنگیCari eItaliani,

Per festeggiare la costruzione di un ulteriore Factory di Armi Q7 rivediamo al rialzo la fornitura settimanale di armi Q7 per i nostri commilitoni attivi.

Per tutti coloro بیشتر »

[StoCazzo] L'extraghei è una cosa bella

8 5,966, 01:23 روز منتشر شده در Italy Italy تعاملات اجتماعی و فرهنگی تعاملات اجتماعی و فرهنگیCari eItaliani,

Noi fancazzisti crediamo che l'interazione sociale sia una cosa bella. Aiuta la community a crescere sana e conoscersi meglio. Il canale Telegram è interessante ma c'è uno … بیشتر »